A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az igazság a Nagy Imre ügyben


Kiadó: Európai Petőfi Kör
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 199 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

A per története
A "teljes egyetértéstől" a kivégzésig9
Egy "áthangolás" története20
A vádak és a tények
A vádirat27
Az ítélet és elemzése29
Az igazságügyi hatóságok befejezték az eljárást29
A Magyar Népköztársaság legfőbb ügyésze vádiratában Nagy Imrét és bűntársait...30
Losonczy Géza terhelt ellen az ügyészség a büntető eljárást beszüntette31
A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Nagy Imre és társai bűnügyében a vádlottak vallomása31
Nagy Imre és legközvetlenebb bűntársai33
A bűnügy tárgyalása során megállapítást nyert, hogy Nagy Imrének és bűntársainak vezető szerepük volt az 1956. októberi ellenforradalmi felkelés előkészítésében és kirobbantásában34
Tildy Zoltán és Maléter Pál 1956 októberében megismerték Nagy Imre és társai ellenséges célkitűzéseit35
Az összeesküvő csoport tagjai, a hazai reakciós erők élén és a külföldi imperialistákkal szövetségben, a Magyar Népköztársaság megdöntésére irányuló puccskísérletet hajtottak végre36
A bíróság megállapította, hogy Nagy Imre a hatalom erőszakos megszerzése érdekében legbensőbb híveiből már 1955 végén szűk illegális csoportot hozott létre37
Az illegális csoport törvénytelen eszközökkel és a törvényes lehetőségek kihasználásával végezte ellenséges tevékenységét38
Ugyanakkor valódi céljaikat elleplezve, demagóg és hazug módon "szocialista" jelszavakat hangoztatva, átmenetileg megtévesztettek és államellenes céljaikra felhasználtak jóhiszemű embereket is39
Az összeesküvő csoport, elsősorban a csoport vezetője, maga Nagy Imre részletesen kidolgozta a népi demokrácia-ellenes mozgalom politikai platformját40
A vád képviselője a bíróság elé tárja ezeket a - nagyrészt Nagy Imre által sajátkezűleg írt - titkos okmányokat40
Nagy Imre az 1955 decemberében kidolgozott dokumentumban a népi demokratikus államrendet "elfajult bonapartista hatalomnak" nevezte41
Egy másik, 1956 januárjában írt dokumentumban a népi demokráciával szembenálló erőkkel való szövetséget tűzte ki feladatul42
Az ugyancsak 1956 januárjában kelt írásában a kalandorcsoport egyik céljaként a "tömbpolitika felszámolása" ürügyén, az ország védelmi szövetségének, a Varsói Szerződésnek megsemmisítését, az országnak az imperialisták kezére játszását jelölte meg42
A bíróság a bizonyítékok és a vallomások alapján megállapította, hogy Nagy Imre ezeket az írásokat sokszorosíttatta43
A tárgyalás folyamán bizonyítást nyert, hogy a Nagy Imre és társai által létrehozott illegális szervezet tervszerű aknamunkát fejtett ki45
Illegális tevékenységükbe bevonták Tánczos Gábort 46
Számos ellenséges felszólalást előre elkészítettek48
Módszereikhez tartozott az is, hogy a népköztársasággal szembenálló Déry Tiboron, Háy Gyulán, Aczél Tamáson és hozzájuk hasonló elemeken keresztül uszító írásokat jelentettek meg a sajtóban49
Losonczy Géza 1956 szeptemberében nyilvánosan is kijelentette: "Ha rákerül a sor, mi erőszakkal szembeszállunk a kormánnyal"51
Az ismert október 23-i tüntetést Nagy Imre és csoportja kezdeményezte52
Az október 23-i tüntetést, Tánczos Gáboron és társain keresztül, a Nagy Imre-csoport irányította52
Ebben az időszakban az összeesküvő csoport csaknem naqponta, némelyik napon pedig többször is titkos megbeszélést tartott53
Az 1956 október 23-án délelőtt Losonczy Géza lakásán tartott titkos megbeszélésen kormánylistát állítottak össze54
A tüntetéssel egyidőben, annak legális fedezéke mögül kirobbantott fegyveres felkelés közvetlen irányítására a szervezkedés tagjai több külön illegális központot hoztak létre56
Egyik központjukat a Budapesti Főkapitányságon szervezték58
Ezzel a csoporttal szorosan együttműködött az a másik, 1956 október 24-én létrejött alközpont...60
Nagy Imre és bűntársai már jóval az októberi felkelés előtt titkos kapcsolatokat építettek ki és tárgyalásokat folytattak a burzsoá restauráció képviselőivel61
Nagy Imre 1955 decemberében elhatározta, hogy "visszaállítja a régi, úgynevezett "koalíciós" pártokat s ezekkel együtt alakít kormányt62
Amikor azonban, az ellenforradalmi erőkre támaszkodva, erőszakkal és csalással megszerezte a miniszterelnöki posztot, ennél sokkal messzebbre ment64
A Nagy Imre-féle összeesküvő csoport hatalmának biztosítására szövetséget kötött65
Ez a csoport a törvényesen és jogosan elitélt Mindszenty József volt hercegprímást is "rehabilitálta", s felléptette a népköztársaság ellen67
Ugyancsak egyetértésre jutottak Nagy Imréék az imperialista zsoldban álló burzsoá-fasiszta magyar emigrációval is68
Nagy Imre miniszterelnöki működése során, esküjét megszegve, az ország alkotmányosw irányító szerveit mint testületet kikapcsolta a vezetésből, s törvénytelen úton, saját körmányzati szerveként úgynevezett "kabinetet" hozott létre69
November 2-án azonban még ezt a kabinetet is átszervezte71
Nagy Imre és összeesküvő csoportja a népköztársaság központi hatalmi szerveinek felbomlasztása, illetve félreállítása után nekilátott a helyi hatalmi szervek megsemmisítéséhez72
Nagy Imre és bűntársai áruló és bomlasztó tevékenységükkel, végül az általuk kikényszerített tűzszüneti paraccsal megbénították a népköztársaságot védelmező fegyveres erőket73
Ugyanekkor szervezték, fegyverrel ellátták, végül törvényesítették a lázadó ellenforradalmi erőket75
Ezekután Budapesten és szerte az országban megindult a fehérterror. A terrorista különítmények, az eddig felderített adatok szerint Nagy Imre és társai rövid, néhánynapos uralma alatt, 234 védtelen állampolgárt gyilkoltak le77
Ugyanezekben a napokban 3000 haladó, a népi demokratikus rendszerhez hű embert börtönöztek be78
Nagy Imre és bűntársai azzal párhuzamosan, hogy maguk köré tömörítették az ország reakciós, ellenforradalmi erőit, széleskörű kapcsolatot és együttműködést létesítettek az imperialisták különböző köreivel és képviselőivel 80
Az összeesküvő csoport egyik tagja, Kardos László, kapcsolatban állott Cope-pal, a budapesti angol követség volt beosztottjával, akinek közvetítésével Nyugatra csempészték Nagy Imre államellenes, politikai írásait...80
Maléter Pál útján kapcsolatban állottak Cowley angol katonai attaséval81
Losonczy Géza útján felvették a kapcsolatot és együttműködést létesítettek Löwenstein herceggel81
Ugyanekkor bizonyos imperialista körök, élükön az amerikai imperialistákkal, egész propaganda apparátusukat és hírszerző szolgálatukat már évek óta az általuk "nemzeti kommunizmusnak" nevezett ellenforradalmi irányzat magyarországi képviselőinek, a Nagy Imre-csoport támogatására állították be82
A "Strassburgi Egyetem" elnevezésű amerikai hírszerző szerv már 1956 szeptemberében kidolgozta az ellenforradalmi felkelés programját, amelyet az országon belül illegálisan terjesztettek83
Az ellenforradalom idején, vöröskeresztes adományok közé csempészve, jelentős mennyiségű kézifegyvert küldtek az országba83
Ezzel párhuzamosan az imperialista sajtó és rádió népszerűsítő kampánya kezdett Nagy Imre személye mellett84
Nagy Imre és áruló csoportja, céljaiknak megvalósítása érdekében, továbbá azért, hogy teljesen szabaddá tegye az utat az imperialista beavatkozás számára, megkísérelte az ország védelmi szövetségét, a Varsói Szerződést törvénytelen módon és egyoldaldúan felbontani85
E kísérlet betetőzését jelentette Nagy Imre 1956 november 4-i rádiófelhívása88
Az ellenforradalmi fegyveres felkelés bukása után a Nagy Imre-féle összeesküvők egyes csoportjai ott kerestek menedéket, ahonnan korábban is támogatást élveztek90
A Nagy Imre-csoport, amely korábban a "nemzeti kommunizmus" kalózlobogójával lépett fel, a felelősségrevonás elől a budapesti jugoszláv nagykövetségre szökött91
Az összeesküvők elvetemültségére jellemző, hogy ellenforradalmi tevékenységüket még akkor is változatlanul továbbfolytatták, amikor a magyar nép a forradalmi munkás-paraszt kormány irányításával már megkezdte a törvényes rend helyreállítását91
Kéthly Anna és mások pedig a budapesti jugoszláv nagykövetség épületéből küldték utasításaikat a fegyveres ellenállás további folytatására93
Új, illegális lapot is jelentettek meg "Október Huszonharmadika" címen96
Mindezt a később levezetett vizsgálat és a most lefolytatott bírósági eljárás kétségbevonhatatlan tényekkel bizonyította be96
A bírósági eljárás peranyaga is megmutatta és bebizonyította, hogy Nagy Imre és társai korábbi revizionista, burzsoá-nacionalista politikai beállítottságuknak megfelelően, törvényszerűen jutottak el a burzsoázia legreakciósabb imperialista erőivel való szövetséghez, a munkáshatalom, a népi demokratikus rendszer, a dolgozó magyar nép és a szocialista haza elárulásához96
A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa, mérlegelve a bűncselekmények súlyát, a súlyosbító és enyhítő körülményeket, a lefolytatott tárgyalás alapján a vád tárgyává tett cselekményekben a vádlottakat bűnösnek mondta ki98
Az ítélet jogerős. A halálos ítéleteket végrehajtották100
Fakszimilék
Mellékleek
Életrajzi adatok113
Nagy Imre inkriminált tanulmányainak teljes szövege120
Dokumentumok155
A nemzetközi visszhang185
Névmutató192
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem