Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.773

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar irodalom ismertetése

Költészettannal és olvasmányokkal/Polgári és más középfokú iskolák számára

Előszó

Olyan könyvet akartam írni, melyet az ifjúság szeressen. Az irodalom ne legyen száraz tananyag, hanem kedves tárgy, a melyen szívesen foglalkozik a művelt lélek.
Ezért válogattam meg az... Tovább

Előszó

Olyan könyvet akartam írni, melyet az ifjúság szeressen. Az irodalom ne legyen száraz tananyag, hanem kedves tárgy, a melyen szívesen foglalkozik a művelt lélek.
Ezért válogattam meg az olvasmányokat úgy, hogy azt közlöm teljesen, bőven, a mi még ma is él és hat, s azzal végzek röviden, a mi csak történeti értékű. Már a könyv elején is igyekeztem oly olvasmányokat adni, melyek gyönyörködtetők.
Az olvasmányokat úgy igyekeztem megválogatni, hogy azok tartalmukkal erkölcsi hatásúak legyenek, vagy az emberi élet megértését mozdítsák elő, s helyes felfogást nyújtsanak. Szóval a költőktől egyúttal világnézetet, életfelfogást is tanulhasson az ifjúság.
Azokat a költőket méltatom szokatlanul nagy figyelemre, a kik igazán nagyok. Nem egy-két töredéket adok, hanem minden oldalról igyekszem bemutatni őket, sok olvasni valót nyújtva. Pl. magától Petőfitől 28 költemény van a könyvben. Ezzel szemben azok, a kik csak irodalomtörténeti érdekűek, háttérbe szorulnak, egy rövidke mutatvány jellemzi irányukat, sőt némelyek egészen elmaradnak.
E könyv azért terjedelmesebb, mert sok az olvasni való benne. Legalább lehet válogatni az iskolában, s van anyag az otthoni olvasásra is.
A rendszeres időrendi tárgyalás formáját választottam, a mi azonban nem zárja ki, hogy a tanár más menetet ne követhessen, az olvasmányokat más módon ne értékesítse, az elméletet más rendben ne taníthassa.
A tantervek nem kívánják ezt a menetet, de a könyv áttekinthetősége, a könnyebb eligazodás czéljából ezt tanácsosabbnak véltem. Némelyek talán úgy tartják, hogy czélszerűbb volna a poétikai fölosztást uralkodóvá tenni, de ennek az mond ellene, hogy a költészet s általában az irodalom megértéséhez nem ez a külső osztályozás vezet, s talán fontosabb azt vizsgálni, hogyan nyilatkozik egy-egy műben a kor felfogása, s az író lelkülete, mint azt, hogy melyik csoportba tartozik.
A poétikai magyarázatok nem maradtak el, de ezeket alkalomszerűen nyújtom, s végül rendszeresen összeállítom. A ki a poétikát veszi alapul, szintén használhatja ezt a könyvet, mert a könyv végén külön mutató jelzi, hogy hol található meg az elméleti rész, s hol vannak a hozzávaló olvasmányok. Ezért csoportosítottam e jegyzékben az összes olvasmányokat, műfajok szerint. Ezt az áttekintést különben a tanuló máskor is használhatja. Vissza

Tartalom

Bevezetés.
1. Irodalom ... ... ... 1
2. Irodalomtörténet ... 2
3. Az irodalomtörténet fölosztása ... 2
ELSŐ RÉSZ.
Régi irodalom.
I. A hősmondák kora.
4. E korszak jellemzése ... 7
5. A magyar nyelv története 8
6. A magyar nép eredete 9
7. A pogánykor költészete 10
Olvasmányok a hős mondák
korához.
1. Az őskor szellemi élete.
Riedl Frigyestől ... ... 11
2. A gímszarvas mondája.
Márk krónikájából... ... 13
3. Isten kardja. Arany Jánostól ... ... - 14
4. Attila temetése. Jókai Mórtól - ... ... - - 16
5. Lehel kürtje. Garay Jánostól 20
8. A monda - - - 23
9. A krónikák - - 23
10. A hősmondák - ... 24
11. Az énekmondók - - 24
II. A keresztény középkor.
12. A keresztény középkor jelleme ... ... - - 26
13. A keresztény középkor költészete ... - - 26
14. Irodalmi emlékek- - 27
15. A halotti beszéd ... ... 27
16. A legendák - 29
17. Legendáink - - 30
Olvasmányok.
Legendák.
6. Szent Margit életéből - 32
1. Szent Margit gyermeksége - 32
II. Szent Margit atyjafiai 32
III. Szent Margit halála ... 34
7. A Katalin-legendából ... 34
8. Középkori magyar emlékek. Beöthy Zsolttól ... 35
Históriai énekek.
9. Pannónia megvételéről ... 38
10. Szabács viadala 41
18. A legrégibb magyar versek ._. - - 41
11. A gyulafehérvári versek... 41
19. A királymondák ._. ._. 42
20. Históriás énekek ... 42
21. A renaissance ... ._. 43
12. Mátyás és a renaissance.
Riedl Frigyestől ... ... 44
III. A vallásharczok és nemzeti
küzdelmek kora.
22. A korszak jelleme - 47
A) A protestáns kor.
23. Biblia-fordítások ... ._. 49
24. Hitvitázó irodalom 50
25. A világi irodalom- 51
26. Tinódi Sebestyén - 51
27. llosvai Péter és Toldi monda - - - -
28. Szilágyi és Hajmási ... 53
29. Argirus királyfi - - 53
Olvasmányok.
Krónikák és széphistóriák.
13. Tinódi Sebestyén: Szondi
eleste Drégel várában ... 54
14. llosvai Selymes Péter: Az
híres neves Toldi Miklósnak jeles cselekedeteiről
és bajnokságáról való história ... - 55
15. Argirus királyfi. Gyergyai
Alberttől ... ... - - 57
Mesék.
16. Az oroszlánról, szamárról
és rókáról. Pesti Gábortól 59
17. Az orvról és komondorról.
Heltai Gáspártól 60
30. A mese ... ... ... ... 60
31. Pesti Gábor és Heltai
Gáspár ... ... ... - 61
Olvasmányok.
Balassa Bálint költeményeiből.
18. Ének a végekről ... ... 62
19. Búcsúének hazájától ... 63
20. Búcsúének kedveséhez ... 64
21. Könyörög Istennek 66
22. Hogy Júliára talála... ... 67
32. A lyra ... ... ... ... 67
33. Balassa Bálint ... ... 67
B) A katholikus visszahatás kora.
34. A katholikus visszahatás 69
35. Pázmány Péter ... ... 69
36. Pázmány Péter munkái 71
37. Szenczi Molnár Albert... 72
38. Sz. Molnár Albert munkái 73
40. Tudományos irodalom... 74
Olvasmányok a katholikus
visszahatás korából.
23. Pázmány Péter kalauzának bevezetéséből ... ... 75
24. Pázmány Péter praedicatioiból. Mint Kell az Isten
igéjét gyümölcsösen hallgatni - 77
25. Szenczi Molnár Albert
munkáiból. A drága öltözetről, ruházatról ... - 79
Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításaiból:
26. XXIII. Zsoltár - 80
27. XLII. Zsoltár ... - 80
Katholikus egyházi énekek.
28. A boldogságos szűz Máriához .. - - - - 81
29. Szent István királyhoz ... 82
C) A nemzeti küzdelmek kora.
41. Nemzeti küzdelmünk ... 84
42. E kor költészete ... ... 84
43. Zrínyi Miklós, a költő... 84
44. A Zrinyiász ... .. - 86
45. A Zrinyiász jelentősége 87
46. Zrínyi egyéb munkái ... 87
47. Gyöngyösi István... ... 88
48. A kurucz költészet ... 89
Olvasmányok.
30. A Szigeti veszedeleméből 90
49. Mi az eposz? ... ... 97
31. A „Murányi Venus"-ból- 98
Kurucz költészet.
32. Rákóczi Ferenczbúcsűdala 100
33. Őszi harmat után ... ... 100
34. Ocskai Lászlóról való ének 101
35. Esztergom megvételéről 103
50. A ballada ... ___ ... 105
IV. A hanyatlás kora.
51. A hanyatlás . ... 106
52. Mikes Kelemen ... ... 106
53. Faludi Ferencz ... ... 106
Olvasmányok a hanyatlás
korából.
36. Mikes Kelemen leveleiből
LXXXVII. ... ... 109
Faludi Ferencz munkáiból :
37. Nemes szív - 110
38. Az igazán való emberről 110
39. A forgandó szerencse ... 111
40. Pásztorversengés ... ... 111
54. Az idyll ... ... ... ... 113
MÁSODIK RÉSZ.
Új magyar irodalom.
V. Az ébredés kora.
55. A korszak jellemzése ... 117
56. A kor irodalma ... ... 119
1. A franczia iskola.
57. Bessenyei György ... 119
58. Bessenyei munkái ... 121
59. Bessenyei társasága (Báróczy, Barcsay) ... ... 122
60. A franczia iskola követői
itthon (báró Orczy Lőrincz.gróf Ráday Gedeon,
Ányos Pál, Péczely József) 123
Olvasmányok a franczia
iskola költőitől.
Bessenyei György:
41. Ágis tragédiájából ... - 125
61. A dráma és tragédia ... 127
Báróczy Sándor:
42. A próbára vetett barátság 128
Barcsay Ábrahám:
43. A télnek közelgetése - 129
Báró Orczy Lőrincz:
44. Hívságok megvetéséről... 130
Gróf Ráday Gedeon:
45. Török ifjú éneke ... - 131
46. Víz, szél és becsület ... 133
Ányos Pál:
47. Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál... 133
62. Az elégia ... ... - 134
Péczely József:
48. A szántóvető és fiai ... 135
Verseghy Ferencz:
49. Lilla ... 135
50. A bölcs 136
63. Az epigramm 136
Bacsányi János:
51. A francziaországi változásokra ... -- - -136
52. Gyötrődés - - -136
53. Egy szerencsétlen ifjú sírjánál - ... - - 137
Szentjóbi Szabó László:
54. A sirhalom... ... ... -137
55. Az együgyű paraszt 138
2. A klasszikus iskola.
64. A klasszikus iskola jellemzése ... - - --139
65. Baróti Szabó Dávid ...139
66. Rájnis József .. ... -140
67. Révai Miklós .. .. -140
68. Virág Benedek ... ...140
69. Berzsenyi Dániel ... ...141
Olvasmányok a klasszikus
iskola költőitől.
Baróti Szabó Dávid:
56. A mulandóságról ... -143
Rájnis József:
57. Egy Csillag nevű ifjacskáról ... ... ... ... -143
58. Egy koldús beszél egy
gazdag emberrel ... ...143
Révai Miklós:
59. A lélek halhatatlansága...144
Virág Benedek:
60. A bölcsről... .. ... ...144
Berzsenyi Dániel:
61. A felkölt nemességhez ...145
62. Felsőbüki Nagy Pálhoz ..146
63. Wesselényi hamvaihoz ...147
64. Fohászkodás 148
70. Az óda .. ... ... ... 148
3. A nemzeti vagy népies iskola.
71. A népies iskola jellemzése 149
72. Dugonics András... ... 149
73. Gvadányi József gróf... 150
74. A debreczeni költők - 151
75. Csokonai Vitéz Mihály
élete - - - - 152
76. Csokonai költészete - 153
Olvasmányok a népies
iskola tagjaitól.
Dugonics András:
65. Etelka... - - - - 154
77. A regény - --- - 156
Fazekas Mihály:
66. Ludas Matyiból (A döbrögi vásár)... 157
Gróf Gvadányi József:
67. A peleskei nótárius (A VII.
részből) - 158
Csokonai Vitéz Mihály:
68. A reményhez - 161
69. A magánossághoz 162
70. Lillához 163
71. Búkergető - .. ... - 164
72. Zsugori uram ... ... ... 164
73. A lélek halhatatlansága... 165
78. A tanköltemény ... ... 166
74. Dorottya - ... - ... 167
79. A víg eposz ... ... ... 170
80. Kazinczy és kora___ 171
81. Kazinczy Ferencz élete 172
82. Kazinczy munkássága 174
83. A nyelvújítás _ ... ... 175
84. A nyelvújítók eljárása ... 178
85. A nyelvújítás jelentősége - ... ... 179
86. Kazinczy barátai ... ._ 180
87. Kölcsey Ferencz élete ... 180
88. Kölcsey munkái ... ... 181
89. Kármán József ... ... 182
90. Kisfaludy Sándor ... ... 183
91. Kisfaludy Sándor munkái 183
Olvasmányok Kazinczy
korához.
Kazinczy Ferencz:
75. Gessner idylljeiből
(Daphnéhez) .. ... ... 185
76. Herder paramythonjaiból
(Az Éj és Nappal) ... .. 186
77. A hit szava - 186
78. Írói érdem - - - -187
79. Intés - - - -187
80. Az igazságkereső ... -187
81. Pirító javallas,... - 187
82. A nehéznyelvű - -188
83. Szokott és szokatlan ... 188
84. Prózai és poetai szólás ... 188
85. A nyelvrontók -188
86. Nehéz és konnyu 188
87. Neo- és orthologia 189
88. Himfy - ., -189
89. Kazinczy és Berzsenyi levelezéséből - - - - 189
90. Visszapillantás sajátpályájára - - -192
Kölcsey Ferencz:
91. Hymnus - 194
92. Zrinyi dala... - - 195
93. Vanitatum vanitas - 195
94. Remény s Emlékezet ... 197
95. Szép Lenka .. ... - 197
96. Berzsenvi Dániel (Bírálat) ... ... - - ... - 198
97. Követté választása után... 202
Kármán József:
98. Fanni Hagyományaiból 203
Kisfaludy Sándor:
99. Himfy szerelmeiből:
Az „Első rész"-ből (1., 48.,
126., 172. Dal) . 205
A „Második rész"-ből (35.,
46.. 121. Dal) ... ... 206
100. Dobozi Mihály és hitvese ... ...... 207
92. A rege és a költői elbeszélés ... ... ... ... 210
VI. Az átalakulás kora.
93. E korszak jelleme ... 211
Kisfaludy Károly:
94. Kisfaludy Károly élete ... 212
95. Kisfaludy Károly költészete . ... 213
96. Kisfaludy Károly drámái 214
97. Kisfaludy Károly vígjátékai ... ... .. ... 214
98. Kisfaludy Károly víg elbeszélései .. ... ... 215
99. Az „Aurora" ... - 215
100. A romanticizmus ... 216
101. Kisfaludy Károly jelentősége ... ... - - 216
Olvasmányok Kisfaludy
Károly munkáiból.
101. Mohács (Elégia) ... ... 216
102. Rákosi szántó a török alatt 219
103. Szülőföldem ... ... .. 219
104. Bánkódó férj (Humoros
költemény)- - ... 220
105. Tollagi Jónás (Víg elbeszélés) ... 220
106. Mátyás deák (Vígjáték)... 222
102. A vígjáték ... ... ... 227
107. Iréné (Szomorújáték) ... 228
103. A szomorújáték ... ... 232
Gróf Széchenyi István.
104. Széchenyi István gróf
jelentősége .. ... 232
105. Széchenyi István gróf
élete ... ... ... ... 233
106. Széchenyi István gróf
főbb alkotásai .. ... 235
107. Széchenyi István gróf,
mint író .. ... ... 235
108. Széchenyi István gróf munkáiból (A ,,Hitel"-ből) 237
109. Széchenyi emlékezete (Arany Jánostól) ... ... 240
Vörösmarty Mihály.
108. Jelentősége ... ... ... 248
109. Vörösmarty élete ... 248
110. Vörösmarty munkái ... 249
111. Zalán futása ... - 249
112. Vörösmarty többi eposzai - - - 251
113. Vörösmarty drámái ... 251
114. Vörösmarty, mint lyrikus 252
115. Vörösmarty kisebb elbeszélő költeményei ... 253
Olvasmányok Vörösmarty munkáiból.
110. Zalán futásából (Bevezetés. Hadúr és Ármány
csatája. Befejezés.)... - 254
111. Szózat... - - 258
112. Vörösmarty „Szózat"-a
(Gyulai Páltól)..- - ... 258
113. Az úri hölgyhöz ... - 262
114. Liszt Ferenczhez ... ... 263
115. Hymnus - - - 264
116. A merengőhöz ... 264
117. Keserű pohár 265
118. Fóti dal ... - 266
116. A dithyramb .. -269
119. Puszta csárda ... ... - 269
120. Szép Ilonka . . ... ... 270
117. A költői elbeszélés ... 273
Vörösmarty kortársai.
118. Bajza József - - 273
119. Czuczor Gergely ... 274
120. Garay János - - 274
Olvasmányok Vörösmarty
kortársaitól.
Bajza József:
121. A jellemfestés ... ... - 276
122. Sóhajtás ... ... - - 277
123. Az útas ... - - - 278
121. A helyzet-dal ... - 278
Czuczor Gergely:
124. A szerelmes bojtár... ... 278
125. A boros vándor ... ... 278
126. A falusi kis lány Pesten... 279
122. Az életkép ... ... ... 279
127. Hunyadi ... 280
Garay János:
128. Magyar hölgy ... ... ... 280
129. Az obsitos... ... - - 281
VII. A nemzeti költészet kora.
123. E kor jellemzése ... 285
124. A népköltészet ... ... 286
Olvasmányok a népköltészet köréből.
130. Népdalok. 1-8 288
131. Megöltek egy legényt ... 289
132. A három árva ... ... ... 290
125. A népköltészet sajátságai ... ... ... ... 290
Petőfi Sándor:
126. Petőfi Sándor élete - 291
127. Petőfi egyénisége - 294
128. Petőfi költészete.-. - 295
129. Költészetének két főiránya - - - 295
130. Petőfi művészete - 296
131. Petőfi elbeszélő költeményei- - - - 297
Olvasmányok Petőfi költeményeiből.
1. Lyrája, mint életének tükre.
133. Szülőföldemen - 298
134. A csárda romjai ... - 299
135. Nézek, nézek - 301
136. Két vándor ... ... - 301
137. Távolból ... ... - 302
138. Első szerepem ... 302
139. Jövendölés . ... ... - 303
140. Egy telem Debreczenben 303
141. Boldogtalan voltam... ... 304
142. Búcsú a színészettől ... 304
143. Arany Jánoshoz ... ... 305
144. Minek nevezzelek?... ... 306
145. Szeptember végén ... ... 307
146. Nemzeti dal ... 308
147. Búcsú ... ... ... ... ... 308
148. Csatában ... 309
149. Vajda-Hunyadon ... ... 309
150. Egygondolatbántengemet 310
132. A rapszódia___ ... ... 311
2. Népdalok.
151. A virágnak megtiltani nem
lehet ... 311
152. Temetésre szól az ének... 311
153. Síkos a hó... ... ... ... 311
154. Reszket a bokor, mert... 312
155. Alku ... ... 312
156. Gyere lovam ... ... ... 312
3. Élet- és jellemképek.
157. Megy a juhász 313
158. Sári néni ... ... ... . 313
159. Pató Pál úr ... ... ... 314
133. A szatira ... ... ... 314
160. A magyar nemes ... ... 314
Kossuth Lajos:
134. Kossuth Lajos élete ... 315
135. Kossuth érdemei - 316
136. Kossuth, mint szónok... 316
137. Kossuth, mint író - 317
161. Kossuth Lajos beszéde a
haza védelméről - 316
138. A szónoki beszéd - 319
Arany János:
139. Arany János élete - 320
140. Arany János költészete 322
141. A „Toldi"-trilogia ... 322
142. Toldi - - - - 323
143. Toldi szerelme - - 324
144. Toldi estéje - - - 325
145. Buda halála - - 325
146. Arany többi elbeszélő
költeménye ... ___ ._„ 326
147. Arany János balladái- 326
148. Arany János lyrája - 327
149. Arany János fordításai 327
150. Arany János prózai dolgozatai ___ - ___ 327
Olvasmányok Arany János munkáiból.
162. Buda halálából:
I. Ének ... 328
XII. Ének ... ... 331
Balladái közül.
163. V. László 333
164 Szondy két apródja 335
165. Tetemre hivás ... ... ...336
Lyrai költeményei közül.
166. Letészem a lantot 338
167. Vásárban ...339
168. Epilógus 339
Arany János kortársai.
151. Tompa Mihály élete 341
152. Tompa Mihály költészete ... ... ... ... 341
153. Tompa lyrája - - 342
154. Arany János többi kortársai ... . ... ... 342
155. Gyulai Pál ... ... - 342
156. Szász Károly - - 343
157. Lévay József - - 344
158. Tóth Kálmán ... ... 344
159. Vajda János ... ... 344
Olvasmányok Arany János kortársaitól.
Tompa Mihály:
169. A gólyához ... 345
170. Levél egy kibujdosott barátom után ... ... ... ... 346
171. Télen, nyáron ... 348
172. Téli zöld 348
Gyulai Pál:
173. Szeretnélek még egyszer
látni ... 349
174. Szüreten ... ... 350
Szász Károly:
175. Iduna ... 351
176. A holló (Poe Edgártól)... 351
Lévay József:
177. Babyloni vizeknél 353
Vajda János:
178. Az üstökös 354
179. Húsz év múlva 355
Tóth Kálmán:
180. Fütyül a szél ... 355
181. Hogy ha titkolt 355
182. Előre ... ... - 356
A regényirodalom fejlődése.
160. Az első úttörők... ... 356
161. Fáy András... ... ... 358
162. B. Jósika Miklós élete 358
163. Jósika regényei ... ... 359
164. B. Eötvös József élete 360
165. Eötvös regényei... - 361
166. Eötvös, mint politikai
író és szónok ... - 362
167. Eötvös báró, mint költő 362
168. B. Kemény Zsigmond- 363
169. Jókai Mór - - - 364
170. Az új földesúr ... ... 365
Olvasmányok a regényírók munkáiból.
Fáy András:
183. A varjak gyűlése 367
184. A majom - 367
185. A kutya - 367
186. A varjú és a pacsirta ... 367
B. Jósika Miklós:
187. Királyválasztás (A csehek
Magyarországon cz. regényből) ... - - 368
B. Eötvös József:
188. Végrendelet 369
189. A Karthausi-ból ... ... 370
B. Kemény Zsigmond:
190. Ifj.Wesselényi Miklós képe 372
191. Kemény Zsigmond, mint
regényíró (Péterfy Jenőtől) 373
Jókai Mór:
192. Biró uram itéleti 376
A magyar drámairodalom
fejlődése.
171. A magyar dráma kezdete 380
172. Katona József ... 381
173. Bánk bán ... ... ... 381
174. Szigligeti Ede 383
175. Csiky Gergely ... ... 383
176. Tóth Ede ... ... ... 384
177. Madách Imre ... ... 384
178. Az ember tragédiája ... 385
Madách Imre:
193. Az ember tragédiájából
(1. szin.) ... ... 386
Deák Ferencz:
179. Deák Ferencz élete ... 387
180. Deák Ferencz munkái 388
A tudományos irodalom.
181. A tudományirodalom... 387
182. A történetírás fejlődése 389
183. Az irodalomtörténet és eszthetika 399
184. Toldy Ferencz ... ... 399
185. Greguss Ágost ... ... 399
186. Beöthy Zsolt _. ... 391
187. Péterfy Jenő ... - 391
188. Riedl Frigyes ... - 391
VIII. A legújabb kor (1867 óta).
189. E kor jelleme ... ... 392
190. A napi sajtó ... ... 393
191. A szinház - - ... 393
192. Az irodalom - - 394
193. Mikszáth Kálmán - 394
194. Baksay Sándor - 394
195. Herczeg Ferencz- - 395
196. A költők ___ ... -- 395
197. A dráma - - 395
Olvasmányok újabb íróktól és költőktől.
194. Deák Ferencz: A húsvéti czikk ... ... ... 397
195. Szalay László: Királyválasztás - - ... - 399
196. Horváth Mihály: Zrinyi Ilona életrajza 400
197. Salamon Ferencz: Zrinyi Miklós ifjúsága... ... - 404
198. Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása 407
198. A novella 410
199. Reviczky Gyula: Sátán 410
200. Reviczky Gyula: Meg-meglegyint 411
201. Komócsy József: Szegény Margit- - --- 412
202. Kiss József: Ó mert oly későn - - - - 412
203. Ábrányi Emil: A kis savoyard fiú - - 513
204. Endrődi Sándor: Hajók találkozása- - 415
205. Váradi Antal: Az ezüst fátyol legendája - - 415
206. Kozma Andor: Márczius 15. 417
207. Győry Vilmos: Mese - 418
208. Jakab Ödön: Itt születtem 418
209. Pósa Lajos: Nagyapó keresztje - - - - 419
210. Pósa Lajos : A haza - 419
211. Szabolcska Mihály: Idegen földön- .. - ... ... 419
212. Gárdonyi Géza: Harangszó az éjben - ... ___ 420
213. Beöthy Zsolt: Irodalmunk a jelenkorban 421
199. Összefoglalás ... ... 424
200. írásbeli dolgozatok 431
201. Az olvasmányok csoportosítása műfajok szerint 433

Az illusztrácziók jegyzéke.
1. Énekmondó Attila udvarában (Than Mór képe után) 25
2. A Halotti Beszéd mása (A legrégibb nyelvemlék) 28
3. Ráskai Lea kezeírása 30
4. Másoló apácza (Dörre Tivadar eredeti rajza) 33
5. A legelső nyomtatott magyar könyv czímlapja (Szent Pál levelei) 49
6. Balassa Bálint névaláírása 68
7. Pázmány Péter arczképe 70
8. A Kalauz czímlapja 71
9. Zrínyi Miklós, a szigetvári hős 85
10. Zrínyi Miklós, a költő (Izsó Miklós szobra után) 85
11. Zrínyi munkáinak czímlapja 86
12. Gyöngyösi István névaláírása 88
13. Faludi Ferencz Rómában (Faludi Ferencz munkáinak czímlapja) 107
14. Az első magyar ujság (A Magyar Hírmondó első oldala) 118
15. Bessenyei és társasága (Baranski Emil eredeti rajza) 120
16. Ágis tragédiájának czímlapja 121
17. Ányos Pál névaláírása 123
18. Berzsenyi Dániel arczképe 145
19. Dugonics András szobra (Izsó Miklóstól) 149
20. A peleskei nótárius czímlapja 151
21. Csokonai Vitéz Mihály szobra 152
22. Etelka II. kötetének czímképe 172
23. Kazinczy Ferencz arczképe 172
24. Kazinczy F. levele Kis Jánoshoz 176
25. Kölcsey Ferencz arczképe 181
26. Kisfaludy Sándor arczképe 183
27. Kisfaludy Károly arczképe 212
28. Iréne (Hegedűs László képe Kisfaludy Károly Iréne-jéhez) 230
29. Széchenyi István gróf arczképe 234
30. Széchenyi megalapítja az akadémiát (Holló Barnabás szoborműve) 235
31. Vörösmarty Mihály arczképe 248
32. Vörösmarty kezeírása 252
33. A fóti szüret (Vörösmarty fölolvassa a Fóti dalt) 277
34. Szép Ilonka búcsúzik a vadásztól (Orlai Soma festménye után) 271
35. Czuczor Gergely arczképe 275
36. Garay János arczképe 275
37. Petőfi arczképe 291
38. Petőfi szülőháza Kis-Kőrösön 291
39. Petőfi mint nemzetőr 293
40. Petőfi szobra (Huszár Adolftól) 297
41. Petőfi első levele Arany Jánoshoz 305
42. Arany János arczképe 320
43. Arany János kezeírása 321
44. Tompa Mihály arczképe 341
45. Gyulai Pál arczképe 343
46. Jósika Miklós arczképe 359
47. B. Eötvös József arczképe 360
48. B. Eötvös József kezeírása 361
49. B. Kemény Zsigmond arczképe 363
50. Jókai Mór arczképe 364
51. Katona József mellszobra 381
52. Gertrud és Bánk bán 382
53. Madách Imre arczképe 384
54. Deák Ferencz 388
55. Toldy Ferencz " 390
56. Beöthy Zsolt " 391
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem