Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.774

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A gyakorlati természettan vezérfonala

Egy függelékkel a villamos és delejes absolut mértékrendszerről

Szerző
Fordító

Kiadó: Lauffer Vilmos
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 238 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Írta Dr. Kohlrausch F. a Darmstadti Polytechnikum tanára. Huszonöt fametszetű idommal és harminczkét gyakorlati táblával illusztrálva. Nyomatta Rudnyánszky A. könyvnyomdájából.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az előttünk fekvő könyv arra van szánva, hogy a gyakorlati természettani munkáknál, különösen méréseknél útmutatóul szolgáljon. Miután az első, leginkább gyakornokaim számára Göttingában nyomatott... Tovább

Előszó

Az előttünk fekvő könyv arra van szánva, hogy a gyakorlati természettani munkáknál, különösen méréseknél útmutatóul szolgáljon. Miután az első, leginkább gyakornokaim számára Göttingában nyomatott kiadás mások által is kerestetett, igyekeztem az uj kiadást további kiegészítés és jobb beosztás által nagyobb körök számára használhatóvá tenni. A gyakorlati természettan feladatát a következő négy pontban lehet összefoglalni. Legelőbb is tapasztalásból tudva van, hogy a természettanban előforduló quantitativ meghatározásokat egyedül hallás után megérteni nem lehet. A puszta előadás sem érdeket nem kelt ilyen tételek irányában, sem ezek megértését elő nem segíti, holott egyszeri gyakorlati alkalmazás elegendő, hogy a tanuló vele megbarátkozzék.
Másodszor a feladatok egész sora létezik, melyeket phisikusnak ugy mint vegyésznek, ásványásznak, orvosnak, gyógyszerésznek és technikusnak tudni kell megfejteni. Előadásokban legfeljebb az alkalmazott elvek és módszerek említtetnek meg, de innen a gyakorlati alkalmazásig még egy nagy lépés van. A gyakori járatlanság ezen a téren eléggé érezteti a gyakorlati oktatás hiányát, és csekély elterjedése ezen gyakorlati ügyességnek, melynek következménye a legegyszerűbb természettani feladat iránti idegenkedés, ép oly ismeretes mint megdöbbentő. Vissza

Tartalom

1. Észlelési hiba. Közép és valószínű hiba 1
2. Az észlelési hibák befolyása az eredményre 4
3. Bizonyos állandók meghatározása a legkisebb négyzetekkel 10
4. Javítások és javítási számítások 15
5. Számfejtési szabályok 18
Feladatok a gyakorlati természettanból.
Súly- és sűrűség meghatározás.
6. Egy mérleg felállítása és megvizsgálása 23
7. Mérés a mérleg lengéseinek megfigyelése által 25
8. A mérleg érzékenységét meghatározni 28
9. A mérlegkarok viszonyát meghatározni 29
10. A mérleg hiányaitól független súlymérés 31
11. A súlymérés átszámítása a légüres térre 32
12. A súlyok kiigazítása 33
13. Tömöttség vagy fajsúly 37
Folyadékoknál 37
Szilárd testeknél 38
14. Sűrűségi meghatározás a tarirüvegecskével 40
15. Sűrűség. Ennek átszámítása a 4°-ú vízre, és az üres térre 42
16. Sűrűség átszámítás normális hőmérsékletre 45
17. Sűrűségi meghatározás a térfogatmérővel 45
18. A levegő vagy más gáz sűrűségének kiszámítása a nyomásból és hőmérsékletből 46
19. Valamely gőz vagy gáz sűrűségét meghatározni 47
Légnyomás.
20. A légnyomás (barometrum-állás) meghatározása 55
21. Magasságmérés a légsúlymérővel (liypsometria)
22. A hőmérők jég- és forrpontja 58
23. A hőmérők calibrirozása (a belső átmérő meghatározása) ... 60
24. Léghőmérők 67
25. A mérséklet meghatározása hővillanyos elemmel 70
26. A hő okozta tágulás meghatározása 71
27. Valamely folyadék forrpontja 73
28. A levegő nedvességének meghatározása (hygrometria) 74
29. A faj- vagy specificus meleg meghatározása a keverési mód szerint 78
30. A fajmeleg meghatározása a kihűlési mód szerint 81
31. Fajmeleg. Jégolvasztási módszer 82
32. Két pálcza hővezető képessége egymáshoz viszonyítva 84
Rugalmasság.
33. Huzal vagy pálcza rugalmassági modulusának meghatározása megnyújtás, által 86
34. A rugalmassági modulus hosszrezgések általi meghatározása . . 88
35. A rugalmassági modulus meghatározása egy pálcza hajlítása által 90
36. Rugalmassági tényező a csavarintásnál 92
37. A hanggyorsaság meghatározása porábrák által (Kuná) 93
38. A kristályszögek mérése Wollaston-féle szögmérővel (goniometer) 95
39. A törésmutató meghatározása a spectrométerrel 98
40. Színképelemzés 102
41. Valamely fénysugár hullámhosszának mérése 104
42. A görbületi sugár mérése sphaerometerrel 105
43. A görbületi sugár meghatározása tükrözés által 107
44. Valamely lencse gyutávola 108
45. Lencsék és látcsövek nagyítása 111
46. Czukormérés (saccharimetria). A fénytani forgató képesség meghatározása 116
Delejesség és villanyosság. Előészleletek.
47. Szögmérés távcső, tükör és skála segélyével 119
48. A skálarészek visszavitele ívraértékre 121
49. A lengő delejtü egyensúlyhelyzetének meghatározása 123
50. A delejtü mérséklése és a mérséklő erő meghatározása 124
51. A delejtü lengésideje 126
52. A lengésidő visszavitele végtelen kis ívekre 130
53. A tehetetlenségi mozzanat meghatározása 131
54. A felfüggesztett delej sodrási viszonya 134
Delejesség.
55. Földdelejességi lehajlás 135
56. Földdelejességi elhajlás 138
57. Földmérési meghatározások a tajolóval 140
58. A földdelejesség vízszintes hatályosságának meghatározása. Gauss módszere 141
59. A vízszintes hatályosság meghatározása a compensalt magnetometerrel 148
60. Bifilarmagnetometer 150
61. A delejes mozzanat meghatározása absolut mértékben 152
Villanyosság.
62. Ohmnak a galván áramokra vonatkozó törvényei 154
63. Árammérés a tangenstájolóval 157
64. Sinustájoló 159
65. Tükörgalvanometer 160
66. Delejes mérték szerinti absolut árammérés a tangenstájolóval . . 161
67. Az áram mérése a voltaméterrel vegyi mérték szerint 164
68. Valamely galvanométer állandójának meghatározása 167
69. A vezetői ellenállás meghatározása rheostat segélyével 169
70. Egyenlőtlen ellenállások összehasonlítása 173
71. Egy szétbontható vezető ellenállásának meghatározása 176
72. A galván telep ellenállásának meghatározása 177
73. A villamindító erők viszonylagos mérése 180
74. A villamindító erők meghatározása absolut mérték szerint . . . 183
75. A földdelejesség vízszintes hatályosságának meghatározása galván úton 185
76. A sokszorozó és visszavető módszer rövid tartamú galván áramok mérésénél. (Weber) 188
77. A földdelejességi inclinatio meghatározása a földinductorral (Weber) 191
78. Két ellenállás összehasonlítása a magnetoinductorral 194
79. Az ellenállás absolut meghatározása 195
Az absolut delejes és villanyos mértékrendszer.
Alapmértékek; levezetett mértékek 196
A hossz-, tömeg- és időegységtől levezetett absolut mértékek 197
A levezetett mérték méretei 199
Mechanikai mértékek 199
Erő 199
Munka. Forgási mozzanat. Irányító erő 200
Tehetetlenségi mozzanat 201
Electrostatikus mérték 201
Villammennyiség 201
Delejes mértékek 202
Szabad delejesség 202
Pálczadelejesség vagy delejes mozzanat 202
A földdelejességi erő hatályossága 205
Galván mértékek 206
Áramerő; mechanikai árammérték 206
Vegyi és delejes (Weber-féle) árammérték 207
Villamindító erő 209
Vezetői ellenállás 211
Az absolut galván mértékek s az árammunka közötti összefüggés 211
Táblák.
1. táb. Néhány test tömöttsége 214
2. táb. Néhány araeometerskála átváltoztatása 214
3. táb. Néhány oldat százalékos tartalma és fajsúlya 215
4. táb. A víz sűrűsége (Q)-t mérsékletnél 216
5. táb. A víz kitágulása 0°-tól 100°-ig 216
6. táb. A száraz levegő sűrűsége 217
7. táb. Valamely gázvolumen átszámítása 0°-ra és 760 cm-re 218
8. táb. Átszámítása egy, sárgarézsúlyokkal véghezhajtott, mérésnek az üres térre 219
9. táb. Tágulási együtthatók 4°C-ra 219
10. táb. A víz forrpontja különböző légnyomásnál 220
11. táb. A vízgőz feszélye 220
12. táb. Közép légsulymérőállás (b) H magasságban a tenger szine fölött . . . . 221
13. táb. A nedvesség méréshez 221
14. táb. Néhány anyag fajmelege 222
15. táb. A higanygőz feszélye 222
16. táb. A higany hajcsöves lenyomulása egy üvegcsőben 222
17. táb. Néhány fémnek rugalmassági tényezője 223
18. táb. Hangmagasság vagy rezgési szám 111 alatt 223
19. táb. A legfontosabb könnyü fémek színképvonalai 224
20. táb. Néhány test közép fénytörő viszonya és fényszóró képessége 225
21. táb. A lengésidő átszámítása végtelen kis lengésekre 225
22. táb. A földdelejesség vízszintes hatályossága 226
23. tab. A mágnestű nyugati elhajlása 226
24. táb. Néhány anyag villanyos vezetési ellenállása vonatkoztatva a higanyra; ezét 0°-nál 1-nek véve 227
25. táb. A villanyáramok különböző mértékeinek átszámítása . . . 228
26. táb. Néhány anyag vegyi egyenértékű súlyai 228
27. táb. Különböző számok 229
28. táb. Négyzetek. Négyzetgyökök. Megfordított értékek 230
29. táb. Háromszögtani számok 231
30. táb. Négy-jegyü logarithmusok 232
31. táb. A levegő térfogatának és a barométrumállásnak átszámítása 0°-ra (10°-25°-ig) 235
32. táb. A levegő vagy más állandó gáz térfogatának, és a légsúlymérőállásnak átszámítása 0°-ra. (98°-220°-ig) 235

Dr. Kohlrausch F.

Dr. Kohlrausch F. műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Kohlrausch F. könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem