Antikvarium.hu
Antikvarium.hu
Akció
Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Ungvári Tamás, Osváth Béla: A magyar irodalom története 5.

A könyv adatai

(2 fotó)
24 cm x 17 cm

A könyv címe:

A magyar irodalom története 5.

Alcím:

1905-től 1919-ig

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Ungvári Tamás  (Szerző)

Osváth Béla  (Szerző)

Szabolcsi Miklós  (Szerkesztő)

Sőtér István  (Szerkesztő)

Czine Mihály  (Szerző)

további kapcsolódó szerzők ...
Kiadó: Akadémiai Kiadó
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1978
ISBN-szám: 963-05-1644-6
Kötéstípus: Vászon
Oldalszám: 543
Nyelv: Magyar
Tartalom: Olvasható

Tartalom

A kötet tárgya és beosztása (Sz. M.)

5

Az új magyar irodalom kibontakozása

A századelő történelmének áttekintése (H. P.)

11

Történelmi változások a századelő idején

11

A dzsentri és a korszak nacionalizmusa

13

A dualista rendszer válsága

15

A demokratikus ellenzéki erők

17

A koalíciós kormány és ellenzéke

20

A Monarchia külső és belső válsága a világháború előtt

21

A világháború és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása

23

A forradalmak időszaka

25

A Nyugat és az irodalmi forradalom (B. Gy.)

28

Az induló Nyugat

31

A Nyugat környezete

35

A napisajtó

36

Irodalmi forradalom és szubjektivizmus

38

A kor művelődéstörténeti képe (B. Gy.)

39

Filozófia

39

Világirodalom

45

Képzőművészet

51

Zene

54

A kor kritikai áramlatai (K. A. - J. F.)

57

A Nyugat impresszionista kritikája

57

Ignotus

60

Osvát Ernő

62

Hatvany Lajos

63

Fenyő Miksa

65

Kosztolányi Dezső

66

Elvi kritikai törekvések

68

Ady Endre

68

Bölöni György

70

Móricz Zsigmond

70

Schöpflin Aladár

73

Babits Mihály

75

A konzervatív kritika

78

Horváth János (K. A.)

80

A szocialista kritika kezdetei

82

Szabó Ervin

84

Bresztovszky Ernő

85

Pogány József (J. F.)

85

A kor nagy írói - új alkotói törekvések

Ady Endre (V. J.)

87

Életútja Nagyváradig (1877-1900). Az Ady család

87

Érmindszenttől Zilahig

87

Debrecen

88

II. Ady útja az "Új versek" felé (1900-1906)

90

Nagyvárad

91

Nagyváradi publicisztikája

91

"Még egyszer" (1903)

94

Lírai elemek nagyváradi publicisztikájában

95

A Léda-szerelem genezise

96

Az első párizsi út (1904)

96

Az 1905-ös orosz forradalom hatása Adyra

97

A Budapesti Napló szerkesztőségében

99

Ady publicisztikája (1905-1906)

100

Az "Új versek" (1906) születése

102

III. A "Vér és arany" időszaka (1906-1907). Második párizsi út. Publicisztika

106

"Vér és arany" (1907)

107

Ady dekadenciája

107

"A magyar Messiások" és "a Holnap idézésé"-nek motívuma

108

IV. A forradalmi versek kora (1908-1914). A korszak jellemzése

109

Az Ady-mű rendje

110

Forradalmi világnézet - forradalmas líra

111

Ady magyarság-versei 1908-14 között

116

Isten-versek

120

Szerelmi lírája

122

Az Élet - Halál motívum kibontakozása

126

Vallomások és tanulmányok (1911)

128

Novellái

130

V. "A megnőtt élet" (1914-1919). Költészete a világháború alatt

132

Élete a háború alatt

134

"A halottak élén" motívum

136

Jövőt idéző hangok

137

Csinszka-szerelem. Csinszka-versek

138

"Elégedetlen ifjú panasza" (1918)

139

Az októberi forradalom hónapjaiban

140

VI. Jelentősége. "Akarom, tisztán lássatok"

141

Szimbolizmus, költői nyelve, verstana

142

Utókora

147

Móricz Zsigmond (Cz. M.)

151

Első írói korszaka és pályakezdése 1919-ig

151

Az Ujság munkatársa

153

Népköltési gyűjtőutak

154

Első házassága

155

Az első példák. Jókai

157

Móricz és Mikszáth

158

Korai parasztszemlélete

159

Hét krajcár; novellisztikája

161

Móricz és Ady

162

Sárarany

164

Móricz parasztszemléletének kialakulása

166

Móricz naturalizmusa

167

Az Isten háta mögött

170

Az első dzsentri regények

171

Jószerencsét

172

Háborús írások

173

A fáklya

174

Munkássága a forradalmak idején

177

Második írói korszaka (1919-1930)

179

Légy jó mindhalálig

180

Pillangó

180

Erdély, Tündérkert

183

Dzsentri-regények

188

Rokonok

191

Harmadik írói korszaka (1930-1942)

193

Barbárok

196

A boldog ember

197

Alvó évek?

200

Életem regénye

201

Árvácska

202

Betyár-regények

205

Rózsa Sándor

207

Drámái

212

Publicisztikája

212

Tanulmányai

213

Utolsó évek

214

Kaffka Margit (B. Gy.)

216

A kísérletezés évei

216

Lélekrajz és társadalombírálat szintézise felé

221

Színek és évek

224

Mária évei

228

Állomások

232

Háború ellenes magatartása

236

Hangyaboly

239

Babits Mihály (R. Gy.)

242

Ifjúsága: az artisztikus alkotó

243

Racionalizmusának kialakulása: a pacifista

249

Útkeresése

253

A humanista

262

A "Jónás könyve"

268

Hatása

272

Juhász Gyula (K. F.)

274

Pályakezdése

274

Az élmények kiszélesedése

279

Az érett költő

285

Költészete az ellenforradalom idején

293

Az elbeszélő, a kritikus és a publicista

302

Kosztolányi Dezső (K. F.)

306

Dekadens korszaka

306

A háború, a forradalmak: érlelődés

311

Regényei

312

A novellák. Alakmása: Esti Kornél

319

Lírája a háború után

322

Átmeneti műfajok

329

Posztumusz kötetek. Kosztolányi stílusa

330

Tóth Árpád (K. F.)

334

Az esztétizmus jegyében

334

Szemléletének és eszközeinek tisztulása

339

Lírájának kiteljesedése

345

A novellista

352

A kritikus

354

Karinthy Frigyes (U. T.)

357

Pályakezdetének fő vonásai

357

Szemléletének forrásai: tudományos haladás és lélektan

359

Etikai nézetei

360

Kritikai-esztétikai látásmódja: Így írtok ti

362

Lírája

364

Relatívista értékrendje: realitás és fantasztikum, tudat és ösztön viszonya prózájában

365

A pálya csúcsán: Utazás a koponyám körül

369

Krúdy Gyula (Cz. M.)

370

Magános úton

370

Élete

371

A városi-polgári irodalom sodrában (1894-1900)

373

Miszáthos nyomok (1900-1911)

374

Szindbád születése

376

A vörös postakocsi

378

Krúdy a forradalmakban

379

Utolsó évek

380

Történelmi regények

381

A dzsentri végső mérlege

382

Pesti regények

383

Művészete, világnézete

385

Tersánszky Józsi Jenő (V. K.)

389

Korai novellák: romantikus társadalomellenessége

389

Erkölcsrajz első regényeiben

392

Kakuk Marci

393

Új témák jelentkezése

395

Az utolsó két évtized termése

397

Alkotói módszerének jellemzése

398

Füst Milán (U. T.)

400

Az élet mint esztétikum

400

Költészete

402

Drámái

406

Szépprózája

407

Esztétikája

409

A Nyugat körüli költők (K. A.)

410

Kemény Simon

411

Szép Ernő

413

Nagy Zoltán

416

Lesznai Anna

418

Dutka Ákos

420

Oláh Gábor

421

Bodor Aladár

423

Somlyó Zoltán

424

Gellért Oszkár

426

A Nyugat első korszakának prózaírói (V. K. - F. L.)

430

Az irodalmi szecesszió művészei

430

Cholnoky Viktor

431

Szomory Dezső

435

Szini Gyula

439

Elek Artúr

443

Cholnoky László

445

Objektív ábrázolási törekvések

447

Török Gyula (V. K.)

447

Laczkó Géza

451

Nagy Endre (F. L.)

453

Csáth Géza (V. K.)

454

A magyar dráma a század elején (O. B.)

458

Színházak és közönség. Naturalizmus, impresszionizmus

458

Társadalomkritikai és filozófiai törekvések a század eleji drámában

461

Barta Lajos

463

Lengyel Menyhért

464

Bíró Lajos

466

Karinthy Frigyes

467

Kísérletek az új népdrámára

467

Gárdonyi Gyéza

468

Móricz zsigmond

468

Kísérlet az esztéta dráma megteremtésére. szomory Dezső

471

Hevesi Sándor

472

A dzsentri és a polgár összebékülése. Konzervatív drámairodalom

473

Herczeg Ferenc

473

Molnár Ferenc

476

A szocialista irodalom kialakulása az első világháború és a forradalmak évei

A szocialista irodalom kezdetei (J. F.)

481

Előzmények

481

Az elsőszocialista költők

481

A Nyugat és a munkásmozgalom irodalmának érintkezése

482

A korai szocialista líra

484

Gyagyovszky Emil

484

Peterdi Andor

486

Várnai Zseni

487

A század eleji szocialista próza

489

Révész Béla

489

Barta Lajos

492

Háborúellenes irodalmunk. A magyar avantgarde kezdetei (J. F.)

497

Irodalmunk nacionalizmusa a háború kezdetén

497

A háborúellenes irodalom fokozatos kibontakozása

497

Baloldali írók háborúellenes szervezkedése

499

Az antimilitarista írócsoport

500

Az avantgard törekvések

501

Az Októberi Forradalom hatása irodalmunkra

503

Szélesedő irodalmi front az imperialista háború ellen

504

Gyóni Géza

505

Forradalmi magyar írások a Nagy Október után

506

Támadás a konzervatív irodalom ellen

506

Új jelenségek a magyar szocialista irodalomban

507

A forradalmi szocialista írócsoport

508

A haladó irodalom egysége

510

Az 1918-19-es forradalmak irodalma (J. F.)

510

A polgári demokratikus forradalom győzelme után

510

Haladó és konzervatív magatartás a polgári irodalomban

511

A haladó irodalom szervezeti erősödése

514

A reakciós irodalom ellentámadásai

515

A munkásirodalom mint a proletárforradalom szellemi előkészítője

517

Haladó írók a Tanácsköztársaság szolgálatában

518

A Tanácsköztársaság irodalompolitikája

521

A bontakozó új irodalom fővonásai

522

Elvi viták az irodalomban

525

A Tanácsköztársaság nehézségei; visszhangja az irodalmi életben

526

A Tanácsköztársaság jeletősége irodalmunkban

527

A rövidítések jegyzéke

529

Névmutató

531


Kötetünk aránylag rendkívül rövid időszakasz irodalmát tárgyalja: mindössze tizenöt évét, az 1905-1919 közti szakaszét. De ez a másfél évtized a magyar irodalom  fejlődésének egyik legfontosabb, leggazdagabb időszaka: az új magyar irodalom kibontakozásáé. Világszerte a termézettudományok forradalmi megújhodásának kora ez; az új technika rohamosan terjed; nálunk is kifejlődnek az új nagyvárosok, elterjednek a civilizáció vívmányai; a műveltség terjesztésének olyan új lehetőségeit teremtik meg, mint a rotációs sajtó. Ugyanakkor világszerte az imperialista szakaszába lépő kapitalizmus kora is ez: válságoké és az első imperialista világháborúé. Megoldatlan társadalmi és nemzeti kérdésekkel terhes néhány év nálunk is 1905-1919: a polgári forradalom érlelődésének, majd elvetésének, az első világháborúnak, a polgári, majd a szocialista forradalomnak másfél évtizede. Az új magyar irodalom keletkezését és törekvéseit mindenekelőtt korából: a világban végbemenő változásokból és a magyar társadalom helyzetéből lehet megértenünk. Könyvünk első - történeti - fejezete ezért tárgyalja a társadalom helyzetét, majd ezért foglalkozunk azokkal az európai szellemi életben fellépő filozófiai, irodalmi áramlatokkal, hatásokkal, amelyek az íróknak segítettek kifejezni és megszólaltatni az őket nyugtalanító kérdéseket.
Bővebben

Nincs megvásárolható példány

A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott.
Ha kívánja, ide kattintva előjegyeztetheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes