Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

971.762

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a 4000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar irodalom történetei I.

A kezdetektől 1800-ig

Fülszöveg

Míg a korábbi irodalomtörténetek általában egyféle célelvű folyamatot igyekeztek figyelemmel kísérni, ez a munka olyan célelvűségeknek a kölcsönhatásával számol, amelyek között olykor feszültség, sőt akár még ellentmondás is érzékelhető. A későbbi nem okvetlenül magasabb rendű; Ady költészetét nehéz volna fejlettebbnek minősíteni Arany Jánoséhoz képest. Mi több, ugyanaz a jelenség egyik távlatból előzménynek, más vonatkozásban inkább visszatérésnek mutatkozhat. Az egyetlen kulturális örökségbe vetett hit arra ösztönözhet, hogy az irodalom múltjának áttekintése üdvtörténetnek rendelődjék alá. Ezzel a felfogással szemben azt a szemléletet próbáltuk érvényre juttatni, mely különböző hagyományok létét tételezi föl, és tartózkodik korszakok egyértelmű kijelölésétől, mert nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy ugyanaz a jelenség egyaránt értelmezhető folytonosságként és megszakítottságként. Ezért adtuk e sokszerzős munkának a következő címet: A magyar irodalom történetei.

Tartalom

Szegedy-Maszák Mihály: Előszó 11
Jankovits László: Mikor, hogyan kezdődött? I. e. 1000 k.? Kr. u. 1000 k.? A keresztény magyar királyság létrejötte? 18
Horváth Iván: A székely rovásírás és a latin-magyar ábécé. 8-9. század: A 8-9. században kerülhetett a földbe a szarvasi késő avar kori tűtartó 36
Nemerkényi Előd: Latin Szentírás-magyarázat. 11. század: Szent Gellért: Deliberatio 49
Madas Edit: A szóbeliség és az írásbeliség határán. 1192-1195: A Halotti beszéd 59
Vizkelety András: A magyar líra első fennmaradt terméke. 1250-1300: Ómagyar Mária-siralom 71
Madas Edit: A kolduló rendi prédikációirodalom kibontakozása Magyarországon. 1275-1300: A Pécsi egyetemi beszédek 78
Vizkelety András: Német írásbeliség és irodalmi műveltség a középkori Magyarországon. 1346: Az első hazai német oklevél 90
Csehy Zoltán: Vendégjáték a priapikus Parnasszuson. 1426: Megjelenik Antonio Beccadelli Hermaphroditusa 98
Ritoókné Szalay Ágnes: A humanisták közös Európája. 1449 (?): Az ókori Róma szava a szkíta vidéken 112
Bene Sándor: Középkor és reneszánsz határán: teológia és politika. 1467/1471: Megszületnek Andreas Pannonius királytükrei 118
Tóth Tünde: A virágének vita. 1485: „Emericus Terek köszön Krisztinának..." - töredék 133
Jankovits László: A Mohács előtti humanista költészet szakaszai. 1490. április 6.: Hunyadi Mátyás halála 146
Bárczi Ildikó: Virtuális könyvtár a késő középkori Magyarországon. 1500: Közeleg Krisztus születésének 1500. évfordulója 153
Véber János: Váradi Péter és leveleskönyve. 1501: Meghal Váradi Péter 168
Tóth Péter: „Némely alázatos doktor szűz Mária képében" 1506: Drámai szövegeink a középkorban 180
Szörényi László - Jankovits László: A megíratlan és a megírt magyar tárgyú eposz. 1519: Megjelenik Stephanus Taurinus Stauromachiája 195
Kiss Farkas Gábor: Politikai retorika a törökellenes irodalomban. 1523: Nagyszombati Márton: A magyar királyság előkelőihez 204
Kecskeméti Gábor: A régi magyarországi irodalomelmélet alappozíciói. 1525: Melanchthon kidolgozza a genus didascalicum elméletét 217
Sarbak Gábor: A pálos rendtörténet. 1526-1541: Vitae fratrum eremitarum ordinis sancti Pauli primi eremitae 228
Horváth Iván: A magyar vers a reneszánsz és reformáció korában. 1536: Megjelenik két verskötet 236
Latzkovits Miklós: A 16. századi magyar dráma. 1550: Megjelenik az első magyar nyelvű dráma 250
Jankovits László: Jacobus Piso Schediája. 1554: Jacobus Piso verseskötetének megjelenése 266
Vadai István: A tudósító ének műfaja. 1554: Megjelenik Tinódi Sebestyén Cronicája 274
Balázs Mihály: Eszmei és műfaji frissesség a 16. századi párbeszédes unitárius művekben. 1568: A tordai országgyűlés határozata 286
Balázs Mihály: Radikális dogmakritika és fikciós lelemény Jacobus Palaeologus műveiben. 1572: Palaeologus Erdélybe érkezik 296
Orlovszky Géza: A históriás ének. 1574: Megjelenik a Cancionale 310
Oláh Szabolcs: A hitvita retorikája: nyilvánosság és önszemlélet. 1577: Megjelenik Telegdi Miklós Postilláinak első része és Bornemisza Péter Négy könyvetskéje 323
Sudár Balázs: Madzsari türki. 1588-1589: Lejegyzésre kerül a Palatics-kódex, benne egy török-magyar verssel 337
Horváth Iván: Balassi könyve. 1590: Elkészül Balassi „Maga kezével írt könyve" 351
Nagy Levente: História, emlékezet, önvallomás. 1593: Az erdélyi magyar történeti- és emlékirat-irodalom a 16-18. században 363
Ács Pál: Balassi Bálint apoteózisa Rimay János Epicédiumában. 1596: Megjelenik a Balassi-epicédium 374
H. Hubert Gabriella: Kánonképzés a gyülekezeti énekköltészetben. 1602: Megjelenik Újfalvi Imre debreceni énekeskönyve 382
Balázs Mihály: Hitvita és fabula. 1609: Hitvita és fabula 394
Laczházi Gyula: Vanitas és memento mori. 1623: Megjelenik Nyéki Vörös Mátyás Dialógusa 410
Szilasi László: Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején. 1632: Solvirogram Pannonius Istenes énekek-kiadása 422
Ács Pál: A "helyettes áldozat" allegóriái a Zrínyiász kilencedik énekében. 1651: Megjelenik a Szigeti veszedelem 438
Kiss Farkas Gábor: Az imitatio elmélete és gyakorlata a Szigeti veszedelemben. 1651: Megjelenik az Adriai tengernek Syrenaia 447
Szörényi László: A szerkesztett verskötet mint a szerző ifjúkori önarcképe. 1651: Adriai tengernek Syrenaia Groff Zrini Miklós 467
Bene Sándor: A Jövő története és az olvasók. 1653: Zrínyi befejezi a Vitéz hadnagyot 487
Szentpéteri Márton - Viskolcz Noémi: Egyetemes tudomány Erdélyben: Alsted, Bisterfeld és Comenius. 1655: Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia 501
Fazekas Sándor - Labádi Gergely: „Sok festékkel kelle az dolgot színlelni" 1664: Meghal Zrínyi Miklós, színre lép Gyöngyösi 514
Jankovics József: A magyar verses regény kezdetei, avagy a kánonból kiiktatott barokk költő. 1664: Megjelenik a Marssal társolkodó Murányi Vénus 522
S. Sárdi Margit: A magyar női költészet történetének első fejezete. 1690: Nőköltők színre lépése 539
Nagy Levente: Az emlékirat-irodalom. 1704: Bethlen Miklós Önéletírása 555
ifj. Tóth-Barbalics István: Cum Deo. 1719: A fejedelem (valószínűleg) befejezi a Confessio írását. II. Rákóczi Ferenc Vallomása és Emlékiratai 568
Cinzia Franchi: Európai utas, Erdély szerelmese. 1730: Mikes Kelemen: Törökországi levelek 579
Sárközy Péter: „Et in Arcadia ego" 1743: Faludi Ferenc felvétele a római Árkádia Akadémiára 589
Nagy Imre: Bessenyei György, a magyar felvilágosodás úttörője. 1772: Megjelenik az Ágis tragédiája 601
Thimár Attila: „Leveledet vettem, verseid csudálom" 1777: Bessenyei György Társasága 614
Hartvig Gabriella: Ossziáni fordítások a Magyar Museumban. 1788: Megjelennek Batsányi János Osszián-fordításai 627
Thimár Attila: Az irodalmi intézményrendszer kialakulása Magyarországon. 1790: „Több tudós magyarok egybeállván a nyelvnek s tudományoknak előmozdítására társaságot szerveznek" 643
Granasztói Olga: Cenzúra, hitvédők, könyvkereskedők és olvasók. 1792: Összeállítják Erdődy Júlia könyvtárkatalógusát 656
Mutatók 668
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem