Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

972.566

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

1877-ik évi országgyülési törvényczikkek


Kiadó: Ráth Mór
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 138 oldal
Sorozatcím: Országgyülési törvényczikkek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Wigand F. K. nyomdája nyomása, Pozsony.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Némely törvényhatóságok véglegesen megállapitott területének az 1876. évi XXXIII. t.-cz. rendelkezsée folytán törvénybe iktatásáról1
Köncsög, Matkó és Bugacz pusztáknak Kecskemét város törvényhatósága alá helyezéséről10
Körmöczbánya, Korpona és Bakabánya sz. k. városok bekebelezéséről10
A Szörény megyei ideiglenes közigazgatási rendszernek három évre való fentartásáról11
Az 1870. XVI. és 1871. XII. t.-czikk módositásáról11
A katonaság részére az 1873. évi III. negyedétől az 1876. év III. negyedéig kiszolgáltatott előfogatokért járó dijpótlékokból származó kiadások fedezésére szükséges póthitelről s az ezen költségek jövőben való fedezésének módozatáról12
A m. k. honvédség hadrendszerinti állományára előirt felszerelési czikkek beszerzéséből keletkezett költségtöbblet fedezésére szükséges póthitelről13
Az 1868. évi XXXI. törvényczikk módositásáról13
Az 1873. évi XXXIII. törvényczikk alapján forgalomba hozott kincstári utalványok beváltása czéljából kibocsátandó járadék-kötvényekről16
Az 1876. évi XXXIII. t.-cz. által területükre nézve szabályozott törvényhatóságokban az országgyülési képviselő-választókerületek uj beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről17
Budapest fővárosban az országgyülési képviselő-választókerületek számáról, uj beosztásáról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről20
Az 1848. évi törvények által megszüntetett urbéri kapcsolatból fenmaradt jog és birtokviszonyok rendezését tárgyazó 1871. LIII. t.-cz. 45. és 51. §§-nak módositásáról és a 6. §. pótlásáról21
Az Olaszországgal 1867. évi áprilhó 23-án kötött kereskedelmi és hajózási szerződés hatályának meghosszabbitásáról szóló és 1877. évi junishó 4-én Rómában aláirt nyilatkozatnak beczikkelyezéséről23
Az 1871. VII. törvényczikk módositásáról, illetőleg az 1868. XLI. törvényczikk 19. §-a alapján rendszeresitett honvédorvosi tisztikar ujjászervezéséről23
Magyarországnak az 1878-iki párisi közkiállitásban leendő részvételével járó költségek fedezéséről23
A magyar éjszakkeleti vasuttársulatot érdeklő 1875. évi XLV. törvényczikkben foglalt szerződés módositásáról25
A Beszterczebánya város közelében épitett gőzfürész költségeinek fedezésére megkivántató póthitelről26
A közadók kezeléséről szóló 1876. évi XV. törvényczikkben, a biróság előtti ügyek képviseltetésére vonatkozó intézkedések pótlásáról26
Nyers répát a sajtók használatára feldolgozási czukorgyárak által fizetendő fogyasztási adónak az 1877/8. évi idényre megállapitásáról27
A gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről28
Az 1876. évi XLVI. és 1877. évi IX. t.-cz. alapján kibocsátandó járadék-kötvényeknek megadott adómentesség értelmezéséről101
A kisebb polgári peres ügyekben való eljárásról101
A megyék 1878. évi közigazgatási, árva és gyámhatósági kiadásainak fedezéséről131
A megyei mérnöki állomások megszüntetése és hivatali teendőiknek az államépitészeti hivatalokra ruházásáról132
Az elzálogositott gyalui korona-uradalom visszaváltása iránt, a zálogbirtokosokkal kötött egyezség tárgyában132
A határőrvidék területén épitendő vasutakról133
Az 1867. évi XIV. és XVI. törvényczikkek, az 1869. évi II. törvényczikk, továbbá a Francziaországgal 1866. évi deczember 11-én kötött kereskedelmi szerződés, az Olaszországgal 1867. évi april 23-án kötött kereskedelmi és hajózási szerződés, a Németországgal 1868. évi márczius 9-én kötött vám- és kereskedelmi szerződés, és az osztrák-magyar Lloyddal 1871. évi november 18-án kötött postaszerződés hatályának ideiglenes meghosszabbitásáról, valamint az osztrák nemzeti bankkal szemben, a tényleges állapotnak ideiglenes fentartásáról135
Az 1876. évi deczember hó 5-én Nagybritanniával kötött és az 1876. évi XLIX. t.-czikkbe iktatott kereskedelmi szerződés hatályának meghosszabbitásáról szóló és 1877. évi novemberhó 26-án aláirt nyilatkozat beczikkelyezéséről136
Az 1868. évi XL. és 1873. évi XXXVII. törvényczikkek értelmében, az 1878. évben kiállitandó ujoncz- és póttartaléki jutalékok megajánlása tárgyában137
Az 1878-ik év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő államkiadásokról138
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
1877-ik évi országgyülési törvényczikkek 1877-ik évi országgyülési törvényczikkek 1877-ik évi országgyülési törvényczikkek 1877-ik évi országgyülési törvényczikkek 1877-ik évi országgyülési törvényczikkek 1877-ik évi országgyülési törvényczikkek 1877-ik évi országgyülési törvényczikkek 1877-ik évi országgyülési törvényczikkek 1877-ik évi országgyülési törvényczikkek 1877-ik évi országgyülési törvényczikkek

A borító amatőr módon javított. Néhány lap kissé foltos. Több oldalon bejegyzés, aláhúzás található. Pár lap széle sérült, javított.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
9.680 Ft
4.840 ,-Ft 50
24 pont kapható
Kosárba