1.038.091

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

220 francia nyelvtani gyakorlat megoldással

Középiskolások számára

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 220 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar   Francia  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-18-3065-9
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 81336.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Az egyes szófajok használatával kapcsolatos gyakorlatok
Az ige
Igemódok és igeidők1
A közvetlen múlt (közelmúlt)2
Közvetlen múlt (közelmúlt) a múltban3
Közvetlen múlt (közelmúlt) a múltban4
Az imparfait használata múltbeli állapot, helyzet vagy tartós cselekvés, történés kifejezésére5
Az imparfait használata múltbeli állapot, valamint ismétlődő múltbeli cselekvés, történés kifejezáésére6
Az imparfait használata "csaknem megtörtént" események kifejezésére7
A passé composé használata8
A passé composé használata: avoir vagy éire?10
A passé composé használata: a befejezett melléknévi igenév egyeztetése 11
A plus-que-parfait használata12
A közvetlen jövő (közeli jövő)13
Az egyszerű jövő idő14
A jövő idő kifejezése si után15
A kötőszó és az igeidő helyes megválasztása16
A futur antérieur17
Feltételes mód jelen idő18
Feltételes mód jelen idő kifejezése si után19
Feltételes mód múlt idő20
A feltételes mód múlt idő kifejezése si után21
A felszólító mód22
A felszólító mód23
A felszólító mód: en és y névmás előtt az -er végű igék egyes szám második személyű alakja s-szel bővül 24
Felszólítás kifejezése subjonctiffal egyes és többes szám harmadik személyben25
A subjonctif használata akaratot, kívánságot kifejező igék után26
A subjnctif használata érzelmet, akaratot, kívánságot vagy kételkedést kifejező főmondatok után27
Subjonctif bizonyos kötőszók után28
A subjonctif használata felsőfok után, vonatkozó mellékmondatokban29
A subjonctif használata kérdés, tagadás után, vonatkozó mellékmondatokban30
Subjonctif vagy főnévi igenév?31
A visszaható ige: névmáshasználat32
A visszaható ige: ragozás33
A visszaható ige: a befejezett melléknévi igenév egyeztetése34
A visszaható ige: a befejezett melléknévi igenév egyeztetése35
A főnévi igenév
Mint az -ás/-és képzős magyar főnevek megfelelője36
Igevonzatok főnévi igenév előtt37
Az összetett főnévi igenév38
A mellknévi igenév
A folyamatos melléknévi igenév képzése39
A folyamatos melléknévi igenév használata40
A befejezett melléknévi igenév egyeztetése41
Y compris, excepté...42
Az összetett befejezett melléknévi igenév használata43
A határozói igenév
Időhatározói használata44
Mire vonatkozik?45
A főnév
A hajó-, repülő- és gépkocsinevek neme46
A zöldség-, gyümölcs- és virágnevek használata47
A páros testrészek és a hozzájuk tartozó tárgyak nevének használata48
A tulajdonnevek többes száma49
A melléknév
Egyeztetés nemben, számban50
A nőnemű alak képzése51
Háromalakú melléknevek52
Több főnévre vonatkozó melléknevek53
Összetett színnevek54
C'est joli, ces petites maisons55
A középfok56
A felsőfok57
A bon fokozása58
A mauvais fokozása59
A determinánsok
Névelőhasználat60
A határozott névelő
Alakjai61
A szolgáltatást jelölő főnevek előtt62
Összevonása az a és a de viszonyszóval63
A határozatlan névelő
Alakjai65
A határozatlan névelő többes száma zöldség-, gyümölcs- és virágnevek előtt66
Elhagyása állítmánykiegészítőként használt, jelző nélküli foglalkozásnevek előtt67
De viszonyszó használata határozatlan névelő helyett a tagadott tárgy előtt68
A többes számú határozatlan névelő elhagyása de viszonyszó után69
Az anyagnévelő (article partitif)
Alakjai70
Alakjai71
Un kilo de pain72
A mutató determináns
Használata73
Használata tőszámnévvel74
Cette maison-la est tres belle75
Ce matin, ce soir76
A személyes névmás
A személyes névmás helye avoir, faire, laisser segédigék használata esetén77
A személyes névmás helye aller, venir, devoir, pouvoir, vouloir segédigék használata esetén78
A személyes névmás helye fordított szórendű mondatokban, összetett igeidők használata esetén79
A személyes névmás helye fordított szórendű mondatokban, összetett igeidők vagy módbeli segédigék használata esetén80
A személyes névmás helye felszólító mondatokban81
Személyes névmás + en, y névmás felszólító mondatokban82
A személyes névmás helye tiltó mondatokban83
Tárgy- és részes esetű személyes névmások együtt84
Rejtett személyes névmások85
Az állítmánykiegészítőt helyettesítő le névmás86
Az állítmánykiegészítőt helyettesítő le névmás87
A hangsúlyos személyes névmás
Alakjai88
A visszaható névmás
Főnévi igenévvel89
A mutató névmások
Ce vagy il?90
Ca91
Ce vagy ca (cela)?92
Ceci vagy cela?93
Celui, celle94
A vonatkozó névmások
Az a fénykép, amelyet Párizsban csináltam95
Vannak olyan emberek96
Les lycéens qui parlent francais. Ceux qui parlent francais97
A que használata98
A lequel, laquelle használata99
A dont használata100
Az oü használata101
Oü vagy quand?102
En
Az en névmás használata103
Az en névmás használata a mondat tárgya helyett104
Az en névmás használata de viszonyszós valódi vagy képes helyhatározók helyett105
En vagy de lui?106
Y
Az y névmás használata108
Az y névmás személyt jelölő főnevet nem helyettesíthet109
Az aller ige futur simple-je és feltételes jelene előtt az y névmás kiesik 110
Tout
Tout111
Tout le... toute la...112
Tous les... toutes les...113
A tőszámnevek
A többes szám jele114
A főnevek kapcsolódása a tőszámnevekhez115
La température est de 20 degrés116
A törtszámok
Helyesírásuk és olvasatuk117
Helyesírásuk és olvasatuk118
A demi egyeztetése119
Hogyan kapcsolódnak hozzájuk a főnevek?120
A határozatlan számnevek
Une dizaine, une centaine, un millier121
Hogyan kapcsolódnak hozzájuk a főnevek?122
Les années cinquante123
Deux ou trois bouteilles, trois á cinq bouteilles124
A viszonyszók
Az a és de viszonyszó kötelező megismétlése125
Entre, parmi, au milieu de, dans126
Sans acheter de cadeaux127
Kötőszóként használt viszonyszók128
A kötőszók
Quand vagy si?129
A que használata130
A mondatszerkesztéssel kapcsolatos gyakorlatok
A szórend
Az alany helye131
Az alany helye: fordított szórend kérdő mondatokban132
Az alany helye: fordított szórend közbeékelt mondatokban133
Az alany helye: fordított szórend bizonyos mondatkezelő szavak után134
A tárgy helye135
A tárgy helye: j'ai peu lu136
A tárgy helye: a személyes névmási tárgy137
A tárgy és a határozó egymáshoz viszonyított helye138
A határozó helye139
A határozó helye összetett igeidők használata esetén 140
A határozó helye141
A jelző helye142
A jelző helye: a jelzett szó előtt álló jelzők143
A jelző helye: a szórend jelentésmegkülönböztető szerepe144
A jelző helye: több jelző együtt145
Az alany és az állítmány egyeztetése
Több egyes számú alany használata esetén146
Ha az alany számnév147
A tárgy
Magyar határozó - francia tárgy148
Magyar tárgy - francia határozó149
A helyhatározó
Ici vagy lá?150
Au cinéma - dans un cinéma151
A, dans, sur viszonyszókkal alkotott helyhatározók152
De viszonyszóval alkotott helyhatározók153
Kontinens- és országnevek en viszonyszóval154
Au vagy en?156
A városnevek helyhatározói használata157
A városnevek helyhatározói használata158
Utca, házszám159
Honnan jön?160
Az időhatározó
A dátumok161
A kiemelés
Az alany kiemelése162
A tagadás
A tagadó szópárok163
Összetett igeidők használata esetén177
Több tagadószó együtt178
Nyomatékos tagadás179
Tagadószó mint alany180
A főnévi igenév tagadása181
Tagadószók viszonyszóval182
Tagadószók önálló mondatként183
A korlátozás
Az alanyra vonatkozó korlátozás184
A tárgyra vonatkozó korlátozás185
A határozóra vonatkozó korlátozás186
A hasonlítás
Egyszerű összehasonlítás187
Comme vagy que188
Moins, aussi, plus189
Moins, autant, plus
A személytelen szerkezetek
Az idővel, időjárással kapcsolatos kifejezések191
"Lehetetlen, hogy..."192
Viszonyszóhasználat193
A szenvedő (passzív) szerkezet
A cselekvő megjelölése nélkül194
A cselekvő megjelölésével195
A műveltetés
A cselekvő megjelölése nélkül196
A cselekvő megjelölése nélkül197
A cselekvő jelölése tárgyas igék esetében198
A cselekvő jelölése tárgyatlan igék esetében199
Se faire faire quelque chose200
Függő (közvetett) beszéd, igeidő-egyeztetés
Elhangzott mondatok elmesélése közvetlen múltban: az igeidők nem változnak201
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: plus-que-parfait - plus-que-prfait202
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: passé composé - plus-que-parfait203
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: imparfait - imparfait204
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: jelen idő - imparfait205
Általános érvényű dolgokat kifejező mondatok elmesélése múlt időben jelen idő - jelen idő206
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: közvetlen múlt - a venir segédige imparfait-ba kerül207
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: közvetlen jövő - az aller segédige imparfait-ba kerül208
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: egyszerű jövő - feltételes mód jelen idő209
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: feltételes mód jelen idő - feltételes mód jelen idő210
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: futur antérieur - feltételes mód múlt idő211
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: feltételes mód múlt idő - feltételes mód múlt idő212
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: subjonctif passé composé - subjoncif passé composé vagy subjonctif plus-que-parfait213
Elhangzott mondatok elmesélése múlt időben: subjonctif jelen idő - subjonctif jelen idő vagy subjonctif imparfait214
Eldöntendő kérdések függő beszédben215
Kiegészítendő kérdések függő beszédben216
Kiegészítendő kérdések függő beszédben 217
Qui, ce qui, ce que218
Felszólító mondatok függő beszédben219
Tiltó mondatok függő beszédben220

Karakai Imre

Karakai Imre műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Karakai Imre könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv