Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.111

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A Magyar Festőművészet Albuma

A magyar festészet fejlődése a régiektől az ujakig

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

TEGNAPTÓL MÁIG

Úton jártunkban nemcsak előre törtetünk, hanem meg is pihenünk. Még a haladás útján is ilyenformán járunk. És pihenés közben vissza-visszapillantgatunk a... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

TEGNAPTÓL MÁIG

Úton jártunkban nemcsak előre törtetünk, hanem meg is pihenünk. Még a haladás útján is ilyenformán járunk. És pihenés közben vissza-visszapillantgatunk a megtett útra. Emlékezünk a stációinkra. Ez az emlékezés nem iránytjelzés, hanem a múlttal való számvetés. Leszámolás és tapasztalatok elraktározása. Még a modernség sem tagadja meg a multat, sőt inkább megállapítja a jogosságát. Már azért is, hogy reája hivatkozván, megállapítsa a maga jussát. Emlékezünk régiekről, de konstatáljuk, hogy csak voltak. Élték a maguk idejét, szóhoz juttatták a maguk korát, nem foglalhatják le a maguk számára a mi időnket. Kegyeletünk az övék, s az övék a nagyrabecsülésünk is, miéink a tanulságaik, de a magunk ereje, akarata, igyekvése, tehetsége ugyancsak a miénk. Élték a maguk idejét, hadd élhessük mi a magunk energiájával a magunk idejét.
Ez az album a magyar művészet útját jelzi tegnaptól máig. Azoknak a művészetét hirdeti, a kik úttörők voltak, azokét is, a kik beválanak mérföldmutatóknak a művészet útján. Azoknak a művészetéről szól, a kik megkeresték és kifejezték a magyar géniusz szerves, szoros összefüggését a kulturának amaz energiájával, a mely a festőművészetben nyilvánul. És bemutatja művészeink közül azokat is, a kik elvezették művészetünket a modernségig. Van köztük olyan is, a ki már a modern festésnek is nagyja, s még a tegnap művészetének is mestere volt. Ők azok, a kik legigazabban szólaltatják meg koruk művészi törekvését s a kiket ezért minden kor megért. Még akkor is, ha már nem tekinti őket olyan vezérül, a kit követni kell. De a művészi meggyőződés, a művészi tudás becses és becsületes dokumentumainak tekinti műveiket.
Ez az album, a melylyel a Pesti Napló az olvasóinak szolgál, azt az összefüggést is demonstrálja, a mely a művészet térfoglalása és a publicisztika agitációja között kimutatható. Nem csakis művészettörténelemmel szolgál, hanem olyan emlékmű is, a mely a sajtónak a művészet hódításában való részét megjelöli. Talán sehol sem volt a publicisztikának ez a munkája olyan hatásos, mint nálunk. Hiszen a közszellemnek a kultura felé való terelése nálunk jórészt a publicisztika műve volt. Az a primitív eszközökkel dolgozó, a maga felfogásának naivitásába lépten-nyomon belebotló publicisztika, a mely a mult század első felében, de még harmadik negyedében is a magyar közvéleményt ébresztette és szolgálta, hatalmas munkát végzett a kultura iránt való érdeklődés ébresztésében. Magyar képzőművészet alig volt s a magyar sajtó mégis fáradozott érte. Régi lapjaink primitív módon, de lángoló lelkesedéssel követelték a magyar művészet lehetőségeinek megszerzését. Ugyanakkor, a mikor országszerte még úgy vélekedtek, hogy a pikturával való foglalkozás méltatlan a magyar úri gondolkozáshoz: a publicisztika lelkes szóval és gúnyos beszéddel, fanatizálva és korholva hirdette, hogy a magyar szellem is kiveheti részét a művészi alkotásból.
Másutt a kulturának más ágensei terjesztették a művészet becsületét. Mint a hogy ott a kulturmunkásság más ágainak fejlesztésében sem volt elsőrangú szerepe a publicisztikának. Ott az irodalom és a tudomány állottak a kulturáért küzdők első sorában. És a társadalom, a mely nagyrészében kulturtudatos volt, szinte automatikusan vett részt a kulturmunkában. A magyar géniusz energiái közül az, a mely ehhez a munkához hozzáfoghatott volna, jó ideig szünetelt. Kikapcsolta a dologtevésből a küzdelmes idő. A harcok és a keserűség ideje. A nemzeti jogokon való tépelődés az alkotmány szükségességeiért való síkraszállás, a hadakozás országdúlása, a pártoskodás egyénrontása, a primitív gazdaságban való megrögzöttség és a világgal való szolidaritásból kikapcsoltság. Nem írhatok e helyütt kortörténelmet, nem is kutathatom a magyar kultura kialakulásának dinamikai folyamatát, csak éppen érinteni akarom azokat a körülményeket, a melyek folytán csakis a publicisztika megszólalásával kezdődött nálunk igazán a kulturmunkásság. Még nem is maga a munkásság, mint inkább az iránta való intenzivebb érdeklődés. S a művészétét csak akkor kezdik kulturtényezőnek tekinteni, a mikor a publicisztika valamelyest erősebb lesz és szavának becsülete nagyobb lesz. Vissza

Tartalom

TEGNAPTÓL MÁIG. A magyar festészet fejlődése a régiektől
az ujakig. írta Gerő Ödön 5
MAGYAR PRIMITIVEK. Anonymus, Aquila János, Pannóniai
Mihály. írta Pékár Gyula 53
A RÁKÓCZIAK UDVARI FESTŐI. Mányoki Ádám és Kupeczky
János. írta Pékár Gyula 59
FESTŐK ÉLETE. írta Dinga Béla, Dömötör István,
Kovács Zoltán, Londesz Elek és Tábori Róbert.
Rombauer János: 65
Brocky Károly: 66
Markó Károly: 68
Barabás Miklós: 69
Marastoni Jakab: 73
Kiss Bálint: 75
Canzi Ágoston: 76
Heinrich Ede: 76
Weber Henrik és Ferenc: 78
Ligeti Antal: 84
Borsos József: 85
Orlai-Petrich Soma: 86
Kovács Mihály: 89
Molnár József: 90
FESTŐK ÉLETE. írta Dinga Béla, Dömötör István,
Kovács Zoltán, Londesz Elek és Tábori Róbert.
Böhm Pál: 91
Kelety Gusztáv: 92
Than Mór: 94
Greguss János: 95
Telepy Károly: 96
Brodszky Sándor: 96
Jankó János: 97
Dózsa Géza: 101
Lotz Károly: 102
Liezen-Mayer Sándor: 105
Madarász Viktor: 106
Zichy Mihály: 113
Vastagh György: 117
Székely Bertalan: 119
Wagner Sándor: 123
Benczúr Gyula: 124
Horovitz Lipót: 128
Mészöly Géza: 132
Munkácsy Mihály: 135

Képek
BENCZÚR GYULA. Képrészlet 5
ROMBAUER JÁNOS. Fessler arcképe 7
KUPECZKY JÁNOS. Kuruc tárogatós 9
ANONYMUS. Középkori oltárszárny 12
PANNÓNIAI MIHÁLY. Termékenység 13
KUPECZKY JÁNOS. I. Rákóczy Ferenc 15
WEBER HENRIK. Salamon király a börtönben 17
SCHÁFFER BÉLA. Mátyás király kincse 19
MARASTONI JAKAB. Halandóság 20
BARABÁS MIKLÓS. Barabás baráti körben 22
ID. MARKÓ KÁROLY. Jákob találkozása Ézsauval 23
KISS BÁLINT. A vérszerződés 26
ID. MARKÓ KÁROLY. Idyll 27
BARABÁS MIKLÓS. A menyasszony megérkezése 29
TIKOS ALBERT. Az anya 32
BROCKY KÁROLY. A vándor 33
GUNDELFINGER GYULA. Árva vára 35
ORLAI-PETRICH SOMA. Zách Felicián boszúja 37
THAN MÓR. Attila lakomája 40
THAN MÓR. Újoncok búcsúja 41
SZOLDATITS FERENC. Szt. György lovag 43
KOVÁCS JÓZSEF. Árpád fejedelemmé választása 45
KELETY GUSZTÁV. A száműzött parkja 47
KELETY GUSZTÁV. Domboldal 48
HEINRICH EDE. Szűz Mária, Magyarország védasszonya ..49
MOLNÁR JÓZSEF. Dezső hősileg feláldozza magát 51
THAN MÓR. József nádor, a Múzeum megalapítója .. .. ..52
AQUILA JÁNOS. Három királyok 53
WEBER FERENC. Szent László királynak fölajánlják a keresztes hadak fővezérletét 55
MÁNYOKI ÁDÁM. Önarckép 57
KUPECZKY JÁNOS. Önarckép ..61
WAGNER SÁNDOR. Debreceni ménes 65
BROCKY KÁROLY. Önarckép 66
MARKÓ KÁROLY. Önarckép 68
BARABÁS MIKLÓS. Önarckép 69
SZÉKELY BERTALAN. Egri nők 71
MARASTONI JAKAB. Önarckép 73
BRODSZKY SÁNDOR. Nyári hangulat 74
BENCZÚR GYULA. Akt vázlat 75
JANKÓ JÁNOS. A híres Petőfi 77
VASTAGFJ GYÖRGY. Bacchus 78
LIGETI ANTAL ÉS WAGNER SÁNDOR. Mátyás király a
vadászatról hazatér 79
GREGUSS JÁNOS. Tiltott gyümölcs 82
DÓZSA GÉZA. Bethlen Gábor tudósai körében 83
BORSOS JÓZSEF. Önarckép 85
MARASTONI JÓZSEF. Orlai Soma arcképe 86
TELEPY KÁROLY. Erdei út 87
BÖHM PÁL. Önarckép 91
BÖHM PÁL. Tanulmány 92
BÖHM PÁL. Tiszai halászok 93
TELEPY KÁROLY. Önarckép 96
JANKÓ JÁNOS. Önarckép 97
JANKÓ JÁNOS. Foghúzás a borbélynál 98
JANKÓ JÁNOS. Menyegzői dráma 99
LOTZ KÁROLY. Önarckép 102
LOTZ KÁROLY. Ménes a pusztán 103
LIETZEN-MAYER SÁNDOR. Önarckép 105
LOTZ KÁROLY. Tanulmány .. .. 106
LIETZEN-MAYER SÁNDOR. Magyarországi Szt. Erzsébet ..107
MADARÁSZ VIKTOR. Ifjúkori arckép 109
LOTZ KÁROLY. Akt tanulmány 110
MADARÁSZ VIKTOR. Zách Felicián 111
ZICHY MIHÁLY. Ifjúkori arckép 113
ZICHY MIHÁLY. Bajvívás 114
ZICHY MIHÁLY. Erzsébet királyné Deák ravatalánál .. ..115
VASTAGH GYÖRGY. Önarckép 117
VASTAGH GYÖRGY. Néhai Ullmann József arcképe .. ..118
SZÉKELY BERTALAN. Ifjúkori arckép 119
SZÉKELY BERTALAN. Karton a vajda-hunyadi vár részére 121
WAGNER SÁNDOR. Önarckép 123
BENCZÚR GYULA. Önarckép 124
WAGNER SÁNDOR. Spanyol posta 125
BENCZÚR GYULA. Akt-tanulmány 127
HOROVITZ LIPÓT. A kis Eggly 128
HOROVITZ LIPÓT. Ártatlan háború 129
HOROVITZ LIPÓT. Önarckép 131
EBNER LAJOS. Mészöly Géza arcképe 132
MÉSZÖLY GÉZA. Falu végén 133
MUNKÁCSY MIHÁLY. A honfoglalás rajz vázlata 135
MUNKÁCSY MIHÁLY. Önarckép 135
MUNKÁCSY MIHÁLY. Krisztus a keresztfán 137
MUNKÁCSY MIHÁLY. Ecce homo vázlata 140
Sokszínű műmellékletek.
Benczur Gyula. XV. Lajos és Dubarry asszony
Borsos József. Bál után
Brocky Károly. Venus és Cupido
Canzi Ágoston. Váci szüret
Lotz Károly. Akt Ámorral
Madarász Viktor. Zrinyi Ilona Munkács várában
Mányoki Ádám. II. Rákóczy Ferenc
Munkácsi Mihály. A siralomház
Székely Bertalan. II. Lajos holttestének föltalálása
Zichy Mihály. Tivornya
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem