Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.857

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A külkereskedelmi tevékenység jogi kézikönyve

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Dr. Kovács József: A külkereskedelmi törvény és a magyar külkereskedelmi igazgatás3
A külkereskedelmi tevékenység3
A külkereskedelmi tevékenység fogalmi elemei3
Külkereskedelmi tevékenység: a külkereskedelmi szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése4
A külkereskedelmi szerződés fogalma5
A törvényben használt fogalmak6
A külkereskedelmi forgalom szabályozása (1991. január 1-től)6
A jelenlegi rendszer előzményei6
Az új rendszer jellemzői7
A legfontosabb különbségek a régi és az új rendszer között8
A kiviteli, illetőleg behozatal szabályai9
Liberalizált forgalom9
Engedélyköteles forgalom9
Az engedélyezési eljárás10
A fogyasztási cikk behozatal globál-kóda rendszere11
A piacvédelem eszközei12
Dr. Bánrévy Gábor: A szerződésre irányadó jog meghatározása14
A felek szerződése15
A felek jogválasztása16
A jogválasztás pozitív korlátozása16
A választott jog negatív korlátai17
Milyen jogot válasszunk?18
Az irányadó jog eldöntése a fórum által22
A "lex obligationis" meghatározása23
Egyes fontosabb jogforrások24
A "feltétlen érvényesülést" igénylő jogszabályok25
Dr. Vékás Lajos: A bécsi vételi egyezmény26
Az Egyezmény létrejötte és szabályozási célja26
Az Egyezmény hatálya27
Az Egyezmény személyi-területi alkalmazási köre27
Az Egyezmény tárgyi hatálya30
Amire az Egyezmény nem terjed ki31
Az Egyezmény jellege33
Általános szabályok34
Értelmezési szabályok34
A felek nyilatkozatainak értelmezése37
A kereskedelmi szokások szerepe38
A szerződés alakja39
A szerződés létrejötte és módosítása41
Az eladó kötelezettségei43
A vevő kötelezettségei44
A vevő, illetve az eladó jogai szerződésszegésnél46
Az "alapvető szerződésszegés" fogalma46
A vevő jogai az eladó szerződésszegése esetén47
Az eladó jogai a vevő szerződésszegése esetén49
A veszélyátszállás50
A szerződésszegés közös szabályai51
Az előzetes szerződésszegés51
Részletekben történő teljesítés51
Kártérítés52
Kamatfizetési kötelezettség53
Felelős őrzés53
Dr. Burián László: Az incoterms55
Bevezetés55
Az Incoterms létrejötte és jogi jellege56
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara és szervei56
Az Incoterms jogi természete (az ün. "soft law" kérdése)58
Az Incoterms szerkezete és felépítése60
Az Incoterms-klauzulák tartalma63
Az E-klauzula63
Az F klauzulák63
A C klauzulák64
A D klauzulák65
Az elektronikus adatcsere (EDI)66
Dr. Katona Péter: Az adásvételre vonatkozó szabályok egyes országok jogában (Összehasonlító tanulmány)67
Az idegen jogok alkalmazása67
Jogforrások68
A jogrendszerek68
Az adásvételt szabályozó jogszabályok69
Szokások, bírói gyakorlat70
Az adásvételi szerződés létrejötte71
Ajánlattétel, ajánlati kötöttség71
Az ajánlat elfogadása72
Az adásvételi szerződés formája és tartalma74
A szerződések fajtái74
A szerződés formája75
A szerződés kötelező tartalma76
A szerződés hallgatólagos tartalma77
A szerződés értelmezése79
A szerződés teljesítése80
A teljesítés helye80
A teljesítés ideje80
Minőség81
Az áru mennyisége82
Az áru megvizsgálása és átvétele83
A tulajdonjog és a kárveszély átszállása84
Az átszállás időpontja84
Tulajdonjog fenntartás88
Kötbér89
Szerződésszegés90
Dr. Lloczky Kálmán: A termékfelelősség100
A termékfelelősség fogalma101
A termékfelelősség tartalma és Európai Termékfelelősségi Irányelvek tükrében102
Vétlen felelősség bevezetése102
A termék fogalma102
A termék előállítója103
Okozati összefüggés a termékhiba és a kár között103
Közös károkozás103
A termékhiba fogalma Dean Wade fogalom-meghatározása104
Védekezési jogcímek termékfelelősségi igények esetén107
Harmadik személy, illetve a károsult közrehatása a kár bekövetkezténél109
A kár fogalma109
A termékfelelősségi igények elévülése111
A termékfelelősségi igények elenyészése112
A termékfelelősség kizárásának vagy korlátozásának tilalma112
Termékfelelősség mellett más jogcímen alapuló igények érvényesítése112
Rádióaktív termékek kizárása112
Az Európai Termékfelelőségi Törvények összefoglaló ismertetése113
A Magyar Termékfelelősségi Törvény115
Termékfelelősség Észak-Amerikában117
A fő különbségek az európai és az észak-amerikai termékfelelősség között118
Termékfelelősség a világ más részein, továbbá a termékfelelősség előfordulása más jogcímeken121
Ausztrália121
Új-Zéland122
Japán122
Termékfelelősség, burkolt formában és különféle más jogcímeken122
A termékfelelősség enyhítése érdekében tehető intézkedések123
Összehangolt műszaki, kereskedelmi és jogi tevékenység123
Folyamatos figyelemmel kísérés124
A felhasznált alkatrészek fontossága124
Minőségellenőrzési vizsgálatok124
Széleskörű tájékoztatási kötelezettség125
A termékfelelősséget csökkentő kereskedelmi-jogi megoldások125
Részegységek ismert gyártóktól való beszerzése125
Termékfelelősségből származó kockázat elleni biztosítás126
Licencia szerződések126
A licencia adója, mint "gyártó"127
Célszerű rendelkezések a licencia szerződésekben127
"Minőségi forradalom"129
Dr. Bánrévy Gábor: A képviseleti szerződés131
A képviseleti jogviszony fogalma133
A "kereskedő" meghatározása133
Az "állandó megbízás" fogalma134
A képviselő jutaléka135
A képviseleti szerződésekre vonatkozó hazai szabályok136
A képviseleti szerződés polgári jogi szabályozása136
Külföldiek magyarországi kereskedelmi képviselete137
A képviseleti szerződésekre vonatkozó legfontosabb külföldi jogszabályok138
Néhány, a képviseleti szerződések körében felmerülő gyakorlati kérdés142
Dr. Keresztes Gábor: A fizetés biztosítékai a külkereskedelmi kapcsolatokban144
Az átutalás144
A beszedési megbízás (inkasszó)145
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szabályzata145
Okmányok a Szabályzat szerint146
Küldő bank és beszedő (bemutató) bank146
Előírások a fizetés megtagadása esetére148
Az ún, vinkulált inkasszó148
Az Akkreditív (okmányos meghitelezés)149
Az akkreditív lényege149
A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara szabályzata149
Az akkreditív fogalma150
Az akkreditívvel kapcsolatos jogviszonyok150
A nyitóbank döntése és ennek következményei155
Milyen határidők lehetnek az akkreditívben?157
Az akkreditív átruházhatósága158
Bankkezesség és bankgarancia158
Bankkezesség158
Bankgarancia159
Szokásos bankgarancia fajták161
A váltó162
Idegen és saját váltó, a váltó alaki kellékei163
A váltó esedékessége164
A váltó átruházása164
A váltó elfogadása, felelősség a váltó kifizetéséért166
Óvás168
A váltókövetelések elévülése169
A csekk170
A csekk fogalma és kelléke170
A csekk átruházása171
A csekk kifizetése172
Megtérítési igény, érvényesítésének előfeltételei172
A csekkből származó igények elévülése173
Dr. Vattay György: A szállítmányozási ügylet
A szállítmányozási ügylet-típus kialakulása155
A szállítmányozási szerződés a mai magyar jogban156
Mire terjedjen ki a megbízás?157
A szállítmányozó tájékoztatási kötelezettsége158
A "közvetett szállítmányozó" szerepe158
A szállítmányozó igényérvényesítési kötelezettsége159
A szállítmányozó zálogjoga159
Értékpapírok a szállítmányozásban160
A szállítmányozási elismervény (FCR és FCT)162
A közraktári jegy162
A szállítmányozó felelőssége165
Elévülési szabályok166
A Szállítmányozási Feltételek166
A küldemény biztosítása167
Szállítmányozási biztosítás (SVS)167
Szállítmánybiztosítás167
Dr. Zafir János: A nemzetközi árufuvarozási jog174
A fuvarozási szerződés174
A fuvarozási szerződés fogalma175
A fuvarozási szerződés alanyai175
A fuvarozási szerződés létrejötte176
Fuvarokmányok176
A felek jogai és kötelezettségei176
A fuvarozó felelősségére vonatkozó szabályok177
Fuvarozói szerződésszegések178
Fuvarozói késedelem178
Az árukár fogalma178
A fuvarozói felelősség korlátai179
Kimentési okok180
A nemzetközi szabályok180
A COTIF181
Alkalmazási terület181
A fuvarozási szerződés létrejötte181
A fuvarlevél181
Az útirány182
A küldemény felvétele182
A fuvardíj184
A fuvarozási szerződés módosítása184
Kiszolgáltatás185
A fuvarozási határidők186
A vasút felelőssége186
Igényérvényesítés189
Elévülés189
Az SZMGSZ190
A nemzetközi közúti árufuvarozás191
A CMR alkalmazási területe191
A rakomány felvétele191
A fuvardíj192
A fuvarozási határidő193
A fuvarozási szerződés módosítása194
A küldemény kiszolgáltatása194
A fuvarosó felelőssége195
Igényérvényesítés195
Elévülés196
Kógens rendelkezések197
Légi árufuvarozás197
Az Egyezmény alkalmazási területe197
A fuvarozási szerződés megkötése197
A légifuvarlevél198
Az áru berakodása és a fuvarozás teljesítése198
A fuvarozó felelőssége199
Igényérvényesítés199
A tengeri árufuvarozás200
A tengeri hajóraklevél201
Hajraklevéllel fedezett fuvarozási szerződés202
A Hamburgi Egyezmény204
Közös hajókár206
A nemzetközi szállítámányozás206
A szállítmányozási és az adásvételi szerződés kapcsolata207
A szállítmányozási szerződés megkötése208
Szállítmányozási okmányok209
A szállítmányozó felelőssége209
Dr. Knap Zsuzsa: A külkereskedelmi szerződésekkel összefüggő biztosítási kérdések212
A biztosításról általában212
A XX. század biztosítása212
A biztosítási szerződés213
Kockázatkezelés213
Biztosítható kockázatok és biztosításuk a külkereskedelemben214
Nemzetközi szállítmánybiztosítás214
A szerződés megkötése, alanyai214
A biztosítás összege217
A biztosítás díja217
A nemzetközi szállítmánybiztosítási fedezet tartalma218
A kockázatviselés idő- és térbeli hatálya221
Szállítmánybiztosítási károk és érvényesítésük222
Szállítóeszközök biztosítása223
Építés- és szerelésbiztosítás225
Lízingbiztosítás227
Termékfelelősség-biztosítás228
Egyéb vagyon- és felelősségbiztosítások231
Szállítmányozók biztosításai231
Árufuvarozók felelősségbiztosítása232
Pénzügyi műveletek kockázatainak biztosítása233
Gazdasági kockázatok hitelbiztosítása234
Politikai kockázatok biztosítása235
Árfolyamkockázatok biztosítása236
Világbanki tendereken való indulás költségeinek biztosítása237
Biztosítási intézményrendszer Magyarországon237
Dr. Vigh József Ferenc: A gazdasági verseny külkereskedelmi vonatkozásai239
Bevezetés239
Az általános tilalom (generális klauzula) jelentősége241
A tisztességtelen verseny tilalma242
A fogyasztók megtévesztésének tilalma245
Az igények érvényesítése a tisztességtelen verseny tilalmának és a fogyasztók megtévesztése tilalmának megszegése esetén246
A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma248
A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma252
A dömping tilalma256
A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma258
A vállalkozók szervezeti egyesülésének ellenőrzése261
Dr. Glatz Olivér: Devizajog265
Bevezető265
Az alapvető, hatályos devizajogszabályok265
A devizahatóság267
A devizajogszabályok személyi, tárgyi és területi hatálya268
A devizabelföldi-devizakülföldi fogalma268
Devizaérték - vagyoni érték269
A belföldi fizetőeszköz270
A legfontosabb tételes devizajogi rendelkezések (Engedélyezés alá eső természetes és jogcselekmények)270
A devizajog két alappillére: a devizaérték vételre felajánlási kötelezettsége és a külföldi részére történő fizetés engedélyeztetési kötelezettsége271
A felajánlási kötelezettség általában271
Felajánlási kötelezettség a külkereskedelmi forgalomban272
A külföldiek részére történő fizetés273
A Devizakódex külkereskedelemre vonatkozó különös rendelkezései274
A külkereskedelmi forgalomban nincs kettős engedélyezés274
A külkereskedő felelőssége a devizaérték kikötéséért és befolyásáért274
Az importhoz szükséges deviza rendelkezésre bocsátása275
A külkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos devizafizetések lebonyolításának rendje276
A devizafizetések általános szabályai276
A fizetésekkel kapcsolatos szabályozás eszközei277
Az eltérések engedélyezése278
A pénzintézetekre vonatkozó külön szabályok278
A devizahatósági ellenőrzés279
A külkereskedelmi tevékenység megkezdésének bejelentési kötelezettsége280
Amihez devizahatósági engedély kell280
A külkereskedelmi tevékenységet folytató elszámolási kötelezettsége281
Az elszámolással kapcsolatos szankciók283
Devizahitel283
Milyen célra nyújtható devizahitel283
A hitelnyújtás feltételeinek megállapítása284
Árfolyamok284
Dr. Nagy Sándor: Vámjog286
A Kereskedelmi Vámtarifa286
A Kereskedelmi Vámtarifáról szóló MT rendelet286
A Finn-Magyar Megállapodás288
A Vámtarifa Bizottság288
A vámsemlegesítések288
A vámeljárásokra vonatkozó általános rendelkezések288
A vámszolgálat ellátása288
Általános és területi vámilletékesség288
A vámáru289
A vámáru kiadása289
A vámbiztosíték289
Törvényes zálogjog290
Vámutak, mellékutak290
Vámvizsgálat290
Vámáruk származásának igazolása290
Kötelezettségek az államhatáron291
Az árunyilatkozat291
A számla292
Vámkezelés, a vámkezelés igazolása292
Árutovábbítás293
Vámkezelési lehetőségek a külkereskedelmi áruforgalomban behozott importáruk vonatkozásában293
Vámkezekés a belföldi forgalom számára293
A vám alapja294
Az árunyilatkozat benyújtása, vámvizsgálat294
A vám kiszabálsa294
A vám közlése294
A vám esedékessége és fizetése295
A vám helyesbítése295
A vám visszatérítése296
A vám behajtása, elévülése és törlése296
Kamat, késedelmi pótlék és bírság297
Vámkezelési díj297
Statisztikai illeték297
A vámkedvezményes (engedélyjegyes eljárás)297
Raktározás297
Behozatali előjegyzés298
Behozatali előjegyzés A.T.A. igazolvány alapján299
Vámmentességek299
A vámszabad területek300
Vámszabad terület engedélyezése301
Dr. Juhász Endre: Társulási szerződésünk az Európai Közösségekkel és azok tagállamaival302
Történelmi és politikai összefüggések303
A piacgazdaság és a társulás304
A társulás és a tagság305
A szerződés tárgya, szerkezete306
A szerződő felek309
A politikai párbeszéd310
Az áruk szabad mozgása311
GATT összefüggések311
Az aszimmetria elve312
Ipari termékek312
Mezőgazdasági termékek316
Védelmi intézkedések317
A munkaerő, a szolgáltatások, a tőke mozgása és a letelepedés szabadsága318
A munkaerő mozgása318
Letelepedés319
Szolgáltatások nyújtása320
Tőkemozgás320
Versenyszabályok és más gazdasági rendelkezések321
Jogi harmonizálás322
Gazdasági, pénzügyi, kulturális együttműködés322
Intézményi és záró rendelkezések322
A társulási szerződés ideiglenes alkalmazása323
Dr. Nagy Sándor: A Magyarország által kötött szabadkereskedelmi megállapodások vám- (-engedélyezési) és származási szabályai325
A Finn-Magyar Szabadkereskedelmi Megállapodás326
A magyar Köztársaság és az Európai Gazdasági Közösség, valamint az európai Szén- és Acélközösség között a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről kötött Ideiglenes Megállapodás328
Alapvámtétel328
Vámcsökkentések az ipari termékek területén (25-97 Árucsoport)329
Vám- és más terhek csökkentése a mezőgazdaság területén332
A mennyiségi korlátozások csökkentése, megszüntetése333
Származási szabályok334
Közép-Európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA)337
A CEFTA célja338
A CEFTA vámszempontból lényeges elemei338
Vámtételcsökkentések a mezőgazdasági termékek vonatkozásában340
A Megállapodás vámcsökkentéseinek gyakorlati alkalmazása341
A vámokkal egyenértékű terhek341
Mennyiségi importkorlátozások és azokkal egyenértékű hatású intézkedések342
Származási szabályok342
A származási státusz megőrzése343
A közvetlen szállítás szabálya344
A származás igazolása344
Az EFTA Államok és a Magyar Köztársaság közötti Megállapodás346
A Magyar-EFTA Megállapodás célja346
A Magyar-EFTA megállapodás hatálya347
Alapvámok347
A vámtételek csökkentése (esetleges emelése)347
A vámtételek csökkentése348
Az importvámokkal egyenértékű terhek (díjak, illetékek)350
A mennyiségi importkorlátozások350
A mezőgazdasági temékek351
A származási szabályok351
A Finn-Magyar Megállapodás és az EFTA-Magyar Megállapodás kapcsolata355
Az EFTA Államok és Magyarország között kötött Megállapodás hatályba lépése355
A megállapodást hatályba léptető és az alkalmazását biztosító jogszabályok356
Dr. Bobrovszky Jenő: Iparjogvédelem a külkereskedelmi kapcsolatok területén357
Az iparjogvédelemről általában357
Az iparjogvédelem tárgyai357
Az iparjogvédelem, mint a szellemi tulajdon egyik ága358
Az iparjogvédelem tárgyai és a közkincs358
Az iparjogvédelem tárgyai és a jogi oltalom lehetőségei360
Az iparjogvédelem jogi szabályai és az univerzális nemzetközi egyezmények361
Regionális iparjogvédelmi integrációk362
Az iparjogvédelem, a verseny és a monopóliumok363
A know-how, a találmányok és a használati minták jogi oltalma365
Az oltalom alternatívái365
Az ipari titok (know-how) és oltalma365
A szabadalmi oltalom tárgya366
A szabadalmi oltalom tartalma és a piac368
A szabadalmi rendszer funkciói369
A szabadalmi jog korlátai371
A szabadalmi oltalom terjedelme372
A külföldi szabadalmazás373
Használati mintaoltalom374
A csúcstechnikák és az iparjogvédelem374
A csúcstechnikák oltalma az üzleti titokvédelem és a szolgai másolás tilalma alapján375
A csúcstechnikák szabadalmi védelme375
Az új növényfajták sui generis oltalma376
Az integrált áramkörök sui generis oltalma376
Az ipari minták oltalma377
A védjegyek és a földrajzi megjelölések oltalma378
Dr. Kolben György: Vállalatalapítás külföldön387
Visszapillantás387
A vállalatalapítás előkészítése388
Alapvetés388
Milyen célból kívánunk vállalatot alapítani?389
Hol célszerű a vállalatot megalapítani?391
Az "off-shore szindróma"392
A partner kiválasztása393
Az érdekeltség-szerzés aránya395
Szindikátusi szerződést célszerű kötni395
Szindikátusi szerződést célszerű kötni396
A szindikátusi szerződés jogi tartalma397
A vállalatalapítás döntő lépései399
A külföldi jog megismerése399
A cégjogi forma eldöntése399
A formai követelmények megvalósítása400
A vállalat szervezetének meghatározása402
Legfőbb szerve: a közgyűlés402
Végrehajtó szerv: az igazgatóság403
Az operatív vezető: az igazgató404
Az alapszabály, illetőleg a társasági szerződés405
Az alapszabály (társasági szerződés) kötelező tartalma405
Egyéb, az alapszabályban (társasági szerződésben) szabályozható kérdések407
A társasági szervek jogkörének szabályozása408
A könyvvizsgáló szerepe és jogköre408
A felek együttműködése a vállalat működtetésében408
Amíg minden gördülékenyen megy...408
Amit a szindikátusi szerződés szabályozhat409
A hatékony működés gazdasági biztosítékai411
A külföldi vállalatalapítás hatósági engedélyezése412
Néhány számadat az érdeklődőknek413
Dr. Horváth Éva: A követelések bírói érvényesítése, választottbíráskodás415
Joghatóság415
Hatáskör418
Illetékesség418
Az eljárásra irányadó jog419
Nemzetközi jogsegély420
Választottbíráskodás420
Történeti előzmények421
A választottbírósági eljárás előnyei422
A választottbíróságok fajtái424
A választottbíróság hatásköre425
A választottbírósági kikötés427
A választottbírók429
A nemzetközi választottbírósági eljárás431
Jogegységesítési törekvések a nemzetközi választottbíráskodás területén, a választottbíráskodásra vonatkozó fontosabb nemzetközi egyezmények437
A külföldi határozatok elismerése és végrehajtása440
A New Yorki Konvenció442
A Moszkvai Konvenció443
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A külkereskedelmi tevékenység jogi kézikönyve A külkereskedelmi tevékenység jogi kézikönyve A külkereskedelmi tevékenység jogi kézikönyve A külkereskedelmi tevékenység jogi kézikönyve A külkereskedelmi tevékenység jogi kézikönyve

A borító enyhén kopottas, a gerinc javított, az alsó lapélek foltosak. Néhány lapon aláhúzások láthatóak.

Állapot:
1.670 Ft
830 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A külkereskedelmi tevékenység jogi kézikönyve A külkereskedelmi tevékenység jogi kézikönyve

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.670 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba