Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.150

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története I.

A legrégibb időktől Vörösmarty Mihály föllépéséig - A középiskolák VII. osztálya számára

Előszó

"Óvakodni kell sok név, évszám és könyvcím emlegetésétől és betanultatásától: azonban, mikép a történetben, úgy itt is, a főtények alapos tudása megkövetelendő. A tárgyalás általán ne legyen... Tovább

Előszó

"Óvakodni kell sok név, évszám és könyvcím emlegetésétől és betanultatásától: azonban, mikép a történetben, úgy itt is, a főtények alapos tudása megkövetelendő. A tárgyalás általán ne legyen encikloppédikus: ne akarjon mindent, ha csak röviden is, felölelni, mint egy lexikon, hanem az igazán fontosabb jelenségekkel alaposan és bőven foglalkozzék. Harmad-, negyedrangú írók rendszerint elmaradhatnak." - Az eddigi tapasztalatok igazat adnak a Középiskolai Utasításoknak: a magyar irodalomtörténet tárgyalásából ki kell kapcsolnunk minden fölösleges részletet.
Aki rászánja magát könyvem áttanulmányozására, látni fogja, milyen gonddal rostáltam meg azt a hagyományos magyar irodalomtörténeti anyagot, mely Toldy Ferenc és Beöthy Zsolt iskolakönyveinek megjelenése óta szinte változatlanul vándorolt át kézikönyvről kézikönyvre. Forrásaimról fölösleges szólanom. Elmondhatom, amit irodalomtörténetírásunk atyja, Toldy Ferenc, ötven esztendővel ezelőtt mondott irodalomtörténeti vázlata kibocsátásakor: "Plagizátora csak magamnak vagyok" vagy amit mindnyájunk tanítómestere, Beöthy Zsolt, több mint harminc esztendeje: "Könyvemet az az igyekezet szülte, hogy igazán az ifjúságnak való irodalomtörténetet adjak. Akik forgatni méltónak tartják, azt hiszem, nem vonják kétségbe, hogy felfogásban, berendezésben és előadásban törekedtem a magam lábán járni." - Tartalmilag és alakilag olyan vezérfonalat akartam adni, mely minden irányban előmozdítsa az irodalom megkedvelésének és az irodalomtörténet tanításának ügyét. Kérem tanártársaimat: fogadják könyvemet szeretettel! Vissza

Tartalom

IRODALOMTÖRTÉNET
Bevezetés
Az irodalom7
Az irodalomtörténet8
A világirodalom9
A pogány költészet kora (-1001.)
A magyar nemzet11
A magyar nyelv12
A pogány magyarok műveltsége12
A pogány magyarok költészete13
Világirodalmi összefoglalás15
A katholikus kódex-irodalom kora (1001-1535.)
Az általános műveltség16
A középkori népköltészet18
Nyelvemlékeink 1400-ig19
Prózai munkák 1400 után20
Verses munkák 1400 után23
A latinnyelvű irodalom24
Világirodalmi összefoglalás27
A reformáció kora (1535-1603.)
Az általános műveltség29
A protestánsok bibliafordításai30
A protestánsok hitvitázó munkái31
A tudományos irodalom32
A lírai költészet33
Balassa Bálint33
Balassa Bálint költészete34
Az elbeszélő költészet36
Ilosvai Selymes Péter37
Tinódi Sebestyén38
A prózai elbeszélés39
A dráma39
Komédia Balassi Menyhártról40
Világirodalmi összefoglalás41
Az ellenreformáció kora (1603-1704.)
Az általános műveltség42
Pázmány Péter43
Pázmány Péter prózája44
A hitvitázó irodalom45
Szenczi Molnár Albert46
Apáczai Csere János47
A tudományos irodalom48
A lírai költészet48
Zrinyi Miklós élete49
A Szigeti Veszedelem50
Zrinyi Miklós epikája52
Zrinyi Miklós lírája53
Zrinyi Miklós prózája53
Gyöngyösi István élete54
Gyöngyösi István munkái55
Gyöngyösi István költészete56
A kurucvilág költészete56
A prózai elbeszélés57
A dráma58
Világirodalmi összefoglalás58
A katholikus restauráció kora (1704-1772.)
Az általános műveltség60
A vallásos és tudományos irodalom61
Amade László63
Faludi Ferenc63
Mikes Kelemen64
A dráma65
Világirodalmi összefoglalás66
A megújhodás és klasszicizmus kora (1772-1825.)
Az általános műveltség67
A politikai irodalom68
A történetírás69
A nyelvtudomány69
Irodalmi irányok70
A franciás írók
Bessenyei György71
Bessenyei György mint író72
Bessenyei György társasága73
A franciások itthon74
A deákos írók
A klasszikai triász75
Virág Benedek76
A németes írók
Érzelmes lírikusok76
Kármán József77
A magyaros írók
Dugonics András78
Gvadányi József79
Fazekas Mihály81
Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc élete82
Kazinczy Ferenc fordításai84
Kazinczy Ferenc eredeti munkái84
A nyelvújítási harc85
Kazinczy Ferenc írói köre86
Csokonai Vitéz Mihály
Csokonai Vitéz Mihály élete87
Csokonai Vitéz Mihály lírája88
Csokonai Vitéz Mihály epikája90
Kisfaludy Sándor
Kisfaludy Sándor élete91
Himfy Szerelmei91
Kisfaludy Sándor regéi92
Berzsenyi Dániel
Berzsenyi Dániel élete94
Berzsenyi Dániel költészete95
Kölcsey Ferenc
Kölcsey Ferenc élete96
Kölcsey Ferenc verses munkái98
Kölcsey Ferenc prózai munkái100
Katona József
Katona József élete102
Bánk bán102
Katona Jószef mint drámaíró104
Kisfaludy Károly
Kisfaludy Károly élete105
Kisfaludy Károly költeményei és elbeszélései106
Kisfaludy Károly szomorújátékai107
Kisfaludy Károly vígjátékai110
Világirodalmi összefoglalás111
Adatok egybeállítása (-1825)113
OLVASMÁNYOK
A pogány költészet kora (-1001.)
A katholikus kódexirodalom kora (1001-1535.)
Halotti beszéd115
A legrégibb bibliafordításból120
Három középkori példa121
Szent Margit legendája123
Ének Szent László királyról126
Ének Mátyás királyról128
Pannonia megvétele129
Szemelvények a latin irodalomból
Anonymus krónikájából132
Verbőczy István Hármaskönyvéből135
Temesvári Pelbárt prédikációiból137
Janus Pannonius költeményeiből139
A reformáció kora (1535-1603.)
Balassa Bálint
Könyörgés az Istenhez140
Borivóknak való141
Vitézek, mi lehet142
Hogy Juliára talála143
Én édes szerelmem144
Idővel paloták145
A darvaknak szól146
Boldogtalan vagyok147
Búcsúzása hazájától148
Az óceán mellett149
Tinódi Sebestyén
Verses kötetének előszava151
Szondi György halála152
Török Bálint fogsága155
Az ellenreformáció kora (1603-1704.)
Pázmány Péter
Isteni Igazságra Vezérlő Kalauz158
Prédikációk161
Katolikus énekek
Szűz Máriához166
Szent István királyhoz166
Szenczi Molnár Albert
Vágyódás az Isten után167
Bizodalom az Istenben168
Apáczai Csere János
Magyar Encyclopaedia170
Tanári székfoglaló beszéd173
Zrinyi Miklós
Szigeti veszedelem177
Idilium179
Elégia181
Feszületre185
Attila187
Szigeti Zrinyi Miklós187
Az idő és hírnév188
Peroratio188
A török áfium189
Zrinyi Miklós leveleiből195
Gyöngyösi István
Márssal Társalkodó Murányi Vénus197
Zrinyi Ilona201
A kurucvilág költészetéből
Buga Jakab éneke202
Egy bujdosó szegénylegény230
Rákóczi-nóta205
Áll előttem206
A katholikus restauráció kora (1704-1772.)
Bod Péter
Magyar Athenás207
Amade László
Én angyalkám209
Katonaének210
Faludi Ferenc
Forgandó szerencse211
Útravaló212
A feszülethez213
Az Úr Jézushoz213
Szent ember214
Mikes Kelemen
Törökországi levelek215
A megújhodás és klasszicizmus kora (1772-1825.)
Bessenyei György
Ágis tragédiája223
A philosophus227
Magyarság232
Orczy Lőrinc
A bugaci csárda tiszteletére233
Ányos Pál
Egy boldogtalan panaszai a halavány holdnál235
Baróti Szabó Dávid
Egy ledőlt diófához236
Virág Benedek
Bátorítás238
A kalitkába zárt madárról238
A kényes szenvedőhöz240
Verseghy Ferenc
Klárikámhoz241
Lilla241
Dayka Gábor
A rettenetes éj242
Titkos bú243
Szentjóbi Szabó László
A sírhalom244
Bacsányi János
A franciaországi változásokra244
Gyötrődés245
Kármán József
Fanni hagyományai246
Dugonics András
Etelka249
Gvadányi József
Egy falusi nótárius budai utazása254
Fazekas Mihály
Ludas Matyi255
Kazinczy Ferenc
Minnyihez256
Bor mellett256
Az én boldogítóm257
A nyelvrontók257
Epigrammai morál258
Írói érdem258
A nagy titok258
A kész írók258
Szokott és szokatlan258
Pályám emlékezete259
Kazinczy Ferenc leveleiből265
Csokonai Vitéz Mihály
A magánossághoz268
A tihanyi echóhoz271
Tüdőgyulladásomról273
A reményhez275
A rózsabimbóhoz276
Egy tulipánthoz277
Alku277
Phyllishez278
Mégegyszer Lillához279
Miért ne innánk279
Szerelemdal a csikóbőrös kulcshoz281
Szegény Zsuzsi a táborozáskor281
Dorottya282
Csokonai Vitéz Mihály leveleiből283
Kisfaludy Sándor
A Kesergő Szerelem284
A Boldog Szerelem288
Kisfaludy Sándor leveleiből293
Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz295
A felkölt nemességhez297
Felsőbüki Nagy Pálhoz299
Wesselényi hamvaihoz300
Fohászkodás300
Az én osztályrészem302
A közelítő tél303
Búcsuzás Kemenesaljától304
Levéltöredék barátnémhoz306
Berzsenyi Dániel leveleiből306
Kölcsey Ferenc
Himnusz308
Rákos nimfájához309
Zrinyi dala310
Zrinyi második éneke311
Csolnakon312
Hervadsz313
Bordal314
Vanitatum vanitas315
Szép Lenka317
Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett317
Parainesis321
Katona József
Bánk bán323
Kisfaludy Károly
Mohács323
Rákosi szántó a török alatt326
Szülőföldem szép határa326
Vedd sarlódat327
Xeniák327
Zuárd328
Az álmatlan király328
Eprészleány330
Iréne334
A kérők341
Kisfaludy Károly leveleiből341
Irodalomtörténeti naptár343
Függelék
Idegen írók344
Külföldi könyvesház349
Magyar könyvesház352
Évmutató353
Szálló igék354
Kötelező olvasmányok356
Könyv nélkül megtanulandó költemények357
Írásbeli dolgozatok358
Óraterv359
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története I. A magyar irodalom története I. A magyar irodalom története I.

A borító kissé foltos, sarkai sérültek. Könyvtári könyv volt.

A könyv oldalai körbevágottak.

Állapot: Közepes
4.160 Ft
3.320 ,-Ft 20
17 pont kapható
Kosárba