Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

1875-1876. évi törvényczikkek

Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon Gottermayer kötés
Oldalszám: 528 oldal
Sorozatcím: Corpus Juris Hungarici-Magyar Törvénytár Millenniumi Emlékkiadás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Millenniumi emlékkiadás. Nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1875. évi törvényczikkek
Az összeférhetetlenségről3
Az 1848. évi V. t. cz. 5. §. A) pontja némely tételeinek módosításáról5
A nyilvános betegápolás költségei fedezéséről6
A Budapest főváros területén a jelen törvény kihirdetése után 1877 augusztus 1-ső napjáig kiépítendő házak és a főközlekedési sugárútnak legkülsőbb részét szegélyező villák és nyaralók adómentességéről10
Az 1875. évi 1-ső negyedében viselendő közterhekről és fedezendő államköltségekről szóló 1874: XXXVI. t. cz. hatályának 1875. évi ápril 30-ik napjáig kiterjesztése iránt11
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1874. évi XXXIII. t. cz. 12. §. 5. pontjának és 108. §-ának pótlásáról11
A földadó szabályozásáról12
Az 1874. évi október 9-én kötött "általános pósta-egyleti szerződés" beczikkelyezéséről27
A birósági végrehajtókról szóló 1871. LI. t. cz. módosításáról32
A kézbesítőkről33
Az Oroszországgal 1874 február 5-én (jan. 24.) az iparvédjegyek tárgyában létesült nyilatkozvány beczikkelyezéséről35
A tengerész-szökevények kölcsönös kiadatása tárgyában Görögországgal 1874-ik évi márczius hó 16/28-án kötött egyezményről36
Az Olaszországgal 1874. évi május 15-én kötött consulsági egyezményről38
A külföldi dohányért fizetendő engedélyi illeték megváltoztatása iránt48
A fémjelzési törvény- és szabályok módosítása tárgyában48
A budapesti árú- és értéktőzsde, valamint a vidéki termény- s gabona-csaronokok választott biróságai előtt előforduló iratoktól s jogügyletektől és ezen biróságok itéleteitől járó bélyegilletékekről49
Az 1874. évi törvényczikk alapján felvett államkölcsönről52
Az 1875. év I-ső negyedében viselendő közterhekről és fedezendő államköltségekről szóló 1874. évi XXXVI. t. cz. hatályának 1875. évi májushó 31-ik napjáig kiterjesztése iránt53
A sör-, szesz- és czukor-adókról szóló törvényes határozatokban, az új métermérték- és súlyrendszer folytán szükséges módosítások tárgyában53
A vasuti és gőzhajózási szállítás használatának megadóztatásáról56
A vadászatnak és vadászatra használható fegyvereknek megadóztatásáról58
A tőkekamat- és járadék-adóról61
A házadóról szóló 1868-ik évi XXII. törvényczikk hatályának meghosszabbitásáról és némely rendeletének módosításáról64
A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójáról67
A bélyeg, illetékek és díjak tárgyában70
A cselédtartásért, teke-asztalokért, játék-helyiségekért, kocsi- és lótartásért fizetendő adóról74
A bánya-adóról77
A bor- és húsfogyasztási adóról81
A kereset-adóról84
A polgárosított varasd-szent-györgyi és varasd-kőrösi volt határőrezredek területén fekvő s eddig adómentes erdők ideiglenes megadóztatásáról97
Az 1874. évi XXXV. t. cz. életbeléptetésének elhalasztásáról98
A népoktatási nyilvános tanintézetek s nyilvános kisdedóvó intézetek tanitóinak s nevelőinek nyugdijazásáról, valamint azok özvegyeinek és árváinak gyámolitásáról98
Az 1875. évi államköltségvetésről108
A budapesti nemzeti szinház homlokzatának és bérházának kiépítéséről, az arra szükséges törlesztési kölcsönnek és a bérház adómentességének engedélyezéséről118
A községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. törvényczikk némely §§-ainak a szabad királyi és törvényhatósági joggal felruházott városokra való kiterjeszétésről118
Az elsőfokú királyi biróságok újabb szervezéséről119
A kereskedelmi törvény120
Az Oroszországgal 1874. évi október 15-én a közönséges bűntettesek kölcsönös kiadatása iránt kötött államszerződés beczikkelyezéséről207
Az 1874-ik évi XXXIII. t. cz. átmeneti intézkedéseinek pótlásáról214
Az első magyar-gácsországi vasút állami biztosítékának felemelése és az 1873. évi XXIII. törvényczikk 3. §-ának módosítása tárgyában215
A vasutak építéséből az állam ellen támasztott kártalanitási követelések esetleges kiegyenlítéséről, valamint az állami biztosítást élvező pályákon szükséges új beruházásokról215
A nagy-surány-nyitrai másodrendű vasút kiépítéséről217
A tótmegye-nagysurányi másodrendű vasút engedélyezéséről223
Az arad-körösvölgyi II-rendű vasút kiépítése tárgyában226
A magyar-északkeleti- és nyiregyyház-ungvári vasutak függő ügyeinek rendezéséről233
A szeszadó iránti törvény és szabályok adómentes pálinkafőzésről szóló 89-ik §-ának az 1876. évi január 1-jével a polgárositott bánáti határőrvidék és titeli zászlóalj valamennyi lakosára való kiterjesztése tárgyában235
Az általános jövedelmi pótadóról és az 1875:XXIX. törvényczikk némely rendeletének módosításáról236
A földadóról szóló törvényczikk a jövedelemadóról és a személyes keresti adóról szóló törvényczikkek érvényben álló részei valamint a czukoradóról, a bor- és húsfogyasztási adóról és a dohányjövedékről szóló törvényczikkek hatályának meghosszabbításáról239
80 millió értékű forint járadék-kölcsönről240
A sójövedékről szóló 1868. évi XI. t. cz. és a sójövedéki szabályok némely intézkedéseinek módosításáról240
A közös hadsereg (haditengerészet) és a m. kir. honvédség egyéneinek katonai ellátásáról243
A horvát-szlavonországi jelzálogos váltsági kötvények némely kedvezményeiről277
Az 1876-ik évben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában278
A megyék, kerületek, vidékeke és székek 186. évi közigazgatási-, árva- és gyámhatósági kiadásainak fedezéséről278
Az 1876. évi államköltségvetésről278
Az 1875. évi julius hó 22-én kötött "nemzetközi távirdaegyezményről"287
A gyári- és kereskedelmi védjegyek kölcsönös oltalma tárgyában a német birodalom kormányával kicserélt ministeri nyilatkozvány beczikkelyezéséről294
A métermérték-törvény behozataláról szóló 1874. évi VIII. t. cz. némely szakaszának módosítása iránt295
1876. évi törvényczikkek
Az 1873. évi XXXIII. és 1874. évi XIV. törvényczikkek alapján kibocsátott kincstári utalványok egy részének visszaváltásáról299
A méter-mérték ügyében 1875. évi május hó 20-án Párisban kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről299
Deák Ferencz emlékének törvénybe iktatásáról310
A dohányjövedékről szóló 1868. évi XIV-ik t. cz. és az érvényben levő dohányjövedéki szabályok némely intézkedéseinek módosításáról310
A községek rendezéséről szóló 1871. évi XVIII. t. cz. módosításáról és kiegészítéséről314
A közigazgatási bizottságról320
Az 1870:XLII. és 1872:XXXVI. törvényczikkekben szabályozott fegyelmi eljárás módosításáról és kiegészítéséről336
Az ország némely részeiben megzavart közbiztosság helyreállítása végett az 1869., 1870., 1871. és 1872. években tett rendkivüli intézkedések folytán utólag felmerült költségekre szükséges póthitelről338
A nagyszombat-szeredi lóvonatú vasútnak gőzmozdonyúvá leendő átalakitásáról339
Az 1870:XXXII. törvényczikkel engedélyezett bánréve-nádasdi vasút engedély-okmánya némely határozmányainak módosításáról, illetőleg kiegészítéséről339
Az állami biztosítást tényleg igénybe vevő vasút-társulatok részéről az 1875. évi XLI. t. cz. 2-ik §. alapján kibocsátandó elsőbbségi kötvényeknek az állam által leendő átvételéről341
A Kiárlyföldről (fundus regiusról), továbbá a szász egyetem (universitas) rendezéséről és az egyetemnek, valamint az úgynevezett hét biráknak vagyonáról342
A cseléd és gazda közötti viszony szabályozásáról, a gazdasági munkásokról és napszámosokról346
A közegészségügy rendezéséről363
A közadók kezeléséről398
A végrendeletek, öröklési szerződések és halálesetre szóló ajándékozások alaki kellékeiről416
A svájczi szövetséggel 1875-ik évi deczember hó 7-én a letelepedések ránt kötött államszerződés beczikkelyezéséről422
Az országgyülési képviselők választásáról szóló 1874-ik évi XXXIII. t. cz. némely intézkedéseinek módosításáról425
Az osztrák-magyar monarchia és a romániai fejedelemség között 1875. junius 22-én kötött kereskedelmi szerződésről426
Némely városi törvényhatóságok megszüntetéséről439
Azon eltérésekről, melyekkel az 1875. évi XXXVI. t. cz. a magyar földhitelintézetre alkalmazandó441
Az 1873. és 1875. évi közösügyi költségek fedezésére megkivántató póthitelekről442
Az 1875:XXXIII. t. cz. A) fejezet 9. cziménél, továbbá XIX. és B) VII. fejezetei némely czimei és rovatainál tett túlkiadások elszámoltatásáról442
Horvát-Szlavonországokban 1867. év végén fenmaradt egyenes adóhátralékokra befolyt összegből ugyanazon országokat megillető százaléknak kifizetésére megkivántató póthitelről443
Az egyenes adóhátralékok egyénenkinti leszámolásának befejezésére szükséges költségek fedezésére megkivántató 150,00 forintnyi póthitelről443
Az 1874. évi XXXIII. t. czikk alapján 1875. évben végbement általános országgyűlési képviselőválasztások alkalmával felmerült költségekre szükséges póthitelről és az 1872. évben végbement ált. választások alkalmából fenmaradt némely költségek fedezéséről443
A váltó-törvényről444
A népiskolai hatóságokról464
A phylloxera rovar terjedésének meggátlásáról473
A nemzetközi métermérték-hivatal felállítására és fentartására 1876-ik évre szükséges póthitelről474
A fizetések, nyugdijak és egyéb illetményekre vezetendő végrehajtás korlátozásáról474
Az osztrák-magyar monarchia és a hawaii szigetek királysága közt kötött s Londonban 1875. évi junius 18-án aláirt barátsági, kereskedelmi és hajózási szerződésről475
Némely törvényhatóság területének szabályozásáról és ezzel kapcsolatos intézkedésekről481
A BrassóTömös határszéli vasút kiépítésére szükséges hitelről489
A temesvár-orsovai vasút engedélyokmányának részbeni módosításáról489
A záloglevelek biztosításáról490
Az osztrák-magyar monarchia és Liechtenstein herczegség közt a vám- és adószövetségnek egy évre való meghosszabbítása tárgyában 1875. évi deczember hó 12-én kötött szerződés beczikkelyezéséről496
A megyék 1877. évi közigazgatási, árva- és gyámhatósági kiadásainak fedezéséről497
Az 1874. évi XXXIII. törvényczikk pótlásáról498
AZ 1868-ik évi XL. és 1873. évi XXXIII. törvényczikkek értelmében az 1877. évben kiállítandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában499
A nagyszebeni királyi Teréz-árvaházat, és a Károlyfehérvári káptalant illető királyi alapítványi jutalékok fejében kért póthitel tárgyában499
Az 1876. évi közösügyi költségekre pótlólag még szükséges 225,446 frt 41 1/2 kr., s az 1874. évi közös zárszámadásra alapított leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó 524,370 frt 63 kr. tartozás fedezéséről500
Az 1876. évi rendkivüli árvíz folytán adott kölcsönök fedezésére megkivántató póthitelről501
A vadászatról szóló 1872. évi VI. törvényczikk és a vadászatnak és vadászatra használható fegyvereknek megadóztatásáról szóló 1875. évi XXI. törvényczikk módosítása és kiegészítéséről501
A közmunka és közlekedési ministeri tárcza részére 1873., 1874. és 1875-re engedélyezett, de ezen években fel nem használt némely hiteleknek 1875. és 1876-ban való felhasználása iránt502
Az 1877. évi államköltségvetésről503
A Francziaországgal 1866 deczember 11-én kötött vám- és kereskedelmi szerződés hatályának meghosszabbításáról szóló, és az 1876 november 30-án Bécsben aláirt nyilatkozat beczikkelyezéséről511
A liechtensteini fejedelmeséggel 1876 évi deczember 3-án kötött adó- és vámegyesülési szerződés beczikkelyezéséről511
A Nagybritanniával 1876. évi deczember hó 5-én kötött kereskedelmi szerződés beczikkelyezéséről521
A magyar keleti vasút megvételéről524
A Királyhágón túl katonai kórházakul bérelt épületek után 1876-ik évre járó bértöbblet fedezésére szükséges póthitelről, és az 1877. évre fizetendő bértöbbletek fedezéséről528
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
1875-1876. évi törvényczikkek 1875-1876. évi törvényczikkek 1875-1876. évi törvényczikkek 1875-1876. évi törvényczikkek 1875-1876. évi törvényczikkek 1875-1876. évi törvényczikkek 1875-1876. évi törvényczikkek 1875-1876. évi törvényczikkek 1875-1876. évi törvényczikkek

A borító kopottas. Kiegészítésekkel aktualizált példány. Egy lap szakadt.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
9.800 ,-Ft
49 pont kapható
Kosárba