Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A magyar irodalom története I-II.

I.: A legrégibb időktől Vörösmarty Mihály föllépéséig - A középiskolák VII. osztálya számára/II.: Vörösmarty Mihály föllépésétől napjainkig - A középiskolák VIII. osztálya számára

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

"Óvakodni kell sok név, évszám és könyvcím emlegetésétől és betanultatásától: azonban, mikép a történetben, úgy itt is, a főtények alapos tudása megkövetelendő. A tárgyalás általán ne legyen... Tovább

Előszó

"Óvakodni kell sok név, évszám és könyvcím emlegetésétől és betanultatásától: azonban, mikép a történetben, úgy itt is, a főtények alapos tudása megkövetelendő. A tárgyalás általán ne legyen encikloppédikus: ne akarjon mindent, ha csak röviden is, felölelni, mint egy lexikon, hanem az igazán fontosabb jelenségekkel alaposan és bőven foglalkozzék. Harmad-, negyedrangú írók rendszerint elmaradhatnak." - Az eddigi tapasztalatok igazat adnak a Középiskolai Utasításoknak: a magyar irodalomtörténet tárgyalásából ki kell kapcsolnunk minden fölösleges részletet.
Aki rászánja magát könyvem áttanulmányozására, látni fogja, milyen gonddal rostáltam meg azt a hagyományos magyar irodalomtörténeti anyagot, mely Toldy Ferenc és Beöthy Zsolt iskolakönyveinek megjelenése óta szinte változatlanul vándorolt át kézikönyvről kézikönyvre. Forrásaimról fölösleges szólanom. Elmondhatom, amit irodalomtörténetírásunk atyja, Toldy Ferenc, ötven esztendővel ezelőtt mondott irodalomtörténeti vázlata kibocsátásakor: "Plagizátora csak magamnak vagyok" vagy amit mindnyájunk tanítómestere, Beöthy Zsolt, több mint harminc esztendeje: "Könyvemet az az igyekezet szülte, hogy igazán az ifjúságnak való irodalomtörténetet adjak. Akik forgatni méltónak tartják, azt hiszem, nem vonják kétségbe, hogy felfogásban, berendezésben és előadásban törekedtem a magam lábán járni." - Tartalmilag és alakilag olyan vezérfonalat akartam adni, mely minden irányban előmozdítsa az irodalom megkedvelésének és az irodalomtörténet tanításának ügyét. Kérem tanártársaimat: fogadják könyvemet szeretettel! Vissza

Tartalom

I. KÖTET
Irodalomtörténet.
Bevezetés.
Az irodalom 7
Az irodalomtörténet 8
A világirodalom 9
1.
A pogány költészet kora.
(-1001.)
A magyar nemzet 11
A magyar nyelv 12
A pogány magyarok műveltsége 12
A pogány magyarok költészete 13
Világirodalmi összefoglalás ... 15
2.
A katholikus kódexirodalom kora.
(1001-1535.)
Az általános műveltség 16
A középkori népköltészet 18
Nyelvemlékeink 1400-ig 19
Prózai munkák 1400 után ... 20
Verses munkák 1400 után ... 23
A latinnyelvű irodalom 24
Világirodalmi összefoglalás ... 27
3.
A reformáció kora.
(1535-1603.)
Az általános műveltség 29
A protestánsok bibliafordításai 30
A protestánsok hitvitázó munkái 31
A tudományos irodalom 32
A lírai költészet 33
Balassa Bálint 33
Balassa Bálint költészete 34
Az elbeszélő költészet 36
Ilosvai Selymes Péter 37
Tinódi Sebestyén 38
A prózai elbeszélés 39
A dráma 39
Komédia Balassi Menyhártról 40
Világirodalmi összefoglalás ... 41
4.
Az ellenreformáció kora.
(1603-1704.)
Az általános műveltség 42
Pázmány Péter 43
Pázmány Péter prózája 44
A hitvitázó irodalom 45
Szenezi Molnár Albert 46
Apáczai Csere János 47
A tudományos irodalom 48
A lírai költészet 48
Zrínyi Miklós élete 49
A Szigeti Veszedelem 50
Zrinyi Miklós epikája 52
Zrínyi Miklós lírája 53
Zrinyi Miklós prózája 53
Gyöngyösi István élete 54
Gyöngyösi István munkái 55
Gyöngyösi István költészete 56
A kurucvilág költészete 56
A prózai elbeszélés 57
A dráma 58
Világirodalmi összefoglalás 58
5.
A katholikus restauráció kora.
(1704-1772.)
Az általános műveltség 60
A vallásos és tudományos irodalom 61
Amade László 63
Faludi Ferenc 63
Mikes Kelemen 64
A dráma 65
Világirodalmi összefoglalás ... 66
6.
A megújhodás és klasszicizmus kora.
(1772-1825.)
Az általános műveltség 67
A politikai irodalom 68
A történetírás 69
A nyelvtudomány 69
Irodalmi irányok 70
A franciás írók.
Bessenyei György 71
Bessenyei György mint író ... 72
Bessenyei György társasága . 73
A franciások itthon 74
A deákos írók.
A klasszikai triász 75
Virág Benedek 76
A németes írók.
Érzelmes lírikusok 76
Kármán József 77
A magyaros írók.
Dugonics András 78
Gvadányi József 79
Fazekas Mihály 81
Kazinczy Ferenc.
Kazinczy Ferenc élete 82
Kazinczy Ferenc fordításai ... 84
Kazinczy Ferenc eredeti munkái 84
A nyelvújítási harc 85
Kazinczy Ferenc írói köre ... 86
Csokonai Vitéz Mihály.
Csokonai Vitéz Mihály élete .. 87
Csokonai Vitéz Mihály lírája . 88
Csokonai Vitéz Mihály epikája 90
Kisfaludy Sándor.
Kisfaludy Sándor élete 91
Himfy Szerelmei 91
Kisfaludy Sándor regéi 92
Berzsenyi Dániel.
Berzsenyi Dániel élete 94
Berzsenyi Dániel költészete .. 95
Kölcsey Ferenc.
Kölcsey Ferenc élete 96
Kölcsey Ferenc verses munkái 98
Kölcsey Ferenc prózai munkái 100
Katona József.
Katona József élete 102
Bánk Bán 102
Katona József mint drámaíró 104
Kisfaludy Károly.
Kisfaludy Károly élete 105
Kisfaludy Károly költeményei
és elbeszélései 106
Kisfaludy Károly szomorújátékai 107
Kisfaludy Károly vígjátékai.. 110
Világirodalmi összefoglalás ... 111
Adatok egybeállítása (-1825).. 113
OLVASMÁNYOK.
l.
A pogány költészet kora.
(-1001.)
2.
A katholikus kódexirodalom kora.
(1001-1535.)
Halotti beszéd 115
A legrégibb bibliafordításból . 120
Három középkori példa 121
Szent Margit legendája 123
Ének Szent László királyról . 126
Ének Mátyás királyról 128
Pannónia megvétele 129
Szemelvények a latin irodalomból.
Anonymus krónikájából 132
Verbőczy István Hármaskönyvéből 135
Temesvári Pelbárt prédikációidból 137
Janus Pannonius költeményeiből 139
3.
A reformáció kora.
(1535-1603.)
Balassa Bálint
Könyörgés az Istenhez 140
Borivóknak való 141
Vitézek, mi lehet 142
Hogy Juliára talála 143
Én édes szerelmem 144
Idővel paloták 145
A darvaknak szól 146
Boldogtalan vagyok 147
Búcsúzása hazájától 148
Az óceán mellett 149
Tinódi Sebestyén.
Verses kötetének előszava 151
Szondi György halála 152
Török Bálint fogsága 155
4.
Az ellenreformáció kora.
(1603-1704.)
Pázmány Péter.
Isteni Igazságra Vezérlő Kalauz 158
Prédikációk 161
Katolikus énekek.
Szűz Máriához 166
Szent István királyhoz 166
Szenczi Molnár Albert.
Vágyódás az Isten után 167
Bizodalom az Istenben 168
Apáczai Csere János.
Magyar Encyclopaedia 170
Tanári székfoglaló beszéd 173
Zrinyi Miklós.
Szigeti veszedelem 177
Idilium 179
Elégia 181
Feszületre 185
Attila 187
Szigeti Zrinyi Miklós 187
Az idő és hírnév 188
Peroratio 188
A török áfium 189
Zrinyi Miklós leveleiből 195
Gyöngyösi István.
Márssal Társalkodó Murányi Vénus 197
Zrinyi Ilona 201
A kurucvilág költészetéből.
Buga Jakab éneke 202
Egy bujdosó szegénylegény .. 230
Rákóczi-nóta 205
Áll előttem 206
5.
A katholikus restauráció kora.
(1704-1772.)
Bod Péter.
Magyar Athenás 207
Amadé László.
Én angyalkám 209
Katonaének 210
Faludi Ferenc.
Forgandó szerencse 211
Útravaló 212
A feszülethez 213
Az Úr Jézushoz 213
Szent ember 214
Mikes Kelemen.
Törökországi levelek 215
6.
A megújhodás és klasszicizmus kora.
(1772-1825.)
Bessenyei György.
Ágis tragédiája 223
A philosophus 227
Magyarság 232
Orczy Lőrinc.
A bugaci csárda tiszteletére. 233
Ányos Pál.
Egy boldogtalan panaszai a halavány holdnál 235
Baróti Szabó Dávid.
Egy ledőlt diófához 236
Virág Benedek.
Bátorítás 238
A kalitkába zárt madárról .. 238
A kényes szenvedőhöz 240
Verseghy Ferenc.
Klárikámhoz 241
Lilla 241
Dayka Gábor.
A rettenetes éj 242
Titkos bú 243
Szentjóbi Szabó László.
A sírhalom 244
Bacsányi János.
A franciaországi változásokra 244
Gyötrődés 245
Kármán József.
Fanni hagyományai 246
Dugonics András.
Etelka 249
Gvadányi József.
Egy falusi nótárius budai utazása 254
Fazekas Mihály.
Ludas Matyi 255
Kazinczy Ferenc.
Minnyihez 256
Bor mellett 256
Az én boldogítóm 257
A nyelvrontók 257
Epigrammai morál 258
írói érdem 258
A nagy titok 258
A kész írók 258
Szokott és szokatlan 258
Pályám emlékezete 259
Kazinczy Ferenc leveleiből 265
Csokonai Vitéz Mihály.
A magánossághoz 268
A tihanyi echóhoz 271
Tüdőgyulladásomról 273
A reményhez 275
A rózsabimbóhoz 276
Egy tulipánthoz 277
Alku 277
Phyllishez 278
Mégegyszer Lillához 279
Miért ne innánk 279
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 281
Szegény Zsuzsi a táborozáskor 281
Dorottya 282
Csokonai Vitéz Mihály leveleiből 283
Kisfaludy Sándor.
A Kesergő Szerelem 284
A Boldog Szerelem 288
Kisfaludy Sándor leveleiből 293
Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz 295
A felkölt nemességhez 297
Felsőbüki Nagy Pálhoz 299
Wesselényi hamvaihoz 300
Fohászkodás 300
Az én osztályrészem 302
A közelítő tél 303
Búcsúzás Kemenesaljától 304
Levéltöredék barátnémhoz ... 306
Berzsenyi Dániel leveleiből . . . 306
Kölcsey Ferenc.
Himnusz 308
Rákos nimfájához 309
Zrínyi dala 310
Zrínyi második éneke 311
Csolnakon 312
Hervadsz 313
Bordal 314
Vanitatum vanitas. 315
Szép Lenka 317
Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett 317
Parainesis 321
Katona József.
Bánk bán 323
Kisfaludy Károly.
Mohács 323
Rákosi szántó a török alatt . 326
Szülőföldem szép határa 326
Vedd sarlódat 327
Xéniák 327
Zuárd 328
Az álmatlan király 328
Eprészleány 330
Iréné 334
A kérők 341
Kisfaludy Károly leveleiből 341
Irodalomtörténeti Naptár 34
FÜGGELÉK
I. Idegen írók 344
II. Külföldi könyvesház. 349
III. Magyar könyvesház 352
IV. Évmutató .. 353
V. Szálló igék 354
VI. Kötelező olvasmányok .. 356
VII. Könyv nélkül megtanulandó költemények 357
VIII. írásbeli dolgozatok 358
IX. Óraterv 359


II. KÖTET
IRODALOMTÖRTÉNET.
7.
A romanticizmus és népiesség kora.
(1825-1849.)
Az általános műveltség 3
Széchenyi István 5
Kossuth Lajos 6
A politikai irodalom 7
A történetírás 8
Az irodalomtörténet 8
A nyelvtudomány 9
Vörösmarty Mihály.
Vörösmarty Mihály élete 10
Zalán futása 12
Vörösmarty Mihály epikája 13
Vörösmarty Mihály lírája 14
Vörösmarty Mihály drámái 15
Vörösmarty Mihály jelentősége 17
A líra és az epika.
Bajza József 18
Czuczor Gergely 19
Garay János 20
Az almanach-líra 21
A magyar népköltés 22
A regény és a dráma.
Fáy András 22
Gaal József 23
Elbeszélők 24
Drámaírók 25
Jósika Miklós.
Jósika Miklós élete 26
Jósika Miklós munkái 27
Jósika Miklós regényírása 28
Eötvös József.
Eötvös József élete 29
Eötvös József munkái 30
Eötvös József regényírása 33
Petőfi Sándor.
Petőfi Sándor élete 34
Petőfi Sándor családi, szerelmi és hazafias költészete 36
Petőfi Sándor bölcselő költészete 37
Petőfi Sándor népdalai és bordalai 38
Petőfi Sándor leíró költeményei és életképei 38
Petőfi Sándor elbeszélő költeményei 40
Petőfi Sándor prózai munkái 41
Petőfi Sándor jelentősége 42
Világirodalmi összefoglalás 42
A népiesség és realizmus kora.
(1849-1882.)
Az általános műveltség 45
Deák Ferenc 47
A politikai irodalom 48
A történetírás 48
Az irodalomtörténet 49
A nyelvtudomány 50
Arany János.
Arany János élete 50
A Toldi-trilógia 52
Buda halála 54
Arany János elbeszélő költeményei 55
Arany János balladái 56
Arany János lírája 58
Arany János jelentősége 59
Kemény Zsigmond.
Kemény Zsigmond élete 60
Kemény Zsigmond munkái... 61
Kemény Zsigmond regényírása 64
Jókai Mór.
Jókai Mór élete 65
Jókai Mór munkái 66
Jókai Mór regényírása 68
Szigligeti Ede.
Szigligeti Ede élete 70
Szigligeti Ede munkái 71
Szigligeti Ede mint népszínműíró 72
Madách Imre.
Madách Imre élete 73
Az ember tragédiája 74
Az ember tragédiájának értéke 76
A líra és az epika.
Tompa Mihály 77
Petőfi Sándor követői 78
Tóth Kálmán 79
Arany János követői 80
Szász Károly 81
Gyulai Pál 81
Thaly Kálmán . . 82
Vajda János 83
A regény és a dráma.
Elbeszélők 84
Drámaírók 86
Tóth Ede 87
Világirodalmi összefoglalás 87
A realizmus, naturalizmus
és szimbolizmus kora.
1882-1920.)
Az általános műveltség 90
A tudományos irodalom 92
A történetírás 92
Az irodalomtörténet 93
A nyelvtudomány 94
A líra és az epika.
Lírikusok és epikusok 95
Reviczky Gyula 95
Kiss József 96
Endrődi Sándor 97
Vargha Gyula 98
Kiváló költők 99
A regény és a dráma.
Elbeszélők és színműírók 101
Csiky Gergely 101
Tolnai Lajos 103
Eötvös Károly 103
Rákosi Viktor 104
Kiváló elbeszélők és színműírók 105
Mikszáth Kálmán.
Mikszáth Kálmán élete 108
Mikszáth Kálmán munkái ... 110
Mikszáth Kálmán regényírása 111
Gárdonyi Géza.
Gárdonyi Géza élete 111
Gárdonyi Géza munkái 112
Gárdonyi Géza regényírása ... 114
A szépirodalom elhajlása a nemzeti iránytól.
A Hét írói 115
A Nyugat írói 116
Ady Endre.
Ady Endre élete 117
Ady Endre munkái 118
Ady Endre költészete 117
Ady Endre utánzói 118
Világirodalmi összefoglalás 119
10.
A mai magyar írók.
= Vázlat. =
Tudósok 122
Költők 123
Elbeszélők és színműírók 126
Herczeg Ferenc 129
Az elszakított országrészek irodalma 131
Adatok egybeállítása 132
OLVASMÁNYOK.
7.
A romanticizmus és népiesség kora.
(1825-1849.)
Vörösmarty Mihály.
Zalán futása 134
András és Béla 143
A búvár Kund 144
Szilágyi és Hajmási 145
Szép Ilonka 148
Késő vágy 152
Ábránd 152
A merengőhöz 153
Keserű pohár 154
Magyarország címere 156
Kisfaludy Károly sírjára 156
Két gyermek sírja 156
Emlékkönyvbe 159
Ősök 159
Méh 157
Laurának 157
Szózat 157
Harci dal 158
Emlékkönyvbe 159
A vén cigány 160
A két szomszédvár 162
Csongor és Tünde 163
Leveleiből 163
Bajza József.
Isten hozzád 165
Ébresztő 165
Czuczor Gergely.
Hunyadi 167
Riadó 168
Garay János.
Kont 170
Az Obsitosból 172
Fáy András.
Meséiből 176
Jósika Miklós.
Abafi 180
Eötvös József.
Búcsú 181
Végrendelet 182
A falu jegyzője 183
Petőfi Sándor.
Szülőföldemen 183
Reszket a bokor, mert 185
Minek nevezzelek? 185
Szeptember végén 186
Pacsirtaszót hallok megint ... 187
Nemzeti dal . 187
Ha férfi vagy 188
Temetésre szól az ének 190
A virágnak megtiltani nem lehet 190
Befordultam a konyhára 191
A faluban utcahosszat 192
A szerelem, a szerelem 192
Megy a juhász szamáron 192
Falu végén kurta kocsma 193
Sári néni 194Pató Pál úr 195
János vitéz 195
8.
A népiesség és realizmus kora.
(1849-1882.)
Arany János.
V. László 197
Szondi két apródja 199
A walesi bárdok 201
Bor vitéz 204
Tetemre-hívás 205
Tengeri-hántás 208
Vörös Rébék 211
Hídavatás 212
Népdalok 214
Ősszel 215
Letészem a lantot 216
Fiamnak 217
Kertben 218
Gondolatok a béke-kongresszus felől 219
Kozmopolita költészet 222
A tölgyek alatt 223
Mindvégig 224
Epilogus 224
Toldi 226
Toldi estéje 226
Buda halála 227
Leveleiből 228
Kemény Zsigmond.
Zord idő 230
Jókai Mór.
Az új földesúr 231
Madách Imre.
Az ember tragédiája 232
Tompa Mihály.
A gólyához 233
A madár fiaihoz 234
Pusztán 235
A sebzett szarvas 237
Terebélyes, nagy fa 238
Tóth Kálmán.
Hogyha titkolt könnyeimből 239
Halál 239
Előre 240
Lévay József.
Szüretünk 241
Mikes 243
Aratás 244
Szász Károly.
Iduna 245
Hazámhoz 246
Bálban 246
Gyulai Pál.
Horatius olvasásakor 248
Szeretnélek még egyszer látni 250
Bálteremben 250
Hadnagy uram 252
Egy régi udvarház utolsó gazdája 252
Thaly Kálmán.
Kuruc tábori dal 253
Balog Adám nótája 254
A kölesdi harcról 255
Esztergom megvételéről 256
Rákóczi búcsúja 258
Vajda János.
Száll a hegyre 260
A váli erdőben 261
Az üstökös 261
Húsz év múlva 262
Tavasz felé 262
Tóth Ede.
A falu rossza 263
A realizmus, naturalizmus és szimbolizmus kora.
(1882-1920.)
Reviczky Gyula.
Imakönyvem 265
Ó, még csak egyszer összejönnénk 266
Ősz felé 267
Kiss József.
Egy sír 267
Ó, mért oly későn 263
Tüzek 268
Endrődi Sándor.
Visszavárlak 270
A kuruc nótákból 272
Az anakreoni dalokból 273
Vargha Gyula.
Régi szüretek 275
Tinódi halála 276
Mikszáth Kálmán.
A fekete város 278
Gárdonyi Géza.
Isten rabjai 279
Ady Endre.
Az Új Versek előhangja 279
Párizsban járt az Ősz 280
A halál lovai 281
Az Illés szekerén 281
Elillant évek szőlőhegyén 281
Ádám, hol vagy? 282
10.
A mai magyar írók.
Jakab Ödön.
Ott születtem 283
Róza 284
Kozma Andor.
Kölcsönös babér 284
Senki és valaki 285
Szabolcska Mihály.
Salzburgi csapszékben 288
A Grand Caféban 287
Sajó Sándor.
Magyar ének 1919-ben 287
E rab föld mind az én hazám 289
Végvári.
Nagy magyar télben 290
Eredj, ha tudsz 291
Herczeg Ferenc.
Pogányok 293
Irodalomtörténeti Naptár 294
FÜGGELÉK.
I. Idegen írók 371
II. Külföldi Könyvesház .. 375
III. Magyar Könyvesház . . . 378
IV. Évmutató 379
V. Szálló igék 380
VI. Kötelező olvasmányok.. 384
VII. Könyv nélkül megtanulandó költemények .. 386
VIII. írásbeli dolgozatok 387
IX. Óraterv 388
X. Érettségi tételek 389
XI. Templomi énekek 390
XII. Magyar népdalok 393
Irodalomtörténeti Naptár 395
Névmutató 397
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II. A magyar irodalom története I-II.

A borítók sarkai kissé sérültek. A kötetek több lapján bejegyzések, aláhúzások, a címlapokon pecsét és tulajdonosi bejegyzés található. Néhány lap foltos.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba