1.039.354

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar irodalom kincsesháza

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Athenaeum Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 444 oldal
Sorozatcím: Az Európai Irodalom Kincsesháza
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. nyomása, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A finn-ugor és török-tatár elemekből összetett magyar léleknek szellemi megnyilatkozását csak attól a kortól kezdve tudjuk ellenőrizni, amikor a nyugati kultúrnemzetek latin betűs írásához tért. A... Tovább

Előszó

A finn-ugor és török-tatár elemekből összetett magyar léleknek szellemi megnyilatkozását csak attól a kortól kezdve tudjuk ellenőrizni, amikor a nyugati kultúrnemzetek latin betűs írásához tért. A régebbi korra vonatkozólag a rokon népek kezdetlegesebb műveltségi fokot mutató szájhagyomány-termékeinek, egy-két őstörténeti adatnak, a magyarság életmódjának és a középkorban létrejött latin krónikáknak alapján mindössze annyit következtethetünk, hogy a honfoglaló magyarság lelki világát a sámánizmus fokán álló vallási képzetek és gyakorlatok, s e mellett erősen kifejlett hőskultusz jellemezte irodalmi megnyilatkozásában. A kettő egybe is olvadt, amint azt Álmos vezér születésének mondája bizonyítani látszik. A hatalom birtokosa a maga fennsőbbségét őseinek míthoszi eredetével és hősi cselekedeteinek emlékével támasztotta alá. Ebben a tekintélyt biztosító családi hagyományban juthatott szerep a világhódító hun királlyal, Attilával való rokonság emlegetésének is, így kapcsolódik bele a közvetlen magyar mult mondai emlékvilágába a hun honfoglalás története, amelyet a késő krónikás első honfoglalásnak nevez. Az ősi emlékeket gyűjtő középkori krónikás azonban nehéz helyzetbe kerül, amikor ennek a hun honfoglalásnak a magyar történetbe való beiktatását össze kell egyeztetnie a nyugati népek Attilát megítélő keresztény felfogásával: a pogányság harcát a keresztény népek ellen a keresztény historikus csak azzal a meggondolással dicsőítheti, hogy Attila az Isten büntető ostora volt. A kereszténység ellen küzdő pogány fejedelem kultuszát a keresztény térítés époly kevéssé láthatta szívesen, mint a magyarság igazi őseinek pogány vallási elemekkel átszőtt mondai emlékét; ez az oka annak, hogy a szorosan vett magyar őstörténet mondai világából, a honfoglalás harcaiból is alig egy-két mozzanat élhetett a nép emlékében, került az amúgyis tudákos, tehát a szájhagyomány mesejellegétől idegenkedő krónikások feljegyzésébe. A Kárpát-medencében elhelyezkedő magyarság ősi irodalmának emlékeit ezért mosta el az idő. Nyugattal szellemi kapcsolatainkat a keresztény Egyház térítő munkásai teremtették meg. A latin betűs írás első irodalmi termékei tehát vallásos jellegűek, író és közönség a latin írást ismerő egyházi rendekből került. Vissza

Tartalom

Mária siralma18
Vásárhelyi András Éneke szűz Máriához19
Ének Szent László királyról21
Szent Katalin eljegyzése23
A csábító tilalom24
Barlám és Jozafát25
Apáti Ferenc Cantilénája27
Sztárai Mihály: LXXIV. psalmus29
Batizi András: Az halálról29
Heltai Gáspár: Hunyadi-monda30
Bornemissza Péter: A szolgálólegény és az ördög32
Tinódi Lantos Sebestyén: Hadnagyoknak tanúság33
Ilosvai Selymes Péter: Toldi Miklósról35
Szendrődi Névtelen: Szilágyi és Hajmási históriája38
Salamon és Markalf beszélgetése41
Moldvai Mihály deák: Éneke42
Balassi Bálint: Bocsásd meg Úristen44
Borivóknak való46
Katonaének46
Valedicit patriae47
Ha ki akar látni49
Kiben örül, hogy megszabadult a szerelemtül49
A darvakhoz51
Szegedi Lőrinc: Theophaniájából52
Károli Gáspár: Visoli bibliából54
Rimay János: A magyar nemzet romlása55
Pázmány Péter: Gondolatok56
Szenczi Molnár Albert: XC. zsoltár59
Szepsi Csombor M.: Catalonia61
XVII. századi Mária-ének62
Végbeli vitézek dala63
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem II. ének64
Török áfiumból67
Gyöngyösi István: A szerelemről68
Zrínyi Ilona szépsége69
Szép Magelonából70
Apáczai Csere János: Tanács71
Bethlen Miklós Önéletírásából73
Buga Jakab éneke75
Csinom Palkó76
Rákóczi-nóta77
Boldogasszony Anyánk78
Amadé László: Ah már egyszer...80
Amadé László: A szerelem80
Faludi Ferenc: Kisztő ének82
Felelő ének83
Forgandó szerencse83
A feszülethez83
A tisztességes szeretet84
Mikes Kelemen: Levele85
Árva Bethlen Kata: Életéből87
Kocsonya Uram-ból88
Bessenyei György: Tarimenes-éből92
Magyar írás módja94
Ányos Pál: Egy boldogtalannak panaszai96
A Kalapos király-ból97
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához98
Rajnis József: Pásztori dal99
Virág Benedek: A bölcsről99
Vitézeinkhez101
Gvadányi József: A falusi nótárius Pesten102
Dugonics András: Etelka Etelével (Részlet az Etelká-ból)106
Pálóczi Horváth Ádám: Gyöngyvirág108
Verseghy Ferenc: Klárikához109
A tejáruló menyecske109
Bacsányi János: A franciaországi változásokra111
A látó111
Szentjóbi Szabó László: Az együgyű paraszt112
Kesergés113
Kármán József: A nemzet csinosodása115
Kazinczy Ferenc: Bor mellett117
A hit szava118
A költő118
Írói érdem118
A nagy titok119
Levél Kis Jánosnak119
Csokonai Vitéz Mihály: A rózsabimbóhoz120
A tihanyi echóhoz121
A reményhez121
A magánossághoz122
Szegény Zsuzsi táborozáskor124
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz125
A búkergető126
Éris (Részlet a Dorottyából)126
Fazekas Mihály: Nyáresti dal128
Hortobágyi dal128
Ludas Matyiból129
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz131
A felkölt nemességhez133
Herceg Eszterházy Miklóshoz134
A közelítő tél135
Búcsúzás Kemenesaljától135
Osztályrészem136
Fohászkodás137
Életphilosophia138
Levéltöredék barátnémhoz168
Kisfaludy Sándor: Kesergő szerelem dalaiból139
Boldog szerelem dalakiból140
Kölcsey Ferenc: Küzdés140
Rákos nimfájához142
Fejedelmünk hajh...142
Kölcsey Ferenc: Hymnus143
Vanitatum vanitas144
Zrínyi dala145
Zrínyi második éneke146
A magyar melancholia146
Fáy András: Meséiből149
Katona József: Bánk bán-ból150
Kisfaludy Károly: Mohács155
Alkonyi dal157
A sastoll158
Rákosi szántó159
Szülőföldem szép határa159
A csalódások-ból159
Jósika Miklós: Gizella lázálma162
Széchenyi István: A bölcs hazafi166
Vörösmarty Mihály: Kis gyermek halálára171
Haj, száj, szem172
Szép Ilonka172
Szózat175
Liszt Ferenchez176
Fóti dal178
Ábránd180
Merengőhöz180
Gondolatok a könyvtárban181
Az emberek184
A szegény asszony könyve185
A vén cigány186
Zalán futása. Előhang188
Csongor és Tündé-ből189
Czuczor Gergely: A falusi kislány Pesten196
Bajza József: Apotheosis198
Garay János: Az obsitos és Napoleon199
Vajda Péter: Szellő202
Kriza János: Erdővidék az én hazám203
Nagy Ignác: Művelt állatkegyelés204
Eötvös József: A feszület csodája207
A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. Részlet a Befejezésből213
Petőfi Sándor: Távolból216
Befordultam a konyhára217
Fürdik a holdvilág217
Megy a juhász217
Füstbement terv218
Az Alföld218
Játszik öreg földünk219
Messze vándoroltam219
A hazáról220
Reszket a bokor221
A magyar nemzet222
Egy gondolat bánt223
Dalaim223
A XIX. század költői225
Magyar vagyok226
A Tisza227
Sári néni229
Falu végén kurta kocsma229
Beszél a fákkal230
Szeptember végén231
Petőfi Sándor: Rózsabokor a domboldalon232
Pató Pál úr232
A téli esték232
Minek nevezzelek234
Nemzeti dal235
Kis-Kúnság236
Csatában238
Pacsirtaszót hallok megint238
János vitézből239
Tompa Mihály: Levél Pogány Karolinához240
Őszi tájnak242
Tornácomon243
Pusztán244
A gólyához245
A madár, fiaihoz246
Új Simeon247
Arany János: Ősszel249
Letészem a lantot250
Enyhülés251
Mint egy alélt vándor252
Epilogus253
Honnan és hová254
A kozmopolita költészet257
Szondi két apródja258
Vörös Rébék260
A tetétleni halmon261
Buda halála (A VIII. énekből)263
Bolond Istókból264
Levél Szemere Pálnak268
Jókai Mór: Adorján Manassé271
Önéletírásából276
Vas Gereben: Megyeri278
Kemény Zsigmond: A rajongókból281
A magyar közönség288
Madách Imre: Az ember tragédikájából IX. szín290
Tóth Kálmán: Fütyül a szél300
Lemondani301
Vajda János: Száll a hegyre301
A vaáli erdőben302
Húsz év múlva302
Harminc év után302
Őszi tájék303
Gyulai Pál: Szeretnélek még egyszer látni304
A budai Rózsahegyen305
Népköltészet - műköltészet305
Tolnai Lajos: Apró csillagok a sötétben309
Arany László: Délibábok hősé-ből313
Reviczky Gyula: Imakönyvem314
Schopenhauer olvasása közben315
Magamról316
Nirvana317
Propria laus317
Komjáthy Jenő: A homályból318
Magamról318
Szigligeti Ede: Fenn az ernyő, nincsen kas-ból319
Csiky Gergely: Proletárok-ból326
Rákosi Jenő: A Népszínház328
Péterfy Jenő: A Karthauzi-hangulat331
Petelei István: A székely336
Mikszáth Kálmán: Bede Anna tartozása339
A klub341
Justh Zsigmond: Fuimus345
Kiss József: Ágota kisasszony348
Ó mért oly későn351
Bródy Sándor: A nap lovagja351
Eötvös Károly: Deák levelei Vörösmarty-hoz354
Szabolcska Mihály: Salzburgi csapszékben356
A Grand Caféban356
Dal a kis Demeter Rózsikáról357
Kozma Andor: Magyar literatura358
Vargha Gyula: A vén komfortáblis ló360
Szőlőhegyen360
A halál hídjánál361
Rákosi Viktor: Párbajom Ciniselli-vel361
Gárdonyi Géza: A belső szoba364
Bárd Miklós: Erdők368
Ambrus Zoltán: A zenélő óra369
Hírlapírás - irodalom374
Riedl Frigyes: A középkori irodalom376
Cholnoky Viktor: Mikes Kelemen utolsó levele380
Tömörkény István: Főzés380
Harsányi Kálmán: Én nem vagyok az élet tagadója386
Ady Endre: Góg és Magóg fia387
A Gare de I' Est-en388
A halál rokona388
Sötét vizek partján389
Párisban járt az ősz389
Krisztus-kereszt az erdőn390
Az Úr Illésként elviszi390
A halál lovai390
A föl-földobott kő391
Négy-öt magyar összehajol391
Ifjú szívekben élek392
Levél Párisból392
Kosztolányi Dezső: Téli alkony394
Praeludium395
Tanár az én apám395
Szeptember elején396
Már megtanultam396
Az író397
Juhász Gyula: Búcsú398
A tápai Krisztus399
Este az Alföldön399
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz400
Április401
Jól van ez így403
Kaffka Margit: Névnapreggel403
Krudy Gyula: A hídon405
Karinthy Frigyes: Barabbás408
Prohászka Ottokár: Az én napom410
Tormay Cecile: Ő volt414
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára417
Török Gyula: Az özvegy418
Surányi Miklós: Beatrix Mátyás ravatalánál421
Móra Ferenc: Otthon422
Babits Mihály: Hegeso sírja424
A lírikus epilógja425
Két nővér426
Őszinteség426
Dal az esztergomi bazilikáról427
Psychoanalysis christiana428
Csak posta voltál429
Balázsolás430
Jónás imája431
Magyar irodalom432
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom kincsesháza A magyar irodalom kincsesháza A magyar irodalom kincsesháza A magyar irodalom kincsesháza A magyar irodalom kincsesháza

A gerinc kopott, a lapélek foltosak.

Állapot:
2.450 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba
konyv