TémakörökLezárt aukciók


Eszter médium: Kárma és kegyelem

A "névtelen szellem" tanításai Eszter médium utján

Szerző
Eszter médium
Szellemi Búvárok Pesti Egylete (Budapest) ,
Kiadói varrott papírkötés , 356 oldal
Sorozatcím: A névtelen szellem bölcsészete
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Aukció vége:
2018-04-22 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1939, Szellemi Búvárok Pesti Egyletének kiadása (Urbányi István Könyvnyomdai Műintézet, Budapest), 356 p.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

A Névtelen Szellem Bölcsészete (számjelzés nélkül). Kárma és kegyelem. A "Névtelen Szellem" tanításai Eszter médium útján.
A címfedél belső oldalán Makk István ezoterikus író, spirituális tanító gyermekeinek szánt tollal beírt ajándékozási bejegyzésével. A könyvet nyomtatta Urbányi István könyvnyomdai műintézete Budapesten.
Kiadói varrott papírkötés feliratozott címfedéllel, üres könyvgerinccel, hátlapközépen a nyomda feliratos emblémájával, tiszta oldalakkal, hiánytalan, körbevágatlan lapélekkel, megkímélt, jó állapotban.

Előszó

Bevezetés. A lelki hajlék felépítése. A kegyelem helyes értelmezése. - Az anyag, amiből a lelki hajlék fölépül. - Korunk túlérzékenységének forrása. -- A lélek előrelendítő hatalmai. - A... Tovább

Előszó

Bevezetés. A lelki hajlék felépítése. A kegyelem helyes értelmezése. - Az anyag, amiből a lelki hajlék fölépül. - Korunk túlérzékenységének forrása. -- A lélek előrelendítő hatalmai. - A tudatalatti visszaemlékezések hatásai. - A lélek a világ tükörképe. - A szenvedés a bűn orvossága. - A földi élet olyan a szellemi élethez képest, mint az álom a napi tudathoz képest. - Miért nem szabad haraggal nyugovóra térni? - A harag az épülőfélben lévő lelki hajlék robbantó bombája. - A szférák, mint lelki otthonok, csak az eszmék gyakorlati érvényesítése állal épülhetnek meg. - Az Igazság formálta az egeket és világokat. - A lelki vegytan. - A hirtelen harag gyógyszere. - Kik kedvesek Isten előtt? - A jót is megfontoltan kell cselekedni. - A cél: egyenlővé lehetni a jobbakkal. A földi ember természete annyira összetett, annyira sok-sok apróságból - a múltból, a jelenből, a jelen körülményeinek a hatásaiból és a múltnak az ember életét követő árnyékaiból - tevődik össze, amely múltnak az árnyéka a jelen munkájának az anyagát képezi, - hogy azt lehet mondani, hogy az ember már egy elkövetkezendő jövendőnek a csiráját hordja magában. Én mindenkor azt mondom és mindig arra figyelmeztetlek titeket, hogy az Isten kegyelmét, amelyet a mi Urunk a Jézus Krisztus által adott nekünk, elesetteknek, sohasem szabad a gondolataitokból, a reménységeitekből egy pillanatra sem kiesni engednetek. A kegyelem legyen mindenkor és mindenben az a vezérlő gondolatotok, amelyhez egész lényetekkel hozzátapadtok; mert ha ti ehhez nem tudtok hozzátapadni, akkor elestetek olyan nagy, emberileg kiszámíthatatlan lehetőségek forrásától, amely lehetőségeket egyesegyedül csak az Isten adhat meg a földi embereknek és a szellemeknek egyaránt. Vissza

Tartalom

Bevezetés. A lelki hajlék felépítése. 3
A kegyelem helyes értelmezése. - Az anyag, amiből a
lelki hajlék fölépül. - Korunk túlérzékenységének forrása.
- A lélek előrelendítő hatalmai. - A tudatalatti visszaemlékezések hatásai. - A lélek a világ tükörképe. - A
szenvedés a bűn orvossága. - A földi élet olyan a szellemi
élethez képest, mint az álom a napi tudathoz képest. -
Miért nem szabad haraggal nyugovóra térni? - A harag
az épülőfélben lévő lelki hajlék robbantó bombája. -
A szférák, mint lelki otthonok, csak az eszmék gyakorlati
érvényesítése által épülhetnek meg. - Az Igazság formálta
az egeket és világokat. - A lelki vegytan. - A hirtelen
harag gyógyszere. - Kik kedvesek Isten előtt? - A jót is
megfontoltan kell cselekedni. - A cél: egyenlővé lehetni a
jobbakkal.
A hazugság szellemének hatalma. I. 34
A Paradicsomból való kiűzetés allegóriája. - A bűnt a
hazugság szelleme hozta létre. - Az igazság lépten-nyomon életjelt ad magáról. - Az „asszony magva" kifejezés értelme. - Az egész föld át meg át van szőve hazugsággal. - A hazugság szelleme mindig új erőre kap, ha az
ember a mulandó jóhoz ragaszkodik. - Hogyan hat a
hazugság szelleme a gőgön, a hiúságon s a többi bűnökön
keresztül? - A hazugság szellemének lakhelye. - Aki a
hazugsághoz nyúl, mindannyiszor távolabb esik a boldogság hónától. - Hinni, bízni, várni: ez az Istenben hívők erőssége.
A hazugság szellemének hatalma. II. 53
A bűn keletkezése. - A bűn a lélek betegsége. - Amit
Isten tud, az nyilvánvaló, mivel Isten mindenütt jelen
van. - A bűnök levezetése a hazugságból. - A szolgálat
óriási jelentősége. - A siker sokszor a legjelentéktelenebb
személyen fordul meg.
A testiségből eredő gátlások. 68
A földi életben mindenben burkolt értékek vannak elrejtve. - Ami nem visz egyenesen előre, az újabb küzdelmeket készít elő. - A szellem a test erőiből fluid vagyont
gyűjthet. - A testiség fejleményei: a bírvágy, irigység,
hazugság, tolvajlás, telhetetlenség, káröröm, kegyetlenség,
bosszúállás, gyilkosság. - A becsületesség állapota. -
A lélek tulajdonságai Idővel a külsőre is rányomják a bélyegüket. - Az indulatosság tönkreteszi az idegszférát. - A harag szörnyű romboló hatása a lelkekben és a természeti világban. - Szellemek nem térhetnek meg, csak emberek.
A lélek rejtett emlékeinek hatásai. 82
Nincs az életnek fölösleges élménye. - Miből származnak
a rossz érzések a lélekben? - Mi a bűnbocsánat célja? -
Minél nagyobb valakinek a hatásköre, tökéletlensége folytán annál több elintéznivaló bajt szerezhet önmagának. - A lelket nem a kérlelhetetlen Igazság, hanem a saját törvénye köti tetteinek következményeihez. - Isten nevelő
rendszere. - A szellem különböző én-jei. - Az egyes
én-ekben eltokosított emlékek feldolgozása.
Isten akaratának megértése. 93
Elvek kormányozzák a világot. - Isten sohasem akarja a
rosszat. - Isten akarata mindenütt boldogító, áldást adó
elem. - A menny azért menny, mert benne Isten akarata uralkodik. - A győzelem azé, aki keresi az Isten
igazságát s aki szeretettel hódítja meg az emberi szíveket.
- A testöltések sorozata megtérés nélkül nem viszi előre
az emberi lelket. - A vezeklés magában mitsem ér, csupán
a megtéréssel egybekötve. - Sok dolog történik, amit nem
Isten akart, és sok dolog nem történhetik meg, amit Isten
akarna. - Isten minden helyzetben elvárja az embertől
azt az eredményt, amelyért a földre küldte. Ha valaki go-
noszat cselekedett, nem kell szükségképpen ugyanazt elszenvednie. - Aki a jót engedi szóhoz jutni, arra mind
nagyobb világosság sugárzik a láthatatlan világból. -
Amit az ember azon felül cselekszik, amit tőle az Isten
vár, az mind a gonosztól van.
A természeti világ az igazság tükörképe. 109
Nagy tévedés azt hinni, hogy minden Isten akaratából
történik. :- A földi világ legnagyobbrészt Isten kegyelméből, kisebb részben a bukott szellemek megsűrűsödött
fluidjaiból áll. - A természet mindazt a szépet és jót viszszatükrözi, amit a magasabb szellemek hintenek bele, de
mindazt a rosszat is, amit a mélyen bukottak adnak bele.
- Ha a benső világ megszünteti a folytontartó áldozatot,
akkor az emberek világa mindenestől megsemmisül. -
A kánná törvényének definíciója. - A kárma törvénye
az Istennek nem a legmagasabb rendű szava. - Az okozati törvény célja. - A rabszolgaság korszaka és érlelnie.
- Senki mást föl nem emelhet, csak ha az is elfogadja a
magasabbrendű igazságot. - Mit visz az ember magával
a szellemvilágba? - Az Isten mindenkor a jót akarja,
csak lehetőségeket ad a léleknek, hogy kiélhesse a vágyait,
- A becsületesség definíciója.
Okozati törvény és Isten kegyelme. 132
Az ember nem azért ölt testet, hogy a bűneiért vezekeljen.
- Az embernek addig kell szenvednie, míg a lelke elfogadóvá válik a magasabb igazsággal szemben. - Az élet
kettős célja. - Példák sorozata az életből. - Az ember
nem akkor él próbát, amikor szenved, hanem amikor a
lehetőségek kedveznek a hajlamainak, hogy azok kiélhessék magukat. - Egy-egy életforma több ember életének
következményeiből tevődik össze. - Mielőtt a lélek számára Isten országa megnyílik, egy áldozatos életet kell
vállalnia. - A legnehezebb és legfényesebb életkeretek
közt is vannak Isten küldöttei.
A kárma-elmélet felületes volta. 146
A keleti tan és Krisztus igazsága. - Hatékony-e az ember
akarata a végzettel szemben? - Az ember nem becsüli
meg kellőképpen a földi életet. - Minden szó, hang, cselekedet nyomot hagy a világiélek fluidjában. - A földön testetöltő szellemek kategóriái. - Minden szellemre szükség van, akit Isten megteremtett. - A vezeklő életek értelmezése. - Pihenő életek. - Kisebb küldetések. - Vasárnapi testöltés. - Isten azt akarja, hogy ne legyen senki,
aki remény nélkül megy végig az életen. - A nagy gazdagság a szegénységgel, a kicsapongás a nyomorúsággal
összetartozó egészet képez. - Amikor feleslegessé válik a
bűnért a bűnhődés. - Aki megtér, három élet eredményét
elérheti. - A jóakarat mellett is elbukik az, aki olyat
akar elvégezni, amit Isten nem bízott rá. - Istennél minden lehetséges.
A testiség hatalma és Krisztus kármaoldó áldozata. 166
A testiség fogalma. - A testi élet kialakulása; a tér és idő
fogalmának létrejötte. - Az ellentét uralma a testen keresztül. - Mindenben csalódnia kell az embernek, ameddig a test diktálja neki az igazságot. - Krisztus munkájának fő lényege a testiség átvilágítása. - Krisztus Urunk
munkájának szellemi értelmezése. - A testiség erőszakossága Krisztussal szemben. - Ha az Úr fel nem támad, elmúló mesévé lett volna az ő története. - Csak a testiség
gondolatától megszabadultan lehet a hivatást betölteni. -
Isten mindenkinek olyan jeleket küld, amelyek egyedül az
illető lelkének valók. - A Névtelen Szellem két imája.
A szellemi mozgalom célja. 194
Mire jó a médiumi közvetítés bizonytalan volta? A test
igazsága legyőzi a lélek igazságát, a lélek igazsága pedig a
szellem igazságát. - A szellemi mozgalom célja. - A bűnbocsánat újjáteremtő ereje. - A békesség és megnyugvás
szigete. - Folyton nehezebb idők következnek. -. Isten
Lelke szétszórva az emberekben és szellemekben eggyé
lenni törekszik. - Isten igazsága a legszorosabb kapocs
az emberlelkek között. - Ragyogó jövő: Istennek népe!
A hitben való élet eredményei. 207
Hogyan segíti a tudattalan jó a jóratörekvő embert? - Mik
fosztják meg az új testöltés tudatától még azokat is, akik
spiritiszták voltak? - Miért könnyebb minden a hívő embernek? - A fluidok hatása az emberi lélekre. - Két lélek
összekapcsolódása hatalmas erőket szabadít föl. - Miért
van szükség minden egyes lélekre? - Életeink filmje. -
A rendeltetés betöltése: szolgálat. - Mikor leszünk boldogok?
A halál törvénye. 217
A halál az életnek olyan járuléka, mint a gyümölcsnek a
héja. - Akik valaha egymást szerették, azokat sem tér,
sem idő el nem választja egymástól. - Ameddig a lélek
vágyainak beteljesülését nem Istennél keresi, addig nem
érvényesülhet Isten akarata: a boldogság. - Az élet végén
mindenki csalódottnak érzi magát. - Ne éljetek kétlaki
életet. - Az örökélet elnyerésének aranyszabályai. - Isten
ígéretének várományosai.
A szenvedések isteni célja. 232
A halál törvényéből kell a léleknek kiemelkednie a testöltések tapasztalatain keresztül. - A betegségek keletkezésének lelki okai. - Az érem két oldala. - Az ember
önmaga fölött ítél, amikor pálcát tör felebarátja fölött. -
Minden gondolattal, érzéssel, mozdulattal az egész körülöttünk hullámzó életet megmozdítjuk. - A szenvedések
isteni célja. - A vad alany beojtása a nemességgel a lelki
világban. - Semmiféle szenvedés nem vész kárba. - Isten
előtt útálatos a szegény kevélysége és a gazdag fösvénysége. - Minden igaz szeretet megbántása rombolás Isten kertjében.
A közös munka boldogsága. 247
Mi kapcsolja össze, és mi választja el egymástól a szellemeket? - Kik azok, akik csak jelenségei a mulandó világnak? - Hogyan emeli ki Isten a lélek mélyéből az értékeket? - Az együtt átküzdött próbák összeforrasztó hatása. - Krisztus útja.
A haladás legrövidebb útja: engedelmesség az isten
akaratával szemben. 256
A lélekbe aszerint szivárog bele a jó és igaz, amekkora rés
van neki nyitva. - Isten nem hagyja el az embert tévelygéseiben, bűneiben. - Csak az van elveszve, aki önmagát elvesztésre ítéli. - Akin nem lehet segíteni.
Befolyásolhatjuk-e végzetünket? 259
Az ember Istennel kedvezőbbé teheti a sorsát, sőt meghoszszabbíthatja az életét. - Hit nélkül nincs kegyelem. - Az öregedéssel az eshetőségek szűkülnek. - Hogyan lehel
nyugodt és derűs öregkort elérni? - Aki az Istentől rábízott feladatot híven betölti, annak a földi szükségletek az ölébe hullanak. - A kárma-elmélet a tévelygések labirintusában való időzés. Krisztus az Út, az Igazság és az Élet. 264
Az isteni gondviselés mindenkire csak olyan munkát bíz,
amelynek elvégzésére a lelki természete alkalmas. - Azért
vannak minden létállapotban megfelelő próbák, hogy a
szellem megismerhesse önmagát. - Mire jó a földi élet a
maga gyors változásaival? - Isten felé az első lépést mindenkinek magának kell megtennie.
Sorsok alakulása. 267
Az egyén lelki természete megszínezi a rajta keresztülsugárzó igazságot. - A fantóm élete és hatásai. - A belső és külső én közötti küzdelem. - A papok, tanítók, írók -
akik a jót terjesztik - a világ tulajdonképpeni vezetői. -
Mire jók az ütközések. - A szeretet túltengésének káros
hatása. - A szeretet nélkülözése alázatosságra nevel. - A spiritizmus az anyag porába hullott mennyei aranyszemecskék kikeresgélése. - A „Névtelen szellem" magasztos hivatása. - Kiknek van reményük a győzelemre?
A külső és belső én közötti ellentmondás. 283
A földi élet Isten nagy ajándéka. 286
Nehéz sors vár arra, aki üres kézzel tér meg a földi életből a szellemvilágba. - Az igazság törvényének „bosszúállása" az a kiegyenlítődés, ami kármának látszik. - Az
élet Istennek nagy és szent ajándéka. - A földi élet
apróbb-nagyobb örömei a magasabbrendű élet elhullatott
morzsái. - A keresztfáról sugárzik alá az élettel való
megbékélés. - A sátán is jót akar, csakhogy a maga elgondolása szerint. - Akik Isten nélkül cselekszenek valami jót, azt csak mások megrövidítésével cselekedhetik. - Istennel a kárniikus következmények feloldhatók. - A testvéri kapcsolat nagy hordereje. - A szellemi vezetők munkája. - A jóindulatú kételkedés az igazságkereső lélek
tapogatódzása. Rejtélyek a tudat mélyén. 302
Minden nyomorúság oka a bűn. - A bűntől senkit sem
lehet megszabadítani, csak ha ő maga is akarja. - Az
őrültség rendszerint nagy bűnök következménye. - A lelki
betegekre valami testi fájdalom vagy szenvedés jó hatással
van. - A fenyíték, mint a gyermeknevelés hathatós eszköze. - A földi létben mindenkiben vannak bűnös érzések. - Az igazság érintésére meggyógyuló betegségek. -
A hibás és a törvényes lélekparányok küzdelme. - A hit
és ima óriási módon felszaporítja a törvényes lélekparányok erejét. - Az embernek a békét kell szolgálnia. Krisztus a világ világossága. 315
Az ember helyes elgondolásai és tervei nem újak, hanem
csak rátalálások a régi igazságokra. - Az ember a hitével
kapcsolódik az igazsághoz. - A mennyei örökség egy
része: a jó és rossz közti választani-tudás. - A szenvedések képessé tesznek a szeretet hangjának meghallására. - Mikor leghatékonyabb az imádság? - A békesség a
menny természete. - Az öröm erőforrást nyit meg a lelkekben. - Minden örömök közt legnagyobb az, hogy Isten Fia megszületett e világra.
A Szentlélek ünnepén. 329
Ha a Szentlélek ereje behatol a szellembe, akkor képes
fölvenni a küzdelmet az őt körülvevő erőrétegekkel. - Ez
a kor a materializmus hanyatlásának kora. - A spiritizmus igazságait a tudomány nemsokára igazolni fogja, de azért a Krisztus igazságát mégsem fogják elfogadni. - Ha
nagyon kérünk valamit Istentől, Ő megadja, ha az nem
válik is javunkra, hogy a következményből okuljunk. -
A testiség és a fekete mágia sötét ködöt von a lélek látása
elé. - Akik a fekete mágiához nyúlnak, nem juthatnak
be az Isten országába. Vissza
Tétel sorszám:
098

Kikiáltási ár:
6.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
7.000 Ft Licitek száma: 11Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!