TémakörökLezárt aukciók


Gáldi László, Dr.: Gyakorlati román nyelvkönyv 1-5. füzet (védődobozos példány)

Szerző
Dr. Gáldi László
Athenaeum Kiadás (Budapest) ,
Kiadói tűzött papírkötés , 349 oldal
Sorozatcím: Gyakorlati román nyelvkönyv
Kötetszám: 1-5
Nyelv: Magyar  Román 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Aukció vége:
2018-04-22 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1940-1941, Athenaeum kiadás (Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt., Bp.), 349 p.

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Első kiadás. Gyakorlati román nyelvkönyv (1-5. füzet). Írta: Dr. Gáldi László egyetemi magántanár, a B. Eötvös József Collegium tanára.
Az 1. füzet 1940-ben, a többi füzet 1941-ben jelent meg. A kötetek folyamatos oldalszámozással rendelkeznek. A kötetetek egyes oldalain bejegyzések, aláhúzások, jelölések találhatók. A nyelvkönyvet az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. nyomtatta Budapesten a könyvnyomtatás 500. évében.
Kiadói tűzött papírkötésben lévő füzetek, hiánytalan állapotban. A teljes gyűjtemény jó állapotú, eredeti címfedeles, gerincfeliratos kiadói védődobozban van.

Előszó

E nyelvkönyv a művelt magyar közönség részére készült. Egyaránt használható magántanulásra és főiskolák román lektori óráin. Nem kíván semmiféle külön szakképzettséget, ezért vannak a román szavak... Tovább

Előszó

E nyelvkönyv a művelt magyar közönség részére készült. Egyaránt használható magántanulásra és főiskolák román lektori óráin. Nem kíván semmiféle külön szakképzettséget, ezért vannak a román szavak - egy-két nélkülözhetetlen jeltől eltekintve - magyar helyesírással átírva. E könyv célja az, hogy ne tartalmazzon semmi olyasmit, ami felesleges vagy elavult, viszont legyen benne lehetőleg minden, ami a mai beszélt és írott román nyelvre jellemző. Távolról sem volt célunk teljes és tudományos leíró nyelvtant adni; a román alaktan sok tekintetben annyira bonyolult és oly ingadozó, hogy kimerítő leírása a kiadó által megszabott terjedelemben lehetetlen lett volna. Könyvünk nyelvtani része tehát a legfontosabb nyelvi tények rendszere, a legmodernebb román nyelvtanok (Iorgu Iordan: Gramatica limbii romane, Bucuresti, 1937, C. Tagliavini: Rumanische Konversations-Grammatika Heidelberg, 1938) eredményeinek hasznosításával. Ezekhez képest azonban számos ponton eredeti rendszerezést alkalmaztunk azért, hogy a bonyolult tényeket is a lehető legegyszerűbben, a legáttekinthetőbb módon foglalhassuk össze. E téren igen jó hasznát vettem ama tapasztalatoknak, melyeket a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karán és a báró Eötvös József Collegiumban tartott román nyelvóráimból szűrtem le. Kérem a kezdőket, ne riadjanak vissza egyes nyelvtani jelenségek részletes kifejtésétől. Aki kizárólag gyakorlati célból foglalkozik a románnal, az nemcsak az apróbetűs „Jegyzet"-eket mellőzheti, de kezdetben azzal is beérheti, hogy csak a vastagon szedett legfőbb szabályokat s a ragozási példákat jegyzi meg s utána rögtön rátér az olvasmányra, a fordítási gyakorlatokra és a beszélgetésekre. Ezek a nyelvkönyv főrészei: kivétel nélkül mindig a gyakorlati életben hasznos szóanyagot nyújtanak s egyszersmind arra is szolgálnak, hogy lassanként hozzászoktatják a gondos tanulót román irodalmi szövegek megértéséhez és élvezéséhez. Néhány olvasmány és beszélgetés célja elsősorban az volt, hogy mintául szolgáljon a román nyelvnek a magyar közigazgatás keretében való használatára. Nemzetiségeinket csak nyelvükön át lehet igazán megérteni; remélem, hogy e téren a jelen nyelvkönyv hasznos szolgálatokat tehet. Budapest, 1940 szeptember hó. Vissza

Tartalom

Előszó 3
Jelmagyarázat és rövidítések 4
Első levél. - Bevezetés 5
1. A román nyelv 5
2. Kiejtés és helyesírás 6
3. A román ábécé 6
4. Magánhangzók 7
5. Kettős magánhangzók 8
6. Mássalhangzók 10
7. A hangsúly 11
8. A román helyesírás és átírásunk összefoglaló áttekintése 12
Olvasási gyakorlat 13
Második levél 16
1. A névelő 16
2. A határozatlan névelő 16
3. A határozatlan névelő ragozása 16
4. A határozott "névelő" 17
5. A hímnemű főnevek határozott névelős ragozása 18
6. A megszólító eset 19
7. A hímnemű főnevek és melléknevek többesszáma 19
8. A kétnemű főnevek 21
9. A segédigék 22
10. Viszonyszók 22
11. Kérdőszavak 23
Szójegyzék 24
Olvasmány. Satul 25
Kérdések 25
Fordítás 26
Mindennapi kifejezések 26
Harmadik levél 27
1. A nőnemű főnevek 27
2. A nőnemű főnevek többesszáma 28
3. A nőnemű főnevek határozott alakú ragozása 30
4. A kétnemű főnevek 32
5. Az igeragozások 33
6. A jelenidő 33
Szójegyzék 34
Olvasmány. Orasul (I) 36
Kérdések 36
Fordítás 37
Beszélgetés. Cálátorii intrá íntr'o cafenea 37
Negyedik levél 38
1. Rendhagyó többesszámú alakok 38
2. A nőnemű alakok képzése 39
3. A melléknév 40
4. A melléknévi jelző 40
5. A melléknévi névelő 41
6. A melléknév fokozása 42
7. A mult idejű melléknévi igenév 42
8. Az összetett mult 43
Szójegyzék 43
Olvasmány. Orasul (II) 44
Kérdések 45
Fordítás 45
Beszélgetés. La posta 45
Ötödik levél 47
1. A tulajdonnevek ragozása 47
2. A birtokos névelő $0
3. A birtokos névmás 51
4. A jelenidő -ez és -esc végződései 54
5. A leíró mult 54
Szójegyzék 55
Olvasmány. Copilária mea (I. F. Mera) 58
Kérdések 59
Fordítás 59
Beszélgetés. Unde locuiesti? 59
Hatodik levél 65
1. A személynevek tárgyesete 65
2. Az udvariassági névmások 66
3. Megjegyzések az I. igeragozás jelen idejéről 69
4. Néhány különösebb igealak az I. igeragozás jelen idejében
(dau, stau, iau, mánanc, usuc) 72
Szójegyzék 74
Olvasmány. Asezárile omenesti 76
Kérdések 77
Fordítás 77
Beszélgetés. Locuinta noastrá 78
Hetedik levél 80
1. A főnévi jelző 81
2. A mutató névmás 82
3. A felszólító mód 86
4. A segédigék felszólító módja 89
5. A felszólító mód használata. Általános szabályok 89
Szójegyzék 90
Olvasmány. Douá anecdote románesti 91
Kérdések 92
Beszélgetés. O vizitá 94
Nyolcadik levél 95
1. Más mutató névmások 95
2. A kérdő névmások 97
3. A vonatkozó névmások 99
4. A jövő idő 102
Szójegyzék és olvasmányok. Dintre suté de catarge 103
Stele pe cer (M. Eminescu) 105
Fordítás 107
Beszélgetés. Grádina 108
Kilencedik levél 110
1. A névmások áttekintése 110
2. A személyes névmás alaktana 110
3. A személyes névmás használata 113
4. A rövid és hosszú alakok használata 113
5. A hangsúlytalan rövid alakok 114
6. Több személyes névmás kapcsolása 116
7. A névmással ismételt főnévi bővítmény 117
8. A semleges névmás 118
9. A személyes és birtokos névmások kölcsönössége 118
10. A „dativus ethicus" 119
11. Névmás és ige 119
Szójegyzék 120
Olvasmány. Douá surori. I.(I. Russu-Sirianu) 122
Kérdések 123
Gyakorlatok 123
Beszélgetés. Cina I24
Tizedik levél 126
1. Az azonossági személyes névmás 126
2. A határozatlan névmások 127
3. A visszaható igék 131
4. A feltételes és óhajtó mód 133
Szójegyzék 134
Olvasmány. Douá surori. II. (I. Russu-Sirianu) 135
Kérdések 136
Gyakorlatok 137
Beszélgetés. O zi din viata unui elev 137
Tizenegyedik levél 141
1. A számnevek 141
2. A tőszámnevek 141
3. A tőszámnevek ragozása 143
4. A sorszámnevek 144
5. A sorszámnevek ragozása 145
6. A tő- és sorszámnevek használata 146
7. A szorzó számnevek 146
8. Az osztó számnevek 147
9. A gyűjtő számnevek 149
10. A határozatlan számnevek 150
A négy alapművelet 150
Szójegyzék 152
Olvasmány. Dezvoltarea culturii románesti. I. 154
Kérdések 155
Fordítás 156
Beszélgetés. Plecarea 156
Tizenkettedik levél 158
1. Az igeragozás 158
2. Az igealakok 158
3. Az igemódok 158
4. Az igeidők 159
5. Egyszerű és összetett igealakok 160
6. Igetövek 160
7. Az igeragozás rendszere 162
8. A jelentő mód jelen idő 162
9. Az ú.n. „jésülő" igék 168
10. A leíró mult 170
Szójegyzék 172
Olvasmány. Dezvoltarea culturii románesti. II. 173
Kérdések 174
Fordítás 175
Beszélgetés. Cálátoria 175
Tizenharmadik levél 177
1. A történeti mult 177
2. A régmúlt 185
Szójegyzék 186
Olvasmány. Dezvoltarea culturii románesti. III 188
Kérdések 188
Fordítás 189
Beszélgetés. La hotel 189
Tizennegyedik levél 191
1. Az összetett mult 191
2. A jövő idők 193
3. A felszólító mód 194
4. A feltételes mód 197
5. A parancsoló mód 197
6. Az összetett alakok megfordítása 199
7. A főnévi igenév 200
8. A melléknévi igenév 201
9. A határozói igenév 202
Szójegyzék és olvasmányok. Sámánátorul (A. Vlahutá) 203
Secerisul (V. Alexandri) 204
Fordítás 205
Beszélgetés. Int'o frizerie 206
Tizenötödik levél 208
1. A segédigék 208
2. A fi és a avea ragozása 208
3. A vrea ragozása 211
4. A segédigék használata 213
5. A szenvedő alakok 215
6. A személytelen igék 217
Szójegyzék 219
Olvasmány. Cimitirele din Tara Motilor (G. Bogza) 220
Kérdések 220
Fordítás 221
Beszélgetés. O plimbare pe piatá 221
Tizenhatodik levél 225
1. Az igeidők használata 225
2. A jelen idő használata 225
3. A leíró mult használata 227
4. A történeti mult használata 228
Szójegyzék 229
Olvasmány. O zi de vara in valea Muresului (M. Eminescu) 231
Kérdések 232
Fordítás 232
Beszélgetés. In oficiul de matriculá 233
.Tizenhetedik levél 23$
1. Az összetett mult használata 235
2. A régmúlt használata 237
3. A jövő idő használata 239
4. A végzett jövő használata 240
Szójegyzék 241
Olvasmány. Ungaria medievalá si tinuturile románesti (N. Iorga) 242
Kérdések 243
Fordítás 244
Beszélgetés. Intr'o magazie de pálárii 245
Tizennyolcadik levél 246
1. A felszólító mód használata 246
2. A felszólító mód jelen idejének használata 246
3. A felszólító mód mult ideje 251
Szójegyzék és olvasmányok :
I. Sosesc (D. Zamfirescu) 251
II. Rea de platá (Gh. Cosbuc) 253
Nyelvtani gyakorlatok 254
Fordítás 255
Beszélgetés. La croitor 255
Tizenkilencedik levél 257
1. Az időalakok egyezése a fő- és mellékmondatokban 257
2. A feltételes vagy óhajtó mód használata 259
3. A parancsoló mód használata 261
4. A főnévi igenév használata 261
Szójegyzék 263
Olvasmány. Bunicul. I. (B. S. Delavrancea) 264
Kérdések 266
Fordítás 266
Huszadik levél 267
1. A melléknévi igenév használata 267
2. A „supinum" 268
3. A határozói igenév használata 270
Szójegyzék 271
Olvasmány. Bunicul. II. (B. S. Delavrancea) 272
Nyelvtani gyakorlatok 274
Fordítás 274
Huszonegyedik levél 277
1. A határozószók 277
2. A helyhatározók 278
3. Időhatározók 278
4. A módhatározók 279
5. A mennyiséghatározók 281
6. Az igenlő- és tagadószók 281
7. A mai határozószó használata 282
Szójegyzék 282
Olvasmány. Ion Crásmarul (O. Goga) 283
Kérdések 285
Fordítás 285
Beszélgetés. Intr'o magazie de modá 286
Huszonkettedik levél 288
1. A viszony szók 288
2. A közönséges viszonyszók 288
3. Határozószókból alkotott viszonyszók 298
4. Gen.-Dat.-szal álló viszonyszók 299
Szójegyzék 301
Olvasmány. S'a pierdut un om de bine: Árpad Bitay (N. Iorga)... 302
Kérdések 303
Fordítás 303
Levelezés 304
Huszonharmadik levél 306
1. Az igék és a melléknevek vonzata 306
2. A kötőszók 308
3. A mellérendelt mondatok és kötőszavaik 308
4. Az alárendelt mondatok és kötőszavaik 309
Szójegyzék : 315
Olvasmány. Mos Ion Roatá si Unirea. (I. Creangá) 316
Kérdések 317
Fordítás 317
Huszonnegyedik levél 319
1. Az indulatszók 319
2. A román szórend 320
3. A szóképzés 322
4. A szóösszetétel 322
5. Az előragok használata 323
Szójegyzék 324
Olvasmány. Mos Ion Roatá si Unirea II. (I. Creangá) 325
Kérdések 326
Fordítás 326
Huszonötödik levél 328
1. A képzők felosztása
2. A főnevek képzői 328
3. Melléknévképzők 330
4. Főnév- és melléknévképzők 331
5. Igeképzők 331
6. A szófajok és keveredéseik 332
Szójegyzék : 333
Olvasmány. Mos Ion Roatá si Unirea. III. (I. Creangá) 334
Kérdések 335
Fordítás - 335
Nyelvtani tárgymutató 337
Javítások és pótlások 341 Vissza
Tétel sorszám:
114

Kikiáltási ár:
6.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
6.500 Ft Licitek száma: 2Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!