Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A külkereskedelmi tevékenység jogi kézikönyve

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Dr. Kovács József: A külkereskedelmi törvény és a magyar külkereskedelmi igazgatás17
A külkereskedelmi tevékenység17
A külkereskedelmi tevékenység fogalmi elemei17
Külkereskedelmi tevékenység: a külkereskedelmi szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése18
A külkereskedelmi szerződés fogalma19
A törvényben használt fogalmak20
A külkereskedelmi forgalom szabályozása (1991. január 1-től)20
A jelenlegi rendszer előzményei20
Az új rendszer jellemzői21
A legfontosabb különbségek a régi és az új rendszer között22
A kiviteli, illetőleg behozatal szabályai23
Liberalizált forgalom23
Engedélyköteles forgalom24
Az engedélyezési eljárás24
A fogyasztási cikk behozatal globál-kóda rendszere25
A piacvédelem eszközei26
Dr. Bánrévy Gábor: A szerződésre irányadó jog meghatározása29
A felek szerződése30
A felek jogválasztása31
A jogválasztás pozitív korlátozása31
A választott jog negatív korlátai32
Milyen jogot válasszunk?34
Az irányadó jog eldöntése a fórum által38
A "lex obligationis" meghatározása39
Egyes fontosabb jogforrások40
A "feltétlen érvényesülést" igénylő jogszabályok41
Dr. Burián László: Az incoterms43
Bevezetés43
Az Incoterms létrejötte és jogi jellege44
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara és szervei44
Az Incoterms jogi természete (az ün. "soft law" kérdése)46
Az Incoterms szerkezete és felépítése48
Az Incoterms-klauzulák tartalma51
Az E-klauzula51
Az F klauzulák52
A C klauzulák53
A D klauzulák54
Az elektronikus adatcsere (EDI)55
Dr. Bánrévy Gábor: A képviseleti szerződés57
A képviseleti jogviszony fogalma59
A "kereskedő" meghatározása59
Az "állandó megbízás" fogalma61
A képviselő jutaléka62
A képviseleti szerződésekre vonatkozó hazai szabályok62
A képviseleti szerződés polgári jogi szabályozása62
Külföldiek magyarországi kereskedelmi képviselete64
A képviseleti szerződésekre vonatkozó legfontosabb külföldi jogszabályok65
Néhány, a képviseleti szerződések körében felmerülő gyakorlati kérdés69
Dr. Lloczky Kálmán: A termékfelelősség71
A termékfelelősség fogalma72
A termékfelelősség tartalma és Európai Termékfelelősségi Irányelvek tükrében74
Vétlen felelősség bevezetése74
A termék fogalma74
A termék előálítója74
Okozati összefüggés a termékhiba és a kár között75
Közös károkozás75
A termékhiba fogalma Dean Wade fogalom-meghatározása76
Védekezési jogcímek termékfelelősségi igények esetén79
Harmadik személy, illetve a károsult közrehatása a kár bekövetkezténél81
A kár fogalma81
A termékfelelősségi igények elévülése83
A termékfelelősségi igények elenyészése84
A termékfelelősség kizárásának vagy korlátozásának tilalma84
Termékfelelősség mellett más jogcímen alapuló igények érvényesítése84
Rádióaktív termékek kizárása84
Termékfelelősség Észak-Amerikában85
A fő különbségek a európai és az észak-amerikai termékfelelősség között85
Termékfelelősség a világ más részein, továbbá a termékfelelősség előfordulása más jogcímeken89
Ausztrália89
Új-Zéland89
Japán89
Termékfelelősség, burkolt formában és különféle más jogcímeken90
A termékfelelősség enyhítése érdekében tehető intézkedések90
Összehangolt műszaki, kereskedelmi és jogi tevékenység90
Folyamatos figyelemmel kísérés91
A felhasznált alkatrészek fontossága92
Minőségellenőrzési vizsgálatok92
Széleskörű tájékoztatási kötelezettség92
A termékfelelősséget csökkentő kereskedelmi-jogi megoldások93
Részegységek ismert gyártóktól való beszerzése93
Termékfelelősségből származó kockázat elleni biztosítás94
Licencia szerződések94
A licencia adója, mint "gyártó"94
Célszerű rendelkezések a licencia szerződésekben95
Dr. Vékás Lajos: A bécsi vételi egyezmény99
Az Egyezmény létrejötte és szabályozási célja99
Az Egyezmény hatálya100
Az Egyezmény személyi-területi alkalmazási köre100
Az Egyezmény tárgyi hatálya101
Amire az Egyezmény nem terjed ki102
Az Egyezmény jellege102
Általános szabályok109
Értelmezési szabályok109
A felek nyilatkozatainak értelmezése106
A kereskedelmi szokások szerepe108
A szerződés alakja108
A szerződés létrejötte és módosítása110
Az eladó kötelezettségei112
A vevő kötelezettségei113
A vevő, illetve az eladó jogai szerződésszegésnél114
Az alapvető szerződésszegés fogalma114
A vevő jogai az eladó szerződésszegése esetén115
Az eladó jogai a vevő szerződésszegése esetén117
A veszélyáthárítás117
A szerződésszegés közös szabályai118
Az előzetes szerződésszegés118
Részletekben történő teljesítés119
Kártérítés119
Kamatfizetési kötelezettség120
Felelős őrzés120
Dr. Keresztes Gábor: A fizetés biztosítékai a külkereskedelmi kapcsolatokban121
Az átutalás121
A beszedési megbízás (inkasszó)121
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szabályzata122
Okmányok a Szabályzat szerint123
Küldő bank és beszedő (bemutató) bank124
Előírások a fizetés megtagadása esetére125
Az ún, vinkulált inkasszó126
Az Akkreditív (okmányos meghitelezés)126
Az akkreditív lényege126
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szabályzata127
Az akkreditív fogalma128
Az akkreditívvel kapcsolatos jogviszonyok128
A nyitóbank döntése és ennek következményei132
Milyen határidők lehetnek az akkreditívben?135
Az akkreditív átruházhatósága135
Bankkezesség és bankgarancia135
Bankkezesség135
Bankgarancia137
Szokásos bankgarancia fajták138
A váltó140
Idegen és saját váltó, a váltó alaki kellékei141
A váltó esedékessége142
A váltó átruházása142
A váltó elfogadása, felelősség a váltó kifizetéséért144
Óvás147
A váltókövetelések elévülése148
A csekk149
A csekk fogalma és kelléke149
A csekk átruházása150
A csekk kifizetése151
Megtérítési igény, érvényesítésének előfeltételei152
A csekkből származó igények elévülése153
Dr. Vattay György: A szállítmányozási ügylet155
A szállítmányozási ügylet-típus kialakulása155
A szállítmányozási szerződés a mai magyar jogban156
Mire terjedjen ki a megbízás?157
A szállítmányozó tájékoztatási kötelezettsége158
A "közvetett szállítmányozó" szerepe158
A szállítmányozó igényérvényesítési kötelezettsége159
A szállítmányozó zálogjoga159
Értékpapírok a szállítmányozásban160
A szállítmányozási elismervény (FCR és FCT)162
A közraktári jegy162
A szállítmányozó felelőssége165
Elévülési szabályok166
A Szállítmányozási Feltételek166
A küldemény biztosítása167
Szállítmányozási biztosítás (SVS)167
Szállítmánybiztosítás167
Dr. Vattay György: Nemzetközi fuvarozás169
Vasúti árufuvarozás169
A COTIF-CIM alkalmazási területe169
Fuvarozási kötelezettség170
A fuvarozási szerződés170
A fuvarozás egyes feltételei171
Díjszabások171
A fuvarozási szerződés konkrét megkötése172
A költségek fizetése (bérmentesítés9172
A kiszolgáltatási érdek bevallása173
Felelősség az okmányokba történt bejegyzésért173
Az áru feladása174
Az áru kiszolgáltatása174
A fuvarozási szerződés módosítása175
Fuvarozási akadály176
A vasutak egyetemleges felelőssége177
Kárigények és egyéb címen támasztott igények érvényesítése179
Elévülés180
A tengeri fuvarozás182
A fuvarozási szerződés182
A fuvardíj fizetése183
Nemzetközi szabályozása: a Brüsszeli Egyezmény185
A hajóbérleti szerződés /C/P/191
A fuvarozó felelőssége194
A hajóálláspénz (demurrage)194
A közös hajókár195
A légi fuvarozás196
A Varsói EGyezmény196
A fuvarozó felelőssége197
A fuvarozási szerződés tartalma198
Az IATA fuvarozási feltételei198
A közúti árufuvarozás198
A CMR-egyezmény198
Az Egyezmény hatálya199
A fuvarozás lebonyolítása199
A fuvarozó felelőssége200
Eljárás a fuvarozóval szemben200
Dunai hajófuvarozás201
Dr. Knap Zsuzsa: A külkereskedelmi szerződésekkel összefüggő biztosítási kérdések203
A biztosításról általában203
A XX. század biztosítása204
A biztosítási szerződés205
Kockázatkezelés205
Biztosítható kockázatok és biztosításuk a külkereskedelemben205
Nemzetközi szállítmánybiztosítás205
A szerződés megkötése, alanyai205
A biztosítás összege208
A biztosítás díja208
A nemzetközi szállítmánybiztosítási fedezet tartalma209
A kockázatviselés idő- és térbeli hatálya213
Szállítmánybiztosítási károk és érvényesítésük213
Szállítóeszközök biztosítása (casco)215
Építés- és szerelésbiztosítás216
Lízingbiztosítás219
Termékfelelősség-biztosítás220
Egyéb vagyon- és felelősségbiztosítások223
Pénzügyi műveletek kockázatainak biztosítása223
Gazdasági kockázatok hitelbiztosítása224
Politikai kockázatok biztosítása225
Árfolyamkockázatok biztosítása227
Világbanki tendereken való indulás költségeinek biztosítása227
Biztosítási intézményrendszer Magyarországon228
Dr. Vigh József Ferenc: A gazdasági verseny külkereskedelmi vonatkozásai229
Bevezetés229
Az általános tilalom (generális klauzula) jelentősége231
A tisztességtelen verseny tilalma233
A fogyasztók megtévesztésének tilalma235
Az igények érvényesítése a tisztességtelen verseny tilalmának és a fogyasztók megtévesztése tilalmának megszegése eseén235
A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma239
A dömping tilalma244
A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma246
A vállalkozók szervezeti egyesülésének ellenőrzése249
Dr. Glatz Olivér: Devizajog253
Bevezető253
Az alapvető, hatályos devizajogszabályok254
A devizahatóság255
A devizajogszabályok személyi, tárgyi és területi hatálya255
A devizabelföldi-devizakülföldi fogalma255
Devizaérték - vagyoni érték257
A belföldi fizetőeszköz258
A legfontosabb tételes devizajogi rendelkezések (Engedélyezés alá eső természetes és jogcselekmények)258
A devizajog két alappillére: a devizaérték vételre felajánlási kötelezettsége és a külföldi részére történő fizetés engedélyeztetési kötelezettsége259
A felajánlási kötelezettség általában259
Felajánlási kötelezettség a külkereskedelmi forgalomban260
A külföldiek részére történő fizetés261
A Devizakódex külkereskedelemre vonatkozó különös rendelkezései262
A külkereskedelmi forgalomban nincs kettős engedélyezés262
A külkereskedő felelőssége a devizaérték kikötéséért és befolyásáért262
Az imponthoz szükséges deviza rendelkezésre bocsátása263
A külkerskedelmi szerződésekkel kapcsolatos devizafizetések lebonyolításának rendje263
A devizafizetések általános szabályai264
A fizetésekkel kapcsolatos szabályozás eszközei264
Az eltérések engedélyezése266
A pénzintézetekre vonatkozó külön szabályok267
A devizahatósági ellenőrzés268
Amihez devizahatósági engedély kell268
A külkereskedőt terhelő elszámolási kötelezettség269
Az elszámolással kapcsolatos szankciók271
Devizahitel272
Milyen célra nyújtható devizahitel272
A hitelnyújtás feltételeinek megállapítása272
Árfolyamok273
Dr. Nagy Sándor: Vámjog275
A Kereskedelmi Vámtarifa275
A Kereskedelmi Vámtarifáról szóló MT rendelet276
A Finn-Magyar Megállapodás277
A Vámtarifa Bizottság277
A vámsemlegesítések278
A vámeljárásokra vonatkozó általános rendelkezések278
A vámszolgálat ellátása278
Általános és területi vámilletékesség278
A vámáru278
A vámáru kiadása278
A vámbiztosíték279
Törvényes zálogjog279
Vámutak, mellékutak279
Vámvizsgálat279
Vámáruk származásának igazolása280
Kötelezettségek az államhatáron281
Az árunyilatkozat281
A számla282
Vámkezelés, a vámkezelés igazolása283
Árutovábbítás283
Vámkezelési lehetőségek a külkereskedelmi áruforgalomban behozott importáruk vonatkozásában284
Vámkezelés a belföldi forgalom számára284
Raktározás288
Behozatali előjegyzés288
Behozatali előjegyzés A. T. A igazolvány alapján289
Vámmentességek290
A vámszabadterületek291
Vámszabadterület engedélyezése292
Dr. Bobrovszky Jenő: Iparjogvédelem a külkereskedelmi kapcsolatok területén293
Az iparjogvédelemről általában293
Az iparjogvédelem tárgyai293
Az iparjogvédelem, mint a szellemi tulajdon egyik ága294
az iparjogvédelem tárgyai és a közkincs294
Az iparjogvédelem tárgyai és a jogi oltalom lehetőségei296
Az iparjogvédelem jogi szabályai és az univerzális nemzetközi egyezmények298
Regionális iparjogvédelmi integrációk299
Az iparjogvédelem, a verseny és a monopóliumok300
A know-how, a találmányok és a használati minták jogi oltalma301
Az oltalom alternatívái301
Az ipari titok (know-how) és oltalma302
A szabadalmi oltalom tárgya303
A szabadalmi oltalom tartalma és a piac305
A szabadalmi rendszer funkciói307
A szabadalmi jog korlátai308
A szabadalmi oltalom terjedelme309
A külföldi szabadalmazás311
Használati mintaoltalom312
A csúcstechnikák és az iparjogvédelem312
A csúcstechnikák oltalma az üzleti titokvédelem és a szolgai másolás tilalma alapján312
A csúcstechnikák szabadalmi védelme313
Az új növényfajták sui generis oltalma314
Az ipari minták oltalma315
A védjegyek és a földrajzi megjelölések oltalma316
Dr. Kolben György: A külföldi vállalatalapítás jogi kérdései325
Bevezetés325
A vállalatalapítás előkészítése327
Milyen célból kívánunk alapítani?327
Hol célszerű a vállalatot megalapítani?329
A partner kiválasztása329
Az érdekeltség-szerzés aránya331
Megállapodás az alapításban és a leendő vállalat működtetésében332
Szindikátusi szerződést célszerű kötni332
A szindikátusi szerződés jogi tartalma333
A vállalatalapítás döntő lépései335
A külföldi jog megismerése335
A cégjogi forma eldöntése335
A formai követelmények megvalósítása337
A vállalat szervezetének meghatározása338
Legfőbb szerve: a közgyűlés339
Végrehajtó szerv: az igazgatóság340
Az operatív vezető: az igazgató341
Az alapszabály, illetőleg a társasági szerződés341
Az alapszabály (társasági szerződés) kötelező tartalma341
Egyéb, az alapszabályban (társasági szerződésben) szabályozható kérdések344
A társasági szervek jogkörének szabályozása344
A könyvvizsgáló szerepe és jogköre344
A felek együttműködése a vállalat működtetésében345
Amit a szindikátusi szerződés szabályozhat345
A hatékony működés gazdasági biztosítékai347
A külföldi vállalatalapítás hatósági engedélyezése348
Dr. Horváth Éva: A követelések bírói érvényesítése, választottbíráskodás349
Joghatóság349
Hatáskör351
Illetékesség352
Az eljárásra irányadó jog352
Nemzetközi jogsegély353
Választottbíráskodás354
Történeti előzmények354
A választottbírósági eljárás előnyei356
A választottbíróságok fajtái357
A választottbíróság hatásköre359
A választottbírósági kikötés361
A választottbírók252
A nemzetközi választottbírósági eljárás365
Jogegységesítési törekvések a nemzetközi választottbíráskodás területén, a választottbíráskodásra vonatkozó fontosabb nemzetközi egyezmények370
A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása373
A New Yorki Konvenció375
A Moszkvai Konvenció376
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A külkereskedelmi tevékenység jogi kézikönyve
Állapot:
1.670 Ft
830 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
10-100% kedvezmény!