Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története 1985/1986

Magyar Szocialista Munkáspárt Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Hároméves általános tagozat/Egyéves pártiskola

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:
A kapitalizmus kialakulásával Európában (XVII-XVIIL sz.) az osztálytársadalom új formája jött létre. A feudalizmusban már meglevő árutermelés nagyobb arányú tőkés árutermeléssé... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:
A kapitalizmus kialakulásával Európában (XVII-XVIIL sz.) az osztálytársadalom új formája jött létre. A feudalizmusban már meglevő árutermelés nagyobb arányú tőkés árutermeléssé vált. A társadalmi tagozódás alapjává a bérmunka és a tőke viszonya lett. Az egyik oldalon a kevesek kezén felhalmozódó tőketulajdont a másikon a kettős értelemben „szabad" munkást találjuk„ Szabad a munkás egyrészt, mert jogi értelemben független, szabadon rendelkezik munkaerejével, másrészt viszont megfosztják, „megszabadítják" munkaeszközeitől. Ez a körülmény kényszeríti arra, hogy bérmunkát vállaljon a termelőeszközök tulajdonosainál.
A hatalom birtokába jutó polgárság maximális szabadságot követel a maga számára, azt kívánja, hogy az állam ne avatkozzék a tőkés termelés menetébe, de elvárja, hogy őrködjék a magántulajdon biztonsága és a magánvállalkozás szabadsága fölött. A magántulajdon és a magánvállalkozás szabadsága nemzeti és nemzetközi méretekben is kegyetlen versengést eredményez, a munkásosztály kizsákmányolásának a szabadsága is, amely a munkásosztály elnyomorodásához vezet. E kiszolgáltatottság kiváltja a munkásság leghevesebb tiltakozását, amely szembekerül a polgári állam igazgatási és rendészeti intézményeivel. Vissza

Tartalom

ELSŐ TÉMA: A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM KIALAKULÁSA. FEJLŐDÉSE ÉS TAPASZTALATAI A XIX. SZÁZADBAN. A MARXIZMUS TÉRHÓDÍTÁSA, AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁSPÁRTOK LÉTREJÖTTE 3
I. A munkásmozgalom a szabadversenyes kapitalizmus időszakában 5
1. A munkásság első mozgalmai és korai eszméi 5
2. A tudományos szocializmus kialakulása és találkozása a munkásmozgalommal 8
3. Az 1848-1849-es forradalmak és tanulságaik 11
4. A Nemzetközi Munkásszövetség (I. Internacionálé) időszaka 14
5. Az I. Internacionálé (Nemzetközi Munkásszövetség) megalakulása 17
II. A munkásmozgalom a XIX. század utolsó harmadában. A II. Internacionálé 24
1. Az önálló munkáspártok létrejötte 24
2. A II. Internacionálé megalakulása és tevékenysége az 1890-es években 27
MÁSODIK TÉMA: A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM A MONOPOLKAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN. A LENINIZMUS MEGJELENÉSE. A LENINI FORRADALOMELMÉLET ÉS AZ OROSZORSZÁGI FORRADALMAK 31
1. Az imperializmus kialakulása és a munkásmozgalom új fejlődési szakasza 33
2. A II. Internacionálé tevékenységének második szakasza 35
3. A forradalmi mozgalom súlypontjának Oroszországba helyeződése. Az orosz munkásmozgalom a század elején 38
4. Irányzatok és viták a II. Internacionáléban az 1905-1907-es forradalom után 45
5. Az első világháború jellege. A munkásmozgalom a háború alatt 48
6. A demokratikus és a szocialista forradalom győzelme Oroszországban 1917-ben 50
HARMADIK TÉMA: A MARXIZMUS-LENINIZMUS TANÍTÁSA A MUNKÁSPÁRTRÓL ÉS TÖRTÉNELMI KÜLDETÉSÉRŐL. A PÁRT FORRADALMI JELLEGE, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ELVEI 63
Ösztönösség és tudatosság a munkásmozgalomban. A forradalmi elmélet jelentősége 65
NEGYEDIK TÉMA: A MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG 75
1. A magyarországi kapitalizmus sajátosságai és a munkásosztály osztállyá szerveződése 77
2. A szocialista munkásmozgalom kialakulása 81
3. Harc a legális munkáspártért az 1870-es és az 1880-as években 85
4. A monopolkapitalizmus és az imperializmus Magyarországon 88
5. Az MSZDP megalakulása és politikája 90
6. A munkásmozgalom tevékenysége 1914-ig 95
7. Ellenzéki szocialista irányzatok a századelőn 93
8. Az MSZDP politikája az első világháború időszakában (1914-1918) 100
ÖTÖDIK TÉMA: AZ 1918-AS POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM. A KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJÁNAK MEGALAKULÁSA. A MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 105
1. A polgári demokratikus forradalom győzelme és jelentősége 107
2. A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulása és harca a szocialista forradalom győzelméért 115
3. A polgári demokrácia válsága, a proletárforradalom győzelme 118
4. A tanácshatalom és szerveinek országos kiépítése 123
5. A Tanácsköztársaság gazdasági, szociális és kulturális vívmányai 127
6. Nézeteltérések a párton belül. Az intervenció megindulása 131
7. Erőfeszítések a proletárállam helyzetének megszilárdítására 135
HATODIK TÉMA: A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉNEK KIBONTAKOZÁSA ÉS EREDMÉNYEI A SZOVJETUNIÓBAN A SZOVJET ÁLLAM NEMZETKÖZI SZEREPE, HARCA A BÉKÉÉRT A FASISZTA AGRESSZIÓ ELHÁRÍTÁSÁÉRT 143
HETEDIK TÉMA: A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT ÉS A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÉVEIBEN 169
I. A nemzetközi osztályharc és a munkásmozgalom fejlődésének fő szakaszai a két világháború között 171
1. A forradalmi fellendülés és a nemzetközi munkásmozgalom (1913-1923) 171
2. A nemzetközi munkásmozgalom a kapitalizmus viszonylagos stabilizációjának időszakában (1924-1929) 179
3. A nemzetközi munkásmozgalom a gazdasági világválság időszakában (1929-1933) 182
4. A nemzetközi kommunista és munkásmozgalom küzdelme a fasizmus és a háborús veszély ellen, az antifasiszta népfrontért. A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa
(1933-1939) 133
5. A gyarmati és függő országok felszabadító mozgalmai a két világháború között 192
II. A második világháború kirobbanásának előzményei, jellegének alakulása. A nagyhatalmak antifasiszta szövetsége. A Szovjetunió és az antifasiszta nemzeti felszabadító mozgalmak szerepe a fasiszta tömb szétzúzásában 196
NYOLCADIK TÉMA: A MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM AZ ELLENFORRADALMI RENDSZERBEN, HARC AZ ANTIFASISZTA ERŐK ÖSSZEFOGÁSÁÉRT, A FÜGGETLEN, DEMOKRATIKUS MAGYARORSZÁGÉRT (1919-1945) 205
1. Az ellenforradalmi rendszer kialakulása és stabilizálódása 207
2. A munkásmozgalom és az ellenforradalmi rendszer. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt újjáalakulása 212
3. A Kommunisták Magyarországi Pártjának újjászervezése és politikája 216
4. A gazdasági válság és a munkásmozgalom 220
5. Kísérletek a totális fasiszta rendszer bevezetésére 223
6. A KMP új politikai irányvonala, a munkásegység és a népfront kérdése 226
7. Magyarország a Szovjetunió elleni háborúban. A KMP függetlenségi politikája 232
8. Magyarország német megszállása, a Magyar Front megalakulása, az ellenállási mozgalom kibontakozása 240
KILENCEDIK TÉMA: A NEMZETKÖZI ERŐVISZONYOK ALAKULÁSA, A KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSMOZGALOM A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN (1945-1960) 245
1. Az erőviszonyok alakulása a második világháború után 247
2. A hidegháború kibontakozása 251
3. A kommunista mozgalom eredményei és nehézségei 1945-1956 között 255
4. A kommunista pártok együttműködése az ötvenes évek második felében 257
TIZEDIK TÉMA: A SZOVJETUNIÓ ÉS AZ SZKP A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI ÉVTIZEDEKBEN (1945-1980) 263
I. A Szovjetunió fejlődése a háború befejezése után az ötvenes évek elejéig 265
1. A Szovjetunió helyzete a nagy honvédő háború végén 265
2. A Szovjetunió külpolitikája a háború utáni rendezés és a hidegháború idején 268
II. A Szovjetunió és az SZKP a szocialista társadalom fejlesztéséért 1952-1970 között 269
1. Az SZKP és a szovjet kormány intézkedései a politikai irányvonal korszerűsítésére 269
2. A szovjet külpolitika új kezdeményezései az ötvenes évek közepén 270
3. Az SZKP XX. kongresszusa 272
4. A szocialista társadalmi rendszer teljes és végleges győzelme a Szovjetunióban 276
III. Az SZKP tevékenysége és a Szovjetunió fejlődése a fejlett szocialista társadalom építésének körülményei között 281
TIZENEGYEDIK TÉMA: A NÉPI DEMOKRATIKUS FORRADALMAK. A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSE EURÓPÁBAN, ÁZSIÁBAN ÉS KUBÁBAN. A SZOCIALISTA VILÁGRENDSZER (1945-1980) 291
1. A népi demokratikus forradalmak 293
2. A szocialista társadalom alapjainak megteremtése 301
3. A fejlett szocializmus építése az európai szocialista országokban 307
4. A szocializmus építése Ázsiában és Kubában 315
5. A szocialista közösség országai közötti kapcsolatok fejlődése 321
TIZENKETTEDIK TÉMA: A NÉPI DEMOKRATIKUS RENDSZER KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON (1945-1948) 327
1. A felszabadult országrész élete a központi hatalom megteremtéséig 329
2. A központi hatalom kiépítése 333
3. A politikai viszonyok alakulása 1945 nyarán. Az 1945-ös választások és következményei 339
4. A gazdasági élet alakulása 344
5. A Magyar Kommunista Párt III. kongresszusa 346
6. A népi demokratikus átalakulás felgyorsulása 348
TIZENHARMADIK TÉMA: A SZOCIALISTA FEJLŐDÉS KIBONTAKOZÁSA ÉS EREDMÉNYEI HAZÁNKBAN. ELLENTMONDÁSOK A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉBEN. AZ ELLENFORRADALMI LÁZADÁS LEVERÉSE, A SZOCIALISTA KONSZOLIDÁCIÓ 353
1. A proletárdiktatúra megszilárdulása, a szocializmus építésének kezdeti eredményei 355
2. Ellentmondások a szocializmus építésében. Az MDP Központi Vezetőségének 1953. júniusi határozata 361
3. Nézeteltérések az MDP Központi Vezetőségében. A párt egységének megbomlása 383
4. Az ellenforradalmi lázadás leverése és a szocialista rendszer konszolidálása 374
TIZENNEGYEDIK TÉMA: A SZOCIALIZMUS ALAPJAINAK LERAKÁSA HAZÁNKBAN. A TERMELŐSZÖVETKEZETI MOZGALOM GYŐZELME 383
1. A konszolidáció befejezése, a szocializmus építésének meggyorsítása 385
2. A szocializmus megalapozásának befejezése, a társadalmi viszonyok megváltozása hazánkban 394
TIZENÖTÖDIK TÉMA: A SZOCIALISTA VISZONYOK MEGSZILÁRDÍTÁSA ÉS A FEJLETT SZOCIALISTA TÁRSADALOM ÉPÍTÉSE HAZÁNKBAN 401
1. A szocializmus alapjainak megszilárdítása, a tervgazdálkodás rendszerének továbbfejlesztése 409
2. A társadalmi változások hatása a politikai életre 409
3. A párt új programja. Változások a szocialista építés feltételeiben 421
TIZENHATODIK TÉMA: A NEMZETI FELSZABADÍTÓ MOZGALMAK. AZ IMPERIALIZMUS HAGYOMÁNYOS GYARMATI RENDSZERÉNEK FELBOMLÁSA. A FÜGGETLENNÉ VÁLT ORSZÁGOK TÁRSADALMI FEJLŐDÉSE 425
1. A gyarmati és függő területek gazdasága és társadalma a függetlenné válás előestéjén 427
2. A függetlenség kivívásának belső és nemzetközi tényezői, különböző útjai 430
3. Az önálló fejlődés feladatai és nehézségei 432
4. Belpolitikai küzdelmek 438
5. Nemzetközi kapcsolatok 453
TIZENHETEDIK TÉMA: A TŐKÉS ORSZÁGOK MUNKÁSMOZGALMÁNAK HARCA A MONOPÓLIUMOK ELLEN A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS A SZOCIALIZMUSÉRT 457
I. Az állammonopolista kapitalizmus társadalmi, gazdasági és politikai viszonyainak alakulása. A tőkés országok munkásmozgalma 459
1. A munkásmozgalom fellendülése a háború után 459
2. A hidegháborús évek harcai 460
II. A tőkés társadalom változásai az ötvenes-hatvanas években 462
1. A termelés szerkezetének átalakulása 462
2. A tőkés társadalom osztályszerkezetének változásai 464
3. Változások a tőkés országok politikai rendszerében 466
4. Az imperialista hatalmak külpolitikájának fő vonásai 469
5. A tőkés világgazdaság válsága és a munkásosztály gazdasági-szociális helyzete 471
III. A munkásmozgalom helyzete, a kommunista pártok politikai irányvonala a monopóliumok elleni harcban 473
1. A tőkés országok munkásmozgalmának irányzatai a hetvenes években 473
2. A kommunista pártok helyzete és politikai irányvonalai a főbb kapitalista országokban 476
3. A tőkés országok kommunista pártjai és a nemzetközi munkásmozgalom 486
TIZENNYOLCADIK TÉMA: A MARXIZMUS-LENINIZMUS A PÁRT VEZETŐ SZEREPÉRŐL A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉBEN. A PÁRTÉLET LENINI ELVEINEK MEGVALÓSULÁSA AZ MSZMP GYAKORLATÁBAN 489
1. Társadalmunk politikai rendszere 491
2. A párt vezető szerepe a szocializmus építésében 497
3. A társadalom vezetése és irányítása 503
TIZENKILENCEDIK TÉMA: AZ MSZMP XIII. KONGRESSZUSA POLITIKAI, TÁRSADALMI, IDEOLÓGIAI ÉS KULTURÁLIS HELYZETÜNKRŐL, FELADATAINKRÓL 513
1. A gazdasági építőmunka feladatai 516
2. Az életszínvonal alakulása, a szociálpolitika 520
3. A szocialista demokrácia fejlesztése 522
4. Ideológiai munkánk tennivalói 527
5. Kulturális életünk kérdései 529
6. A párt belső élete és politikai munkája 531
HUSZADIK TÉMA: A BÉKÉÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM ÉS A VILÁGFORRADALMI FOLYAMAT KORUNKBAN. HARC A KOMMUNISTA MOZGALOM ÉS AZ IMPERIALISTAELLENES ERŐK EGYSÉGÉÉRT 535
1. A világforradalmi folyamat és a békés egymás mellett élés 537
2. Az enyhülés és a társadalmi haladás 541
3. A nemzetközi erőviszonyok és az enyhülés a hetvenes-nyolcvanas években 546
4. Harc a nemzetközi kommunista mozgalom egységéért, az imperialistaellenes erők összefogásáért 552
IDŐRENDI ÁTTEKINTÉS 561
NÉVMUTATÓ 593
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem