A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

1889-1891. évi törvényczikkek

Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott félbőr kötés
Oldalszám: 516 oldal
Sorozatcím: Corpus Juris Hungarici-Magyar Törvénytár Millenniumi Emlékkiadás
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Aranyozott gerincű félbőr kötésben. Millenniumi emlékkiadás. Franklin-Társulat nyomdája nyomása.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1889. évi tövényczikkek
A mosztár-rámatorkolati keskenyvágányú vasutnak Szerajevóig való folytatásáról3
A közösügyi bizottságok által rendkívüli katonai óvintézkedések költségeire megszavazott 47.300,000 frtnyi hitel Magyarországra eső részének fedezéséről4
A Zanzibárral 1887. évi augusztus hó 11-én kötött kereskedelmi és hajózási egyezmény beczikkelyezéséről4
Az 1889. év első negyedében viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról szóló 1888: XXXIII. t. cz. hatályának kiterjesztéséről 1889. évi junius 30-ik napjáig6
Az állami italmérési jövedék behozatala folytán adandó kártalanítási igény bejelentésére kitűzött határidő s az ezzel összefüggő határidő s az ezzel összefüggő határidők meghosszabbitásáról6
A véderőről7
Az 1885. és 1886. évi közösügyi zárszámadásokra alapitott leszámolások szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fedezéséről36
Az 1887. és 1888. évi közösügyi költségekre a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összegekről36
A nyereménykölcsön-kötvények s az igények forgalma tárgyában37
A cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasut elsőbbségi kölcsöneinek convertálása tárgyában39
A Deéstől Zilahig vezetendő helyi érdekü vasut engedélyezéséről és a szamosvölgyi vasut függő adósságainak rendezéséről40
Az aldunai Vaskapunál és az ottani zuhatagoknál létező hajózási akadályoknak, az 1888: XXVI. t. czikkel elhatározott elhárítására szükséges költségeknek fedezéséről41
A m. kir. államvasutak és a budapest-soroksár-haraszti helyi érdekü vasut soroksári állomásait összekötő helyi érdekü vasutvonal engedélyezésére vonatkozó felhatalmazás tárgyában42
Az első magyar-gácsországi és a magyar-nyugoti vasutak magyar vonalainak megváltásáról42
A budapest-pécsi vasut-részvénytársaság vasutvonalainak megváltásáról78
A Fiume és Trieszt szabadidőkikötők területének az osztrák-magyar általános vámterületbe való beolvasztására nézve az 1887: XXIV. t. cz. 2. paragrafusának kitüzött határidőnek elhalasztásáról79
Az 1889. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról 79
Az 1847/8: III. t. cz. 14 paragrafusának módositásáról79
A liechtensteini fejedelemséggel 1876. évi deczember hó 3-án kötött adó- és vámegyesülési szerződés (1876: XLVIII. t. cz.) módosítása iránt létrejött pótegyezmény beczikkelyezéséről80
A Suez-csatorna iránt Konstantinápolyban 1888. évi október hó 29-én kötött nemzetközi egyezmény beczikkelyezéséről81
Az 1889. évi állami költségvetésről87
A véderő kötelékében álló országgyűlési tagok katonai szolgálatra behivásának szabályozásáról101
A honvédelmi ministerium elhelyezésére szolgáló államépület kiépitéséről és az erre szükséges költségek fedezéséről102
Az inséges tengerészek kölcsönös segélyezése iránt Olaszországgal 1889. évi február hó 13-án kötött egyezmény beczikkelyezéséről102
Az 1883: I. t. czikk módosításáról, tekintettel a katonai szolgálatot teljesitő tanárjelöltekre105
Az 1883: XXX. t. cz. módosításáról, tekintettel a katonai szolgálatot teljesitő tanárjelöltekre105
A pénzügyi közigazgatás szervezetének változtatásáról106
Az 1881: XLII. t. cz. némely határozatainak módosításáról125
A magyar földhitelintézet által engedélyendő vizszabályozási és talajjavítási kölcsönökről és némely hitelintézetének zálogleveleinek adómentességéről125
Az 1880: XXXVI. t. cz. alapján nyujtandó előlegekről 139
Az 1885: IX. t. cz. kiegészítéséről, illetve a cheque- és clearing-forgalomról140
A Luxemburggal 1888. évi november hó 12-én Hágában a szegényjog kölcsönös biztositása iránt kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában144
A kereskedelmi utazók árumustráinak ideiglenes vámmentessége iránt Németalfölddel 1888. évi deczember hó 12-én kötött egyezmény beczikkelyezéséről146
Az 1886: XXIX. törvényczikk módosítása és pótlása tárgyában147
Ő császári és apostoli Felsége legmagasabb udvartartása költségeiről157
A Magyarország és Horvát-Szlavon-Dalmátországok közt létrejött pénzügyi egyezmény beczikkelyezéséről157
Az 1882: XV. t. czikkbe iktatott nemzetközi phylloxeraegyezmény kiegészitéséről160
Az 1890. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról161
A jelzálog-kölcsönök átváltoztatásánál adandó bélyeg- és illetékkedvezményekről szóló 1881: LXX t. czikk érvényének újabb meghosszabbításáról, s ezen kedvezmények a vasuti elsőbbségi kölcsönökre való kiterjesztéséről161
Az 1890. év I. negyedében viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról162
A biróságok tagjainak az igazságügyministeriumban való ideiglenes alkalmazhatóságáról162
A Budapest fővárosi rendőrség hatáskörének kiterjszetéséről Uj-Pest és Rákos-Palota községek területére163
A somogy-szobb-barcsi helyi érdekű vasut engedélyezésére vonatkozó felhatalmazás tárgyában164
A dévaványa-szeghalom-kóti és szeghalom-füzesgyarmati helyi érdekű vasut engedélyezéséről165
1890. évi törvényczikkek
A közutakról és vámokról169
A védjegyek oltalmáról239
A gróf Andrássy Gyulának állitandó emlékről243
Az 1890. évi állami költségvetésről244
A honvédségről258
A morvavölgyi helyi érdekü vasutvonalak, valamint a dévénytó-stomfai szárnyvonalnak engedélyezéséről267
A budapest-pécsi vasut-részvénytársaság vasutvonalainak megváltása iránt a nevezett társasággal az 1889: XV. t. czikk alapján, 1889. évi márczius 17-én/május 4-én megkötött szerződés jóváhagyása és beczikkelyezéséről268
A birodalmi tanácsban képviselt királyságok- és országokban hitelesitett hordóknak a magyar korona országaiban való forgalomba helyezhetéséről277
Az 1890-iki népszámlálásról278
A m. kir. államvasutak zágrábi állomásának és főműhelyének megépitéséről és mozdonyállományának szaporitásáról279
Az igazságügyi orvosi tanácsról279
A vallás- és közoktatási ministeriumnak a magyar államvasutak tulajdonát képező s a főváros V. kerületében fekvő Hold-utczai igazgatósági épületbe történt átköltözése alkalmából felmerült költségek fedezésére szükséges póthitel iránt281
A hazai iparnak állami kedvezményekben való részesítéséről281
A hazai ipart támogató pénzintézeteknek adható állami kedvezményekről284
A Holicstól a magyar határszélig Göding irányában vezetendő helyi érdekü vasut engedélyezéséről285
A Svéd- és Norvégországokkal gyári és kereskedelmi védjegyek kölcsönös oltalma tárgyában 1889. évi szeptember 20-án kötött egyezmény beczikkelyezéséről285
Egyrészről a m. kir. pénzügyminister, másrészről a naszódvidéki központi iskola- és ösztöndíjalapok és a volt naszódvidéki községek között létrejött szerződés és peregyezség tárgyában287
A volt naszódvidéki községek birtokviszonyainak rendezése tárgyában302
A volt naszódvidéki községi erdők kezelése tárgyában304
Az osztrák-magyar banknak adandó felhatalmazásáról, hogy közraktárak által kiállitott zálogjegyeket (warrant) leszámítolhasson 306
A katonai behivási parancs iránt tanúsitott engedetlenség és az erre csábítás megbüntetéséről307
A központi honvéd-főruharaktár építésének és az építésre szükséges költségeknek engedélyezéséről309
A Ludovikaj-Akadémiára vonatkozó 1872: XVI. és 1883: XXXIV. t. czikkek némely rendelkezéseinek módosításáról309
Az inséges tengerészek kölcsönös segélyezése iránt a Németbirodalommal 1889. évi november hó 10-én kötött egyezmény beczikkelyezéséről311
A kir. itélőtáblák és kir. főügyészségek szervezéséről312
Állami elemi és polgári iskolák épitésére az 1884: V. t. czikkel engedélyezett 500,000 frtnyi kölcsönnek további 200,000 frttal való emeléséről318
Kereskedelmi viszonyaink legfeljebb 1890. évi deczember hó 31-ig terjedhető ideiglenes rendezéséről azon országokkal, a melyekben az osztrák-magyar monarchia és a török birodalom közt 1862. évi május hó 22-én kötött kereskedelmi és hajózási szerződés 1890. évi julius hó 5-én bekövetkező lejártáig hatályban áll319
A honvédelmi tárcza költségvetésében az 1889. évi az átmeneti kiadások czímén megszavazott összegekből fel nem használt 130,419 forintnak az 1890. évben leendő felhasználásáról319
A kir. törvényszékek és kir. járásbiróságok székhelyeinek és területeinek meghatározásáról320
A középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről szóló 1883: XXX. t. cz. módosítása tárgyában321
A «Magyar északkeleti vasut» részvénytársaság vasutvonalainak beváltásáról327
A győr-sopron-ebenfurti vasut-részvénytársaság némely ügyeinek rendezéséről328
A «Pozsony-szombathelyi helyi érdekü vasut» engedélyezése tárgyában330
Az esztergom-almás-füzitői helyi érdekü vasut engedélyezéséről330
A nagymargita-verseczi helyi érdekü vasut engedélyezéséről331
Az italmérési jövedékről szóló 1888: XXX. t. czikk némely határozmányainak kiegészitéséről331
Az 1887. évi közösügyi zárszámadásra alapított végleges leszámolás szerint Magyarország terhére mutatkozó tartozás fedezéséről, az 1888. és 1889. évi közösügyi kiadásokra Magyarország által pótlólag fizetendő összegekről, a rendkivüli katonai óvintézkedések költségeire megszavazott 2.674,000 frt póthitelből Magyarországra eső összeg fedezéséről, - valamint az 1888. évi határvám -bevételek visszamaradása folytán a magyar korona országai által fedezendő kiadásról335
Az elkésve, illetőleg szabálytalanul bejelentett italmérési jogok kártalanitása tárgyában335
Az 1891. évi állami költségvetésről336
Az 1891. évben kiállitandó ujonczok megajánlásáról351
Az Egyptommal 1890. évi augusztus hó 16-án kötött kereskedelmi egyezmény beczikkelyezéséről351
Kereskedelmi viszonyainknak a Törökbirodalommal és Bulgáriával való ideiglenes rendezhetéséről360
A kir. biróságok előtt fölmerült bűnűgyi költségek behajtásáról és elszámolásáról360
Az 1888: IX. t. cz. hatályának meghosszabbításáról363
1891. évi törvényczikkek
A szőlőterületeknek adandó újabb állami kedvezményekről367
A magyar északkeleti vasut-részvénytársaság vasutvonalainak megváltása iránt az 1890: XXXI. t. cz. alapján folyó évi junius 16-án/julius 4-én megkötött szerződés jóváhagyása és beczikkelyezéséről369
Az Olaszországgal 1890. évi julius 8-án Bécsben az irodalmi vagy művészeti művek szerzői jogának kölcsönös oltalma végett kötött államszerződés beczikkelyezése tárgyában374
A Svájczczal 1890. évi deczember 5-én kötött állategészségügyi egyezmény beczikkelyezsééről377
Az Olaszországgal 1887. évi deczember hó 7-én kötött és az 888: XV. t. czikkbe iktatott kereskedelmi és hajózási szerződés felmondására megállapított határidőnek meghosszabbítása iránt létrejött megegyezés beczikkelyezéséről381
A méter-mérték behozataláról szóló 1874: VIII. t. cz. némely határozmányainak módosításáról382
Mittelberg osztrák községnek a német birodalom vámrendszeréhez való csatolása iránt a német birodalommal 1890. évi deczember hó 2-án kötött szerződés beczikkelyezéséről382
A bosnyák-herczegovinai csapattestek behozataláról, a magyar korona országainak területére388
A szegedi rakpart mentén 1890. év folyamán teljesitett köhányási munkálatok költségeinek fedezéséről389
A hadsereg, hadtengerészet, honvédség és népfölkelés tiszti és legénységi özvegyeinek és árváinak ellátásáról szóló 1887: XX. t. cz. határozmányainak kiterjesztéséről389
A honvédség tartalék-készleteinek kiegészitésére szükséges ismétlőpuskák beszerzésének engedélyezéséről390
A magyarországi evangelikus reformált közalap és az ágostai hitvallású evangelikus egyház-egyetem hasonczélú egyesített alapja javára felveendő nyeremény-kölcsön engedélyezése tárgyában390
Az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről391
Az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetében való segélyezéséről392
A kisdedóvásról411
Az 1886: XXIX. és 1889: XXXVII. t. czikkek módositásáról és pótlásáról423
A birói és ügyészi szervezet módosításáról és pótlásáról433
Az 1889: XVI. t. czikk végrehajtásában Fiume szabad kikötő területének az osztrák-magyar vámterületbe való bevonása iránt teendő intézkedésekről446
A birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormánya által Triesztnek az osztrák-magyar vámterületbe való beolvasztása tekintetében teendő intézkedésekhez való hozzájárulásról450
A czukoradóra, az ásványolajadóra, valaminmt a czukor- és sörfogyasztási adóra vonatkozó törvényeknek az eddigi fiumei vámkülzetben leendő életbeléptetéséről450
A közös hadsereg (haditengerészet) és a magyar királyi honvédség egyéneinek katonai ellátásáról szóló 1875: LI. t. cz. Iv., V. és VI. mellékleteinek módosításáról451
A réz-váltópénz szaporitásáról455
A közös hadügyminister által a magyar népfölkelés részére átengedett Werndl-fegyverek és az azokhoz tartozó töltények visszaszállításából eredő költségek engedélyezéséről455
A budapesti Duna-jobbparti gőzmozdonyú körvasutról456
A szab. osztrák-magyar államvasut-társaság magyarországi vasutvonalainak megváltásáról458
A Nagy-Szeben-vöröstoronyi helyi érdekü vasut Nagy-Szebentől Felekig terjedő vonalának megépítésére és üzleti berendezésére szükséges költséges biztositásáról459
Az 1868: XXX. t. czikk 21. paragrafusa módosítása tárgyában 460
Az 1889. évi deczember 31-éig a horvát-szlavon földtehermentesitési pótlék bevételeiből felhalmozódott feleslegek hováforditásáról és a horvát-szlavon földtehermentesitési adósság beváltásáról460
Az «osztrák-magyar Lloyd» gőzhajózási vállalattal fennálló és az 1888: XXI. t. czikkel beiktatott hajózási és postaszerződés megszüntetéséről, úgyszintén az 1887: XXIV. t. czikkel meghosszabbított vám- és kereskedelmi szövetség VI. czikkének módosításáról461
Az «Adria» magyar tengerhajózási részvénytársasággal kötött szerződés beczikkelyezéséről462
Az consuli biráskodás szabályozásáról478
Az 1890. évi közösügyi költségekre a magyar korona országai által pótlólag fizetendő összegről483
A vármegyei közigazgatás rendezéséről483
A kézi lőfegyvereknek kötelező megvizsgálásáról483
A honvédségről szóló 1890: V. t. cz. 4. paragrafusának módositásáról485
A véderőről szóló 1889: VI. t. czikk 17. és 52. paragrafusának módosításáról485
Az 1982. év öt első hónapjában viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról486
A szab. osztrák-magyar államvasut-társaság magyarországi vasutvonalainak megváltása iránt az 1891: XXV. t. cz. alapján az 1891. évi junius 7-én/julius 11-én megkötött szerződés jóváhagyása és beczikkelyezéséről486
A honvédelmi ministerium részére szükséges 500,000 forint póthitel engedélyezéséről499
A rumán királysággal létesitendő vasuti és közuti összeköttetésekről, s úgy az ezekre, mint a már létező csatlakozásokra vonatkozó viszonyok szabályozásáról499
A határ- és földmérés jelek büntetőjogi védelméről510
Kereskedelmi viszonyainknak a Törökbirodalommal és Bulgáriával, valamint Spanyolországgal és Portugáliával való ideiglenes rendezéséről511
A népoktatási nyilvános taninézetek s nyilvános kisdedóvó intézetek tanítóinak s nevelőinek nyugdijazásáról, valamint azok özvegyeinek és árváinak gyámolitásáról szóló 1875: XXXII. t. cz. módosítása tárgyában512
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek

A borító kissé foltos, kopottas. Néhány lap enyhén foltos. Az előzéklapon tulajdonosi pecsét látható.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
18.000 Ft
9.000 ,-Ft 50
72 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!
Állapotfotók
1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek 1889-1891. évi törvényczikkek

A gerinc sérült, a címlapon tulajdonosi pecsétnyom található.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
18.000 ,-Ft
144 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!