TémakörökLezárt aukciók


Deér József: Erdély

Szerző
Tamás Lajos
Mályusz Elemér
Elekes Lajos
Hóman Bálint
Alföldi András
Szerkesztő
Deér József
Magyar Történelmi Társulat (Budapest) ,
Kiadói egészvászon kötés , 283 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 30 cm x 23 cm
ISBN:
Aukció vége:
2018-04-22 20:00

Aukciós tétel adatai

Budapest, 1940, Magyar Történelmi Társulat (Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. nyomása), 283 p. + [2] p.; ill. + 4 térk. mell. ([152] t.)

Aukciós jelenlegi tétel részletes leirata

Erdély. Kiadja a Magyar Történelmi Társulat. Szerkesztette: Deér József. A könyv bevezetése az M.T.T. munkája.
Fekete-fehér és színes, egy- és kétoldalas, valamint szövegközti képekkel, reprodukciókkal, fotókkal, vonatkozó feliratozott térképvázlatokkal illusztrált összefoglaló kötet. Négy hajtogatott, nagy méretű, feliratozott térképvázlattal, mint különálló melléklettel kiegészítve. A művet az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat nyomdája, kémigrafikai műhelye és könyvkötészete készítette Budapesten. A kötet térképmellékletei a M. Kir. Honvéd Térképészeti Intézet műhelyében készültek.
Kiadói egészvászon kötés címfedélen és az előzéklapon Erdély stilizált aranyozott címerpajzsával, aranyozott, feliratozott kazettás könyvgerinccel, az előlapon a kiadó emblémájával, hiánytalan, megkímélt, jó állapotban.

Előszó

Európa igazságos újjárendezésének előestéjén elérkezett az idő, hogy elővegyük az igazság fegyvereit s a magyar nép vérrel és tudással szerzett jogait és múltjában igazolt nemzeti törekvéseit a... Tovább

Előszó

Európa igazságos újjárendezésének előestéjén elérkezett az idő, hogy elővegyük az igazság fegyvereit s a magyar nép vérrel és tudással szerzett jogait és múltjában igazolt nemzeti törekvéseit a természeti és történeti igazságok nyilt megvallásával támasszuk alá. Ez a Magyar Történelmi Társulat célja ennek a műnek a kiadásával. A tudósok, akik ezt a könyvet írásaikkal megtisztelték, nem értenek a propagandához. Időszerű nagy nemzeti célok és törekvések érdekében sem hajlandók ferdítésre vagy szépítésre. Tudományos hitelükre gonddal figyelmezve mondják ki kendőzés nélkül az igazságot, legyen az kedvező, avagy lesújtó magyar népünkre, mert meggyőződésük, hogy az igazság ismerete a nemzetnek csak javára, a népnek csak okulására vezethet, a hazugság és ferdítés mindkettőt lealázza. Az itt következő tanulmányok sorozata rövid foglalata a szerzők hosszú esztendők részletes kutatásai során elért és nagyobb munkákban, kisebb értekezésekben közrebocsátott tudományos eredményeinek. Egy-egy térkép részletes és alapos tanulmányoknak, hatalmas oklevélkötegek szakszerű feldolgozásának, a kérdések mélyébe hatoló földrajzi, történeti, régészeti, néprajzi, nyelvtudományi, statisztikai kutatásoknak az eredménye. Az írók és tervezők nemcsak tudományos tekintélyükkel szavatolnak minden szóért és minden vonásért, amit itt közreadtak, hanem bármikor készek mindennek részletes adatszerű bizonyítására is. Végigtekintve ezeken az írásokon, nyugodt lélekkel és a tudós büszkeségével adjuk e kötetet a magyar nép és a baráti nemzetek magyar sorsunk iránt oly melegen érdeklődő fiainak kezébe. Kérjük, fogadják szeretettel és olvassák érdeklődéssel a legjobb magyar tudósok munkájának java gyümölcsét. Budapesten, 1940 augusztusának első napján. A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT Vissza

Fülszöveg

Térképek és képek jegyzéke
1. Magyarország domborművű térképe 8
2. Prinz Gyula: Magyarország növényitakarójának képe 10
3. Treitz Péter: Erdélynek és Magyarország keleti... Tovább

Fülszöveg

Térképek és képek jegyzéke
1. Magyarország domborművű térképe 8
2. Prinz Gyula: Magyarország növényitakarójának képe 10
3. Treitz Péter: Erdélynek és Magyarország keleti részeinek talajtérképe 12
4. Kniezsa István : Kelet-Magyarország és Erdély népei, a szászok és a románok betelepülése előtt 12
5. Rónai András: Az országhatárok állandóságának térképe Nyugat- és Kelet-Európa határterületén a népvándorlás utáni századokban (1000-1920-ig) 13
6. Gróf Teleki Pál: Az ibériai félsziget határállandóságának térképe a népvándorlás után (700- 1900-ig) 13
7. Rónai András; Kelet-Magyarország és Erdély határállandósági térképe (1000-1900-ig) 13
8. Glatz Oszkár: Este a havasi legelőn 16
9. A Focsani-i kapu 18
10. A Királyhágón át vezető út Teleki I. tábla
11. A Királyhágó útja---- " I. "
12. A tordai hasadék " II. "
13. Vulkán község, háttérben mészkőszirttel " II. "
14. Szilágysági falu " III. "
15. Dés " III. "
16. Kolozsvár " IV. "
17. Nagyvárad " IV. "
18. Suvadásos táj Mezőerkednél " V. "
19. Kalotaszeg " V. "
20. Szántás a Mezőségen " VI. "
21. Bivalyok " VI. "
22. Marosvásárhely " VII. "
23. Marosújvár " VII. "
24. Segesvár " VIII. "
25. Nagyszeben " VIII. "
26. Az Árpás-völgy a Fogarasi Havasokban " IX. "
27. A Gyilkos-tó télen____ " IX. "
28. Csiksomlyó búcsújáró " X. "
29. Tavasz a Csiki-medencében " X. "
30. Barabás Miklós : Útrakelő román család " X. "
31. A Békási szoros " XI. "
32. A magyarok honfoglalása 22
33. Magyar régiségek a X. századból 24
34. Magyar tarsolylemez a X. századból 26
35. Szent István (kezdőbetű Kálti Márk Képes Krónikájából) 28
36. Nagy Lajos birodalma (1375) 29
37. Mátyás király (Mantegna után) 30
38. Nagyvárad ostroma 1692-ben 32
39. A török uralom legnagyobb kiterjedése Magyarországon a XVI-XVII. században 33
40. A temesvári csata a felszabadító háborúban (1696 augusztus 30) 34
41. Alföldi András: A római folytonosság a dunai tartományokban 38 42. Makoldy József: A drági fatemplom 42
43. Székely legények és leányok 44
44. Marosvásárhely, a székely főváros. (Egykorú acélmetszet a XIX. századból) 46
45. Román fejedelemségek a XIV. században____ 47
46. A jelentősebb bukovinai és moldovai magyar települések térképe az 1930. évi román népszámlálás adatai szerint 48
47. Bukovina és Moldova római katolikus népessége 1930-ban 48 48. Erdélyi tájak és vidékek 50
49. Vajdahunyad vára. Ligeti Antal és Wagner Sándor olajfestménye 52
50. Fiatal magyar asszonyok és leányok 54
51. Kós Károly: Körösfői magyar jobbágyház. .. 56
52. Nagyszeben, a szászok fővárosa. (Rézmetszet a XVIII. század végéről) 58
53. A románság lehúzódása a völgyekbe, a XVI- XVIIL században 64 54. Lukinich Imre : Egy erdélyi és egy Erdéllyel szomszédos megye román lakossága a XIV. században 67
55. Kós Károly: Demsus. Hunyad megye 70
56. Kniezsa István és Glaser Lajos : Erdély román helynevei 74
57. Makoldy József : A brassói feketetorony. ... 78
58. Bethlen Gábor. (Rézmetszet a XVII. századból) 82
59. II. Rákóczi Ferenc. (Mányoki Ádám festménye.) 86
60. Kós Károly: Mátyás szülőháza Kolozsvárott. 88
61. Az 1849-iki nagyszebeni csata. (Lanzedelli C. litográfiája.) 90
62. Kolozsvár, Erdély fővárosa (Rézmetszet 1617- ből) 94
63. Kós Károly : Fejedelmiház Tordán 96
64. Ender Tamás: Brassói városkapu 98
65. III. Béla és II. Endre pecsétje 100
66. Kós Károly: Medgyes. Városfal-bástya 104
67. Román házaspár 106
68. Temesvár ostroma 1691-ben 110
69. Latabár Károly: A mezöcsávásl harangláb.. 112
70. Nagyvárad. (XVII. századi rézmetszet) 114
71. Aba-Novák Vilmos : Csíkszeredai vásár 120
72. Magyar lány. Körösfő, Kolozs Viski: I. tábla
73. Magyar menyecskék, Kalotaszeg, Kolozs m.. » II. "
74. Magyar menyasszony és vőlegény. Torockó, Torda-Aranyos m » II. "
75. Magyar (székely) férfi. Udvarhely m » III. "
76. Magyar férfi. Köröstárkány, Bihar m » III. "
77. Magyar (moldvai csángó) asszonyok a pünkösdi búcsún. Csiksomlyó, Csik m " IV. »
78. Magyar (székely) fonó asszonyok. Szentdomokos, Csik m » IV. »
79. Istentisztelet után. Torockó, Torda-Aranyos m » V. »
80. Magyar (székely) templomból jövők. Kecsetkisfalud, Udvarhely m.. » VI. »
81. Magyar (székely) lány. Páva, Háromszék m. .. » VI. »
82. Magyar lány. Torockó, Torda-Aranyos m. ... » VII. "
83. Magyar nők. Torockó, Torda-Aranyos m » VIII. »
84. Magyar férfi és legény. Köröstárkány, Bihar m. » VIII. »
85. Magyar vőlegény és menyasszony; mögöttük a menyasszony ágya. Bánffyhunyad, Kolozs m » IX. »
86. Magyar férfi az utcaajtóban. Kalotaszeg, Kolozs m » X. "
87. Magyar (székely) porta. Ülke, Udvarhely m » XI. »
88. Magyar (székely) ház. Farcád, Udvarhely m.. " XII. »
89. Magyar székely ház, nagykapuval. Udvarhely m » XII. "
90. Magyar szobasarok. Kalotaszeg, Kolozs m.. » XIII. »
91. Magyar ház. Egerbegy, Torda-Aranyos m » XIV. »
92. Magyar (székely) község utcája. Lövéte, Udvarhely m " XIV. »
93. Magyar (csángó) szövőasszony. Gyimes, Csik m » XV. "
94. Magyar ház tűzhelye. Körösfö, Kolozs m____ » XV. »
95. Ebédelő magyar aratók. Méra, Kolozs m. " XVI. "
96. Magyar (csángó) szénagyüjtők pihenőben. Gyimes, Csik m Viski: XVI. tábla
97. Magyar (székely) táncbamenők. Ménaság, Csik m. » XVII. "
98. Szász lányok a templom előtt. Szászorbó, Szeben " XVII. "
99. Szász leány. Szeben m.. " XVIII. "
100. Szász legény és leány. Szeben m. " XIX. "
101. Szász menyecske. Sellenberk, Szeben m " XIX. "
102. Szász jegyespár. Szelindek, Szeben " XX. "
103. Szász nők. Kisdemeter, Beszterce-Naszód m. .. " XXI. "
104. Szász menyecske és lány. Szeben m " XXI. "
105. Szász templombamenők. Kisdisznód, Szeben m.." XXII. "
106. Román »strunga« a Fogarasi Havasokban ... " XXIII. "
107. Román menyecske. Aranyos, Hunyad m
108. Román pásztorok. Retyezát-Havas, Hunyad m " XXIV. "
109. Román »stina« a Fogarasi Havasokban " XXV. "
110. Román férfi. Hátszeg vidéke, Hunyad m. " XXVI. "
111. Román menyecske. Cserbei, Hunyad m____" XXVI. "
112. Román leányok és legények. Paulis, Arad m... " XXVII. "
113. Román asszony, Hunyad m " XXVII. "
114. Román liavasi falu. Pojanica-Vojni, Hunyad m " XXVIII. "
115. Román utcarészlet. Merisor, Hunyad m " XXVIII. "
116. Román ház. MalomvízGurény, Hunyad m____ " XXIX. "
117. Román pásztor »coliba«-val és fejőedénnyel. Oláhlapád, Alsó-Fehér m " XXIX. "
118. Román ház. Remetemező, Szatmár m " XXX. "
119. Román ház. Egerbegy, Torda-Aranyos m " XXX. "
120. Román ház. Hosdó, Hunyad m " XXXI. "
121. Útszéli román fakereszt. Huréz, Fogaras m " XXXI. "
122. Román jómódú család szobája. Szelistye, Szeben m " XXXII. "
123. Szinte Gábor: A legrégibb részlete. (Mikháza 1673.) ... 138
124. Román keresztelő. Sugág, Szeben m Viski: XXXIII. tábla
125. Román havasi vásár («Leányvásár»). Gaina-Havas, erdélyi középhegység " XXXIV. "
126. Marhavásár. Szolnok-Doboka m » XXXIV. »
127. A nikolsburgi székely rovásábécé a XV. századból Viski: XXXV. tábla
128. Székely rovásírásos tégla Székelyderzsről. Udvarhely "XXXV. » 129. A bögözi székely rovásírásos felirat a XV- XVI. század fordulójáról. Udvarhely m. ... » XXXV. "
130. A gyulafehérvári székesegyház (Alap. XI. sz.).. Gerevich: I. » 131. A gyulafehérvári székesegyház északi mellékhajója (XIII. sz.) »II. »
132-133. A gyulafehérvári székesegyház déli kapujának Szent Istvánkorabeli (1) és XIII. századi (2) timpanonja » III. »
134. A gyulafehérvári II. déli kapu (3a) és az esztergomi királyi kápolna rózsaablakának (3b) részlete " III. »
Magyar típusú középkori kapuk :
135. Esztergomi királyi kápolna (XII. sz. vége).. » IV. »
136. Keresztényfalva (XIII. sz. eleje) » IV. »
137. Szepeshelyi székesegyház (XIII. sz. eleje) » IV. »
138. Torda (XIV. sz.) » IV. »
139. Apostol-szobrok a gyulafehérvári székesegyházról (1200 körül) » V. »
140. Krisztus és apostolok a jáki templom homlokzatáról (XIII. sz. közepe, 1254 előtt) » V. "
141. A harinai románkori templom (XIII. sz.)... » VI. ".
142-143. Az ákosi (Szilágy m.) és a lébényi (Moson m.) románkori templom (XIII. sz.) " VII. »
144. Hunyadi János, ifj. Hunyadi János és Hunyadi László síremléke a gyulafehérvári székesegyházban (XV. sz.) " VIII. "
145-146. Hunyadi János és ifj. Hunyadi János síremléke a gyulafehérvári székesegyházban (XV. sz.) » IX. »
147. A kolozsvári Szent Mihály-templom (XIV- XV. sz.) " X. »
148. A kolozsvári Szent Mihály-templom belseje (XV. sz.) » XI. »
149. A kassai Szent Erzsébet-székesegyház belseje (XV. sz.) " XI. " Magyar gótikus kapuk. XV. sz.:
150. Kassai dóm, nyugati kapu » XII. »
151. Kolozsvári Szent Mihály-templom, déli kapu » XII. »
152. Kolozsvári Szent Mihály-templom, nyugati kapu Gerevich: XII. tábla
153. Beregszászi rk. plébániatemplom, déli kapu... » XII. "
154. A kassai dóm déli kapuja (restaurálás előtt). » XIII. "
155-156. A brassói Feketetemplom déli és nyugati kapuja " XIII. "
157. A kolozsvári Farkas-utcai református-, egykori minorita-templom. XV. sz. vége " XIV. "
158. A kolozsvári egykori domonkos-, most ferencrendi kolostor refektóriuma. XV. sz. második fele. (Restaurálás előtt) » XIV. "
159-160. A vajdahunyadi vár és lovagterme. XV. sz " XV. "
161. A marosvásárhelyi ref. templom. XV. sz. közepe » XVI. "
162. A gutori (Pozsony m.) plébániatemplom. XIII. sz » XVI. "
163. A dési ref. templom. XV. sz » XVII. "
164. A magyarvalkói ref. templom » XVIII. "
165. A körösfői ref. templom » XIX. "
166. A ketesdi ref. templom. » XIX. "
167. A farnasi harangláb... " XIX. "
168. A sárosi templomeröd (Nagyküküllő m.) » XIX. "
169. A bánffyhunyadi ref. templom » XX. "
170. Az erkedi templomvár. » XX. "
171-172. A fogarasi vár külseje és udvara. XVI-XVII. sz » XXI. "
173. A radnóti egykori Rákóczi-vár. XVI-XVII. sz » XXII. "
174. A diósgyőri vár romjai. XIV. sz " XXII. "
175. Küküllővár. XV-XVI. sz » XXIII. "
176. Marosvécs, Keményvár. XV-XVI. sz » XXIII. "
177. Törcsvár. XIV-XVII. sz » XXIV. "
178. A prázsmári templomeröd. XVII. sz » XXV. "
179. A fricsi kastély a Szepességben XVII.sz » XXV. "
180. Kolozsvári Márton és György Szent Györgyszobra Prágában.
1373. » XXVI. "
181. Kolozsvári Márton és György Szent Györgyszobra Prágában. (Hátsó nézet.) 1373 » XXVII. "
182. Kolozsvári Tamás szárnyasoltárának középső része. 1427. Esztergom, Keresztény Múzeum.. » XXVIII. »
183. Kolozsvári Tamás szárnyasoltárának részlete. Szent Benedek és Szent Egyed. 1427. Esztergom, Keresztény Múzeum .. Gerevich XXIX. tábla
Középkori falképrészletek:
184. Gelence, Szent László-legenda. XIV. sz " XXX. "
185. Székelyderzs, Szent László-legenda. 1419 .. " XXX. "
186. Almakerék, Szent György. XV. sz. eleje .. " XXX. "
187. Rozsnyai János falképe a nagy szebeni ev. templomban. 1445 " XXXI. "
188. A csikszentleleki oltár. 1510. Budapest, Szépművészeti Múzeum---- " XXXII. "
189. A csikménasági szárnyasoltár. 1543. Budapest, Szépművészeti Múzeum " XXXIII. "
190. Csikdelne. Reneszánsz szárnyasoltár. XVI- XVII. sz " XXXIV. "
191. A gyulafehérvári székesegyház Lászay-kápolnája. 1512 " XXXV. "
192. Reneszánsz ajtókeret magyar felirattal. 1586. Kolozsvár, Múzeum ..." XXVI. "
193. Diószegi Péter : Sükösd György síremléke. 1632. Kolozsvár, Múzeum... " XXXVII. "
194. Székelykapu Mádéfalván " XXXVIII. "
195. Körösfői parasztszoba. " XXXVIII. "
196. Körösfő, háttérben a templommal " XXXIX. "
197. A körösfői templom belseje " XL. "
198. A magyarvalkói ref. templom szószéke. 1722 " XLI. "
199. A hadadi ref. templom szószéke. Sipos Dávid műve. 1754 " XLI. "
200. A vistai ref. templom legénykarzata. Gyalui Asztalos János műve. 1699 " XLI. "
201-202. A kolozsvári Farkas-utcai ref. templom szószékéről. Kőfaragó Benedek műve. 1646.. " XLI. "
203. Az alvinci Martinuzzikastély. XVI. sz " XLII. "
204. A keresdi Bethlen-kastély. 1559-98 " XLIII. "
205. A sárospataki vár Perényi-loggiája. XVI. sz. közepe " XLIII. "
206. A bethlenszentmiklósi egy kori Bethlen-kastély kerti homlokzata. 1668- 1673. Tervezte Bethlen Miklós " XLIV. "
207. A bethlenszentmiklósi egykori Bethlen-kastély bejárati homlokzata. 1668-1673. Tervezte Bethlen Miklós " XLV. "
208. A keresdi Bethlen-kastély belső tornáca. XVI. sz. második fele Gerevich: XLV. tábla
209. A dévai Magna Curia. XVII. sz » XLIV. "
210. A bonchidai Bánffy-kastély udvari homlokzata. XVII. sz. (A főkapu 1784-böl.) » XLVI. "
211. A kolozsvári piarista templom. 1718-24 ... » XLVII. "
212. Az eperjesi ferencrendi templom. 1715 » XLVII. "
213-214. A gernyeszegi Teleki-kastély fő- és udvari homlokzata. 1772- 1803 » XLVIII. "
215. A zsibói Wesselényi- Teleki-kastély. XVIII. sz. vége " XLIX. "
216. A mezősámsondi Rhédey-Bethlen-kastély főhomlokzata. 1777- 1779 " XLIX. "
217. A kolozsvári Nemzeti Színház. Alföldi Antal műve. 1804-21. Lebontották 1936-ban " L. "
218. A kolozsvári unitárius templom homlokzatának részlete. Ugrai László műve. 1792-96 " L. "
219-220. A kolozsvári Toldalagi-Korda-ház külseje és udvara. Carlo Justi műve. 1801-1809 " LL. "
221. Székely Bertalan : Boldog Mór pécsi püspök I. Andrást királlyá koronázza. Falkép a pécsi székesegyházban " LII. "
222. Dobozi és hitvese. Olajfestmény a budapesti Szépművészeti Múzeumban " LII. "
223. Borbereki Kováts Zoltán : »Kubikus« bronzszobra a velencei magyar pavillon előtt " LIII. "
224. Suky Benedek kelyhe. 1440 körül. Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár " LIV. "
225. Losonci Antal díszkancsója. Képíró Ferenc műve. 1548. Esterházykincstár, Budapest Iparművészeti Múzeum " LV. "
226. I. Rákóczi György kupája. XVII. sz. első fele. Budapest, Nemzeti Múzeum " LVI. "
227. Teleki Mihály kancellár ezüst csobolyója. Belényesi György műve. 1687 " LVII. "
228. Női öv (XVII. sz.), övveretek és boglár (XVI. sz.) Budapest, Nemzeti Múzeum " LVIII. "
229-230. XVII. és XVIII. századi erdélyi ékszerek (csatok, női rezgötű és hajcsokor, kucsmaforgó, szalagcsokoralakú »másli«) Gerevich : LIX. tábla
231-232. Teleki Mihály kancellár nyerge. - Kemény János fejedelem kardja. XVII. sz. Budapest, Nemzeti Múzeum. » LX. »
233. Magyar díszfegyverek és övek. XVI-XVII. sz. » LXI. »
234. Erdély műemléki térképe a fontosabb műemlékekfeltüntetésével
168
235. Edvi-Illés Aladár: Kalotaszegi menyasszony 172
236. Kós Károly: Székely nemesi kúria. Kis-Borosnyó. 178
237. Honter: Sententiae, Brassó, 1539 181
238. Heltai: Catechismus. 2. kiadás, 1553 181
239. Kirchenordnung. Brassó, 1547 181
240. Tinódi Sebestyén: Cronica. Kolozsvár, 1554. Fitz : I. tábla 241. Haller János : Hármas História. Kolozsvár, 1695. Misztótfalusi Kis Miklós kiadványa » II. »
242. Kolozsvári kötés 1684- böl » III. »
243. Erdélyi kötés 1674-bőI » III. »
244. A gyulafehérvári Batthyány-könyvtár nagyterme » IV. »
245. A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár karzatos terme » IV. »
246. Gróf Teleki Sámuel arcképe a marosvásárhelyi Teleki-könyvtárban .. » IV. »
247. Werbőczi: Decretum. Kolozsvár, 1571 183
248. Heltai: Chronica. Kolozsvár, 1575 185
249. Melius: Herbárium. Kolozsvár, 1578 188
250. Geszti Ferenc szászvárosi bibliájának első lapja. (1582) 192 251. A legrégibb román Ótestamentom előszavából. (Szászváros, 1582) 193
252. Sinkay György dákoromán nyelvtana. Buda, 1805 195
253. A legrégibb románnyelvű evangeliárium első oldala. (Brassó, 1561) Tamás : I. tábla
254. A legrégibb románnyelvű Újszövetség (Rákóczi-biblia). Gyulafehérvár, 1648 " II. "
255. Maior Péternek a budai nyomdában készült dákoromán történelme 197
256. A kolozsvári egyetem főépülete 204
257. Nagyenyed látképe, előtérben a kollégiummal 204
258. Kós Károly: A magyarvalkói református templom 208
259. Magyar és román jellegű erdélyi megyék lakosságának szaporodása 1920-1938 között ____ 213
260. Analfabéta-térkép 1930-ról. Hivatalos román kiadvány 216
261. Románia nemzetiségei és a román kultúrzóna megyéi 216
262. Felekezeti magyar elemi iskolák a Magyarországtól Romániához csatolt területen. 1937/38. iskolai évben 218
263. Hiányzó magyar elemi iskolák a Magyarországtól Romániához csatolt területen 1937-ben____ 219
264. Középiskolák a Magyarországtól Romániához csatolt területen, 1926-31. évi adatok 221
265 -266. Az 1919. évi béketárgyalásokon a román küldöttség részéről benyújtott erdélyi néprajzi térkép és hamis adatainak helyesbítése 224 267-268. Erdély magyar és nem-román népessége, a béketárgyalásokra benyújtott román térkép módszere szerint ábrázolva 224
269. A régi román királyság területe és az újonnan szerzett tartományok 229
270. 80 %-ban vagy azon felül román lakosságú területek Romániában az 1930. évi népszámlálás szerint 229
271-272. Nicolas de Fer francia geográfus 1691. évi térképe Erdély néprajzi viszonyairól és ennek áttétele mai térképre 232
273. Erdély nagyobb városainak nemzetiségei. 1880- 1930 236
274. Makoldy József: Csángó utca 238
275. Csonkamagyarország és Erdély területének művelési ágai szerinti megoszlása 240
276. Teleki Pál gróf : A mezőgazdasági termelés bel- és külterjes fokozatainak térképe Magyarországon és Romániában 240
277. Az ipar fejlesztésére fordított állami segélyek eloszlása Magyarország területén 1881-1914 között 242
278. Magyarország külkereskedelmi forgalma Erdélylyel 1938-ban »242
279. Erdély és kongresszusi Románia területének művelési ágak és birtokkategóriák szerinti megoszlása 244
280. Erdélyi iparvállalatok munkásainak száma iparágankint és megyénkint az 1913., 1931. és 1934. években 244
281. Búza, árpa, kukorica, zab termésátlagai Erdélyben a világháború előtt és után 247
282. Szén- és vasérctermelés Erdélyben a világháború előtt és után 248
283. Erdélyi iparvállalatok 1934. évi adatok alapján 248
284. Magyar, német és román szövetkezetek Erdélyben 1939-ben 250 285. Mezőgazdasági jelzáloghitelintézetek kihelyezéseinek eloszlása Románia területén. Hivatalos román kiadvány 252
286. A romániai földművesek vásárlóképességének csökkenése 1929 és 1936 között 253
287. A cukorfogyasztás csökkenése Romániában 1926 és 1937 között 253
288. Kós Károly : Mezei hadnagy, XVH. század, (Fogaras-vára.) 254 289. Makoldy József: Kolozsvár. Bethlen-bástya. 274
290. Erdélynek és Magyarország keleti részeinek néprajzi térképe 1910-ben. 1:500.000
291. Erdélynek és Magyarország keleti részeinek néprajzi térképe az 1930-1939. évi népszámlálások alapján. 1:750.000
292. Románia települési térképe 1930. 1:850,000
293. Lukinich Imre: Román települések Kelet-Magyarországon a XIII. és XIV. században.
A 290-293. számú térképek a kötet végén, külön mellékletként találhatók. Vissza

Tartalom

Előszó
A Kárpátmedence egysége
Gróf Teleki Pál: Erdély helyzete Magyarországon és Európában9
Hóman Bálint. A magyarság történeti hivatása21
Erdély népei
Alföldi András: Dákok és rómaiak37
Hóman Bálint: Székelyek43
Mályusz Elemér: Magyarok51
Pukánszky Béla: Szászok57
Tamás Lajos: Románok61
Kniezsa István: Erdély földrajzi nevei71
A magyar Erdély
Lukinich Imre: Erdély önálló állami élete81
Eckhart Ferenc: Erdély alkotmánya89
Deér József: A szászok jogállása97
Tóth András: Az erdélyi románság jogállása105
Elekes Lajos: A román államélet magyar gyökerei109
Berlász Jenő: Erdély gazdasági élete113
Viski Károly: Erdélyi népélet123
Művészet, irodalom, tudomány
Gerevitch Tibor: Erdélyi magyar művészet141
Makkai László: Erdély irodalma171
Fitz József: A könyv sorsa Erdélyben179
Tamás Lajos: Az oláh műveltség magyar gyökerei189
Imre Sándor: A felsőbb oktatás Erdélyben 1541-1918199
Erdély a román uralom alatt
Rónai András: Uralomváltozás Erdélyben211
Kovács Alajos: Erdély népesedési viszonyai229
Rónai András: Erdély gazdasági élete Romániában239
Makkai Sándor: Erdély társadalma255
Makkai László: Magyar irodalom a román Erdélyben267
Munkatársak275
Térképek és képek jegyzéke277
Vissza
Tétel sorszám:
075

Kikiáltási ár:
12.000 Ft
(Minimum licitlépcső: 100 Ft)

Hátralévő idő:
Amennyiben az utolsó 5 percben licit érkezik, a lejárati időpont további 5 perccel módosul.


Leütési ár:
22.000 Ft Licitek száma: 7Ft
Minden aukción megnyert tétel után 15% árverési jutalékot számolunk fel, amely jutalékot a megnyert árverést követően a vételár alapján azon felül kell megfizetni!