1.018.086

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

1873-ik évi országgyülési törvényczikkek


Kiadó: Ráth Mór
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 313 oldal
Sorozatcím: Országgyülési törvényczikkek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Wigand F. K. nyomdája, Pozsonyban.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
I. Törvénycikk
a Németországgal 1872. évi május 7-én kötött postaszerződésről.
(Szentesitést nyert 1873-ik és januáriushó 116-án. Kihirdettetett a képviselőházban 1873-ik évi... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
I. Törvénycikk
a Németországgal 1872. évi május 7-én kötött postaszerződésről.
(Szentesitést nyert 1873-ik és januáriushó 116-án. Kihirdettetett a képviselőházban 1873-ik évi januáriushó 25-én; a főrendekházában 1873. évi januáriushó 30-én.)
Ő császári és apostoli királyi Felségének és Ő Felségének a Német Császárnak meghatalmazottjai által az 1867. évi XVI. t.-cz. III. czikkében megszabott mód szerint kötött és Berlinben 1872. évi május 7-én eredeti német és magyar szövegben aláirt postaszerződés, miután az országgyülés által elfogadott s utóbb mind két szerződő fél részéről szokott módon megerősíttetett, a hozzá való zárjegyzőkönyvvel és egyezménynyel együtt ezennel az ország törvényei közé igtattatik. Vissza

Tartalom

A Németországgal 1872. évi máj. 7-n kötött postaszerződésről1
A kiszolgált altisztek alkalmazásáról46
Ő csász. és ap. kir. Felsége legmagasabb udvartartási költségeinek felemeléséről52
A Belgiummal 1853. évi jul 16-án a közönséges büntettesek kölcsönös kiadatása iránt kelt államszerződés, valamint az ennek alapján 1857. évi márcz. 18-án kelt első pótegyezmény kiegészitéseül 1872. decz. 13. kelt második pótegyezmény tárgyában52
Az 1873-ik évi első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő államkiadásokról szóló 1872-ik évi XXXI. t.-cz. hatályának 1873.évi apr. 30-ik najáig kiterjesztése iránt56
A házadóról szóló 1868. XXII. t.-cz. hatályának meghosszabbitásáról és némely rendeletének módosításáról56
A jövedelem-adóról szóló 1868. évi XXVI. t.-cz. hatályának meghosszabbitásáról és némely rendeletének módositásáról58
A személyes kereseti adóról szóló 1868. évi XXIV. és XXXIV. t.-cz. hatályának meghosszabbitásáról és az ez adóra nézve gyakorlatban lévő szabályok némely rendeletének módositásáról61
A bélyeg és illetékek, valamint a dijak iránt fennálló szabályok és az 1868. XXIII. t.-cz. hatályának meghosszabbitásáról és azon szabályok némely rendeletének módositásáról65
Az ország sz. koronája egyik őrének megválasztásáról71
Baja és Hódmező-Vásárhely városoknak törvényhatósági joggal való felruházásáról71
A megyék, kerületek, vidékek és székek közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásainak ideiglenes fedezéséről72
Az 1-ső dunagőzhajózási társulat által fizetendő közadókról73
Az első dunagőzhajózási társulat jövdelem-biztositásának megszüntetéséről, és a Pécs-mohácsi vasut visszaváltási határidejének megállapitásáról75
A zalasdi jószág megváltásáról78
A földadóról, a czukoradóról, a bor- és husfogyasztási adóról és a dohányjövedékről szóló t.-cz.-ek hatályának meghosszabbitásáról78
A Ferencz-csatorna kiépitése tárgyában az 1870. XXXIV. t.-cz.-kel törvénybe iktatott engedély-okmány módositásáról79
A tiszavidéki vasuttársulattal 1865. évi jan. 16-án kötött szerződés és a jóváhagyási rendeletben foglalt póthatározatok és módositások beczikkelyezéséről82
A Montenegro fejedelmével 1871. máj. 25-én kötött postaszerződésről89
A hadsereg és a honvédség lószükségletének fedezéséről mozgósitás esetében107
Az 1873. évi államköltségvetésről113
A telepitvényekről183
Az első magyar gácsországi vasut kiépitéséről szóló 1869. évi VI. t.-cz.-nek s az azzal beczikkelyezett engedély-okmány némely határozványainak további módositásáról193
A közmunka- és közlekedési magyar kir. minister tárczája részére az 1872. évre megszavazott, de az 1872-ki kezelési évben kifizetés alá nem került összegeknek az 1873. év folyamában leendő igénybe vétele iránt194
Az osztrák-magyar monarchia közös külügyministerének megbizottja és ő Fensége Montenegro fejedelmének megbizottja által 1872. évi september 23-án a közönséges büntettesek kölcsönös kiadása iránt megállapitott egyezményről196
A magyar leszámitoló- és kereskedelmi bankról201
A bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj polgárositásának törvénybe iktatásáról és a polgárositás folytán szükségessé vált más intézkedésekről229
A magy. korona országai közös törvényhozása alá tartozó viszonyoknak a polgárositott határőrvidéki részekben való rendezéséről236
A házközösségek rendezése tárgyában 1872. jun. 9-én a bánsági határőrvidék és a titeli zászlóalj számára kibocsátott s némely közigazgatási intézmény megváltoztatására czéló királyi rendelet törvénybe iktatásáról238
A határőrvidéki lakosokat az ottani államerdőségekben illető erdei szolgalmak megváltásáról241
A vakok budapesti intézetéről246
Az 1868. XLI. t.-cz. 14. §-ának módositásáról252
Százötvenhárom millió o. é. ezüst frtig terjedhető államkölcsönről253
A Magyarország és Horváth-Szlavon- és Dalmátországok közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlitése iránt létrejőtt, az 1868. XXX. t.-cz. által beczikkelyezett egyezmény némely szakaszainak módositásáról, illetőleg kiegészitéséről255
Az 1874. évi államköltségvetésről259
A honvédzászlóaljak szaporitása tárgyában310
A magyar korona országaira eső hadjutaléknak a határőrvidék hátralevő részének, jelesen az 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. és 11. számu határőrségi ezredek területének polgárositása folytán való megállapitásáról, iletőleg az 1872. évi XXXV. t.-cz. módositásáról310
A magyar sorhadi csapatokhoz és a hadi tengerészethez 1874. évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában311
A pénzügyekre vonatkozó jogi szabályok érvényben hagyásáról311
A gömöri iparvasutak költségtöbbletének fedezése iránt312
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
1873-ik évi országgyülési törvényczikkek 1873-ik évi országgyülési törvényczikkek 1873-ik évi országgyülési törvényczikkek 1873-ik évi országgyülési törvényczikkek 1873-ik évi országgyülési törvényczikkek 1873-ik évi országgyülési törvényczikkek 1873-ik évi országgyülési törvényczikkek 1873-ik évi országgyülési törvényczikkek 1873-ik évi országgyülési törvényczikkek 1873-ik évi országgyülési törvényczikkek

A gerinc elszíneződött, a borító enyhén kopott. Több lap kissé sérült, foltos. Az előlapon és a címlapon tulajdonosi pecsét látható.

A lapélek mintázottak. Amatőr regiszterekkel ellátott példány.

Állapot:
12.000 Ft
6.000 ,-Ft 50
30 pont kapható
Kosárba