Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.486

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A közoktatási törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek


Kiadó: Okker Kiadó
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 323 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 15 cm
ISBN: 963-731524-1
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

10/1994. (V. 13.) MKM RENDELET a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 13
Az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény 13
A pedagógiai intézet 13
Alkalmazási feltételek és az intézményvezetői megbízás feltételei a pedagógiai intézetben 13
A pedagógiai intézet működésének rendje 14
A pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása 16
Pénzügyi rendelkezések 19
Az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmény 20
A kisebbségi pedagógiai-szakmai szolgáltatások megszervezése 20
A pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátásában való közreműködés feltételei 21
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 22
1. számú melléklet a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelethez 24
A pedagógiai intézetben kötelezően foglalkoztatott alkalmazottak létszáma 24
I. Vezetők 24
II. Alkalmazottak az alapfeladat ellátásához 24
III. Alkalmazottak más feladatok ellátásához 25
2. számú melléklet a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelethez 26
Az iratkezelés szabályai 26
Irattári terv 26
3. számú melléklet a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelethez 28
A pedagógiai szakkönyvtárak működése 28
I. A könyvtár működtetésének általános követelményei 28
II. A pedagógiai szakkönyvtár feladatai 29
III. A pedagógiai szakkönyvtár működésének általános szabályai 30
4. számú melléklet a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelethez 31
Jegyzék a pedagógiai intézet kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről 31
I. Helyiségek 31
II. Eszközök és felszerelések 33
11/1994. (VI. 8.) MKM RENDELET a nevelési-oktatási intézmények működéséről 38
Általános rendelkezések 38
A rendelet hatálya 38
A nevelési-oktatási intézmény működése 39
A működés rendje 39
A nevelési-oktatási intézmények dokumentumainak nyilvánossága 48
A tanítási, képzési idő 48
A nevelési-oktatási intézmény vezetője 50
Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony keletkezése 53
A gyermek, tanuló kötelességeinek teljesítése 56
Az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszűnése 63
A nevelőtestület 64
A szakmai munkaközösség 65
A diákönkormányzat 66
A fegyelmi és kártérítési felelősség 67
A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések 69
A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkozó külön szabályok 70
Eljárási szabályok 70
Nemzetközi vonatkozású rendelkezések 71
Záró rendelkezések 73
Értelmező rendelkezések
Vegyes rendelkezések 73
Hatályba léptető rendelkezések 74
Átmeneti rendelkezések 78
1. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 81
A könnyített és a gyógytestnevelés szervezésének és a tanulók könnyített vagy gyógytestnevelési órára történő beosztásának rendje 81
2. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 83
A tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő egyes feladatok 83
A tanulók által nem. vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek 83
A tanuló- és gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége 84
3. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 86
Az iskolai (kollégiumi) könyvtárak működése 86
Az iskolai (kollégiumi) könyvtár működtetésének szakmai követelményei 86
Az iskolai (kollégiumi) könyvtár feladatai 86
Az iskolai (kollégiumi) könyvtár működése 87
4. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 89
A nevelési-oktatási intézmények ügy intézésének, iratkezelésének általános szabályai és a tanügyi nyilvántartások 89
Az ügyintézés és az iratkezelés 89
A tanügyi nyilvántartások 91
A beírási napló, a felvételi és mulasztási napló 91
A foglalkozási napló 92
A törzslap 92
A bizonyítvány 92
A tantárgyfelosztás és az órarend 93
A jegyzőkönyv 93
A tanügyi nyilvántartások vezetése 94
A nevelési-oktatási intézmény irattári terve, az iskolai záradékok és a kötelező nyomtatványok 94
I. Irattári terv 95
II. Az iskolák által alkalmazott záradékok 97
A kollégiumok által alkalmazható záradékok 101
4. Az óvoda által használt kötelező nyomtatványok 102
Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok 102
A kollégium által használt nyomtatványok 104
5. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 105
A fegyelmi eljárás szabályai 105
A fegyelmi tárgyalás 105
A bizonyítás 105
A fegyelmi határozat 106
Az eljárást megindító kérelem 107
A kizárás 107
Vegyes rendelkezések 108
6. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 108
Kérelem a nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély kiadásához 108
I. Kérelem 108
II. Útmutató a bejelentés kitöltéséhez 110
III. A mellékletek 110
7. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 112
JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről 112
Óvoda 112
Iskola 123
Kollégium (diákotthon) 136
Alapfokú művészoktatási intézmények 143
14/1994. (VI. 24.) MKM RENDELET
a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 162
Általános rendelkezések 162
A pedagógiai szakszolgálat intézményeire vonatkozó közös rendelkezések 163
Az alkalmazottak köre, az alkalmazás feltételei és az intézményvezetői megbízás 163
A pedagógiai szakszolgálat intézményeinek működési rendje 166
A pedagógiai szakszolgálat ellátásában való közreműködés feltételei 167
A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos, a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekek, tanulók ellátása 168
A korai fejlesztés és gondozás 168
A fejlesztő felkészítés 172
A testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékosság vizsgálata, megállapítása 172
A beilleszkedési, magatartási, tanulási zavar vizsgálata, a nevelési tanácsadás 181
A logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív pedagógiai ellátás 184
Vegyes rendelkezések 184
1. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez 187
A pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményekben kötelezően foglalkoztatottak létszáma 187
Vezetők 187
Pedagógusok és a nevelő-oktató munkát segítő más alkalmazottak 188
Szakértői és rehabilitációs bizottság 188
I. Pedagógusok 188
II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 188
Gyógypedagógiai szolgáltató központ 188
I. Pedagógusok 188
II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 188
III. Egyéb munkakörök 189
Nevelési tanácsadó 189
I. Pedagógusok 189
II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 189
III. Egyéb munkakörök 189
Beszédjavító intézet 189
I. Pedagógusok 189
II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 190
Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó 190
I Pedagógusok 190
Konduktív pedagógiai intézet 190
I. Pedagógusok 190
II. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak 190
Más alkalmazottak 190
A létszámnormától való eltérés 191
2. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez 191
Az iratkezelés szabályai 191
Irattári terv 192
3. számú melléklet a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelethez 193
A szakértői vélemény elkészítésének rendje 193
I. A szakértői vélemény elkészítésére irányuló kérelem benyújtása 193
II. A szakértői vizsgálatok ütemezése 194
4. számú melléklet a 14/1994. (VI.24.) MKM rendelethez 194
JEGYZEK a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléseiről 194
23/1997. (VI. 4.) MKM RENDELET a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról 202
1. számú melléklet a 23/1997. (VI. 4.) MKM rendelethez 203
A fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve 203
I. Bevezető 203
II. Általános elvek 205
Dl. A fogyatékos gyermekek sérülésspecifikus fejlesztésének elvei, feladatai az óvodai nevelés során 206
2. számú melléklet a 23/1997. (VI. 4.) MKM rendelethez 212
A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve 212
24/1997. (VI. 5.) MKM RENDELET az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 213
Általános rendelkezések 213
Az alapműveltségi vizsga tantárgyai és vizsgarészei 214
Az alapműveltségi vizsga fajtái, a vizsgabizottságok, a vizsgaidőszakok 219
Jelentkezés az alapműveltségi vizsgára 220
Az alapműveltségi vizsga vizsgabizottsága 222
A vizsga menete 226
Az írásbeli vizsga 226
A vizsgabizottság előzetes értekezlete 231
A feladatlapok javítása és a vizsgázó tudásának minősítése a vizsgaközpontban 233
A szóbeli vizsga menete 234
Az alapműveltségi vizsga befejezése 238
Az alapműveltségi vizsgán elért teljesítmény minősítése, a záróértekezlet, az eredményhirdetés, az alapműveltségi bizonyítvány 238
Az alapműveltségi vizsga iratai, az iratkezelés 240
Vegyes és záró rendelkezések 245
1. számú melléklet a 24/1997. (VI. 5.) MKM rendelethez 249
Az alapműveltségi vizsga tanügyi nyilvántartásai 249
I. Nyomtatványok 249
II. ZÁRADÉKOK 249
2. számú melléklet a 24/1997. (VI. 5.) MKM rendelethez 251
Általános vizsgakövetelmények 251
Magyar nyelv és irodalom (anyanyelv és irodalom) 251
Matematika 251
Történelem és társadalomismeret 252
Idegen nyelv 253
Informatika 253
Biológia és egészségtan 254
Fizika 255
Földünk és környezetünk 256
Kémia 256
Emberismeret 257
Ének-zene 257
Technika és háztartástan 258
Testnevelés és sport 259
Vizuális kultúra 259
Mozgóképkultúra és médiaismeret 260
Tánc és dráma 260
Hit és erkölcstan Katolikus, református, evangélikus valláshoz 261
26/1997. (VII. 10.) MKM RENDELET a Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról 263
Melléklet a 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelethez 264
A Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve 264
Alapelvek 264
A két tanítási nyelvű iskolai nevelés-oktatás célja és feladata 264
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás formái 265
Közös rendelkezések 265
A célnyelvi előkészítést nem igénylő két tanítási nyelvű iskolai oktatás 266
A korai két tanítási nyelvű iskolai oktatás 266
A négy évfolyamos két tanítási nyelvű középiskolai oktatás 266
A célnyelvi előkészítéssel folyó két tanítási nyelvű középiskolai oktatás 266
A szakközépiskolákra és a szakiskolákra vonatkozó eltérő rendelkezések 267
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás tartalma 268
Az idegen nyelv (célnyelv) 268
A célnyelvű országok civilizációja 268
32/1997. (XI. 5.) MKM RENDELET a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 270
1. számú melléklet a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelethez 271
Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve 271
Bevezető 271
A kisebbségi óvodai nevelés célja és feladata 272
A kisebbségi óvodai nevelés megszervezése 273
A kisebbségi óvodai nevelés formái 273
Anyanyelvű (kisebbségi nyelvű) óvoda 273
Kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda 274
Cigány kulturális nevelést folytató óvoda 274
A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 274
2. számú melléklet a 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelethez 275
Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve 273
I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 275
Bevezető 275
A kisebbségi oktatás formái 276
A kisebbségi oktatás tartalmi követelményei 280
II. RÉSZ KÖVETELMÉNYEK 283
Anyanyelv (a kisebbség nyelve) és irodalom 283
A kisebbségi nyelv és irodalom 286
A kisebbségi népismeret 287
III. RÉSZ RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KISEBBSÉGENKÉNT 288
A) Horvát kisebbségi oktatás 288
B) Szlovák kisebbségi oktatás 288
C) Német kisebbségi oktatás 289
D) Cigány kisebbségi oktatás 289
E) Szlovén kisebbségi oktatás 289
F) Román kisebbségi oktatás 289
5/1998. (II. 18.) MKM RENDELET a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 291
Általános rendelkezések 291
A tankönyvvé nyilvánítás, illetve a tankönyvvé nyilvánítás megszűnése 293
A tankönyvjegyzék 298
A tanulói tankönyvtámogatás rendje és az iskolai tankönyvellátás 300
A tankönyvkiadás támogatása 302
A szakmai tankönyvekre vonatkozó külön rendelkezések 303
Vegyes rendelkezések 305
Melléklet az 5/1998. (II. 18.) MKM rendelethez 308
JEGYZEK a Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlákról, amelyekre az eljárási díjat be kell fizetni 308
17/1998. (IV. 17.) MKM RENDELET az 1998/99. tanév rendjéről 309
A rendelet hatálya 309
A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év) 310
Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanap 311
A vizsgák rendje 311
A tankötelesek beíratása, a felvételi eljárás és a beiratkozás 312
Melléklet a 17/1998. (IV. 17.) MKM rendelethez 318
A vizsganapok 318
Gimnázium nappali tagozat 319
Gimnázium esti, levelező tagozat 320
Szakközépiskola 321
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A közoktatási törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek A közoktatási törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
2.240 Ft
890 ,-Ft 60
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A közoktatási törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek A közoktatási törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletek

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
2.240 Ft
1.120 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba