A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A dialektikus materializmus

Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Szikra
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 512 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A magyar kiadáshoz5
A dialektikus materializmus a kommunista párt világnézete7
A dialektikus materializmus - az egyedül tudományos, forradalmi világnézet7
A dialektikus materializmus tárgya9
A dialektikus materializmus keletkezése forradalom a filozófiában11
A dialektika és a metafizika alapvető ellentéte16
A materializmus és az idealizmus alapvető ellentéte22
A dialektikus materializmus alkotó jellege31
A dialektikus materializmus pártossága33
A dialektikus materializmus a munkásosztály létérdekeinek elméleti kifejezése33
A dialektikus materializmus a szovjet tudomány elméleti alapja36
A dialektikus materializmus a kommunizmus elméleti alapja38
Rövid összefoglalás42
A marxista dialektikus módszer - A világ megismerésének és forradalmi átalakításának egyedül tudományos módszere45
A Marx előtti dialektika fő történeti formái47
Az ókori gondolkodók dialektikája48
Hegel idealista dialektikája53
A forradalmi demokraták dialektikája57
A marxista dialektikus módszer - A dialektika legmagasabb, minőségileg új formája60
A materialista dialektika - A marxizmus-leninizmus ismeretelmélete és logikája70
Rövid összefoglalás75
A tárgyak és jelenségek egyetemes összefüggése és kölcsönös feltételezettsége a természetben és a társadalomban77
A természetnek mint egységes egésznek a felfogása - Alapvető ellentét a dialektika és a metafizika között77
A jelenségek kölcsönös függősége és kölcsönös feltételezettsége - A természet és a társadalom egyetemes törvénye80
A természet - összefüggő, egységes egész81
A társadalom mint összefüggő egész84
A jelenségek függősége a környezeti feltételektől86
A jelenségek oksági összefüggése90
Ok és okozat90
Az ok és az okozat egymásba való kölcsönös átemenete93
Az oksági összefüggés különbözik két jelenség egyszerű együttlétezésétől 96
A teleológia és az indeterminizmus a tudomány ellenségei98
A jelenségek lényegi és nem-lényegi kölcsönös összefüggései102
Törvényszerűség, szükségszerűség és véletlen104
A törvény fogalma104
A törvények történelmi jellege108
Szükségszerűség és véletlen111
A tudomány a véletlen ellensége114
A jelenségek összefüggéseinek sajátosságai a szocialista társadalomban119
A jelenségek egyetemes összefüggéséről és kölcsönös feltételezettségéről szóló marxista tétel jelentősége a kommunista párt gyakorlati tevékenysége szempontjából123
Rövid összefoglalás131
Mozgás és fejlődés a természetben és a társadalomban133
A dialektika és a metafizika ellentéte a fejlődés értelmezésében133
A mozgás és a fejlődés - a természet és a társadalom egyetemes törvénye138
A jelenségek változása a szervetlen természetben139
A jelenségek változása a szerves természetben142
A társadalmi jelenségek változása145
Mozgás és nyugalom148
A mozgás alapformái151
A fejlődés mint a régi elhalása és az új keletkezése157
A régi elhalása és az új keletkezése a természetben158
A régi elhalása és az új keletkezése a társadalomban159
Az új, a haladó legyőzhetetlensége160
Az új legyőzhetetlensége a természeti jelenségek fejlődésében 160
Az új legyőzhetetlensége a társadalom fejlődésében162
Lehetőség és valóság163
A lehetőség valósággá válása a társadalomban165
A tudomány szerepe a lehetőség valóraváltásában168
Az új legyőzhetetlensége és a lehetőség valóraváltása a szocialista társadalomban169
A mozgásról és fejlődésről szóló marxista tétel jelentősége a kommunista párt gyakorlati tevékenysége szempontjából173
Rövid összefoglalás177
A fejlődés mint a mennyiségi változások átcsapása gyökeres, minőségi változásokba178
A dialektika és a metafizika alapvető ellentéte a fejlődés jellegének értelmezésében178
A mennyiségi változások átcsapása gyökeres, minőségi változásokba - a fejlődés egyetemes törvénye182
A jelenségek minőségi meghatározottsága182
A mennyiség186
A jelenségek minőségi és mennyiségi oldalának egysége188
Mennyiségi változások átcsapása minőségi változásokba a természetben189
Mennyiségi változások átcsapása minőségi változásokba a társadalom fejlődésében192
A fejlődés evolúciós és revolúciós formája194
A mennyiségi változások gyökeres minőségi változásokba való átcsapásának ugrásszerű jellege195
Ugrások a természetben196
Ugrások a társadalom fejlődésében197
Az ugrások sokfélesége198
Robbanásszerű átmenet a régi minőségből az új minőségbe202
Átmenet a régi minőségből az új minőségbe az új minőség elemeinek fokozatos felhalmozódása és a régi minőség elemeinek fokozatos elhalása útján203
A régi minőségből az új minőségbe való átcsapás sajátosságai a szocialista társadalom viszonyai között206
A fejlődési folyamat előrehaladó jellege209
A fejlődésről, mint a mennyiségi változások minőségi változásokba való átcsapásáról szóló marxista tétel jelentősége a kommunista párt gyakorlati tevékenysége szempontjából 216
Rövid összefoglalás226
A fejlődés mint az ellentétek harca228
A marxista dialektikus módszer és a metafizika alapvető ellentéte a fejlődési folyamat forrásának és belső tartalmának kérdésében228
A fejlődésről, mint az ellentétek harcáról szóló törvény egyetemes jellege233
Belső ellentmondások a szervetlen természetben234
Belső ellentmondások a szerves, élő természet jelenségeiben 237
Belső ellentmondások a társadalmi élet jelenségeiben240
Belső ellentmondások a megismerés fejlődésében245
Belső és külső ellentmondások247
Antagonisztikus és nem-antagonisztikus ellentmondások251
Antagonisztikus ellentmondások251
Nem-antagonisztikus ellentmondások257
Az ellentmondások jellege a szovjet társadalom fejlődésében258
A "konfliktusmentesség elméletének" káros volta265
A bírálat és az önbírálat szerepe a szocialista társadalom nem-antagonisztikus ellentmondásainak feltárásában és leküzdésében266
A forma és a tartalom dialektikája269
Az ellentétek harca útján végbemenő fejlődésről szóló marxista tétel jelentősége a kommunista párt gyakorlati tevékenysége szempontjából273
Rövid összefoglalás281
A marxista filozófiai materializmus - Az objektív valóság egyedül tudományos magyarázata283
A Marx előtti materializmus fő történeti formái287
Az ókori gondolkodók materializmusa288
A XVII-XIX. század haladó polgári gondolkodóinak materializmusa295
A forradalmi demokraták materializmusa304
Az idealizmus ismeretelméleti és osztálygyökerei309
A marxista filozófiai materializmus - A materializmus legmagasabb formája311
A dialektikus módszer és a materialista elmélet egysége 311
A materialista természetfelfogás és a materialista társadalomfelfogás egysége314
A marxista filozófiai materializmus teljessége és egysége317
Rövid összefoglalás318
A világ anyagisága és az anyag fejlődési törvényszerűségeinek objektív jellege320
A materializmus és az idealizmus alapvető ellentéte a világ egységének kérdésében320
Az anyag fogalmának marxista-leninista értelmezése327
Az anyag meghatározása327
Az anyag fogalmának jelentősége a tudomány fejlődése szempontjából331
Az anyag szerkezetére vonatkozó képzetek fejlődése334
Az anyag és a mozgás elválaszthatatlansága342
A mozgás az anyag létezési formája342
A mozgás megsemmisíthetetlensége346
A tér és az idő - Az anyag létezésének formái350
A tér és az idő objektív realitása350
A térre és az időre vonatkozó képzetek fejlődése353
A tér és az idő végtelensége559
A mozgásban levő anyag fejlődési törvényszerűségeinek objektív jellege360
A világ anyagisságáról szóló marxista tétel jelentősége a kommunista párt gyakorlati tevékenysége szempontjából364
Rövid összefoglalás373
Az anyag elsődlegessége és a tudat másodlagossága375
A materializmus és az idealizmus szöges ellentéte a filozófia alapvető kérdésének megoldásában375
A filozófia alapkérdésének idealista, áltudományos megoldása376
A marxista materializmus monizmusa. Az anyag és a tudat közötti különbség380
Az anyag és a tudat ellentétének viszonylagos jellege383
A tudat aktív szerepe384
Az anyag érzeteink forrása387
Az érzékelés a magasszervezettségű élő anyag sajátsága387
A szerves és a szervetlen természet egysége389
Az élő és az élettelen természet minőségi különbsége390
Az élő anyag keletkezésének törvényszerűségei és fejlődésének főbb szakaszai393
Az érzékelés az élő természet hosszú fejlődésének terméke397
Az érzet az anyag érzékszerveinkre gyakorolt hatásának eredménye400
Az agy a gondolkodás szerve - A gondolkodóképesség az agy funkciója402
A természettudomány az agyról mint a gondolkodás szervéről és a gondolkodóképességről mint az agy funkciójáról403
Az emberi gondolkodás minőségi sajátosságai403
A gondolkodás és a nyelv a társadalmi fejlődés terméke410
A gondolkodás és a nyelv társadalmi jellege410
A nyelv és a gondolkodás keletkezése és fejlődése412
A nyelv keletkezésével kapcsolatos burzsoá idealista elméletek bírálata414
A nyelv a gondolat valóságának kifejeződése417
Az anyag elsődlegességéről és a tudat másodlagosságáról szóló tétel alkalmazása a társadalomra420
Az anyag elsődlegességéről és a tudat másodlagosságáról szóló marxista tétel jelentősége a kommunista párt gyakorlati tevékenysége szempontjából424
Rövid összefoglalás432
A világnak és a világ törvényszerűségeinek megismerhetősége434
A materializmus és az idealizmus alapvető ellentéte a világ megismerhetőségének kérdésében434
A világ megismerhetőségét tagadó idealista állásfoglalás kritikája435
A gyakorlat szerepe a világ megismerésében438
Lényeg és jelenség440
Az érzetek, az absztrakt gondolkodás és a nyelv szerepe a világ megismerésében444
Az eleven szemlélet444
Az absztrakt gondolkodás445
A nyelv szerepe a megismerésben453
A gyakorlat - Az igazság kritériuma456
A gyakorlat marxista értelmezése456
A pragmatizmus kritikája459
A "tapasztalat" machista értelmezésének kritikája460
A gyakorlat - az eleven szemlélet és az absztrakt gondolkodás egységének alapja461
Objektív igazság, abszolút és viszonylagos igazság465
A marxista-leninista visszatükrözési elmélet. Objektív igazság465
Abszolút és viszonylagos igazság469
Az igazság konkrétsága. A jelenségek sajátszerűségének megismerése476
Az igazságról szóló marxista tanítás fegyver a dogmatizmus elleni harcban478
A világ megismerhetőségéről szóló marxista tétel jelentősége a kommunista párt gyakorlati tevékenysége szempontjából481
Rövid összefoglalás488
Befejezés490
Névmutató497
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A dialektikus materializmus A dialektikus materializmus A dialektikus materializmus A dialektikus materializmus

A borító kissé kopott, a lapélek enyhén foltosak. A kötés megtört.

Állapot:
940 Ft
350,-Ft 50 25
4 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
Állapotfotók
A dialektikus materializmus A dialektikus materializmus A dialektikus materializmus

A borító foltos, éle kopott. A kötés megnyílt.

Állapot:
940 Ft
700,-Ft 25
8 pont kapható
Kosárba
25% garantált kedvezmény!
konyv