Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.330

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar irodalom története I.

A legrégibb időktől Petőfi Sándor haláláig/Felső kereskedelmi iskolák számára

Előszó

Az irodalom azoknak a munkáknak összessége, melyekben a maradandó értékű tartalom művészi formában jelenik meg. Ilyen munkák mindenekelőtt a szépirodalmi alkotások: a líra, epika, dráma és prózai... Tovább

Előszó

Az irodalom azoknak a munkáknak összessége, melyekben a maradandó értékű tartalom művészi formában jelenik meg. Ilyen munkák mindenekelőtt a szépirodalmi alkotások: a líra, epika, dráma és prózai elbeszélés legjelesebb termékei. Ide tartoznak továbbá egyes nevezetesebb munkák a vallási, történeti, nyelvészeti, politikai, szónoklati és levélirodalom köréből.
Az írók közül csak nagyon kevés jut be az irodalomtörténetbe. A legtöbb író munkássága semmi nyomot sem hagy, mert munkáikban nincs igazi művészi érték és nincs semmi történeti jelentőség. Az átlagos siker, a kortársak érdeklődése és egyes könyvek kelendősége keveset jelent. A legdivatosabb írók is könnyen visszasüllyednek az ismeretlenségbe, mert az utókor nem szentesíti a kortársak jó viselkedését. De az igazi nagy szellemek munkássága sohasem avul el. Vissza

Tartalom

Irodalomtörténet
Bevezetés
Az irodalom3
Az irodalomtörténet4
A világirodalom5
A pogány költészet kora (-1001.)
A magyar nemzet7
A magyar nyelv8
A pogány magyarok műveltsége8
A pogány magyarok költészete9
Világirodalmi összefoglalás11
A katholikus kódexirodalom kora (1001-1535.)
Az általános műveltség12
A középkori népköltészet14
Nyelvemlékeink 1400-ig15
Prózai munkák 1400 után16
Verses munkák 1400 után19
A latinnyelvű irodalom20
Világirodalmi összefoglalás21
A reformáció kora (1535-1603.)
Az általános műveltség25
A protestánsok bibliafordításai26
A protestánsok hitvitázó munkái27
A tudományos irodalom28
A lírai költészet29
Balassa Bálint29
Balassa Bálint költészete30
Az elbeszélő költészet32
Ilosvai Selymes Péter33
Tinódi Sebestyén34
A prózai elbeszélés35
A dráma35
Komédia Balassi Menyhártról86
Világirodalmi összefoglalás36
Az ellenreformáció kora (1603-1704.)
Az általános műveltség38
Pázmány Péter39
Pázmány Péter prózája40
A hitvitázó irodalom41
Szenczi Molnár Albert42
Apáczai Csere János43
A tudományos irodalom44
A lírai költészet44
Zrínyi Miklós élete45
A Szigeti Veszedelem46
Zrínyi Miklós epikája48
Zrínyi Miklós lírája49
Zrínyi Miklós prózája49
Gyöngyösi István élete50
Gyöngyösi István munkái51
Gyöngyösi István költészete52
A kurucvilág költészete52
A prózai elbeszélés53
A dráma54
Világirodalmi összefoglalás54
A katholikus restauráció kora (1704-1772.)
Az általános műveltség56
A vallásos és tudományos irodalom57
Amade László59
Faludi Ferenc59
Mikes Kelemen60
A dráma61
Világirodalmi összefoglalás62
A megújhodás és klasszicizmus kora (1772-1825.)
Az általános műveltség63
A politikai irodalom64
A történetírás65
A nyelvtudomány65
Irodalmi irányok66
A franciás írók
Bessenyei György67
Bessenyei György mint író68
Bessenyei György társasága69
A franciások itthon 70
A deákos írók
A klasszikai triász71
Virág Benedek72
A német írók
Érzelmes lírikusok72
Kármán József73
A magyaros írók
Dugonics András74
Gvadányi József75
Fazekas Mihály77
Kazinczy Ferenc:
Kazinczy Ferenc élete78
Kazinczy Ferenc fordításai80
Kazinczy Ferenc eredeti munkái80
A nyelvújítási harc81
Kazinczy Ferenc írói köre82
Csokonai Vitéz Mihály:
Csokonai Vitéz Mihály élete83
Csokonai Vitéz Mihály lírája84
Csokonai Vitéz Mihály epikája86
Kisfaludy Sándor:
Kisfaludy Sándor élete87
Himfy Szerelmei87
Kisfaludy Sándor regéi88
Berzsenyi Dániel:
Berzsenyi Dániel élete90
Berzsenyi Dániel költészete91
Kölcsey Ferenc:
Kölcsey Ferenc élete92
Kölcsey Ferenc verses munkái94
Kölcsey Ferenc prózai munkái96
Katona József:
Katona József élete98
Bánk Bán98
Katona József mint drámaíró100
Kisfaludy Károly:
Kisfaludy Károly élete101
Kisfaludy Károly költeményei és elbeszélései102
Kisfaludy Károly szomorújátékai103
Kisfaludy Károly vígjátékai106
Világirodalmi összefoglalás107
A romanticizmus és népiesség kora (1825-1849.)
Az általános műveltség109
Széchenyi István111
Kossuth Lajos112
A politikai irodalom113
A történetírás114
Az irodalomtörténet114
A nyelvtudomány115
Vörösmarty Mihály:
Vörösmarty Mihály élete116
Zalán Futása118
Vörösmarty Mihály epikája119
Vörösmarty Mihály lírája120
Vörösmarty Mihály drámái122
Vörösmarty Mihály jelentősége123
A líra és az epika
Bajza József124
Czuczor Gergely125
Garay János126
Az almanach-líra127
A magyar népköltés128
A regény és a dráma
Fáy András128
Gaal József129
Elbeszélők130
Drámaírók131
Jósika Miklós:
Jósika Miklós élete132
Jósika Miklós munkái133
Jósika Miklós regényírása134
Eötvös József:
Eötvös József élete135
Eötvös József munkái136
Eötvös József regényírása139
Petőfi Sándor:
Petőfi Sándor élete140
Petőfi Sándor családi, szerelmi és hazafias költészete142
Petőfi Sándor bölcselő költészete143
Petőfi Sándor népdalai és bordalai144
Petőfi Sándor leíró költeményei és életképei144
Petőfi Sándor elbeszélő költeményei146
Petőfi Sándor prózai munkái147
Petőfi Sándor jelentősége148
Világirodalmi összefoglalás148
Olvasmányok
A pogány költészet kora (-1001.
A katholikus kódexirodalom kora (1001-1535.)
Halotti beszéd153
A legrégibb bibliafordításból157
Három középkori példa158
Szent Margit legendája160
Ének Szent László királyról163
Ének Mátyás királyról165
Pannonia megvétele166
A reformáció kora (1535-1603.)
Balassa Bálint:
Könyörgés az Istenhez170
Borivóknak való171
Vitézek, mi lehet172
Hogy Juliára talála173
Én édes szerelmem174
Idővel paloták175
A darvaknak szól176
Boldogtalan vagyok177
Búcsúzása hazájától178
Az óceán mellett179
Tinódi Sebestyén:
Verses kötetének előszava181
Szondi György halála182
Az ellenreformáció kora (1603-1704.)
Pázmány Péter:
Isteni igazságra vezérlő kalauz185
Prédikációk188
Zrínyi Miklós:
Szigeti veszedelem191
Szigeti Zrínyi Miklós195
Deli Vid195
Az idő és hírnév196
Peroratio196
A török áfium197
Gyöngyösi István:
Márssal társalkodó Murányi Vénus200
Zrínyi Ilona204
A kurucvilág költészetéből
Buga Jakab éneke265
Egy bujdosó szegénylegény260
Rákóczi-nóta208
ÁB előttem209
A katholikus restauráció kora (1704-1772.)
Amade László:
Katonaének210
Faludi Ferenc:
Forgandó szerencse211
Útravaló212
A feszülethez213
Az Úr Jézushoz213
Szent ember214
Mikes Kelemen:
Törökországi levelek215
A megújhodás és klasszicizmus kora (1772-1825.)
Bessenyei György:
Ágis tragédiája223
A philosophus227
Baróti Szabó Dávid:
Egy ledőlt diófához228
Virág Benedek:
Bátorítás230
A kalitkába zárt madárról230
Verseghy Ferenc:
Klárikámhoz232
Lilla232
Dayka Gábor:
A rettenetes új233
Titkos bú234
Szentjóbi Szabó László:
A sírhalom235
Bacsányi János:
A franciaországi változásokra235
Gyötrődés236
Kármán József:
Fanni hagyományai237
Dugonics András:
Etelka240
Gvadányi József:
Egy falusi nótárius budai utazása245
Fazekas Mihály:
Ludas Matyi246
Kazinczy Ferenc:
Minnyihez247
Bor mellett247
Epigrammai morál248
Írói érdem248
A nagy titok248
A kész írók248
Szokott és szokatlan248
Kazinczy Ferenc leveleiből249
Csokonai Vitéz Mihály:
A magánossághoz252
A tihanyi echóhoz255
A reményhez257
A rózsabimbóhoz258
Egy tulipánhoz259
Alku259
Szerelemdal a csikóbőrös kulcshoz260
Szegény Zsuzsi a táborozáskor261
Dorottya262
Kisfaludy Sándor:
A Kesergő Szerelem263
A Boldog Szerelem266
Berzsenyi Dániel:
A magyarokhoz267
Fohászkodás269
Az n osztályrészem270
A közelítő tél270
Levéltöredék barátnémhoz272
Kölcsey Ferenc:
Himnusz273
Rákos nimfájához274
Zrínyi dala275
Zrínyi második éneke276
Csolnakon277
Hervadsz278
Bordal279
Szép Lenka281
Parainesis282
Katona József:
Bánk bán284
Kisfaludy Károly:
Mohács284
Rákosi szántó a török alatt287
Szülőföldem szép határa287
Vedd sarlódat288
Xeniák288
Zuárd289
Az álmatlan király289
Eprészleány291
A romanticizmus és népiesség kora (1825-1848.)
Vörösmarty Mihály:
Zalán futása295
András és Béla304
A buvár Kund305
Szilágyi és Hajmási306
Szép Ilonka309
Kis gyermek halálára313
A szegény asszony könyve314
Késő vágy315
Ábránd316
A merengőhöz316
Keserű pohár319
Magyarország címere320
Kisfaludy Károly sírjára320
Két gyermek sírja320
Emlékkönyvbe320
Ősök320
Szózat320
A vén cigány322
A két szomszédvár324
Csongor és Tünde324
Bajza József:
Isten hozzád325
Ébresztő326
Czuczor Gergely:
Hunyadi327
Riadó328
Garay János:
Kont330
Az Obsitosból352
Fáy András:
Meséiből336
Jósika Miklós:
Abafi340
Eötvös József:
Búcsú340
Mohács342
Végrendelet342
A falu jegyzője343
Petőfi Sándor:
Szülőföldemen344
Reszket a bokor, mert345
Minek nevezzelek?345
Szeptember végén346
Pacsirtaszót hallok megint347
Honfidal348
A hazáról348
Véres napokról álmodom350
Egy gondolat bánt engemet351
Nemzeti dal352
Ha férfi vagy352
Mit szól a bölcs?353
Temetésre szól az ének354
A virágnak megtiltani nem lehet354
Befordultam a konyhára356
A faluban utcahosszat357
A szerelem, a szerelem357
Megy a juhász szamáron357
Falu végén kurta kocsma358
Az Alföld358
Sári néni360
Pató Pál úr361
János vitéz362
Közgazdasági, mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi vonatkozású olvasmányok
Irodalomtörténeti áttekintés
Előzmények362
Széchenyi István364
Kossuth Lajos365
Közgazdasági irodalmunk fejlődése365
Mezőgazdasági irodalmunk fejlődése367
Ipari irodalmunk fejlődése368
Kereskedelmi irodalmunk fejlődése368
Olvasmányok
Orczy Lőrinc: A kereskedésről369
Gróf Széchenyi István: Stadium370
Gróf Széchenyi István: Gondolatok373
Kossuth Lajos: A magyar ipart védő egyesületről374
Kossuth Lajos: Magyar kereskedelmi társaság378
Gaal Jenő: Gróf Széchenyi István nemzetgazdasági eszméi381
A dráma és a regény
A dráma386
A drámáról általában386
A dráma szerkezete387
A dráma hősei388
A dráma fajai389
A görög dráma390
Az újkori dráma393
A magyar dráma397
A regény398
A regényről általában399
A regény fajai400
A történeti regény401
A regény a világirodalomban402
A regény a magyar irodalomban405
A novella406
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem