Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar és a nemzetközi munkásmozgalom története 1987/1988

Magyar Szocialista Munkáspárt Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem Hároméves általános tagozat

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

ELSŐ TÉMA: A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM KIALAKULÁSA, FEJLŐDÉSE ÉS TAPASZTALATAI A XIX. SZÁZADBAN. A MARXIZMUS TÉRHÓDÍTÁSA, AZ ÖNÁLLÓ MUNKÁSPÁRTOK LÉTREJÖTTE 3
I. A munkásmozgalom a szabadversenyes kapitalizmus időszakában 5
1. A munkásság első mozgalmai és korai eszméi 5
2. Á tudományos szocializmus kialakulása és találkozása a
munkásmozgalommal 8
3. Az 1848-1849-es forradalmak és tanulságaik 11
4. A Nemzetközi Munkásszövetség (I. Internacionálé) időszaka 14
5. Az I. Internacionálé (Nemzetközi Munkásszövetség) megalakulása 17
II. A munkásmozgalom a XIX. század utolsó harmadában. A II. Internacionálé 24
1. Az önálló munkáspártok létrejötte 24
2. A II. Internacionálé megalakulása és tevékenysége az 1890-
es években 27

MÁSODIK TÉMA: A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM A
MONOPOLKAPITALIZMUS IDŐSZAKÁBAN. A LENINIZMUS
MEGJELENÉSE. A LENINI FORRADALOMELMÉLET ÉS AZ
OROSZORSZÁGI FORRADALMAK 31
1. Az imperializmus kialakulása és a munkásmozgalom új fejlődési szakasza 33
2. A II. Internacionálé tevékenységének második szakasza 35
3. A forradalmi mozgalom súlypontjának Oroszországba helyeződése. Az orosz munkásmozgalom a század elején 38
4. Irányzatok és viták a II. Internacionáléban az 1905-1907-es
forradalom után 45
5. Az első világháború jellege. A munkásmozgalom a háború
alatt 48
6. A demokratikus és a szocialista forradalom győzelme Oroszországban 1917-ben 50

HARMADIK TÉMA: A MARXIZMUS-LENINIZMUS TANÍTÁSA
A MUNKÁSPÁRTRÓL ÉS TÖRTÉNELMI KÜLDETÉSÉRŐL. A
PÁRT FORRADALMI JELLEGE, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK
ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ELVEI 63
ösztönösség és tudatosság a munkásmozgalombán. A forradalmi elmélet jelentősége 65

NEGYEDIK TÉMA: A MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ VÉGÉIG 75
1. A magyarországi kapitalizmus sajátosságai és a munkásosztály osztállyá szerveződése 77
2. A szocialista munkásmozgalom kialakulása 81
3. Harc a legális munkáspártért az1870-es és az 1880-as években 83
4. A monopolkapitalizmus és az imperializmus Magyarországon 88
5. Az MSZDP megalakulása és politikája 90
6. A munkásmozgalom tevékenysége 1914-ig 95
7. Ellenzéki szocialista irányzatok a századelőn 98
& Az MSZDP politikája az első világháború időszakában
(1914-1918) 100

ÖTÖDIK TÉMA: AZ 1918-AS POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM. A KOMMUNISTÁK MAGYARORSZÁGI PÁRTJÁNAK MEGALAKULÁSA. A MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 105
1. A polgári demokratikus forradalom győzelme és jelentősége 107
2. A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakulása és harca
a szocialista forradalom győzelméért 115
3. A polgári demokrácia válsága, a proletárforradalom győzelme 118
4. A tanácshatalom és szerveinek országos kiépítése 123
5. A Tanácsköztársaság gazdasági, szociális és kulturális vívmányai 127
6. Nézeteltérések a párton belül. Az intervenció megindulása 131
7. Erőfeszítések a proletárállam helyzetének megszilárdítására 135

HATODIK TÉMA: A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉNEK KIBONTAKOZÁSA ÉS EREDMÉNYEI A SZOVJETUNIÓBAN. A SZOVJET
ÁLLAM NEMZETKÖZI SZEREPE, HARCA A BÉKÉÉRT, A FASISZTA AGRESSZIÓ ELHÁRÍTÁSÁÉRT 143

HETEDIK TÉMA : A NEMZETKÖZI MUNKÁSMOZGALOM A KÉT
VILÁGHÁBORŰ KÖZÖTT ÉS A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ
ÉVEIBEN 169
I. A nemzetközi osztályharc és a munkásmozgalom fejlődésének fő
szakaszai a két világháború között 171
1. A forradalmi fellendülés és a nemzetközi munkásmozgalom
(1918-1923) 171
2. A nemzetközi munkásmozgalom a kapitalizmus viszonylagos
stabilizációjának időszakában (1924-1929) 179
3. A nemzetközi munkásmozgalom a gazdasági világválság
időszakában (1929-1933) 182
4. A nemzetközi kommunista és munkásmozgalom küzdelme
a fasizmus és a háborús veszély ellen, az antifasiszta népfrontért. A Kommunista Internacionálé VII. kongresszusa (1933-1939) 185
5. A gyarmati és függő országok felszabadító mozgalmai a két
világháború között 192
II. A második világháború kirobbanásának előzményei, jellegének
alakulása. A nagyhatalmak antifasiszta szövetsége. A Szovjetunió és az antifasiszta nemzeti felszabadító mozgalmak szerepe
a fasiszta tömb szétzúzásában 196

NYOLCADIK TÉMA: A MAGYAR MUNKÁSMOZGALOM AZ ELLENFORRADALMI RENDSZERBEN, HARC AZ ANTIFASISZTA
ERÖK ÖSSZEFOGÁSÁÉRT, A FÜGGETLEN, DEMOKRATIKUS
MAGYARORSZÁGÉRT (1919-1945) 203
1. Az ellenforradalmi rendszer kialakulása és stabilizálódása 207
2. A munkásmozgalom és az ellenforradalmi rendszer. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt újjáalakulása 212
3. A Kommunisták Magyarországi Pártjának újjászervezése és politikája 216
4. A gazdasági válság és a munkásmozgalom 220
5. Kísérletek a totális fasiszta rendszer bevezetésére 223
6. A KMP új politikai irányvonala, a munkásegység és a népfront kérdése 226

KILENCEDIK TÉMA: A NEMZETKÖZI ERŐVISZONYOK ALAKULÁSA, A KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSMOZGALOM A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN (1945-1960) 245
1. Az erőviszonyok alakulása a második világháború után 247
2. A hidegháború kibontakozása 251
3. A kommunista mozgalom eredményei és nehézségei 1945-
1956 között 255
4. A kommunista pártok együttműködése az ötvenes évek második felében 257

TIZEDIK TÉMA: A SZOVJETUNIÓ ÉS AZ SZKP A MÁSODIK
VILÁGHÁBORŰ UTÁNI ÉVTIZEDEKBEN (1945-1980) 263
I. A Szovjetunió fejlődése a háború befejezése után az ötvenes
évek elejéig 265
1. A Szovjetunió helyzete a nagy honvédő háború végén 265
2. A Szovjetunió külpolitikája a háború utáni rendezés és a
hidegháború idején 268
II. A Szovjetunió és az SZKP a szocialista társadalom fejlesztéséért
1952-1970 között 269
1. Az SZKP és a szovjet kormány intézkedései a politikai
irányvonal korszerűsítésére 269
2. A szovjet külpolitika új kezdeményezései az ötvenes évek
közepén 270
3. Az SZKP XX. kongresszusa 272
4. A szocialista társadalmi rendszer teljes és végleges győzelme
a Szovjetunióban 276
III. Az SZKP tevékenysége és a Szovjetunió fejlődése a fejlett
szocialista társadalom építésének körülményei között 281

TIZENEGYEDIK TÉMA: A NÉPI DEMOKRATIKUS FORRADALMAK. A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSE EURÓPÁBAN, ÁZSIÁBAN
ÉS KUBÁBAN. A SZOCIALISTA VILÁGRENDSZER (1945-1980) 291
1. A népi demokratikus forradalmak 293
2. A szocialista társadalom alapjainak megteremtése 301
3. A fejlett szocializmus építése az európai szocialista országokban 307
4. A szocializmus építése Ázsiában és Kubában 315
5. A szocialista közösség országai közötti kapcsolatok fejlődése 321

TIZENKETTEDIK TÉMA: A NÉPI DEMOKRATIKUS RENDSZER
KIALAKULÁSA ÉS FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON (1945-
1948) 327
1. A felszabadult országrész élete a központi hatalom megteremtéséig 329
2. A központi hatalom kiépítése 333
3. A politikai viszonyok alakulása 1945 nyarán. Az 1945-ös
választások és következményei 339
4. A gazdasági élet alakulása 344
5. A Magyar Kommunista Párt III. kongresszusa 345
6. A népi demokratikus átalakulás felgyorsulása 348

TIZENHARMADIK TÉMA: A SZOCIALISTA FEJLŐDÉS KIBONTAKOZÁSA ÉS EREDMÉNYEI HAZÁNKBAN. ELLENTMONDÁSOK A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉBEN. AZ ELLENFORRADALMI
LÁZADÁS LEVERÉSE, A SZOCIALISTA KONSZOLIDÁCIÓ 353
1. A proletárdiktatúra megszilárdulása, a szocializmus építésének kezdeti eredményei 355
2. Ellentmondások a szocializmus építésében. Az MDP Központi
Vezetőségének 1953. júniusi határozata 361
3. Nézeteltérések az MDP Központi Vezetőségében. A párt
egységének megbomlása 368
4. Az ellenforradalmi lázadás leverése és a szocialista rendszer
konszolidálása 374

TIZENNEGYEDIK TÉMA: A SZOCIALIZMUS ALAPJAINAK LERAKÁSA HAZÁNKBAN. A TERMELŐSZÖVETKEZETI MOZGALOM GYŐZELME 383
1. A konszolidáció befejezése, a szocializmus építésének meggyorsítása 385
2. A szocializmus megalapozásának befejezése, a társadalmi
viszonyok megváltozása hazánkban 394

TIZENÖTÖDIK TÉMA: A SZOCIALISTA VISZONYOK MEGSZILÁRDÍTÁSA ÉS A FEJLETT SZOCIALISTA TÁRSADALOM ÉPÍTÉSE HAZÁNKBAN (1962-1980) 401
1. A szocializmus alapjainak megszilárdítása, a tervgazdálkodás rendszerének továbbfejlesztése 403
2. A társadalmi változások hatása a politikai életre 409
3. A párt új programja. Változások a szocialista építés feltételeiben 421

TIZENHATODIK TÉMA: A NEMZETI FELSZABADÍTÓ MOZGALMAK. AZ IMPERIALIZMUS HAGYOMÁNYOS GYARMATI
RENDSZERÉNEK FELBOMLÁSA. A FÜGGETLENNÉ VÁLT ORSZÁGOK TÁRSADALMI FEJLŐDÉSE 425
1. A gyarmati és függő területek gazdasága és társadalma a
függetlenné válás előestéjén 427
2. A függetlenség kivívásának belső és nemzetközi tényezői,
különböző útjai 430
3. Az önálló fejlődés feladatai és nehézségei 432
4. Belpolitikai küzdelmek 438
5. Nemzetközi kapcsolatok 453

TIZENHETEDIK TÉMA: A TŐKÉS ORSZÁGOK MUNKÁSMOZGALMÁNAK HARCA A MONOPÓLIUMOK ELLEN A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS A SZOCIALIZMUSÉRT 457
I. Az állammonopolista kapitalizmus társadalmi, gazdasági és politikai viszonyainak alakulása. A tőkés országok munkásmozgalma 459
1. A munkásmozgalom fellendülése a háború után 459
2. A hidegháborús évek harcai 460
II. A tőkés társadalom változásai az ötvenes-hatvanas években 462
1. A termelés szerkezetének átalakulása 462
2. A tőkés társadalom osztályszerkezetének változásai 464
3. Változások a tőkés országok politikai rendszerében 466
4. Az imperialista hatalmak külpolitikájának fő vonásai 469
5. A tőkés világgazdaság válsága és a munkásosztály gazdasági-szociális helyzete 471
III. A munkásmozgalom helyzete, a kommunista pártok politikai
irányvonala a monopóliumok elleni harcban 473
1. A tőkés országok munkásmozgalmának irányzatai a hetvenes
években 473
2. A kommunista pártok helyzete és politikai irányvonalai a
főbb kapitalista országokban 476
3. A tőkés országok kommunista pártjai és a nemzetközi munkásmozgalom 486

TIZENNYOLCADIK TÉMA: A MARXIZMUS-LENINIZMUS A
PÁRT VEZETŐ SZEREPÉRŐL A SZOCIALIZMUS ÉPÍTÉSÉBEN.
A PÁRTÉLET LENINI ELVEINEK MEGVALÓSULÁSA AZ
MSZMP GYAKORLATÁBAN 489
1. Társadalmunk politikai rendszere 491
2. A párt vezető szerepe a szocializmus építésében 497
3. A társadalom vezetése és irányítása 503

TIZENKILENCEDIK TÉMA: AZ MSZMP XIII. KONGRESSZUSA POLITIKAI, TÁRSADALMI, IDEOLÓGIAI ÉS KULTURÁLIS
HELYZETÜNKRŐL, FELADATAINKRÓL 513
1. A gazdasági építőmunka feladatai 516
2. Az életszínvonal alakulása, a szociálpolitika 520
3. A szocialista demokrácia fejlesztése 522
4. Ideológiai munkánk tennivalói 527
5. Kulturális életünk kérdései 529
6. A párt belső élete és politikai munkája 531

HUSZADIK TÉMA: A BÉKÉÉRT FOLYTATOTT KÜZDELEM ÉS
A VILÁGFORRADALMI FOLYAMAT KORUNKBAN. HARC A
KOMMUNISTA MOZGALOM ÉS AZ IMPERIALISTAELLENES
ERŐK EGYSÉGÉÉRT 535
1. A világforradalmi folyamat és a békés egymás mellett élés 537
2. Az enyhülés és a társadalmi haladás 541
3. A nemzetközi erőviszonyok és az enyhülés a hetvenes-nyolcvanas években 546
4. Harc a nemzetközi kommunista mozgalom egységéért, az
imperialistaellenes erők összefogásáért 552
IDŐRENDI ÁTTEKINTÉS 561
NÉVMUTATÓ 593
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem