Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A barokktól a romantikáig

Válogatás másfél száz év magyar irodalmából

Előszó

1711-ben, a szatmári béke évében egy közel félezer oldalas mű jelent meg Lipcsében, latin nyelven, Czvittinger Dávidtól: a Specimen Hungáriáé Literatae, az első magyar irodalmi lexikon. Czvittinger... Tovább

Előszó

1711-ben, a szatmári béke évében egy közel félezer oldalas mű jelent meg Lipcsében, latin nyelven, Czvittinger Dávidtól: a Specimen Hungáriáé Literatae, az első magyar irodalmi lexikon. Czvittinger írói lexikona - mint ahogy életrajzírói feljegyezték - abból a szándékból született meg, hogy a művelt európai tudósvilágnak a magyarság s a vele együttélő népek szellemi értékeit felmutassa s ezzel cáfolja meg egyik németországi professzorának azt az állítását, hogy az az ország, ahonnan jött, barbár föld, népeinek pedig se irodalma, se műveltsége. A megbántott önérzet hosszú évekig tartó fáradságos munkára indította az altdorfi diákot. Czvittinger tisztában volt azzal, hogy műve nemcsak bizonyítani fog a művelt Európa előtt, hanem visszhangot támaszt saját hazájában is.
Valóban így történt. A Speciment az elkövetkező fél évszázadban számos hasonló nyomtatott és kéziratos munka követte, közöttük a legjelentősebbek: Rotarides Mihály szintén latin nyelvű műve, a Históriáé Hungaricae Literariae (Altona, 1743) és Bod Péter Magyar Athenasa (Nagyszeben, 1766), s e művek mind a magyar irodalom öntudatra ébredésének, egymástól elszigetelt művek sokaságából összefüggő egységgé válásának bizonyságai voltak. Bod Péter előszavában a számbavétel tudatossága fejeződik ki: „Szándékoztam ezen irásom által főképpen a mi előttünk, Hazájoknak hasznokra s ékesitésekre és Isten Dicsősége terjesztésére élt jó Embereknek a feledékenység által eltemetett Emlékezeteket amennyire lehetett megujitani." Vissza

Tartalom

A BAROKKTÓL A ROMANTIKÁIG. Írta Jancsó Elemér 5
A KURUC KOR KÖLTÉSZETE
Nimród ágyékábul 34
Oh, keserves gyászban 38
Mit búsulsz kenyeres 40
Erdélyi hajdútánc 41
Csinom Palkó 44
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése 49
A szegénylegények éneke 54
II. RÁKÓCZI FERENC:
Vallomások 59
MIKES KELEMEN:
Törökországi levelek
LXII. Rodostó, 11. junii, 1725. 72
CXI. Rodostó, 25 martii, 1735. 76
CXII. Rodostó, 8. Aprilii, 1735. 77
CCVII. Rodostó, 20. Decembris, 1758. 78
BETHLEN MIKLÓS:
Önéletírás 81
APOR PÉTER:
Metamorphoses Transylvaniae 98
CSEREI MIHÁLY:
História 106
BETHLEN KATA:
Életemnek folyása 113
HERMÁNYI DIENES JÓZSEF:
Nagyenyedi síró Heraklitus és hol mosolygó, hol kacagó Demokritus 123
BOD PÉTER:
Önéletírás 129
Magyar Athénás (Részletek) 135
AMADÉ LÁSZLÓ:
Bár ne tudtam volna, mi légyen a szeretet 137
Szüntelen bánkódnom 138
A szép fényes katonának arany, gyöngy élete 140
Édes Dudi, Duduskám 144
FALUDI FERENC:
Útravaló 146
Forgandó szerencse 147
Tavasz 148
Tarka madár 149
Nincsen neve 150
Klorinda 152
Szerencse 154
MÉSZÁROS IGNÁC:
Kártigám 156
DUGONICS ANDRÁS:
Etelka 161
Följegyzések. Etelkának kulcsa 163
Egy nagynak haláláról 165
GVADÁNYI JÓZSEF:
Egy falusi nótárius budai utazása 167
BESSENYEI GYÖRGY:
Barcsai kapitánynak 174
A Tiszának reggeli gyönyörűsége 175
A természet világa vagy a józan okosság 177
A holmi 179
Tariménes utazása 182
Levél Kazinczyhoz. Berettyó-Kovácsi, 15. Augusztusban 1802 189
ORCZY LŐRINC:
A szegény parasztnéphez beszéd 191
A bugaci csárdának tiszteletére 198
ÁNYOS PÁL:
Egy boldogtalannak panaszai a halvány holdnál 200
Kalapos király 201
BARCSAY ÁBRAHÁM:
A kávéra 203
A poétákhoz 203
Gondolatok a békéről 204
PÉCZELI JÓZSEF:
Király és kapás 205
Farkas, kutya 206
Jobbágy, halál 207
BÁRÓCZI SÁNDOR:
Marmontel erkölcsi meséi. Lausus és Lydia 209
RÁJNIS JÓZSEF:
Egy kérkedékeny nemeshez 212
A Vargafiakhoz 212
BARÓTI SZABÓ DÁVID:
Magáéval élni nem tudóról 215
Egy ledőlt diófához 216
Soros jámbus 217
RÉVAI MIKLÓS:
A franciaországi zendülésre 218
RÁDAY GEDEON:
Mátyás királynak három restjei 221
FÖLDI JÁNOS
Idegen szépség 222
DAYKA GÁBOR:
Kesergés 224
Titkos bú 225
KÁRMÁN JÓZSEF:
Fanni hagyományai 226
A nemzet csinosodása 227
MARTINOVICS IGNÁC:
Beszéd Magyarország előkelőihez és nemeseihez 233
Az embernek és a polgárnak oktató könyvecskéje 243
Filozófiai írások 251
HAJNÓCZY JÓZSEF:
A nemesek és nem-nemesek 253
LACZKOVICS JÁNOS:
ímhol egy nemes ember 257
BATSÁNYI JÁNOS:
Biztatás 259
A franciaországi változásokra 260
Barcsai Ábrahámhoz 260
Az európai hadakozásokra 261
A látó 263
Tűnődés 264
A rab és a madár 266
Levél Aranka Györgyhöz. Febr. 10. 1793. 270
SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ:
Az emberi szeretetről 272
Töredékek Rousseau munkáiból 273
VERSEGHY FERENC:
A teremtésről 276
A marsziliai ének 287
VIRÁG BENEDEK:
A kényes szenvedőhöz 290
A kalitkába zárt madárról 291
A bölcsről 292
Békesség-óhajtás 292
Soterion custosomnak 293
Előszózat 294
KAZINCZY FERENC:
A vallástalan 296
A nagy titok 297
Írói érdem 297
Szokott és szokatlan 297
Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél 298
Fogságom naplója 303
Levél Prónay Lászlóhoz. 1790. július 1. 307
Levél Hajnóczy Józsefhez. 1794. július 12. 310
Levél Szentmarjay Ferenchez. 1794. augusztus 22. 310
Levél Bessenyei Györgyhöz. 1802. július 29. 312
Levél Berzsenyi Dánielhez. 1808. október 31. 313
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY:
Az estve 315
A békekötésre 318
Újesztendei gondolatok 320
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 324
A szeplő 326
A tihanyi echóhoz 327
Reményhez 329
Tüdőgyúladásomról 331
Dorottya 333
Az előbeszéd (a Dorottyához) 334
FAZEKAS MIHÁLY:
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok 336
Mint mikor a nap 337
Nyári esti dal 338
Kalendárium magyarázatja után serkent gondolatok 339
Ludas Matyi 340
A kellete korán jött esőhöz 341
ARANKA GYÖRGY:
A Magyar Nyelvmívelő Társaságról 343
KÓTSI PATKÓ JÁNOS:
Béköszöntő beszéd 346
BOLYAI FARKAS:
II. Mohamed 361
KISFALUDY SÁNDOR:
Napló és francia fogságom 359


A, kesergő szerelem 366
A boldog szerelem 369
ARANYOSRÁKOSI SZÉKELY SÁNDOR:
A székelyek Erdélyben 371
KISFALUDY KÁROLY:
Hazafi 375
Honvágy 376
Alkonyi dal 378
Szülőföldem szép határa 370
A sastoll 379
Stibor vajda 380
Sulyosdi Simon 388
DÖBRENTEI GÁBOR:
Eredetiség és jutalomtétel 399
BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR:
Nyugat-európai utazás 402
SZEMERE PÁL:
Boldog pár
Bálványozás 408
Levél Kazinczyhoz. Pest, April. 27. d. 1810. 406
VITKOVICS MIHÁLY:
A költő 410
A mai világ 412
Barraihoz 412
Pirongatol 412
Levél Kazinczyhoz. 29. Jún. 1813. 413
DÉRYNÉ SZÉPPATAKI RÓZA:
Ismerkedés a színházzal 415
BERZSENYI DÁNIEL:
Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás 421
Osztályrészem 422
Horác 423
Az ulmai ütközet 424
A magyarokhoz (Forr a világ...) 425
Barátimhoz 426
Búcsúzás Kemenes aljától 427
Levéltöredék barátnőmhöz 428
A közelítő tél 429
Fohászkodás 430
A magyarokhoz (Romlásnak indult...) 431
Napoleonhoz 433
A pesti magyar társasághoz 433
Gróf Mailáth Jánoshoz 436
A poesis hajdan és most 437
DUKAI TAKÁCH JUDIT:
Az én lakhelyem 439
Sóhajtás az elmúlt idd után 440
KATONA JÓZSEF:
Ziska, vagyis a husziták első pártütése Csehországban 442
Idő 445
A képzet 447
Az andal 449
Mi az oka, hogy Magyarországban a Játékszíni költőmesterség lábra nem tud kapni? 450
Bánk bán 456
KÖLCSEY FERENC:
Géniusz száll 467
Élet 468
Rákos nimfájához 469
Elfojtódás 470
A reményhez 470
Rákóczi hajh... 471
Rákos 472
Csolnakon 474
Vanitatum vanitas 475
Zsarnok 477
Áldozat 478
A szabadsághoz 478
Hervadsz 479
Zrínyi dala 480
Huszt 481
Rebellis vers 481
Nemzeti hagyományok 481
Parainesis Kölcsey Kálmánhoz 489
Jegyzet 498
Jegyzetszótár 499
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem