Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A kémiai szerkezetelmélet állása a szerves kémiában

Össz-Szövetségi Kongresszus, 1951. június 11-14/Gyorsírási jegyzőkönyv

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya fontos feladatának tekinti a Szovjetunió Tudományos Akadémiáján folyó munka ismertetését, népszerűsítését. Ez a szempont vezette akkor,... Tovább

Előszó

A Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya fontos feladatának tekinti a Szovjetunió Tudományos Akadémiáján folyó munka ismertetését, népszerűsítését. Ez a szempont vezette akkor, amikor elhatározta a Szovjetunió Tudományos Akadémiája előtt 1951 nyarán lefolytatott rezonanciavita gyorsírói anyagának magyar nyelvre fordíttatását s annak könyvalakban való megjelentetését.
E vita gazdag tartalma helyes képet nyújt a magyar vegyészkutatók számára arról a tudományos légkörről és vitaszellemről, amelyben a Szovjetunióban a természettudományok szakmai és ideológiai kérdéseit megvitatják. E vita lefolytatása s annak véghatározata határozott állástfoglalást jelent a materialista természettudomány mellett és ennélfogva ellentétben áll a kémiába is betört fizikai idealizmussal.
Az elméleti szerves kémia jelentősége egyre fokozódik napjainkban, ezért feltétlenül fontos e területen belül az alapvető kérdések félreérthetetlen tisztázása. Ebből a szempontból is jelentős e könyv anyaga. Meggyőződésünk, hogy tanulságos olvasmány lesz a haladó kutatók számára éppúgy, mint a kezdők számára. Fiatal kutatóink sok helyes definicíót, fogalmak pontos tisztázását kapják meg e könyvből s ugyanakkor bepillantást nyernek annak a hatalmas méretű szerves kémia kutató munkának a területére, amely a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Kémiai Osztályának irányításával folyik. Vissza

Tartalom

Előszó 4
Levél I. V. Sztálin elvtársnak 5
Első ülés
1951. június 11
M. M. Dubonyin akadémikusnak a Sz. T. A. Kémiai Osztálya akadémikus elnökének
megnyitó beszéde 7
A kémiai szerkezetelmélet állása a szerves kémiában (a Sz. T. A. Kém. Oszt. Bizottságának
referátuma). Előadó : A N. Terenyin akadémikus 10
Felszólalások:
B. A. Kazanszkij: A butlerovi szerkezetelméletről 72
B. A. Arbuzov: A butlerovi szerkezetelméletről 76
G. Y. Cselincev: Az »Új szerkezetelmélet«-ről, a pálya és kontakt kötések elméletéről 80
M. M. Semjakin: A kvantummechanikának szerkezeti problémákra való alkalmazásáról, az atomok kölcsönhatásának mechanizmusáról, szerkezeti képletek írásmódjának kérdéséről 99
Y. V. Razumovszkij: Az elektrontautoméria elméletről 104
A. D. Petrov: Gyakorlati jelentőségű szintetikus munkák és szerkezetelméleti
problémák kapcsolatáról 110
Második ülés
1951. június 12 (délelőtt)
Felszólalások:
Ja. K. Szürkin: A rezonancia-elmélet és kvantummechanika kapcsolatáról; mezomér effektussal nem magyarázható néhány kísérleti adatról; a kvantumkéinia
perspektívájáról 113
M. I. Uszanovics: Oldatok elméletének metodologiai problémájáról 127
P. P. Sorigin: Molekulák szerkezetének ábrázolásáról 130
V. K. Szcmencsenko: A kvantumkémiáról, mint a szerves kémiai kutatás eszközéről. Matematika és kémia helyes viszonyának problémájáról 133
V. E. Ljvov: A referátum következetlenségéről 138
V. A. Jzmailszkij: A mezoszerkezetelmélet kialakulásának történetéről, a mezoszerkezet és szín létrejöttének kapcsolatáról, mezoszerkezet meghatározásáról, a mezoméria és rezonancia viszonyáról, a szerkezet és szerkezeti képlet fogalmáról 145
Urazovszkij: Molekulák kondenzált rendszerekben és oldatokban fellépő polimorfiájáról 172
Harmadik ülés
1951. június 12 (este)
Felszólalások:
A. I. Kiprianov: Konjugált: kötéseket tartalmazó molekulák energiaviszonyról,
a mezoméria és szín létrejöttének kapcsolatáról 178
Sz. N. Citrik: Cselincev »új szerkezetelméleté«-ről 182
M. I. Sahparonov: A kvantummechanika és rezonancia-elmélet viszonyáról 188
M. A. Kovner: Molekulák kvantummechanikai számításánál jelentkező cserélődési
integrálról, a molekula energiájának klasszikus és nem klasszikus részre való
felbontásáról 195
N. V. Agajev: Molekulák elektroneloszlási sűrűségének kísérleti meghatározásáról 199
P. V. Zimakov: Etilénoxid pszeudobázicitásáról 203
Negyedik ülés
1951. június 13 (délelőtt)
Felszólalások:
M. I. Batujev: A szovjet kémikusok egy részének idealista-maehista álláspontjáról,
a rezonancia-elmélet szovjetunióbeli fejlődésének és terjesztésének történetéről 207
E. A. Silov: Szerves vegyületek átalakulásának elméletéről 216
O. A. Reutov: A meglevő szerkezetelméletekkel nem magyarázható kísérleti adatokról 223
I. L. Knunjanc: A fluorolefinek kémiai jellegének néhány sajátosságáról 230
N. V. Volykenstein: A rezonancia-elmélet számítási módszeréről és annak interpretálásáról 237
A. P. Mescserjakov: Butlerov munkásságának jelentőségéről 243
P. G. Szergejev: A szerves kémia felsőoktatásának kérdéséről 249
E. I. Adirovics: A kvantummechanikának a kémiában betöltött szerepéről, a
rezonancia-elmélet és kvantummechanika kapcsolatáról 251
Ötödik ülés
1951. június 13 (este)
Felszólalások:
A. A. Makszimov: A rezonancia-elmélet idealista tartalmáról, az absztrakció és
fikció filozófiai fogalmának a vita során elhangzott összekeveréséről 261
M. G. Gonikberg: A szerves kémia elméletének a szerves kémia gyakorlatához
viszonyított lemaradási okairól 267
M. I. Kabaesnyik: Az »Új szerkezetelmélet« bírálata, az absztrakcióról, mint a
tudományos kutatás fontos eszközéről 271
T. E. Zsalyeszkaja: Karbonil vegyületek intramolekuláris átrendezéséről 281
I. I. Levkojev: Szerves vegyületek szerkezete és színe közötti összefüggésről 284
D. N. Sigorin: Az elméleti kémiában meghonosodott egyes helytelen elméletek
(rezonancia-elmélet, elektron-tautoméria-elmélet, kötések delokalizálása stb.)
kialakulásának okairól 291
T. I. Tyemnikova: A konjugáció ábrázolásáról, ketóalkoholok átalakulásáról,
organikus magnéziumvegyületek átrendeződésének mechanizmusáról 295
G. P. Mikluhin: Gyök-, vagy rejtettgyök-jellegű reakciókról W
Sz. N. Danilov: Izmailszkij mezőszerkezet-elméletének bírálata 302
Hatodik ülés
Felszólalások
M. E. Djatkina: A rezonancia-elmélet meghatározásáról 308
B. M. Kedrov: A rezonancia-elmélet ismeretelméleti gyökeréről, mechanisztikus
jellegéről 313
Hatodik ülés
1951. június 14 (délelőtt)
M. E. Djatkina: A rozonancia-elmélet meghatározásáról 308
B. M. Kedrov: A rezonancia-elmélet ismeretelméleti gyökeréről, mechanisztikus jellegéről 313
V. M. Tatyevszkij : Butlerov szerkezételméletéről 326
A. F. Vompe: Szubsztituált pirigyingyűrűk N-C kötésének hasadási készségéről 336
A. I. Brodszkij : A radioaktív indikáció alkalmazásának lehetőségeiről 341
B. A. Poraj-Kosic : A molekulák szerkezetének ábrázolási módjairól, a konjugációs
effektusban fellépő zavarok néhány konkrét példájáról 345
Sz. Sz. Medvegyev: A kvantumkémia perspektíváiról 349
Másodszori felszólalások:
G. V. Cselincev 353
V. V. Razumovszkij 355
M. V. Volykenstejn 356
V. El Ljvov 358
M. I. Batujev 359
Ja. K. Szürkin 361
E. I. Adirovics 362
N. G. Gonikberg 363
Hetedik ülés
1951. június 14 (este)
A. N. Nyeszmejanov akadémikusnak, a Sz. Tudományos Akadémiája elnökének levele
az Értekezlet résztvevőihez 354
A. N. Terenyin akadémikus, a Sz. T. A. Kém. Oszt. Bizottsága elnökének zárszava 365
Az Értekezlet határozattervezetének vitája 370
M. M. Dubinyin akadémikusnak, az Értekezlet elnökének zárszava 381
Az Értekezlet határozata 384
El nem hangzott felszólalások
H. Sz. Bagdaszarjan : Konjugált kötések kvantumkémiai tárgyalásáról, a konjugált
kötéseket tartalmazó molekulák additivitásával kapcsolatos kérdésekről 389
G. B. Bokij : Röntgentrukturanalízisről 391
G. V. Bikov : A pí elektronsűrűségeloszlásról és az interatomális távolságokról. A »struktura elektronképletekről« 394
A. Sz. Davidov : A kvantummechanika szerepéről a kémiában 405
A. L. Klebanszkij : A konjugációs effektusról, a gyökök szerepéről a láncpolimerizációs
reakciókban 407
A. P. Mescserjakov : Butlerov és Markovnyikov munkásságáról 410
Z. V. Puskarjeva : Oxiketonok karbonilcsoportjainak a magszubsztituens helyétől és
jellegétől függő redukálhatóságáról 422
Sz. R. Szergienko : A butlerovi szerkezetelmélet továbbfejlesztésének lehetséges útjairól 427
N. D. Szokolv : A kvantummechanika számítási módszereinek és a rezonancia-elmélet ^
értékeléséről 434
D. V. Szokolovszkij : A katalitikus reakciók szerepéről az atomok kölcsönhatásának ^
kutatásában 437
F. N. Sztyepanov : A mezoméria fogalmáról és a rezonancia-elméletről 439
I. I.Sztrelkov : A kémiai termodinamika alkalmazásának szükségességéről a szerves reakciók tanulmányozásában 441
V. N. Tatyevszkij : A rezonancia-elmélet mechanizmusáról 442
G. V. Cicisvili: A hidrogénhíd kötés természetéről 445
E. A. Silov: Az ukrán Sz. Sz. K. T. A. r. tagjának különvéleménye az Értekezlet határozatával kapcsolatban 448
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kémiai szerkezetelmélet állása a szerves kémiában A kémiai szerkezetelmélet állása a szerves kémiában A kémiai szerkezetelmélet állása a szerves kémiában A kémiai szerkezetelmélet állása a szerves kémiában A kémiai szerkezetelmélet állása a szerves kémiában

A gerinc kissé kopott. Az előzéklap javított, a kötés megtört.

Állapot:
5.100 Ft
2.550 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!