A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Esztergomi sematizmus 1982

Schematismus Strigoniensis 1982 - Az esztergomi főegyházmegye névtára és évkönyve


Kiadó: Esztergomi Főegyházmegyei Hatóság
Kiadás helye: Esztergom
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 525 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-360-201-7
Megjegyzés: Kivehető térképmelléklettel. Fekete-fehér fotókkal illusztrált.

Előszó

Az esztergomi főegyházmegye sematizmusai 1763-tól többféle szerkesztési formában és tartalommal jelentek meg. Az elsők a leglényegesebb egyházmegyei adatok közlése mellett a liturgikus naptár... Tovább

Tartalom

Az új sematizmus elé 9
Prooemium
Az Anyaszentegyház feje 13
Summus Pontifex
Bíborosi Kollégium 15
Sacrum Collegium
Pápai Hivatalok 21
Curia Romana
A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ SZERVEZETE
Structura Ecclesiae Cath. Hungáriáé
Az esztergomi érsekek és prímások hazánk és egyházunk történetének
tükrében 25
Archiepiscopi et primates Strigonienses in speculo históriáé Patriae
Ecclesiaeque nostrae
Az esztergomi érsekek kinevezésük előtti beosztása 90
Officia aepiscoporum Strigoniensium ante elctionem eorum
Esztergom bíboros érsekei és bíborosi kinevezésüknek éve 94
Aepiscopi Strigonienses Cardinales annique creationum eorum
Magyarország prímása 95
Primas Hungáriáé
Esztergomi érseki tartomány 97
Provincia Archieppalis Strigoniensis
Kalocsai érseki tartomány 100
Provincia Archieppalis Colocensis
Egri érseki tartomány 101
Provincia Archieppalis Agriensis
Szent Benedek Rendi Pannonhalmi Főapátság 101
Archiabbatia nullius O. S. B. in S. Monté Pannoniae
Magyarország mostani püspökeinek konszekrációs családfája 102
Genealógia consecrationis episcoporum huius temporis Hungáriáé
A Magyar Katolikus Egyház főpapjainak arcképei 105
Photographiae Pontificum Ecclesiae Rom. Cath. Hungáriáé
A MAGYAR PÜSPÖKI KONFERENCIA
Conferentia Episcoporum Hungáriáé
A Magyar Püspöki Konferencia tagjai 114
Membra Conferentiae Episcoporum Hungáriáé
A Magyar Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa 115
Consilium Constans Conferentiae Episcoporum
A Magyar Püspöki Konferencia Titkársága 115
Secretariatus Conferentiae Episcoporum
Személyi változások a magyar hierarchiában 116
Mutationes personales in Hierarchia Hung.
Magyar Püspöki Konferencia bizottságai 119
Commissiones Conferentiae Episcoporum Hungáriáé
Magyar Püspöki Konferencia tanácsai 124
Consilia Conferentiae Episcoporum Hungáriáé
A MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ ORSZÁGOS INTÉZMÉNYEI
BETŰRENDBEN
Instituía generalia Ecclesiae Cath. Hungaricae ordine
alphabetico
Actio Catholica 127
Egyházi Szeretetszolgálat 127
Opus Caritativum Ecclesiasticum
XXIII. János pápa Szeretetotthon 128
Domicilium Caritativum a Joanne Papa XXIII. nuncupatum
Katolikus Középiskolai Főhatóság 128
Officium Supremum Administrativum Scholarum Medialium Cath.
Katolikus középiskolák 128
Scholae mediales Catholicae
Kántor- és Karnagy képző Tanfolyam 129
Cursus ad Cantores ac Dirigentes Chorum Instituendos
Központi Papnevelő Intézet 129
Seminarium Generale Cleri
Magy. Kat. Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottságának Konzultációs Irodája 130
Cancellaria Consultativa Commissionis Catechisticae Conferentiae Epp.
Magy. Kat. Püspöki Konferencia Tömegkommunikációs Irodája 130
Cancellaria Conferentiae Episcoporum Pro Massmediis
Magy. Kat. Püsp. Konferencia Sajtóbizottságának tömegkommunikációs szervei 131
Organa Pro Rebus Preli Commissionis Conferentiae Episcopalis
Magyar Kurir 131
Teológia 131
Vigilia 131
Új Ember 131
Katolikus Szó 132
Magy. Rádió „Katolikus Félóra" c. Műsorának Szerkesztő Bizottsága 132
Commissio ad constituendum programma: „Semihora Catholica" trans-
mittendum per Radiophoniam Hungariae
Országos Egyházművészeti és Műemléki Tanács Irodája 132
Cancellaria Consilii pro Arte Sacra et pro Monumentis Artis Sacrae
Országos Katolikus Gyűjteményi Központ 132
Primaria Sedes Administrationis Collectionum Cath. in Hungaria
Országos Magyar Cecilia Társulat 133
Societas ,,Sanctae Ceciliae" in Hungaria
Pápai Magyar Egyházi Intézet 133
Institutum Pontificium Ecclesiasticum Hungaricum
Pápai Német-Magyar Kollégium 134
Pontificium Collegium Germanico-Hungaricum
Pázmány Kollégium 134
Collegium Pazmanianum
Római Katolikus Hittudományi Akadémia 135
Academia Theologica Romano-Catholica
Római Katolikus Hittudományi Akadémia Levelező Tagozata 137
Cursus Institutionis per Correspondantiam Academiae Theologicae
Szent István Társulat 139
Societas Sancti Stephani
ESZTERGOMI FŐEGYHÁZMEGYE
Archidioecesis Strigoniensis
Főpásztora 143
Ordinarius
Segédpüspökei 144
Episcopi Auxiliares
Érseki helynökei 145
Vicarii aeppales
Főszékesegyházi Káptalan 146
Capitulum Ecclesiae Metropolitanae
Papi Szenátus 148
Consilium Presbyterale
FŐEGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG
Curia Archidioecesana
Prímási és Érseki Hivatal 151
Cancellaria Primatialis et Aeppalis
Budapesti Érseki Helynökség 151
Cancellaria Vicariatus Aeppalis Budapestinensis
Budapesti Hitoktatási Felügyelőség 152
Imperforatus catechetarum pro districtu Vicariatus Budapestinensis
Prímási Főszentszék 152
Tribunal Primatiale
Érseki Főszentszék 152
Tribunal Metropolitanum
Budapesti ügyhallgatóságok 152
Auditores Budapestinenses
Zsinati Vizsgáztató Bizottság 153
Consilium Examinatorum Prosynodalium
Főegyházmegyei Cenzúrabizottság 153
Officium Censurae Adioecesanae
Hivatásgondozás Főegyházmegyei Bizottsága 153
Commissio Adioecesana Operis Vocationum
Liturgikus Bizottság 153
Commissio Litúrgica
Főegyházmegyei Katechetikai Bizottság 154
Commissio Adioecesana pro Catechesi
Ökumenikus Bizottság 154
Commissio ad Unitatem Christianorum Fovendam
Turisták Lelki Gondozásának Bizottsága 154
Commissio de Spirituali Migratorum Cura
Nyugdíjintéző Bizottság 154
Commissio Directoría Instituti Pensionis Sacerdotum
Pasztorális Tanács 155
Consilium Pastorale
Egyházművészeti Tanács 155
Consilium Pro Arte Sacra
Gazgasági Tanács 155
Consilium Administrationis
EGYHÁZI CÍMEK ÉS KITÜNTETÉSEK
Distinctiones ecclesiasticae
Címzetes apátok 156
Abbates titulares
Címzetes prépostok 157
Praepositi titulares
Címzetes esperesek 157
Vicarii foranei titulares
Érseki tanácsosok 158
Consiliarii aeppales
Püspöki tanácsosok 158
Consiliarii eppales
A FŐEGYHÁZMEGYE INTÉZMÉNYEI
Instituía Archidioecesis
Érseki Hittudományi Főiskola 159
Lycaeum Archieppale - Studium Theologicum
Érseki Papnevelő Intézet 159
Seminarium Archieppale
Prímási Levéltár 161
Archívum Primatiale
Főkáptalani Levéltár 161
Archívum Capituli Eccl. Metropolitanae
Keresztény Múzeum 161
Musaeum Christianum
Főszékesegyházi Kincstár 161
Thesaurus Ecclesiae Metropolitanae
Főszékesegyházi Kincstár Magy. Kat. Vallásos Emlékeinek Osztálya 162
Sectio Thesauri Eccl Metr. Pro Monumentis Ethnographicis Religio sis
Főszékesegyházi Könyvtár 163
Biliotheca Ecclesiae Metropolitanae
Érseki Simor János Könyvtár 163
Bibliotheca Aeppalis a J. Simor Nuncupata
Simor János Papi Otthon 164
Domicilium Sacerdotum Emeritorum a J. Simor Nuncupatum
Szent Erzsébet Karitász Központ 164
Centrum Operis Caritatis a S. Elisabeth Nuncupati
Budapesti Nyári Kántorképző Tanfolyam 165
Cursus Aestivus pro Cantoribus Instituendis Budapestinensis
Főegyházmegyei Ostyaellátó 165
Sodalicium Adioecesanum pro Hostiis Parandis ad Missam
Főegyházmegyei Miseborellátó 165
Sodalicium Adioecesanum pro Vino Afferendo ad Miss. Sacrificia
A főegyházmegye területén: Ecclesia Szövetkezet és Kiadó 165
In territorio Adioecesis: „Ecclesia" Sodalicium Commerciale
„EUGE" Papi Otthon (szálló) 165
„Euge" Hospitium Sacerdotale
A FŐEGYHÁZMEGYE TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI BEOSZTÁSA
Status territoriális et personalis Archidioecesis
Rövidítések 169
Abbreviationes
Előzetes megjegyzések 170
Praenotamina
I. Főszékesegyházi főesperesség
Archidiaconatus Cathedralis
1. Esztergomi espereskerület (districtus) 171
2. Csolnoki espereskerület (districtus) 185
3. Dorogi espereskerület (districtus) 192
II. Komáromi főesperesség
A rch idia conatus Co marom ie nsis
1. Bajóti espereskerület (districtus) 200
2. Győrzámolyi espereskerület (districtus) 206
3. Hédervári espereskerület (districtus) 211
III. Nógrádi főesperesség
Archidiaconatus Neogradiensis
1. Érsekvadkerti espereskerület (districtus) 217
2. Szécsényi espereskerület (districtus) 227
IV. Honti főesperesség
Archidiaconatus Hontiensis
1. Drégely-kemencei espereskerület (districtus) 242
2. Nagymarosi espereskerület (districtus) 247
V. Budai főesperesség
Arcidiaconatus Budaensis
1. Budai espereskerület (districtus) 259
2. Óbudai espereskerület (districtus) 272
3. Buda-környéki espereskerület (districtus) 283
VI. Pest-Dunamenti főesperesség
Archidiaconatus Pestinensis apud Danubium
1. Pesti belső espereskerület (districtus) 289
2. Pesti déli espereskerület (districtus) 298
VII. Pest-Rákosmenti főesperesség
Arcidiaconatus Pestinensis apud Rákos
1. Pesti középső espereskerület (districtus) 306
2. Pesti északi espereskerület (districtus) 312
A MEGSZŰNT BUDAPESTI, ÖNÁLLÓ KÓRHÁZLELKÉSZSÉGEK ANYAKÖNYVEI 319
Matriculae curatiarum supressarum nosocomiorum Budapestinensium
A FŐEGYHÁZMEGYE TERÜLETÉN MŰKÖDŐ SZERZETESRENDEK
Ordines religiosi intra Archidioecesim officiis fungentes
Szent Ferenc Rendjének magyar tartománya 320
Provincia Ordinis Fratrum Mino rum
A Kegyes Tanítórend (Piaristák) magyar tartománya 325
Provincia Ordinis Scholarum Piarum
Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek 329
Congregado Sororum Scholasticarum Pauperum a Nostra Domina
AZ ESZTERGOMI FŐEGYHÁZMEGYE PAPSÁGA
Clerus Adioecesis Strigoniensis
A főegyházmegye papságának névmutatója életrajzi adatokkal 335
Index personarum Cleri Adioecesani cum designationibus biographicis
Személyi változások a főegyházmegyében 382
Mutationes personales in Archidioecesi
A főegyházmegye nyugdíjas papjai 383
Sacerdotes pensione donati Archidioecesis
Esztergomi főegyházmegyés papok más egyházmegye szolgálatában 384
Sacerdotes Archidioecesis in aliis dioecesibus officiis fungentes
A főegyházmegye külföldön élő papjai 385
Sacerdotes Archidioecesis extra Hungáriám commorantes
A főegyházmegye szolgálaton kívüli papjai 387
Sacerdotes Archidioecesis sine officio
Más egyházmegyés papok a főegyházmegye területén 388
Sacerdotes aliarum dioecesium intra ambitum Archidioecesis
A főegyházmegye papjainak névsora szentelési sorrendben 391
Index Cleri Archidioecesani secundum annum ordinationis
A főegyházmegye elhunyt papjai 1947-től 397
Pie in Domino defuncti sacerdotes Archidioecesis ab anno 1947
Papi szolgálattól megváltak 1970-től 413
A ministerio sacerdotali deficientes ab anno 1970
A főegyházmegye statisztikai adatai 414
Indicia statistica Archidioecesis
ARCKÉPEK
Photographiae
Az esztergomi főegyházmegye papjai 419
Sacerdotes Archidioecesis Strigoniensis
Az esztergomi érsektől kitüntetett más egyházmegyés papok 445
Sacerdotes aliarum dioecesium ab aepiscopo Strigoniensis distinctione
ecclesiastica ornati
Az esztergomi Főegyházmegyei Hivatal és a budapesti Érseki Helynökség tisztviselői 446
Officiates Cancellariae Adioecesanae Strigoniensis et Vicariatus Aeppalis Budapestinensis
ORSZÁGOS ÉS FŐEGYHÁZMEGYEI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS INTÉZMÉNYEK ISMERTETÉSE
Notitia histórica institutorum ecclesiasticorum
Római Szent Péter Bazilika Magyarok Nagyasszonya Kápolnája 449
Oratórium Magnae Dominae Hungarorum, Romae
A római Pápai Német-Magyar Kollégium 457
Pontificium Collegium Germanico-Hungaricum, Romae
Bécsi Pázmány Kollégium 459
Collegium Pazmanianum, Vindobonae
Központi Papnevelő Intézet 460
Seminarium Generate Cleri
XXIII. János pápa Szeretetotthon 462
Domicilium Caritativum a Joanne papa XXIII. nuncupatum
A Főszékesegyházi Káptalan 464
Capitulum Ecclesiae Metropolitanae
Prímási Főszentszék 466
Tribunal Primatiale
Érseki Papnevelő Intézet 468
Seminarium Archiepiscopale
Prímási Levéltár 471
Archívum Primatiale
Főkáptalani Levéltár 475
Archívum Capituli Ecclesiae Metropolitanae
Főszékesegyházi Könyvtár 477
Bibliotheca Ecclesiae Metropolitanae
Keresztény Múzeum 479
Musaeum Christianum
ÉRTEKEZÉSEK
Dissertationes
Az esztergomi főegyházmegye névtárai 483
Schematismi Archidioecesis Strigoniensis
Az esztergomi főszékesegyház rangja 487
Dignitas iuridica Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis
Az esztergomi prímási bazilika 495
Basilica Primatialis Strigoniensis
A Prímási Levéltár kéziratos térképei 499
Chartae geographicae manu delineatae Archivi Primatialis
A "szigetközi kérdés" 502
Szigetköz - regio specialis Adioecesis Strigoniensis
Mutató vidéki plébániák, lelkészségek, filiák és településekhez 507
Index paroeciarum, curatiarum et filiarum extra Budapestinum
Regiszter az esztergomi főegyházmegye budapesti plébániáihoz, lelkészségeihez, templom-, kápolnaigazgatóságaihoz és misézőhelyeihez 511
Regestrum ad ecclesias paroeciales et ad alias ecclesias Vicariatus Budapestinensis
MELLÉKLET
Az Esztergomi Főegyházmegye és Budapesti Vikariatusának térképei
Chartae geographicae Archidioecesis Strigoniensis et eius Vicariatus Budapestinensis
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Esztergomi sematizmus 1982 Esztergomi sematizmus 1982 Esztergomi sematizmus 1982 Esztergomi sematizmus 1982

A lapélek kissé foltosak.

Térképmelléklet nélküli példány.

Állapot:
1.940 Ft
970 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!
Állapotfotók
Esztergomi sematizmus 1982 Esztergomi sematizmus 1982 Esztergomi sematizmus 1982
Állapot:
1.940 Ft
1.350 ,-Ft 30
7 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!
Állapotfotók
Esztergomi sematizmus 1982 Esztergomi sematizmus 1982 Esztergomi sematizmus 1982

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén sérült.

Melléklet nélküli példány.

Állapot: Közepes
1.940 Ft
1.550 ,-Ft 20
8 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!
Állapotfotók
Esztergomi sematizmus 1982 Esztergomi sematizmus 1982
Állapot:
1.940 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba
Akár 100% kedvezmény!