Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.780

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története 1979/1980

Magyar Szocialista Munkáspárt Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Hároméves általános tagozat Egyéves pártiskola

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó


I. A MUNKÁSMOZGALOM A SZABADVERSENYES
KAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN
jf
1. A MUNKÁSSÁG ELSŐ MOZGALMAI ÉS KORAI ESZMÉI
A SZABADVERSENYES KAPITALIZMUS KIALAKULÁSA ÉS SAJÁTOSSÁGAI
A kapitalizmus... Tovább

Előszó


I. A MUNKÁSMOZGALOM A SZABADVERSENYES
KAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN
jf
1. A MUNKÁSSÁG ELSŐ MOZGALMAI ÉS KORAI ESZMÉI
A SZABADVERSENYES KAPITALIZMUS KIALAKULÁSA ÉS SAJÁTOSSÁGAI
A kapitalizmus kifejlődésével Európában (XVII—XVIII. sz.) az osztálytársadalom új formája jött létre. A feudalizmusban már kialakult árutermelés szélesebb körű tőkés árutermeléssé vált. A társadalmi tagozódás alapjává a bérmunka és a tőke viszonya lett. A feudális földmagántulajdon helyett az egyik oldalon a kevesek kezén felhalmozódó tőketulajdont, a másikon a kettős értelemben „szabad" munkást találjuk. Szabad a munkás egyrészt, mert a kapitalizmus feloldja a dolgozó személyi függését, s ezért a munkás — legalábbis jogi értelemben — szabadon rendelkezik munkaerejével. Másrészt a tőkés magántulajdon terjedése során megfosztják, „megszabadítják" munkaeszközeitől; ez a körülmény kényszeríti arra, hogy bérmunkát vállaljon a termelőeszközök tulajdonosainál.
A hatalom birtokába jutó polgárság maximális szabadságot követel a maga számára. Azt kívánja, hogy az állam ne avatkoznék a tőkés termelés menetébe, bár elvárja, hogy őrködjék a magántulajdon biztonsága és a magánvállalkozás szabadsága fölött. Ez a szabadság azonban — mely egyrészt a magántulajdon és magánvállalkozás szabadsága, s nemzeti és nemzetközi méretekben is kegyetlen versengést eredményez, másrészt a munkásosztály kizsákmányolásának a szabadsága is — a munkásosztály elnyomorodásához és elnyomorításához vezet. E ki-
5 Vissza

Tartalom


TARTALOM

Első téma. A MUNKÁSMOZGALOM ÉS A TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS FEJLŐDÉSÉNEK FÖ SZAKASZAI 1917-IG 3
I. A MUNKÁSMOZGALOM A SZABADVERSENYES KAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN 5
1. A munkásság első mozgalmai és korai eszméi 5
2. A tudományos szocializmus kialakulása és találkozása a munkásmozgalommal 10
3. Az 1848—1849-es forradalmak és tanulságaik 13
4. A Nemzetközi Munkásszövetség (I. Internacionálé) időszaka 16
II. A MUNKÁSMOZGALOM A MONOPOLKAPITALIZMUS KIALAKULÁSA IDŐSZAKÁBAN. A II. INTERNACIONÁLÉ 24
1. Áz önálló munkáspártok létrejötte 24
2. A II. Internacionálé megalakulása és tevékenysége az imperializmus időszakában 27
3. A revizionizmus fellépése a II. Internacionáléban, a szervezet fejlődésének második szakasza 31
4. A forradalmi mozgalom súlypontjának Oroszországba helyező-dése. Az orosz munkásmozgalom a század elején 34
5. Irányzatok és viták a II. Internacionáléban az 1905—1907-es forradalom után 40
6. Az I. világháború jellege. A munkásmozgalom a háború alatt 42
Második téma, A MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSÉNEK FŐBB VONÁSAI 1918-IG 47
1. A magyarországi kapitalizmus sajátosságai és a munkásosztály osztállyá szerveződése
2. A szocialista munkásmozgalom kialakulása 5o
3. Harc a legális munkáspártért az 1870-es és 1880-as években 57
4. A monopolkapitalizmus és az imperializmus Magyarországon 62
575
5. Az MSZDP megalakulása és politikája
6. A munkásmozgalom tevékenysége 1914-ig 69
7. Ellenzéki szocialista irányzatok a századelőn 72
8. Az MSZDP politikája az első világháború időszakában (1914—-1918) 75
Harmadik ténia. A NAGY OKTÓBERI SZOCIALISTA FORRADALOM ÉS A SZOCIALIZMUS FELÉPÍTÉSE A SZOVJETUNIÓBAN 79
1. Harc a demokratikus és a szocialista forradalom győzelméért 81
2. A szocialista szovjet állam megszilárdulása és a szocializmus felépítése 98
Negyedik téma. AZ 1918-AS POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM. A KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PARTJA MEGALAKULÁSA ÉS HARCA A SZOCIALISTA FORRADALOMÉRT 121
1. A polgári demokratikus forradalom győzelme és jelentősége 123-
2. A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulása és harca
a szocialista forradalom győzelméért 131
3. A polgári demokrácia válsága, a proletárforradalom győzelme 135
Ötödik téma. A MAGYARORSZAGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 141
1. A tanácshatalom és szerveinek országos kiépítése 143
2. A Tanácsköztársaság gazdasági, szociális és kulturális vívmányai 147
3. Nézeteltérések a párton belül. Az intervenció megindulása 151
4. Erőfeszítések a proletárállam helyzetének megszilárdítására 155
Hatodik téma. A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM A KÉT ¦VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT ÉS A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN 163
I. A NEMZETKÖZI OSZTÁLYHARC ÉS A MUNKÁSMOZGALOM FEJLŐDÉSÉNEK FŰ SZAKASZAI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT I65
1. A forradalmi fellendülés és a nemzetközi munkásmozgalom (1918—1923) 165
2. A nemzetközi munkásmozgalom a kapitalizmus viszonylagos stabilizációjának időszakában (1924—1929) 170
3. Á nemzetközi munkásmozgalom a gazdasági világválság időszakában (1929—1933) 172
4. A nemzetközi kommunista ts munkásmozgalom kü?deime a fasizmus és a háborús veszély ellen, az antifasiszta népfrontért.
A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa (1933—1939) l'J
II. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ KIROBBANÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI, JELLEGÉNEK ALAKULÁSA. A NAGYHATALMAK ANTIFASISZTA SZÖVETSÉGE. A SZOVJETUNIÓ ÉS AZ ANTIFASISZTA NEMZETI FELSZABADÍTÓ MOZGALMAK SZEREPE A FASISZTA'TÖMB SZÉTZÚZÁSÁBAN 182
III. A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN KIALAKULT ERŐVISZONYOK LEGFONTOSABB TÉNYEZŐI 190
1. A második világháború fő következményei 190
2. A két fő külpolitikai irányvonal kialakulása 192
Hetedik téma. A MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM AZ ELLENFORRADALMI RENDSZERBEN. HARC AZ ANTIFASISZTA ERŐK ÖSSZEFOGÁSÁÉRT, A FÜGGETLEN, DEMOKRATIKUS MAGYARORSZÁGÉRT (1919—1944) 195
1. Az ellenforradalmi rendszer kialakulása és stabilizálódása 197
2. A munkásmozgalom és az ellenforradalmi rendszer. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt újjáalakulása 202
3. A Kommunistáit Magyarországi Pártja újjászervezése és politikája 206
4. A gazdasági válság és a munkásmozgalom 209
5. Kísérletek a totális fasiszta rendszer bevezetésére 212
6. A KMP új politikai irányvonala, a munkásegység és a népfront kérdése 215
7. Magyarország a Szovjetunió elleni háborúban. A KMP függetlenségi politikája - 219
8. Magyarország német megszállása, a Magyar Front megalakulása, .
az ellenállási mozgalom kibontakozása 227
Nyolcadik téma. A MARXIZMUS—LENINIZMUS TANÍTÁSA A PÁRTRÓL. A PÁRT FORRADALMI JELLEGE; TÖRTÉNELMI FELADATAI ÉS TÁRSADALMI SZEREPE 233
Kilencedik téma. A PÁRT MŰKÖDÉSÉNEK ÉS TEVÉKENYSÉGÉNEK ELVEI; A DEMOKRATIKUS CENTRALIZMUS 263
Tizedik téma. A PÁRT VEZETŐ SZEREPE 277
Tizenegyedik téma. A SZOVJETUNIÓ ÉS AZ SZKP A MÁSODIK ^ ' VILÁGHÁBORÚ UTÁNI ÉVTIZEDEKBEN (1945—1979) 303'' -y
I. A SZOVJETUNIÓ FEJLŐDÉSE A HÁBORÚ BEFEJEZÉSE UTÁN
AZ 1950-ES ÉVEK ELEJÉIG 307
1. A Szovjetunió helyzete a Nagy Honvédő Háború végén 307

577
2. A Szovjetunió külpolitikája a háború utáni rendezés és a hidegháború idején 312
II. A SZOVJETUNIÓ ÉS AZ SZKP FEJLŐDÉSE A SZOCIALISTA VILÁGRENDSZER KIALAKULÁSA UTÁNI ÉVEKBEN (1952—
1953) 313
1. Az SZKP és a szovjet kormány intézkedései a politikai irányvonal korszerűsítésére 313
2. A szovjet külpolitika új kezdeményezései az ötvenes évek közepén 315
3. Az SZKP XX. kongresszusa 317
III. AZ SZKP HARCA A SZOCIALISTA TÁRSADALOM TOVÁBBI TÖKÉLETESÍTÉSÉÉRT. A SZOVJETUNIÓ FEJLŐDÉSE 1959-TÓL NAPJAINKIG 323
1. A szocialista építés új szakasza 323
' 2. A Szovjetunió és az SZKP az 1970.-es években 331
v__
Tizenkettedik téma. AZ EURÓPAI ÉS ÁZSIAI NÉPI DEMOKRATIKUS FORRADALMAK. A SZOCIALIZMUS ALAPJAINAK LERAKÁSA, A FEJLETT SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSE. A SZOCIALISTA VILÁGRENDSZER FEJLŐDÉSE 345
1. A népi demokratikus forradalmak 347
2. A szocialista társadalom alapjainak megteremtése 356
3. A fejlett szocializmus építése az európai szocialista országokban 333
4. A Kínai Kommunista Párt politikájának fő vonásai 372
5. A szocialista közösség országai közötti kapcsolatok fejlődése 374
Tizenharmadik tcma. A NÉPI DEMOKRATIKUS RENDSZER KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON (1945—1948) 381
1. A felszabadult országrész élete; a központi hatalom kiépülése 383
2. A politikai viszonyok alakulása 1945 nyarán. Az 1945.- őszi választások és következményei 393
3. A gazdasági élet alakulása 39®
4. A Magyar Kommunista Párt III. kongresszusa 400
5. A népi demokratikus átalakulás felgyorsulása, a szocialista forradalom győzelme 403
Tizennegyedik téma. A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉNEK KIBONTAKOZÁSA HAZÁNKBAN. ELLENTMONDÁSOK A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉBEN. AZ ELLENFORRADALMI LÁZADÁS LEVERÉSE, A SZOCIALISTA KONSZOLIDÁCIÓ 407
1. A proletárdiktatúra megszilárdulása, a szocializmus építésének
578
kezdeti eredményei 409
2. Ellentmondások a szocializmus építésében. Az MDP Központi Vezetőségének 1953. júniusi határozata 415
3. Nézeteltérések az MDP Központi Vezetőségében. A párt egységének megbomlása 422
4. Az ellenforradalmi lázadás leverése és a szocialista rendszer konszolidálása , 428
Tizenötödik téma. A SZOCIALIZMUS ALAPJAINAK LERAKÁSA HAZÁNKBAN. A TERMELŐSZÖVETKEZETI MOZGALOM GYŐZELME 437
1. A konszolidáció befejezése, a szocializmus építésének meggyorsítása 439 •
2. A szocializmus megalapozásának befejezése, a társadalmi viszonyok megváltozása hazánkban 449
Tizenhatodik tcma. A NEMZETI FELSZABADÍTÓ MOZGALMAK KIBONTAKOZÁSA ÉS AZ IMPERIALIZMUS HAGYOMÁNYOS J GYARMATRENDSZERÉNEK SZÉTESÉSE. AZ ÜJ FÜGGETLEN ORSZÁGOK TÁRSADALMI-POLITIKAI FEJLŐDÉSÉNEK KÉRDÉSEI 455
I. A FÜGGETLENSÉGÉRT FOLYÓ HARC MENETE, HAZAI ÉS KÜLSŐ TÉNYEZŐI 457
1. A függetlenségi harc szakaszai 457
2. A gyarmati rendszer szétesésének hatása az erőviszonyokra 463
II. A FEJLŐDŐ ORSZÁGOK TÁRSADALMI VÁLTOZÁSAI 467
1. A társadalmi osztályok és rétegek helyzete 467
2. A politikai viszonyok 469
3. Ideológiai irányzatok a fejlődő országokban 474
4. A társadalmi átalakulás céljai és eredményei 477
5. A gazdasági fejlődés 489
6. A fejlődő országok szocialista orientációja 482
Tizenhetedik téma. A KAPITALIZMUS TÁRSADALMI, GAZDA-SÁGI ÉS POLITIKAI VISZONYAINAK ALAKULÁSA. A TŐKÉS- ( O ORSZÁGOK MUNKÁSMOZGALMÁNAK MONOPÓLIUMELLENES HARCA (1945—1979) 487
I. A TŐKÉSORSZAGOK DOLGOZÓINAK HARCA A II. VILÁGHÁBORÚ UTÁNI ÉVTIZEDBEN 489
. 1. A háború utáni munkásmozgalmi fellendülés 489
2. A hidegháborús évek harcai 499
579
II. A TŐKÉS TÁRSADALOM VÁLTOZÁSAI AZ ÖTVENES—HATVANAS ÉVEKBEN 432
1. A tőkés gazdaság új jelenségei 492
2. Változások a tőkésországok politikai rendszerében 496
3. Az imperialista hatalmak külpolitikájának fő vonásai napjainkban , 493
4. A tőkés világgazdaság válsága és a munkásosztály gazdaságiszociális helyzete 502
III. A MUNKÁSMOZGALOM HELYZETE, A KOMMUNISTA PÁRTOK POLITIKAI IRÁNYVONALA A MONOPÓLIUMOK ELLENI HARCBAN 504
1. A tőkésországok munkásmozgalmának irányzatai a hetvenes években 504
2. A kommunista pártok helyzete és politikai irányvonala a főbb kapitalista országokban 507
3. A tőkésországok kommunista pártjai és a nemzetközi munkásmozgalom 516
Tizennyolcadik téma. A NEMZETKÖZI ERŐVISZONYOK ALAKULÁSA, A KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSMOZGALOM FEJLŐDÉSE A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN. A KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSPÁRTOK HARCA A SZOCIALIZMUSÉRT, A BÉKÉÉRT, AZ ANTIIMPERIALISTA AKCIÓEGYSÉGÉRT. A VILÁGFORRADALMI FOLYAMAT KORUNKBAN 510
I. A NEMZETKÖZI ERŐVISZONYOK ALAKULÁSA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI ELSŐ IDŐSZAKBAN 521
1. Az erőviszonyok új vonásai 521
2. A nemzetközi munkásmozgalom megerősödése a háború utáni években 523
II. A HIDEGHÁBORÚ KIBONTAKOZÁSA ÉS HATÁSA A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOMRA 525
1. Két külpolitikai irányvonal a nemzetközi kapcsolatokban 52a
2. A hidegháború hatása a nemzetközi munkásmozgalomra 528
3. Az új nemzetközi erőviszonyok marxista—leninista elemzése 529
4. A hatvanas évek külpolitikai küzdelmei 5?>5
C'->(1
5. Nemzetközi kapcsolatok a hetvenes években
Tizenkilencedik téma. A SZOCIALISTA ÉPÍTÉS EREDMÉNYEI ÉS FELADATAI A SZOCIALIZMUS ALAPJAINAK LERAKÁSA UTÁN. AZ MSZMP PROGRAMNYILATKOZATA 547
1. A szocializmus alapjainak megszilárdítása: a tervgazdálkodás rendszerének továbbfejlesztése 549
2. A társadalom szerkezelének átalakulása 555
3. A társadalmi változások hatása a politikai életre 580
4. A szocialista állam és kulturális életünk fejlődése 566
5. Az MSZMP programnyilatkozata: a XI. kongresszus a szocialista tulajdonviszonyok továbbfejlesztéséről 572
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem