Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Péter László, Horváth Árpád: Irodalomtörténeti Közlemények 1984/1-6.

Kapható pont: 20

A könyv adatai

(2 fotó)
24 cm x 17 cm

A könyv címe:

Irodalomtörténeti Közlemények 1984/1-6.

Alcím:

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata - LXXXVIII. évfolyam 1-6. szám

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Biró Ferenc  (Szerkesztő)

Dávidházi Péter  (Szerkesztő)

Kiss Ferenc  (Szerkesztő)

Veres András  (Szerkesztő)

Péter László  (Szerző)

további kapcsolódó szerzők ...
Kiadó: Akadémiai Kiadó
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1984
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötéstípus: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 759
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Teljes évfolyam.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

1. szám

Dávidházi Péter: Ismeretelmélet és irodalomkritika Erdélyi János gondolatrendszerében

1

Bécsy Tamás: Lukács György drámaelméletei

22

Kisebb közlemények

Sarbak Gábor: Gyöngyösi Gergely biográfiájához

44

Horváth Károly: Ádám alakjának világirodalmi előzményeihez

52

Korompay Bertalan: "Aranyálom" - Arany álma

57

Lőrinczy Huba: Élmény és parafrázis (Ambrus Zoltán: Ninive pusztulása)

64

Véber Károly: Tóth Árpád névtelen írásai Az Est hármaskönyvében

71

Vita

Vadai István: Számítógép a verstan szolgálatában

74

Kőszeghy Péter: XVI. századi magyar versek textológiai problémáiról

95

Műhely

Penke Olga: Millot abbé munkássága és világtörténetének magyarországi hatása

90

Szemle

Benkő Loránd: Az Árpád-kor magyar nyelvű szövegemlékei (Lázs Sándor)

109

Arany János leveleskönyve (Korompay H. János)

118

Varga József: Ady és műve (Ferenczi László)

122

Eötvös-füzetek (Horváth Iván)

124

Krónika

Kozocsa Sándor nyolcvanéves (Vargha Kálmán)

127

Nagy Miklós hatvanéves (Németh G. Béla)

128

Horváth Károly "Ádám alakjának világirodalmi előzményeihez" című előadásának vitája

128

Intézeti hírek (1983. január 1. - december 31.)

131

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete szakbibliográfiája 1983. (Összeállította: B. Hajtó Zsófia)

133

2. szám

Pirnát Antal: Fabula és história

137

Fried István: Az "érzékeny" Kazinczy Ferenc

150

Vargha Kálmán: Egy modern kísértetlátó (Cholnoky Viktor)

163

Melczer Tibor: Babits Mihály "iskolai füzete"

172

Kisebb közlemények

Varga Imre: Buchholtz György drámája a könyvek megbecsüléséről

192

Németh S. Katalin: Bethlen Kata Önéletírása és XVIII. századi halotti beszédek

195

Péterffy Ida: Horváth Ádám és Andrád Sámuel

198

Madácsy Piroska: Madách Imre és Bérczy Károly

204

Adattár

Lengyel Béla: Szemenyei Tót György zsoltárfordítása a grazi Egyetemi Könyvtárban

210

V. Busa Margit: Kazinczy Ferenc három levele

213

Rónay László: Sík Sándor egyetemi előadása a millennium utáni magyar költészetről

217

Sándor László: Gaál Gábor szerkesztői elgondolásai egy levelezés tükrében

221

Műhely

Péter László: Balázs Béla naplója

229

Szemle

Könyvek a romániai magyar irodalomról (Pomogáts Béla)

243

Varjas Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei (Kulcsár Péter)

250

Németh G. Béla: Hét kísérlet a kései József Attiláról (Tamás Attila)

253

Botka Ferenc: Jelszótól a világképig (Szántó Gábor András)

255

Martinkó András: Értjük, vagy félreértjük a költő szavát? (Nagy Miklós)

257

Horváth Árpád: Modernség és tradíció (P. Müller Péter)

258

Temesvári Pelbárt válogatott írásai (Pomázi Gyöngyi)

260

Krónika

Mátrai László (1910-1984) (Tarnai Andor)

263

Mezey László (1918-1984) (Borzsák István)

264

A XVIII. század magyar irodalmi kultúrájának kutatása (Hopp Lajos)

265

3. szám

Király Erzsébet: Poétikai fogalmak Zrínyi "Syrena"-kötetének előszavában

277

Margócsy István: Az irodalomtörténeti hagyomány helyzete a XVIII. század második felében

291

Szili József: A műalkotás belső világa (Az antropomorfizáló visszatükrözés struktúrája Az esztétikum sajátosságában)

309

Kisebb közlemények

Nemeskürty Harriet: Egy erazmista dialógus Zrínyi Miklósról és Magyarországról 1664-ből

321

Lengyel András: A Szép Szó szegedi kapcsolatainak történetéből

327

Adattár

Jankovics József: Rimay János ismeretlen levele Révay Péterhez

337

F. Csanak Dóra: Péczeli József elveszettnek hitt előszava Voltaire Zayre-fordításához

339

Lukácsy Sándor: Kölcsey ismeretlen folyamodványa

350

Tidrenczel Sándor: A Szabolcs Vármegyei Bessenyei György Művelődési Kör levelestára

351

Műhely

Pálfi Ágnes - Turcsány Péter: Arany Toldija és a magyar verselés története

361

Szemle

Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmából (Imre László)

374

Bata Imre: Weöres Sándor közelében (Bakonyi /Kovács István)

376

Cserépfalvi Imre: Egy könyvkiadó feljegyzései (Mikó Krisztina)

378

Gyöngyösi Gergely: Arcok a magyar középkorból (Sarbak Gábor)

382

A pápai kollégium története

Oroszné Deák Judit: Bessenyei György pedagógiai gondolatai

Kölcsey Ferenc levelezése Kende Zsigmonddal

Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848-1849-ben

Csányi László: Vörösmarty szerelmei

Babits Mihály száz esztendeje

Szalai Anna: Csereforgalom (Vörös Károly, F. Csanak Dóra, Lukácsy Sándor, Fried István, Nagy Imre, Wéber Antal, Reisinger János, Pomogáts Béla)

387

Krónika

Schulek Tibor nyolcvanéves (Nemeskürty István)

396

Vajda György Mihály hetvenéves (Fried István)

396

Rába György hatvanéves (Kiss Ferenc)

397

4. szám

Imre Mihály: Egy rímtoposz históriája (nép-szép-kép-ép...tép)

399

Taxner-Tóth Ernő: Széphalom és Pest (Kazinczy és az induló Tudományos Gyűjtemény)

427

Kálmán C. György: Az Akadémia irodalmi pályázatairól (1857-1867)

440

Adattár

Téglásy Imre: Sztárai Mihály padovai kézirata, a "Hystoria eliberationis... Francisci Perennii"

458

Borsa Gedeon: Adalékok a "Tükör" című asszonycsúfoló vershez

470

Reisinger János: Batsányi János ismeretlen verskéziratai

480

Műhely

Dávidházi Péter: Kritikatörténet és filológia

499

Szemle

Ady Endre levelei (Vezér Erzsébet)

518

Benkő Loránd: Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében (Fried István)

521

Eredmények és problémák a színháztörténetírásban (Kerényi Ferenc)

524

Poszler György: Kétségektől a lehetőségekig (P. Müller Péter)

527

Botka Ferenc - Vargha Kálmán: A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945 (Lichtmann Tamás)

530

Kántor Lajos: A hiány értelmezése (József Attila Erdélyben) (Tasi József)

533

Krónika

Csuka Zoltán (1901-1984) (Sziklay László)

538

A magyar reneszánsz udvari kultura (Összefoglalta: Székely Júlia Anna)

539

Oltványi Ambrus jutalomdíj

540

5-6. szám

Szabó András: Egri Lukács "megtérése" (Az antitrinitarizmus Északkelet-Magyarországon 1565-1574)

543

Bíró Ferenc: Nemzet, nyelv, irodalom (Az 1780-as évek értelmiségének ideológiájához)

558

Király István: Individuumközpontú világkép - társadalomközpontú világkép (Az Ady-revíziós vita)

578

Tverdota György: Józsf Attila névszemlélete

607

Kisebb közlemények

Boronkai Iván: Ubi asini exonerantur

630

Nemeskürty István: Értekező prózánk Ozoray és Veresmarty között

631

Kazinczy Andrea: Adalékok Zrínyi Balassi- és Rimay-ismeretéhez

635

Gömöri György: Mezőlaki János, "exul Hungarus"

636

Lőrinczy Huba: A kulcsregény határán (Kiről mintázódott a Mária évei című Kaffka-mű íróhőse?)

642

Műhely

Vadász Géza: A Benyák-ügy

649

Nagy Miklós: Jósika regényei 1850 után

666

Standeisky Éva: Kassák Annája

676

Adattár

Kilián István: Magyar nyelvű betlehemes játék a XVII. század első feléből

395

László Hermina - Lebár Mária: Zrínyi Miklós horvát nyelvű levele Gersei Pethő Jánoshoz

722

Ladányi Sándor: Aranka György levele Zilai Sámuelhez (1789)

724

Monostori Imre: Egy elfelejtett Németh László-interjú margójára

727

Szemle

Régi magyarországi nyomtatványok I-II. (Kulcsár Péter)

733

Pándi Pál: Petőfi (A költő útja 1844 végéig) (Balogh Ernő)

737

F. Csanak Dóra: Két korszak határán (Ferenczi László)

741

Kókay György: Könyv, sajtó és irodalom a felvilágosodás korában (Hopp Lajos)

743

Csatkai Endre: Kazinczy és a képzőművészetek (Fried István)

745

Marianna D. Birnbaum: Miklós Radnóti (Takács Ferenc)

749

Beszélgetések Pilinszky Jánossal (Rónay László)

752

Magyar Shakespeare-tükör (Friedrich Judit)

756

Krónika

Keresztury Dezső nyolcvanéves (Németh G. Béla)

759

Megvásárolható példányok


Állapot: Jó
Jelenlegi ár: 2480 Ft
Kapható pont: 20
Megjegyzés:
Könyvtári könyv volt. A kötetek borítója enyhén sérült.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes