Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Keresztury Dezső, Balázs János: Pais-emlékkönyv

Kapható pont: 31

A könyv adatai

(4 fotó)
24 cm x 17 cm

A könyv címe:

Pais-emlékkönyv

Alcím:

Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Bárczi Géza  (Szerkesztő)

Benkő Loránd  (Szerkesztő)

D. Bartha Katalin  (Lektor)

Deme László  (Lektor)

Hajdú Péter  (Lektor)

további kapcsolódó szerzők ...
Kiadó: Akadémiai Kiadó
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1956
Kötéstípus: Vászon
Oldalszám: 711
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: 850 példányban készült. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva. Kihajtható térképmellékletet tartalmaz.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Pais Dezső

EGy tudós születésnapjára (Keresztury Dezső)

7

Pais Dezső (Bárczi Géza)

9

Nyelv és nyelvtudomány

Általános nyelvtudomány

A nyelvtani szerkezet és a gondolkodás viszonyának kérdéséhez (Herman József)

25

Az ősi szófajok (Papp István)

29

A "signe linguistique" vitájához (Tamás Lajos)

35

Asszociációs hangváltozások lélektani magyarázatához (Vértes o. András)

39

Nyelvtudomány-történet

A Kisded Szó-tár első "bővítése" (Gáldi László)

45

A szamojéd nyelvhasonlítás Magyarországon (Hajdú Péter)

50

A Debreceni Grammatika és Kazinczy vádjai (A. Kövesi Magda)

57

Verseghy Ferenc (Rubinyi Mózes)

63

Az erdélyi magyar oklevél-szótár műhely-kérdései (Szabó T. Attila)

69

Magyar nyelv

Hangtörténet

A szólam alakulása (Hegedűs Lajos)

89

Az egyéni beszédszínkép objektív vizsgálatáról (Tarnóczy Tamás)

117

Szóalaktan

A leg- felsőfokjel eredete (Balázs János)

127

Hangzónyújtó névszótöveink tővégi magánhangzóinak alakulásáról (D. Bartha Katalin)

133

Főneveink kotőhangzójáról (jókay Zoltán)

140

A nőttön-nő féle Kifejezésekről (Kelemen József)

145

A mellérendelő összetételek ösztályozásának kérdéséhez (B. Lőrinczy Éva)

151

A -da, -de képzőről (Melich János)

155

Az érdek-féle igék nyelvtörténeti tanulságai (Sámson Edgár)

160

Szójelentéstan

Néhány érdekesebb rokonszavunk az alvást jelentő igék köréből (Balasa László)

167

Adalékok a Müncheni Kódex jelentéstanához (H. Bottyánfy Éva)

169

Aránylag és társai (Károly Sándor)

174

Édes melléknevünk néhány "Lappangó" jelentése (Lőrincze Lajos)

181

A tulajdonnév jelentéstanához (Martinkó András)

189

Herjó, herjóka, herjókázik (Simon György)

195

mondattan

A jog mint időképző a XIX. században (Bánhidi Zoltán)

201

A tárgyas igeragozás használata Zrínyi műveiben (Bárczi Géza)

206

Az igen alanya és az alanytalan igék (Elekfi lászló)

214

Az alany és az állítmány egyeztetése a Huszita Bibliában (Hámori Antónia)

220

A ltige mondatbeli szerepe (Klemm Imre)

224

Kötőszóval kezdett önálló mondatok (H. Molnár Ilona)

230

A következményes mellékmondatok mondattani osztályozása (Rácz Endre)

234

Az igekötők önálló hasnálata (J. Soltész Katalin)

238

A kihagyásos szerkezetek határozói (Temesi Mihály)

242

A határozói igenévvel egyértékű, modalis ragú melléknévi igenevek nyelvtani szabályaihoz (Tompa József)

248

Szó- és szólástörténet

Pulya (Bakos Ferenc)

259

Lánchíd(P. Balázs János)

263

A magyar népnév legrégibb előfordulásai a forrásokban (Czeglédy Károly)

268

Egy párhzamos átvétel: tea és csája (Csongor Barnabás)

276

Antal a fejed (Grétsy László)

279

Gálya, bárka, sajka (Hadrovics László)

284

Egy iráni jövevényszavunk magyarázatához (Harmatta János)

292

A bibliának, változatainak, részleteinek elnevezései középkori emlékeinkben (Hexendorf Edit)

298

Óv - oltalom (P. Hidvégi Andrea)

304

A német "landsknecht" nyelv magyar irodalmi emlékeiből (Horváth Mária)

306

Szómagyarázatok (Juhász Jenő)

310

Konok (N. Kakuk Zsuzsa)

315

Tájszómagyarázatok (Kálmán Béla)

318

Bőrfa, bőrhíd - bürü (Keresztes Kálmán)

324

További pillantások "A magyar nyelv szláv jövevényszavai" némely részébe (Kniezsa István)

329

Török jövevényszavaink és a vitás etimológiák kérdése (Ligeti Lajos)

336

Ércherceg és társai (Loványi Gyula)

346

A bűz szó eredete és hangtani tanulságai (Mészöly Gedeon)

351

Ősdi és élősdi (Mikesy Sándor)

356

Nem török eredetű-e úr szavunk? (Németh Gyula)

358

CSóvál (Nyíri Antal)

364

Folyik (K. Sal Éva)

370

Fajankó (Scheiber Sándor)

373

Erge (Szabó Dénes)

375

Tángál (Szépe György)

383

A láma állatnévről (Uray Géza)

388

Genny szavunk és rokonsága (Urhegyi Emilia)

392

Matematikai szaknyelvünk nemzeti jellege (Vértes Edit)

398

Csoma (Wocha Imre)

402

Tulajdonnév-történet

A tihanyi alapítólevél földrajzinév-azonosításaihoz (Györffy György)

407

Személyneveink 1600-tól 1700-ig (Karácsony Sándor Zsigmond)

415

Egy tulajdonnevünk életrajza (Kázmér Miklós)

419

Eltűnt szavak nyomai földrajzi neveinkben (Moór Elemér)

426

Kalapán, bizánci eredetű Árpád-kori személynév (Moravcsik Gyula)

431

Köncsög és Kötöny (Rákonyi László)

435

Nyelvjárások

Akács István huszonhárom levele a XVI. századból (Abaffy Erzsébet)

441

A háromszéki nyelvjárásváltozatok határa (Gállffy Mózes)

446

Adalékok Zala megye nyelvjárástörténetéhez (Kubinyi László)

453

Az igealakok szerepe a Borsavölgyén (Márton Gyula)

458

Az északkeleti nyelvjárásterület a XVI. században (Papp László)

466

Az í hang állapota Kisújszállás nyelvjárásában (Szathmári István)

472

Az Őrségben keltezett XVII. századi levelek nyelve (Végh József)

479

Irodalom, irodalmi nyelv

Nyelv és halhatatlanság (Bóka László)

487

Nyelvjárási alakok küzdelme az irodalmi nyelvvel a régi magyar irodalomban (Eckhardt Sándor)

491

Apró adat Arany Jánosról (Horváth János)

494

Lúdas Matyi meséje az ukrán és az orosz néphagyományban (Korompay Bertalan)

496

Kazinczy Ferenc irodalmi nyelvünk egységéért (Ruzsiczky Éva)

502

Írott nyelvünk egységesülésének egy mozzanata (Török Gábor)

507

Argó és irodalom (Zolnai Béla)

511

Stílus és stílustörténet

Móricz Zsigmondés a nyelvhelyesség (Dénes Szilárd)

519

Az indulatszó stílusértéke József Attila költéseztében (R. Hutás Magdolna)

523

Krúdy Gyula és anevek (Kovalovszky Miklós)

526

Az indulatszók szerepe a "Bánk bán" stílusában (T. Lovas Rózsa

533

A frazeológiai szókapcsolatok stilisztikai szerepe (O. Nagy Gábor)

539

Csokonai Költői szókincséről (Szilágyi Ferenc)

544

A melléknév jelzői szerepének és stilisztikai értékének fejlődése a romanticizmus korában (Terestyéni Ferenc)

549

Nyelvhelyesség és helyesírás

Bécs vagy Wien? (Fábián Pál)

555

A már, még szavak szórendjének kérdéséhez (Farkas VIlmos)

561

A helyesírás értékelése (Nagy J. Béla)

565

A tárgyas igenévi szerkezetek használatáról (Prohászka János)

571

A helyesírás bizonytalansága a XVII-XVIII. században (Trócsányi Zoltán)

575

Nyelvemlékek

Közös nyelvi sajátságok a Debreceni és Weszprémi-kódexben (Berrár Jolán)

581

Leleplező szavak (Gyallay Domokos)

586

Szótörténeti adalékok (IMplom József)

588

A "Szabács viadala" eredeztetésének kérdéséhez (Imre Samu)

592

Az esztergomi "Ómagyar" nyelvemlék (Király Péter)

598

Rokon és idegen nyelvek

Uráli nyelvek

A chanti magánhangzó-illeszkedés kérdéséhez (Cs. Faludi Ágota)

610

A mértékjelölő főnévi jelző és a mértékhatározó (Fokos Dávid)

616

Egymologische Beiträge (Erkki Itkonen)

622

Kaleva, Kalevi (Lauri Kettunen)

625

A magyar-magysi fosztóképző (Sz. Kispál Magdolna)

629

Adalék a fin-permi kori földművelés terminológiájához (Lakó György)

630

A visszaható igék keletkezésének kérdéséhez (Lavotha Ödön)

635

Két chanti névutó (Radanovics Károly)

637

A régi magyar Némvagy, Mavagy védőnevek és a nap-levő-féle szerkezetek uráli előzményei (N. Sebestyén Irén)

641

Altaji nyelvek

Doquz - a törökben és a perzsában (Fekete Lajos)

647

Egy uráli eredetű vándorszó a mandzsu-tunguzban és amongolban (U. Kőhalmi Katalin)

652

Indoeurópai nyelvek

Az oszk, umber, és latin vokalizmus viszonylagos régiességéhez (Benigny Gyula)

657

A bakan~cekan szó a csehben (Décsy Gyula)

664

Germanisztika és magyar nyelvtudomány (Mollay Károly)

667

Függelék

Pais Dezső irodalmi munkássága (Mikesy Sándor)

677

A szerkesztők utószava

687

Tartalom, szó- és tárgymutató (Juhász Jenő)

689

Megvásárolható példányok


Állapot: Közepes Közepes
Kedvezményes ár: 6240 Ft (-20%)
Kapható pont: 31
Megjegyzés:
A borító foltos, a gerinc és a lapélek elszíneződtek. Könyvtári könyv volt.
Védőborító nélküli példány.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes