A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A közoktatási törvény és a Nemzeti alaptanterv tantervi alapelvei


Kiadó: Okker Oktatási Iroda
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 157 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-85136-6-7
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Tisztelt Kollégák!
Az Országgyűlés az 1993. július 12-i ülésén fogadta el a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényt. E törvény változást hozott iskolaszerkezetben, a tankötelezettség... Tovább

Tartalom

1993. ÉVI LXXIX. TÖRVÉNY A KÖZOKTATÁSRÓL 1
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1
A törvény szabályozási köre 1
1. § 1
Alapelvek 2
2. § 2
3. § 2
4. § 2
5. § 3
A tankötelezettség 4
6. § 4
7. § 4
A nevelés és oktatás tantervi alapjai 5
8. § 5
9. § 5
II. FEJEZET
A GYERMEK, A TANULÓ ÉS A SZÜLŐ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 6
A gyermekek, a tanulók jogai és kötelességei 6
10. § 6
11. § 7
12. § 8
A szülő jogai és kötelességei 9
13. § 9
14. § 9
III. FEJEZET
A KÖZOKTATÁSBAN ALKALMAZOTTAK 11
A közoktatásban alkalmazottak köre 11
15. § 11
Alkalmazási feltételek, a munkavégzés egyes szabályai 11
16. § 11
17. § 12
A nevelési-oktatási intézményvezetői megbízás feltételei 14
18. § 14
A pedagógus jogai és kötelességei 15
19. § 15
IV. FEJEZET
A KÖZOKTATÁS RENDSZERE 16
A közoktatás intézményei 16
20. § 16
21. § 16
22. § 17
23. § 17
Az egyes közoktatási intézmények 17
Az óvoda 17
24. § 17
Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai 18
25.§. 18
Az általános iskola 19
26. § 19
A szakiskola 19
27. § 19
A gimnázium 20
28. § 20
A szakközépiskola 20
29. § 20
A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, a képzési
kötelezettség 21
30. § 21
Az alapfokú művészetoktatási intézmény 22
31. § 22
A kollégium 22
32. § 22
A többcélú intézmény 23
33. § 23
A pedagógiai szakszolgálatok 24
34. § 24
35. § 24
A pedagógiai-szakmai szolgáltatások 25
36. § 25
V. FEJEZET
A KÖZOKTATÁSI RENDSZER INTÉZMÉNYEINEK MŰKÖDÉSE 26
A működés általános szabályai 26
37. § 26
38. § 27
39. § 27
A működés rendje 28
40. § 28
41. § 28
42. § 29
43. § 29
A foglalkozási és pedagógiai program 30
44. § 30
45. § 30
46. § 31
47. § 31
48. § 31
49. § 32
50. § 32
51. § 32
A tanítási, képzési idő, a tanórán kívüli foglalkozások 32
52. § 32
53. § 33
A közoktatási intézményvezetője 34
54. § 34
55. § 35
A nevelőtestület 35
56. § 35
57. § 35
A szakmai munkaközösség 37
58. § 37
A szülői munkaközösség és az iskolaszék 37
59. § 37
60. § 38
61. § 38
A tanulók közösségei, a diákönkormányzat 39
62. § 39
63. § 39
64. § 40
Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony
keletkezése 41
65. § 41
66. § 41
67. § 42
68. § 42
A gyermek, tanuló kötelességének teljesítése 43
69. § 43
70. § 43
71. § 44
72. § 44
73. § 45
Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony
megszűnése 45
74. § 45
75. § 45
A tanuló fegyelmi és kártérítési felelőssége 47
76. § 47
77. § 48
A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések 49
78. § 49
A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási
intézményekre vonatkozó külön szabályok 49
79. § 49
80. § 50
81. § 51
82. § 52
Eljárási szabályok 53
83. § 53
84. § 54
VI. FEJEZET
A KÖZOKTATÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA 55
A közoktatás közfeladatai, a helyi önkormányzatok feladatellátási
kötelezettsége 55
85. § 55
86. § 55
87. § 56
88. § 56
89. § 57
90. § 58
91. § 58
A miniszter 59
92. § 59
93. § 59
94. § 60
95. § 61
Az Országos Köznevelési Tanács 61
97. § 62
A Közoktatáspolitikai Tanács 63
98. § 63
A tankerületi oktatásügyi központok 63
99. § 63
100. § 64
Az Országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzék 65
101. § 65
A fenntartói irányítás 65
102. § 65
103. § 66
104. § 67
105. § 68
106. § 68
A közoktatási intézmény ellenőrzése 68
107. § 68
VII. FEJEZET
NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ RENDELKEZÉSEK 69
Külföldi nevelési-oktatási intézmények Magyarországon, magyar nevelési-oktatási intézmények külföldön 69
108. § 69
Magyar állampolgárok külföldi tanulmányai 70
109. § 70
Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányai és a külföldön
megkezdett tanulmányok magyarországi folytatása 70
110. § 70
111. § 71
Elismerés és honosítás 71
112. § 71
Az oktatási intézmények iratainak külföldre vitele 71
113. § 71
VIII. FEJEZET
A KÖZOKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI 72
Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások 72
114. § 72
A térítésidíj-fizetési kötelezettség 74
A tandíjfizetési kötelezettség 75
116. § 75
A térítési díj és a tandíj mértéke 75
117. § 75
A finanszírozás egyéb kérdései 76
119. § 77
A magántanulóra, a képzési kötelezettséget teljesítőre és a pedagógiai
szakszolgáltatást igénybe vevőre vonatkozó külön rendelkezések 77
120. § 77
IX. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 79
Értelmező rendelkezések 79
121. § 79
Vegyes rendelkezések 81
Hatálybalépés 81
Átmeneti rendelkezések 83
124. § 83
125. § 84
126. § 84
127. § 85
128. § 86
129. § 87
1. SZ. MELLÉKLET:
A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN FOGLALKOZTATOTT
VEZETŐK, PEDAGÓGUSOK, A NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKÁT
KÖZVETLEN SEGÍTŐ ÉS MÁS ALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMA 88
Vezetők 88
Pedagógusok 89
Óvoda 89
Iskola és kollégium 89
A nevelő-oktató munkát közvetlen segítő alkalmazottak 92
Óvoda 92
Iskola és kollégium 92
Speciális képesítéssel rendelkező alkalmazottak 94
A létszámnormáktól való eltérés 94
Egyéb munkakörökben alkalmazottak 94
2. SZ. MELLÉKLET:
A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN NYILVÁNTARTOTT ÉS
KEZELT SZEMÉLYES ÉS KÜLÖNLEGES ADATOK 95
Az alkalmazottak adatai 95
A gyermekek, tanulók adatai 96
Az adatok statisztikai célú felhasználása 97
3. SZ. MELLÉKLET:
OSZTÁLY, CSOPORT LÉTSZÁMHATÁROK 97
Létszámhatárok 97
Eltérés az átlaglétszámoktól 98
Egyéb szervezési kérdések 99
A NEMZETI ALAPTANTERV TANTERVI ALAPELVEI
BEVEZETÉS 101
I. A KÖZOKTATÁS ÁLTALÁNOS CÉLJAI 102
1. Értékrend, emberkép 103
2. A közoktatás céljai és feladatai 103
II. A KÖZOKTATÁS TARTALMI SZABÁLYOZÁSÁNAK ELVEI 105
1. A nevelés és oktatás általános elvei 105
a) A nevelés, a nevelő és a tanuló személyes kapcsolata 105
b) A gyermek nevelése a család és az iskola közös felelőssége 106
c) Önállóság és közös munka a tanulásban 106
d) Egyéni bánásmód, esélybeli különbségek kiegyenlítése 106
e) A társadalmi életre való fölkészítés 107
f) Hazaszeretetre nevelés 107
g) Erkölcsi nevelés 108
h) Családi életre nevelés 109
i) Egészséges életmódra nevelés 109
j) Testi nevelés 110
k) Környezeti nevelés 111
1) Esztétikai nevelés 111
2. A tantervi szabályozás szintjei 111
a/ A Nemzeti alaptanterv 112
b/ A kerettantervek 112
c/ A helyi tanterv 113
3. A tantervek készítésének általános elvei 114
a) A NAT követelményrendszere 114
b) A kerettanterv és a helyi tanterv: tantárgyak, tanulmányi évek
oktatási terveinek összefüggő rendszere 114
c) A tantervek szerkesztésének általános elvei 115
4. A Nemzeti alaptanterv követelményrendszere és a vizsgakövetelmények 117
III. A KÖZOKTATÁS KIEMELT TERÜLETEI 119
1. A kisiskolások nevelése és oktatása 119
2. Tehetségnevelés, felzárkóztatás 120
3. A nemzeti és etnikai kisebbségek oktatásának elvei 121
4. A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók
nevelésének, oktatásának elvei 123
IV. AZ ÁLTALÁNOS KÉPZÉS TERÜLETEI ÉS AZOK ALAPVETŐ
CÉLKITŰZÉSEI 125
1. Magyar nyelv 126
2. Irodalom 127
3. Történelem 129
4. Idegen nyelv 131
5. Matematika 132
6. Ember és társadalom 134
a) Állampolgári ismeretek 134
b) Honismeret 135
c) Filozófia 136
d) Erkölcstan, vallásismeret 137
e) Társadalomföldrajz 137
f) Közgazdasági ismeretek 138
g) Egészségtani ismeretek 139
7. Természetismeret 140
a) Fizika 141
b) Kémia 142
c) Biológia 143
d) Természetföldrajz 144
8. Művészetek 145
a) Ének-zene 146
b) Vizuális művészetek 148
c) Színház és dráma 150
9. Gyakorlati készségek és ismeretek 150
a) Informatika 151
b) A könyvtár 152
c) Ismeretek a tömegtájékoztatásról 152
d) Technika 153
e) Háztartástan 154
f) Gazdálkodási ismeretek 155
10. Testnevelés és sport 155
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A közoktatási törvény és a Nemzeti alaptanterv tantervi alapelvei A közoktatási törvény és a Nemzeti alaptanterv tantervi alapelvei

Könyvtári könyv volt. A borító megtört.

Állapot: Közepes
940 Ft
370 ,-Ft 60
2 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A közoktatási törvény és a Nemzeti alaptanterv tantervi alapelvei A közoktatási törvény és a Nemzeti alaptanterv tantervi alapelvei

A borító enyhén foltos.

Állapot:
940 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba