Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A hazai osztályharcok irodalma

1525-1660

Előszó

Ez a könyv folytatása A magyar parasztháborúk irodalma 1437-1514 (Hungária 1950) c. munkának. Jegyzeteinkben azért többször hivatkozunk, utalunk az abban már elmondottakra. - A kötet által felölelt... Tovább

Előszó

Ez a könyv folytatása A magyar parasztháborúk irodalma 1437-1514 (Hungária 1950) c. munkának. Jegyzeteinkben azért többször hivatkozunk, utalunk az abban már elmondottakra. - A kötet által felölelt időtartam kezdőpontja: 1525 - a felvidéki bányászmozgalom. Végpontja: 1660 - Erdély bukásának időszaka. Erdély 1657-1660. közti, II. Rákóczi György kalandorpolitikája okozta szörnyű évei és politikai bukása után évtizedre a kurucvilág következett, amikor az idegen-ellenes szabadságküzdelem élére is a szegénység állt, együtt keresve szabadulást az országnak és a maga nyomorult állapotának.
Az itt egybegyűjtött szövegek a megjelölt időszakra vonatkozóan közvetlen ábrázolási koruk osztályharcának. S mivel az irodalom, bármily nyelven nyilvánuljon is meg, a társadalmi erők küzdelmének kifejezője és egyben eszköze, a gyűjteményben a feudalizmus-kori magyarság mindkét nyelvű irodalma: a magyar és a latin egyaránt helyet kapott, mellette - kis mértékben - a hazai városi polgárság zömének német szava is. Vissza

Tartalom

Bevezető5
A szövegek forrásai9
A szövegközlés módja9
A budai nép felkelései, 1525.11
Brutus János: Magyar históriájából14
Istvánffy Miklós: Magyarok dolgairól írt históriáinak könyvéből15
A felvidéki bányászmozgalmak 1525-26-ban17
A besztercebányai tanács bizonyságlevele22
A bányászok levelei a hodrusi bányászokhoz és a selmeci tanácshoz27
A selmeci és hodrusi bányászok kérvénye a nádorhoz28
Verbőczy István: Ítélőlevele a felvidéki bányászokról30
Fekete Jován parasztországa, 1526-27.34
Zermeghi János: A Ferdinánd és János magyar királyok közt esett dolgok feljegyzéséből36
Veráncsics Antal: A Magyarországon lett dolgok emlékezetéből38
Szerémi György: Magyarország romlásáról írt emlékezéséből38
Istvánffy Miklós: Magyar dolgairól írt históriáinak könyvéből61
Vers, mese, dráma az osztályelnyomásról, 1536-1646.53
Szkárosi Horvát András: A fösvénységről61
A fejedelemségről63
Pesti Gábor: A pókról és a köszvényről66
Heltai Gáspár: Ezópusi meséi tanulságaiból67
Egy nemesemberről és az ördögről68
Bornemissza Péter: Az Ördögi kísértetekből77
Heltai Gáspár: Magyar krónikájából78
Tar Lőrinc pokoljárása81
Schaeseus Krisztián: Pannonia romlásából82
A Comico-tragoediából86
A nagy székely fölkelés, 1562.89
Forgách Ferenc: Följegyzései Magyarország állapotáról95
Borsos Sebestyén: Krónikájából97
Siegler Mihály: Magyarország, Erdély és a szomszédos tartományok dolgainak kronológiájából99
Székelytámad várának verses felírata100
Csanádi Demeter: II. János király életéből100
Schaeseus Krisztián: Pannónia romlásából101
A csík-széki közsékelység folyamodása II. János királyhoz, 1562.106
A székelységnek az országnak és az uraknak való könyörgése, 1571.109
Székelységbeli nyomorodott községnek országnak való alázatos könyergések, 1571.115
Karácsony György és a tiszavidéki parasztság mozgalmai, 1569-70.119
Forgách Ferenc: Följegyzései Magyarország állapotáról124
Forgách Simon: Följegyzése126
Brutus János: Magyar históriájából127
Szamosközy István: A Magyarországon lett dolgok könyveiből132
Istvánffy Miklós: Magyarok dolgairól írt históriáinak könyvéből133
Pethő Gergely: Magyar krónikájából137
Az olcsvai zendülés ítélőlevele, 1569.137
Gubec Máté és a horvát határvidéki felkelés, 1571-73.139
Istvánffy Miklós: Magyarok dolgairól írt históriáinak könyvéből140
Pethő Gergely: Magyar krónikájából142
A zsámbokréti és kisbossányi zendülés, 1572.144
Veráncsics Antal: Levele az Udvari Hadi Tanácshoz145
A kolozsvári ötvöslegények munkabeszüntetése, 1576.147
A kolozsvári ötvöslegények kívánságai a céhhez149
A mesterek keresetlevele a bírósághoz151
A legények prókátorának válasza151
A mesterek prókátorának viszonválasza152
A legények prókátorának utolsó felelete154
Az osztálytársadalom egyházi ideológiája az 1630-as évekig156
Mélius Juhász Péter: A Szent Pál apastal levelének prédikáció szerént való magyarázatjából172
Károlyi Gáspár: Két könyvéből172
Bornemissza Péter: Az Úr-lelke napja után másod úrnapi evangéliom175
Más prédikációja az evangéliomnak177
Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól180
Pázmány Péter: Az urak és szolgák tisztirül191
A székelyek mozgalma Báthory Zsigmond és Mihály Vajda idejében, 1595-1601.200
Baronyai Decsi János: Magyar históriájából206
Nagy Szabó Ferenc: Krónikájából214
Bors János: Krónikájából219
Hídvégi Mikó Ferenc: Históriájából220
Bethlen Farkas: Erdélyi históriájából224
Szamosközy István: A Magyarországon lett dolgok könyveiből225
Baba Noákról, 1-4.232
Istvánffy Miklós: Magyarok dolgairól írt históriáinak könyvéből233
A felséges Báthory Zsigmondnak históriájából234
Szőllősi István: Rövid históriájából235
A kolozsvári nép elűzi a jezsuitákat, 1603.237
Szamosközy István: A Magyarországon lett dolgok könyveiből239
A nép felkelése Bocskay korában, 1604-1606.249
Sepsi Laczkó Máté: Isteni segítség kezdetik256
Pethő Gergely: Magyar krónikájából258
Somogyi Ambrus: Magyar és erdélyi históriájából262
Istvánffy Miklós: Magyarok dolgairól írt históriáinak könyvéből264
Závodszky György: Naplójából265
Bocskay István előterjesztése a kassai gyűlésen267
A Kassára gyűlt rendek válasza268
Bocskay Istvánról szóló históriásénekből271
Bethlen Farkas: Erdélyi históriájából277
Szamosközy István: Básta futásáról289
A Magyarországon lett dolgok könyveiből289
Gyulafi Lestár: A székelységnek Bocskai mellé állása295
Az idvezült fölséges Bocskay Istvánnak szomorú haláláról296
A hevesi parasztvármegye levele Borsod megye rendeihez298
A Felső-Tiszavidéki parasztfelkelés, 1631-32.300
Szalárdi János: Siralmas krónikájából302
Kazy Ferenc: Magyarország históriájából303
Spangár András: A magyar krónikának másod részéből304
Amint egymást eskették a pórok304
Egy jobbágyfalu mentegetődzése a megyéhez305
A felső-magyarországi főkapitány fölkelésre hívja a megyéket305
A parasztok kötésleveleket kérnek306
A főkapitány a parasztok hitegetéséről307
Pázmány Péter: Levele Koháry Péterhez308
Levele II. Ferdinándhoz309
Eszterházy Miklós nádor levele Sárosmegyéhez309
A pórok követelései311
A békességlevél312
A szebeni nép harca a Patricius-uralom ellen, 1645-46.315
Kraus György: Erdélyi krónikájából316
Horvát határvidéki mozgalmak, 1653-59.324
Az 1655:76. és az 1659:107. törvénycikk325
Zrínyi Miklós: Levelei a határvidéki parasztfölkelésről326
A székelyek és a segesvári nép fölkelése, 1660.331
Bethlen János: Az erdélyi történetek négy könyvéből334
Szalárdi János: Siralmas krónikájából336
Kraus György: Erdélyi krónikájából337
A magyar puritánusok és a jobbágykérdés344
Apáczai Csere János: Magyar enciklopédiájából349
Martonfalvi Tóth György: Amesianus első könyvének magyarázatából350
A Tanétó és cáfoló teológiából351
A munka dicsérete, 1630-1656.352
Szenczi Molnár Albert: Naplójából355
Szentmártoni Bodó János: A vasról való ének355
A sónak dícsíretiről való magyar ritmusok361
A malom- és ácsmesterségnek dícsíretiről365
Oroszhegyi Mihály: A fenyőfának hasznos voltáról és a zsendelycsinálóknak kellemetes és hasznos munkájokról368
Bibliográfia373
Képek jegyzéke382
Névmutató383
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem