Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Heckenast Gusztáv, Incze Miklós: A magyar nép története

Kapható pont: 8

A könyv adatai

(3 fotó)
20 cm x 15 cm

A könyv címe:

A magyar nép története

Alcím:

Rövid áttekintés

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Heckenast Gusztáv  (Szerző)

Incze Miklós  (Szerző)

Karácsonyi Béla  (Szerző)

Lukács Lajos  (Szerző)

Spira György  (Szerző)

Márkus László  (Szerkesztő)

Kiadó: Művelt Nép Könyvkiadó
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1953
Kötéstípus: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 738
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Kihajtható térképmelléklettel.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Előszó az első kiadáshoz

5

Előszó a második kiadáshoz

7

Az őstársadalom és bomlása a honfoglalásig

9

Préfeudalizmus. A magyar állam kialakulása és megszilárdulása (10-11. század)

14

A honfoglalás. Magyarok és szlávok

14

A katonai demokrácia bukása

17

Az államalapítás és az egyház megszervezése

20

Harcok a német hódító törekvések ellen. Az utolsó pogánylázadások

28

Az osztályrend és az állam megszilárdítása (László és Kálmán kora)

31

A feudalizmus kibontakozása és a széttagoltság jelentkezése Magyarországon

36

Küzdelem a bizánci hódító törekvések ellen

36

Az Aranybulla korának társadalmi harcai

42

A tatárjárás

48

A feudális szétdaraboltság erőinek felülkerekedése az utolsó Árpádok alatt

52

A központi hatalom megerősödése. A rendiség kezdetei

57

A hűbéri rend újjászervezése. Az Anjouk feudális monarchiája

57

Zsigmond kora - A rendiség kezdetei - Huszita háborúk

66

Az 1437. évi parasztfelkelés

74

A Hunyadiak kísérlete a központosított állam megteremtésére és a török visszaszorítása. A magyarországi parasztháború

79

Hunyadi János küzdelme az oligarchákkal. Harcai a török ellen

79

Hunyadi Mátyás kísérlete a központosított monarchia megteremtésére

90

A központosított monarchia kísérletének bukása (A Jagellók kora)

98

Az 1514. évi magyarországi parasztháború

102

A parasztháború leverésének következményei. Mohács. A független magyar állam bukása

112

Függetlenségi harcok a török és Habsburg hódítás korában (1526-1711)

118

A magyar állam három részre szakadása. Honvédő harcok a török ellen

118

A parasztság helyzete és antifeudális harcai a 16. században

131

Az erdélyi fejedelmek függetlenségi harcai a 17. század első felében

138

Ellenállási kísérletek, függetlenségi harcok a 17. század második felében

151

A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711)

160

A Habsburgok gyarmati rendszerének kiépítése Magyarországon (1711-1790)

182

A magyar nagybirtokosok árulása, a gyarmatosító osztrák hatalom berendezkedése Magyarországon

182

Antifeudális és osztrákellenes parasztfelkelések

193

A magyar ipar és kereskedelem elsorvasztása

197

A majorsági gazdálkodás uralkodóvá válása, a parasztság elnyomorodása

200

Kulturális hanyatlás

203

II. József kísérlete Magyarország teljes beolvasztására

205

A feudális viszonyok mélyreható válsága a gyarmati helyzetben lévő Magyarországon (1790-1848)

209

A magyar közép- és kisbirtokos nemesség harca és megalkuvása az osztrák gyarmatosítókkal 1790-ben

210

Az első magyar köztársasági mozgalom

214

Magyarország a francia forradalom és Napóleon elleni háborúkban

220

A függetlenségért és a polgári átalakulásért folyó harc összefonódása

238

Kossuth harca nemzeti egységfront megteremtéséért

253

A nemesi reformpolitika válsága

274

Polgári forradalom és nemzeti szabadságharc (1848-1849)

284

A márciusi forradalom

284

A kormány megalkuvó politikája

297

A szeptemberi fordulat

308

A honvédsereg dicsőséges védelmi háborúja

313

A szabadságharc bukása

325

Marx és Engels a magyar forradalomról

331

Az abszolutizmus és a kiegyezés (1849-1867)

325

A megtorlás és az abszolutizmus berendezkedése

335

A kapitalizmus fejlődése és korlátai

344

Nemzeti mozgalmak a Bach-korszakban (1849-1859)

354

Az abszolutizmus válsága, a népi és alkotmányos küzdelem kiélesedése (1859-1861)

361

A nemzeti elnyomatás újabb kísérlete és a kiegyezés (1861-1867)

367

Irodalmi, művészeti ellenállás és tudományok az 50-60-as években

372

A kapitalizmus fejlődése a dualizmus korában (1867-től a 19. sz. végéig)

379

A kapitalizmus fejlődése a 80-as évekig

379

A kiegyezés politikai megszilárdítása (1867-1880)

385

A munkásmozgalom kibontakozása (1867-1880)

399

A kapitalizmus fejlődése a mezőgazdaságban és az iparban az imperializmusra való átmenet idején, a 80-90-es években

409

A munkásosztály harca és parasztmozgalmak a 19. század utolsó évtizedeiben

421

Az elnyomott nemzetiségek helyzete és mozgalmai a 19. század utolsó évtizedeiben és a 20. század elején

434

Kulturális élet, tudományok a 19. század utolsó negyedében

440

Az imperializmus kifejlődése Magyarországon, a monarchia válságának elmélyülése (1900-1914)

449

A finánctőke hatalmának megszilárdulása Magyarországon

449

A forradalmi válság érlelődése, az 1905-ös orosz polgári demokratikus forradalom hatása Magyarországon (1900-1908)

456

Az uralkodó osztályok összefogása a forradalmi erők visszaszorítására (1906-1912)

463

Forradalmi fellendülés a világháború előtt (1912-1914)

480

Magyarország az első világháborúban és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelemre jutása idején. A monarchia felbomlása (1914-1918)

483

Magyarország szerepe az első világháborúban, 1917-ig

483

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom közvetlen hatása, az 1918-as magyar polgári demokratikus forradalom győzelme

494

A proletárforradalom győzelemre jutása Magyarországon (1918-1919)

509

A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása és harca a szocialista forradalom győzelméért

509

A Magyar Tanácsköztársaság, az első proletárdiktatúra győzelme

525

A Magyar Tanácsköztársaság honvédő háborúja az imperialisták katonai intervenciójával szemben

532

Magyarország a kapitalizmus általános válsága első szakaszának időszakában. A Horthy-fasizmus (1919-1945)

549

Az ellenforradalom uralomrajutása. Fehér terror. A fasisztarendszer kialakulása (1919-1924)

550

Magyarország a kapitalizmus részleges és ideiglenes stabilizációjának időszakában (1924-1929)

570

Magyarország a gazdasági világválság idején (1929-1933)

584

Magyarország a második világháború előkészítésének éveiben (1933-1939)

606

Magyarország a második világháború időszakában (1939-1945)

622

A népi demokrácia győzelme. A szocializmus építése Magyarországon (1945-)

643

A burzsoázia kiszorítása a hatalomból. A proletárdiktatúra megteremtése

644

A demokratikus átalakulás kezdete Magyarországon (1944. okt. - 1945. ápr. 4.)

644

Az újjáépítés megindulása. A reakciós erők tömörülése (1945. ápr. 4. - 1945. nov.)

650

A földreform eredményeinek megvédése. A tőke elleni harc kezdete. A stabilizáció (1945. nov. - 1946. aug.)

662

A Magyar Kommunista Párt III. Kongresszusa. A tőke elleni támadás folytatása (1946. szept. - 1947. máj.)

667

A fordulat éve. (1947. május - 1948. június)

672

A proletárdiktatúra megszilárdítása. A szsocializmus alapjainak lerakása

686

A proletárdiktatúra megszilárdítása. Az újjáépítés befejezése (1948. jún. - 1949. dec.)

686

A szocializmus építéséért folytatott harc. Az első ötéves terv (1950. január -)

706

Ajánlott olvasmányok

708

Időrendi áttekintés

716

Megvásárolható példányok


Állapot: Közepes Közepes
Kedvezményes ár: 1550 Ft (-20%)
Kapható pont: 8
Megjegyzés:
A borító kopott, a lapélek és néhány oldal foltos. A könyv kötése sérült.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes