755.306

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Helyesírási tanácsadó

Szerkesztő

Kiadó: Osiris Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 348 oldal
Sorozatcím: Osiris diákszótár
Kötetszám: 2
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 978-963-389-975-5

Fülszöveg

Az Osiris Diákszótár sorozat második köteteként megjelenő Helyesírási tanácsadó átfogó, rendszeres helyesírási kézikönyv, amely elsősorban a 10-18 éves korosztály számára készült. Műfajának megfelelően bemutatja a teljes helyesírási rendszert, az alapoktól ismerteti és magyarázza a szabályokat, valamint számba veszi azokat az újabb vagy eddig szabályozatlan helyesírási jelenségeket is, amelyekre az érvényben levő akadémiai szabályzat nem ad eligazítást. Célja, hogy az iskolai használatban, valamint a mindennapi életben segítse a diákokat az írásbeli tevékenységük során a helyesírási kérdéseik megválaszolásában. A Helyesírási tanácsadó az Osiris Kiadó Helyesírás (A Magyar Nyelv Kézikönyvtára 1.) című kötetének Tanácsadó részén alapul, annak egyszerűbben kezelhető, rövidebb változata.

Tartalom

Előszó9
Általános tudnivalók13
Betűírás - latin betűs rendszer13
Hangjelölés14
Értelemtükröztetés14
A hagyomány15
Az egyszerűsítés16
Az alapjellemzők összefüggése17
A betűk18
A magánhangzók írása18
A mellékjelek19
A hosszú és a rövid magánhangzók19
A zárt e (ë)19
A magánhangzók nagybetűs jelei20
Egymást követő azonos magánhangzók a szavakban20
A mássalhangzók írása21
A mellékjelhasználat21
Idegen egy- és kétjegyű mássalhangzók21
Az ly22
A hosszú mássalhangzók23
A többjegyű nagybetűk23
A néma h23
Egymást követő három azonos mássalhangzó a szavakban24
A betűrendbe sorolás25
Az ábécé25
A betűrendbe sorolás szabályai26
A kis- és nagybetűk26
A mássalhangzók27
A magánhangzók27
A régies és az idegen többjegyű betűk28
Az idegen mellékjeles betűk28
A szóközök és az írásjelek28
Az általános latin betűrend29
A betűrendbe sorolás különleges esetei30
A személynevek és az utcanevek betűrendbe sorolása30
A tételkezdő helyzet31
A számok32
Homonímia32
A betűzés33
A hangjelölés34
Az alapelvek34
A kiejtés elve34
A szóelemzés elve36
A hagyomány elve39
Az egyszerűsítés elve41
A magánhangzók jelölése42
A szó végi i/í43
A szó végi u/ú, ü/ű43
Az igék ít végződése44
Az ul/ül végződés44
A szó végi ó/ő44
A -da/-de képző előhangzója44
A toldalékok magánhangzói45
A tő belseji i-í, u-ú, ü-ű45
Az -izmus, -ista stb. képzők előtti magánhangzó-rövidülés49
Ingadozó ejtésű szavak50
Szópárok51
Az ún. hiátustöltő j51
Magánhangzó-kiesés52
A mássalhangzók jelölése52
Mássalhangzó-jelölés a tövekben52
Mássalhangzók a toldalékos szavakban60
Mássalhangzók az összetett szavakban79
Hangjelölés a magyar családnevekben82
Különírás - egybeírás84
Az összetett szavak keletkezésének okai86
A jelentésváltozás86
A jelöletlenség89
A hagyomány90
A különírás és egybeírás gyakorlata91
A mellérendelő összetett szavak91
Az ismétléses mellérendelések92
A valódi mellérendelések93
Az álikerszók94
Az ikerszók95
Az alárendelő összetett szavak96
Az alanyos alárendelések96
A tárgyas alárendelések97
A határozós alárendelések98
A minőségjelzős alárendelések100
A mennyiségjelzős alárendelések106
A birtokos jelzős alárendelések107
A jelentéssűrítő összetételek108
A viszonyszót tartalmazó összetételek108
A névutós és a névutó-mellékneves összetételek108
Az igekötős szerkezetek111
A képző- és ragszerű utótagok113
A nyelvtanilag szervetlen összetételek114
A szótagszámlálás szabálya116
A mozgószabályok118
Az első mozgószabály118
A második mozgószabály119
A harmadik mozgószabály121
Az anyagnévi mozgószabály121
Sajátos összetételek122
Tulajdonnevet tartalmazó összetételek122
Rövidítést és betűszót tartalmazó összetételek122
Idegen írásmódú előtagot tartalmazó összetételek124
A kezdőbetű125
A kis kezdőbetű125
A nagy kezdőbetű126
Nyelvtani alapú nagybetűsítés126
Az írásszokáson alapuló nagybetűsítés128
Stilisztikai alapú nagybetűsítés129
A kis- és nagybetűk írásgyakorlatának sajátos szabályai130
Az idézés130
Nagybetű a rövidítésekben131
Nagybetű a közszói betűszókban131
Egyéb nagybetűs írásmódok132
Lexikonok, szótárak, mutatók címszavai132
Reklámok és hirdetések nagybetűs írása132
Táblázatok, ábrák szövegének kezdőbetű-használata133
A tulajdonnevek135
A névterjedelem jelölése136
Az állandóság kritériuma138
A személynevek138
A családnevek139
Az utónevek141
A házassági nevek143
Más, nem hivatalos névformák143
A személynevek toldalékolása147
A személynevek minőségjelzős alakjai149
Számnevek használata a személynevekben150
A személynevek és a közszók kapcsolata150
A személynevek az összetett szavakban151
Személynevek köznévvé válása154
Az állatnevek és a tárgynevek155
Az állatnevek155
A tárgynevek157
A földrajzi nevek160
A helynévfajták típusai161
Országnevek és államnevek162
A földrajzi köznevek167
A földrajzi jellegű jelzők168
A földrajzi nevek helyesírásának alapelvei169
A földrajzi nevek írásának részletes szabályai176
Földrajzi névi összetételek185
Földrajzi nevek köznévvé válása186
A csillagászati elnevezések187
Az égitestnevek alapvető helyesírási kérdései188
Az égitestnevek toldalékolása191
Az égitestnevekkel alkotott összetételek191
Az intézménynevek192
A helyesírási főszabály192
Kiegészítő helyesírási szabályok195
Vegyes írásmódú intézménynevek197
Az eseménynevek198
A márkanevek198
A márkanevek alapvető helyesírási kérdései199
A márkanevek toldalékolása200
A kitüntetések és díjak elnevezései202
A kitüntetések és díjak elnevezéseinek írásformája202
A kitüntetés- és díjnevek melléknévi formái204
A díjnevekkel alkotott összetételek205
A címek205
Az állandó címek205
Az egyedi címek209
A címek toldalékolása212
A címekkel alkotott összetételek213
Az idegen szavak és nevek írása214
A magyaros és az idegenes írásmód közötti választás215
A magyaros írásmód sajátosságai216
Az idegenes írásmód sajátosságai217
A toldalékok kapcsolása217
Az idegen írásmódú előtagot tartalmazó összetételek219
Az elválasztás220
A szótagolás220
A szótagolás szerinti elválasztás221
Egy szótagú szavak221
Több szótagú szavak221
A régi magyar családnevek224
Az idegen közszavak és tulajdonnevek224
A mozaikszók225
Az összetett szavak elválasztása226
Az igekötők227
Csonkult előtagú összetételek228
A leg- felsőfokjel228
Az idegen összetételek228
A kötőjellel írt összetételek229
Nehézséget okozó elválasztások229
Az írásjelek231
Az írásjelhasználat kötelezőségi szabályai231
Az írásjelek formai jellemzői233
Pont233
Három pont233
Kérdőjel234
Felkiáltójel234
Vessző234
Pontosvessző234
Kettőspont235
Kötőjel235
Nagykötőjel235
Gondolatjel235
Párbeszédjel236
Zárójel236
Idézőjel236
Egyéb írásjelek és szimbólumok237
Az írott szöveg írásképe239
A sorköz tagoló szerepe239
A bekezdés240
A szóköz240
A mondatnál nagyobb szövegegységek írásjelezése240
A töredezett szövegszerkesztés, a hosszabb szünetek jelölése240
A bekezdésen belüli szövegtömbök írásjelezése241
Közbevetés a szövegen belül241
A mondatzáró írásjelek242
A kijelentő mondat242
A felkiáltó mondat244
Az óhajtó mondat246
A felszólító mondat247
A kérdő mondat249
Írásjelek az összetett mondatok végén250
A tagmondatok közötti írásjelhasználat252
A tagmondattömbök elhatárolása253
A tagmondatok elhatárolása253
Az idézés261
A szókapcsolatok közötti írásjelek265
A mellérendelő szószerkezetek írásjelezése265
Az alárendelő szószerkezetek írásjelezése269
A szavakon belüli írásjelhasználat273
A kötőjel273
A nagykötőjel274
A toldalékok kapcsolása kötőjellel276
Egyéb írásjel-használati tudnivalók276
A pont mint nem mondatzáró írásjel276
A számjegyekkel írt számok írásjelei276
A szerzők nevei és a művek címei277
A stiláris szerepű idézőjel277
A szavakon belüli zárójel277
Versszövegek folyamatos írása277
Betűhiány jelölése277
Az internetes nyelvhasználat új írásjelei277
Rövidítések és mozaikszók279
A rövidítések279
A valódi rövidítések280
A jelszerű rövidítések294
A mozaikszók302
A betűszók303
A szóösszevonások310
Egyéb mozaikszók314
A számok, a keltezés és a címzés315
A számok315
A számok számjegyekkel való írása315
A számok betűkkel való írása319
A keltezés320
Az évszám321
A hónapok322
A napot jelölő számjegyek322
A címzés322
A számok írásának egyéb szabályai323
Az időpont megjelölése323
A telefonszámok324
A rendszámok324
A számok mint tagolóeszközök324
Irodalomjegyzék325
Tárgymutató335
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem