Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar költészet kézikönyve I-V.

A mohácsi vésztől a jelenkorig, vagyis az utóbbi negyedfél század kitünőbb költői életrajzokban és jellemző mutatványokban

Előszó

A jelen munka rendeltetése az irodalommal megbarátkozni akaróknak vezérfonalúl, az irodalomtörténet tanulmányozóinak kisded segéd könyvtárú szolgálni. Mindkettőt az által eszközli, hogy a koronként... Tovább

Előszó

A jelen munka rendeltetése az irodalommal megbarátkozni akaróknak vezérfonalúl, az irodalomtörténet tanulmányozóinak kisded segéd könyvtárú szolgálni. Mindkettőt az által eszközli, hogy a koronként feltűnt jelesb, vagy idő szerint hatásosabb, s az uralkodó vagy külön tekintetekben figyelemre méltó irányokat képviselő írók benne életök, munkálkodásaik s ezekből kiválasztott darabokban vezettetnek fel. Két fő tekintet vezérlette a szerzőt: a széptani, s a történeti, s ha az utóbbi elsőséget bír az első felett, ennek oka a tárgyalásba vett nagy időkör természetében fekszik, mely csak a jelen században emelkedvén classicitásra, megelőző korszakaiban nagyobb részt inkább históriai, mint műbecscsel bír. De ez nem szállítja le régibb irodalmunk érdekét, valamint az országos történetét sem az, hogy nem csupa fényes és nagyszerű eseményeket és tetteket beszéll; sőt fajunk szelleme átismerésére, és csak ilyenből meríthető teljes öntudat nyerésére irodalmának mindenkori állapotjait és műveit kell ismernünk - különösen mióta ez állapotok, némi, bár nem teljes, kifejezésöket az irodalomban lelték. Vissza

Tartalom

I. kötet
ELŐSZÓ
Tizenhatodik század.
BEVEZETÉS 3
SZKÁROSI HORVÁTH ANDRÁS. 1540-49 9
Az átokról 11
A JEREMIÁDOK 18
I. Magyarország siralma (a mohácsi veszedelem után) 18
II. Más siralma az magyar nemzetnek 20
NYILAS NÉVTELENE. 1548. 22
Házasok éneki 23
SZAMOS-MELLÉKI NÉVTELEN 25
Adhortatio mulierum 25
TINÓDI SEBESTYÉN. 1505-1556 28
I. „Prini Péternek, Mailáth Istvánnak és Terek Bálintnak fogságok«-ból 1542 32
II. Terek János vitézsége 37
III. Szondi eleste Drégel várában 44
A SZENDREI NÉVTELEN. 1571 45
Szilágyi Mihály és Hajmási László históriája 49
GÖRGEI ALBERT 52
História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szüzleányról 53
DIVÍNYI MEHMED. 1588 81
Madzsar türki 82
B. BALASSA BÁLINT. 1551-1594 83
I. Ének a Végekről 91
II. Tavasz dicsérete 94
III. A magyar nemzet romlott állapotjáról . . . . 94
IV. Lelkem mint Nóé galambja, magát ép hitivel adja 95
V. Esdeklés Júliához . . 97
VI. Bucsu Júliától 99
VII. Bucsuének kedveséhez. 1589 103
VIII. Bucsnének hazájához, 1589 105
IX. Bujdosó éneke. 1589 106
X. Az Óceán mellett. 1591 107
Tizenhetedik század.
BEVEZETÉS 111
SZENCI MOLNÁR ALBERT. 1574-1634 115
I. Bizodalom istenben 120
II. Vágyódás isten után 121
RIMAY JÁNOS. 1564(?)-1631 123
I. A távollevő Lydiához 127
II. Tavaszszal 128
III. Egy katona éneke 130
IV. Megnyugtatás az idő viszálkodási között 130
V. Biztatás 133
VI. Világi hívságok megvetése . . 134
VII. A középség dicsérete 137
VIII. A haldokló Balassa Bálint 138
BENICZKY PÉTER. 1603-16 . . 141
I. A kivánatos kikeletnek gyönyörűségéről 143
II. A szabadságról 145
III. Az embernek maga-ajánlásárul és biztatásárul . . 148
IV. Zabolátlan nyelv 149
V. A Szerencsének állhatatlanságárul 151
VI. Útra indúlva 152
VII. A Példabeszédek közöl. Hét 154
Gr. ZRÍNYI MIKLÓS. 1618-1664 156
I. Az elegyes költemények közöl 165
1. Arianna sírása 165
2. Feszületre 170
II. A Zrinyiászból 171
1. Siklós alatt. III. én. 171
2. Zrínyi és fia. V. én. ... . . . 173
3. Török követség. VI. én. 176
4. Deli Vid hitvese. XIII. én. 182
5. Zrínyi halála. XV. én. 185
B. LISZTI LÁSZLÓ. 1630-1660(?) 199
I. A Mohácsi Veszedelemből 201
Lajos király leirása. IX. én 201
II. A Szerencsének állhatatlanságáról 203
KATHOLIKUS EGYHÁZI ÉNEKKÖLTÉSZET 205
I. Karácsoni ének 206
II. A boldog szűz Máriához 208
III. Szent István királyhoz 209
Gr. BALASSA BÁLINT. 1626(?)-1684 211
I. Harcba menetel előtt 218
II. Kedveséhez 220
III. Átok 221
GYÖNGYÖSI ISTVÁN. 1625(?)1704 224
I. A Murányi Vénusból 229
1. Kezdet. I. én. 229
2. Levélváltás. II. én. 231
3. Első szembenlétel II. én. 334
II. A Phoenixből 243
Török had leirása. III. könyv. III. r. 243
Gr. KOHÁRI ISTVÁN. 1649-1731 256
I. A Szerencse forgandó voltárul 264
II. Példás vadkert 267
III. Mesterséges forrás 269
A XVII. SZÁZAD NÉPIES KÖLTÉSZETE 272
I. Hungária szól 273
II. Bethlen Gábor szól 276
III. Sárkány István halálára. 1636 279
IV. Tatár rabságban levő erdélyiek dala. 1657 281
V. Vitéz Kádár István emlékezete. 1660 283
VI. Románc Oláh Geciről 288
VII. Katonadal 290
VIII. Szerelemdalok, Három 291
IX. A Tököli-epos befejezése. 1683 294
X. Jajszó, melyben édes hazánk romlását siratja egy poéta. 1700 296
XI. Kerekes Izsák. Székely ballada 1706-7 298
Tizennyolcadik század.
1772-ig.
BEVEZETÉS 303
EÁDAI PÁL. 1677-1733 304
I. A szeretetről 308
II. Az embernek maga-megtagadásáról és harcáról 309
III. A keresztviselésről és a békeséges tűrésről 312
IV. Az istenre való támaszkodásról 313
B. AMADE LÁSZLÓ. 1703-1764 315
IX. Ének, Ali már egyszer 317
X. Ének, Átkozlak, te Szerelem 318
XX. Ének, Azt gondolom, de nem mondom 319
XXIII. Ének. Ámbár vadnak sok irigyim 320
XXXI. Ének. Bár ne tudtam volna 321
XXXIX. Ének. Én angyalkám. Szép madarkám 322
XLII. Ének. A szép fényes katonának . 323
XLVI. Ének. Ah mit kinzod én szivemet 326
LII. Ének. Gyöngyéletre s a mezőre 327
LV. Ének. Argus ugyan nem vagyok 328
LXX. Ének. Ki béborúlt az fölyhőben 330
XCII. Ének. Angyalom, Alakom . 331
A házasság által elvesztett szabadságnak megsiratása . . . 333
FALUDI FERENC 1704-1779 336
I. A kiszto úrfi éneke 339
II. A kisasszony felelete 340
III. A tavasz 341
IV. A győzedelmeskedő Nádasdi. 1757 342
V. A szerencse 343
VI. Tarka madár - . . 344
VII. Phyllis 345
VIII. A forgandó szerencse 346
IX. Nincsen neve 347
X. A remete 348
XI. Pásztorversengés . . 349

II. kötet
Tizennyolcadik század.
1772 ÓTA.
BEVEZETÉS 3
BESSENYEI GYÖRGY. 1744-1811 9
I. Ágis tragédiájából. Exposítió és mutatvány 21
II. A Philosophus IV. felvonásából 33
III. Az Embernek Próbájából 41
IV. Barcsay Ábrahámnak 49
B. ORCZY LŐRINC. 1718-1789. . 50
I. A szegény parasztnépbez beszéd, 1756 53
II. Nagy urakboz. A gyönyörűségek változásokról, 1759 ... 59
IIL A magyar hazának, 1769 62
IV. A bugaci csárdának tiszteletére 64
V. Horác X. éneke a II. könyvből . 66
VI. Hívságok megvetéséről 67
VII. Világi tekintetek megvetéséről 68
VIII. Nagyság és szeretet egybenvetése. 1760 70
IX. Szerelem és bor 72
X. Generális Beleznainak 73
XI. Bessenyei Györgynek 78
BARCSAY ÁBRAHÁM. 1742-1806 82
I. Bessenyei Györgyhez. 1772 86
II. A télnek közelgetése 89
III. Báróczy Sándor és Bessenyei György barátimhoz. 1775 . . 90
IV. Egy nagys. asszonynak intésére 91
V. Újólag való ébresztés a versirásra, 1787 körül 94
VI. Bacchus, s a tokaji bor eredete 96
VII. Elválása után társától vigasztaltatni akar. 1778 100
ÁNYOS PÁL. 1756-1784 101
I. Egy hív szívnek keserve kedvese sírjánál 105
II. A csalfa szeretőnek megvetése 106
III. Egy boldogtalannak panaszai a halavány holdnál 106
IV. Az ifjuság 107
V. A lenyugovó naphoz 108
VI. Tűnődés egy terhes álomtalan éjjelemkor 109
VII. Az ifjuságról 110
VIII. A régi magyar viseletről. 1782 113
IX. Barcsay Ábrahám kapitány úrnak. 1777 115
X. Bessenyei György úrnak. 1779 116
XI. Karácson napján 117
GR. TELEKI JÓZSEF. 1738-1796 119
I. Az „Atyafiúi Barátság Oszlopából" 124
II. Aranka Györgyhöz 134
PÉCZELI JÓZSEF. 1750-1792 134
A Mesék közül. Négy 139
BARÓTI SZABÓ DÁVID. 1739-1819 144
I. Abaúj vármegye ünnepe napjára. 1790 148
II. Egy ledőlt diófához. 1791 149
III. Egy némely úrfiról 150
IV. Egy némely kisasszonyról 152
V. Epigrammák. Hat 152
VI. Az Elvesztett Paradicsom II. énekéből 153
RÉVAI MIKLÓS. 1749-1807 155
I. Tibull I. 10. (1773) . . 166
II. A kikeletről. 1783 ... 168
III. Rózsavirágon megilletődött szeretők 169
IV. Luca szépsége 170
V. A szökevény Cupídó. VI. Szeretővel való összejövés 171
VII. Szerető kívánság 172
VIII. A meghűlt szeretet 173
IX. Sapphóból. Kettő 175
X. Anákreonból. Kettő 176
RÁJNIS JÓZSEF. 1741 - 1811 177
I. Sannazár verse Velencéről. 1760 182
II. Egy igaz magyar ruhába öltözött leánynak képéről 183
III. Búcsúvétel. IV. Epigrammák. Négy 184
V. Orpheus és Eurydice, Virgil ut. 185
PALÓCI HORVÁTH ÁDAM. 1760-1820 187
I. A Hunniás ötödik könyvéből 191
II. Vidúlás 196
III. Sári rózsám... Paraszt dal 197
IV. Édes bánat 198
GR. GVADÁNYI JÓZSEF. 1725-1801 199
I. Falusi nótárius Budai Utazása V. részéből 203
II. Az asszony 205
GR. RÁDAY GEDEON. 1713-1792 206
I. Árpád kezdete 210
II. Mápes Gvalter korcsmadalja 211
III. Mápes mentsége 212
IV. A kereszténynek estvéli maga-megvizsgálása, Gellert ut. . . 214
V. A Mesék közöl. Kettő 215
VI. Az epigrammák közöl. Kettő 217
VII. A felettébb szokásba jött orcafestés ellen. Dorilisról 217
VIII. Mezei dal ősztájban. Szabadon Jacóbi után 218
SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ. 1767-1795 219
I. A Cenci rózsája. Overbeck után. II. A Sírhalom 221
III. Egy megvetettnek keserve 222
IV. Az én szeretőm 223
V. A poéta, Jacóbi után. VI. A csermelyhez 224
VII. Nem szeretek 225
VIII. A megváltozott Dóris. IX. Indúlj-dal 226
X. Az egyiigyíí paraszt 228
DAYKA GÁBOR. 1768-1796 230
I. A virtus becse 235
II. Kesergés 236
III. Titkos bú. IV. Esdeklés 237
V. Az esztendő első napján 238
VI. Egy széphez. VII. Vak szerelem 239
VIII. A bosszús szerelem 240
IX. Phyllis. X. Menyekzői dal 241
XI. Auróra. Idyll 242
XII. Vitéz Imréhez 243
XIII. Szabó Dávidhoz 244
BACSÁNYl JÁNOS. 1763-1845 245
I. Serkentő válasz Virág Benedekhez. 1789 251
II. A franciaországi változásokra. 1789 255
III. Serkentő ének. IV. Tünődés, Kufstein 1795 256
V. Gyötrődés, Kufstein 1795 258
VI. Vigasztalás 259
VII. A bújdosók. VIII. Egy hires verselőre 260
VERSEGHY FERENC. 1757-1822 261
I. Lilla, II. A nefelejtsvirág 271
II. Dámon és Rozilis. IV. A válogató 272
V. Klárikához. VI. Szentesiné 274
VIRÁG BENEDEK. 1752-1830 283
I. Egy hajóhoz. 1790 286
II. Változás 287
III. Lantomhoz 288
IV. A királyhoz 289
V. Károly főherceg Oszteraknál 1799 290
VI. Nunkovics Györgynek pécsi nagyprépostnak emlékezete . . 291
VII. Bátorítás 292
VIII. A kényes szenvedőhez. IX. A bölcsről 293
X. A szent. XI. Auróra 294
XII. A spártai nő. XIII. Phyllishez 295
XIV. Petrarka és Koplegyi 296
XV. Az epigrammák közöl. Öt 297
XVI. Lydiához, Horácból 298
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY. 1773 299
I. Konstancinápoly 305
II. „A lélek halhatatlanságá"-ból 308
III. Barátságos húcsúvétel 317
IV. Zsugori uram 318
V. Az Anákreoni Dalok közöl. Öt 319
VI. A Reményhez 323
VII. A feléledt pásztor 325
VIII. Parasztdal 326
IX. Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz 327
X. Szegény Zsuzsi táborozáskor 329
XI. Dorottya II. könyvéből 330
XII. „Tempefői" vigjátékból 337

III. kötet
TIZENKILENCEDIK SZA.ZAD.
BEVEZETÉS 3
KISFALUDY SÁNDOR. 1772-1844 6
I. Himfy Szerelmeiből. A Kesergő Szerelem 21 dal és ének . 17
A Boldog Szerelem. 21 dal 26
II. Gyula Szerelméből. - III. Csobánc 33
IV. Dobozi Mihály és hitvese . . . ; 43
V. Regeköltőnek Hattyúdala. XII. Ének 51
VI. Kún László hist. drámából 57
KAZINCZY FERENC. 1759-1831 64
I. Keresztes Bálint, kedveséhez Tornai Margithoz a szent
földről 1789. 93
II. A Tanítvány. 1787 és 1820. 95
III. Az Esthajnalhoz. 1787. 95
IV. Bor mellett. 1788. 96
V. Minnyihez. - VI. Sonettek. Négy 97
VII. Ritornell. - VIII. Tusakodás 99
IX. A Hit szava 100
X. A Tisztulás innepe az Ungnál 886. eszt 101
XI. A szabad Erdély, a török elüzetése után 103
XII. A Lengeséghez 104
XIII. Vajda-Hunyadon. - XIV. Buczy Emilhez 106
XV. Berzsenyihez 107
XVI. Vitkovics Mihályhoz 113
XVII. Epigrammák. Tizenkettő 119
XVIII. A Tövisek és Virágok közzül. Tizennégy 121
XIX. Az Új Tövisek és Virágok közzül. Hat 130
XX. Orpheus és Eurydice, Virgilből 131
KIS JÁNOS. 1770-1846. . 132
I. Hymnus a Bölcseséghez. 1793 143
II. Hajósének. 1793 145
III. Elégia ősz utólján. 1795 146
IV. Egy nehézszívű leány tavaszi éneke, Schlegel Fr. ut. 1797 148
V. Kazinczy Ferencnek öszvekelésére gr. Török Sophia-Antoniával 1804 150
VI. A hív párhoz. 1815 154
VII. Sopron tájékához. 1815 155
VIII. Atyai Búcsúzás. 1823 157
LX. Győr és vidéke. 1824 158
X. A Hazához az 1825-ki országgyűlés alatt 163
BERZSENYI DÁNIEL. 1780-1836 166
I. A Magyarokhoz („Romlásnak indúlt") 177
II. A felkölt nemességhez a szombathelyi táborban 1797 ... 179
III. Szilágyi 180
IV. Felsobüki Nagy Pálhoz, az országgyűlés alatt 1807 181
V. Wesselényi hamvaihoz . 182
VI. B. Prónay Sándorhoz 182
VII. Fohászkodás .183
VIII. Az én kegyesem 184
IX. Életphilosophia . . 185
X. Osztályrészem 186
XI. A közelítő tél 187
XII. Barátimhoz 188
XIII. Búcsúzás Kemenes-Aljától 189
XIV. Levéltöredék barátnémhoz 190
XV. Dukai Takács Judithoz 191
XVI. A Táncok 193
XVII. Napóleonhoz 194
SZEMERE PÁL. 1785-1861 194
I. Vida Lászlóhoz -201
II. Emlékezet 203
III. Boldog pár. - IV. Himfy 204
V. Remény. - VI. Echó 205
VII. Bájviola. - VIII Német dalok. Kettő 206
IX. A titkos vidék 208
X. Gyermek a patak mellett. Schillerből 209
XI. Emlékezés Elizára 210
SZÁSZ JÓZSEF. 1782-1812 211
I. Lilla 212
II. Egy kis madárhoz 213
III. Lillához. - IV. Az elkésődött leány 214
V. Egy leányka dala 215
TÓTH LÁSZLÓ. 1788-1820 216
I. Melpomena 218
II. Hermine 219
III. Az istenülés dicsősége. Tóth hattyúéneke 221
IV. Tisztválasztás 224
V. Rondeau. - VI. Álköltők 225
VII. Apológok. Három 220
VIII. Epigrammák. Öt 228
VITKOVICS MIHÁLY. 1778-1829 229
I. Életphilosophia 234
II. Megelégedés. - III. Füredi pásztor dala 236
IV. Bácskai népdal 237
V. Szerb rege 288
VI. Epigrammák. Tizenkettő 240
VII. Horvát Istvánnak 242
SZENTMIKLÓSSY ALAJOS. 1793-1849 244
I. Chloe ajaka. - II. A titok kinyilatkozása 248
III. Az alvó szép 249
IV. A Búcsúvétel. - V. Ámor lakja 250
VI. Myrtil és Chloe 252
VII. Apológok. Öt 254
VIII. Epigrammák. Tizenöt 255
DÖBRENTEI GÁBOR. 1786-1851 258
I. A Músa s a vágyó ifjú 270
II. A szép miv készitéséért lángoló s az ahhoz értő 272
III. Regula s természet 273
IV. A phantasiához 274
V. A havas violája 277
VI. Hazai ügy, a nemzeti nyelvre nézve, 1822 278
VII. Huszárdalok. Kettő 279
GRÓF TELEKI FERENC. 1785-1831 282
I. Orvosomhoz 284
II. Imádság 285
III. Éjjeli Álmadozásom 2S0
IV. Huszárdal 287
V. Csatadal 288
VI. Ámor 289
VII. Víz becse 291
DUKAI TAKÁCS JUDIT. 1795-1836 297
I. Románcok. Kettő 301
II. Barátomhoz, ki 1809. a nemes sereggel táborba indult . . 303
III. Döbrentei Gábor barátomhoz Erdélyben 1814 305
IV. A beteg Malvina 306
V. A fársáng utolsó órájában 307
VI. Rózsabokromhoz. - VII. Juliskám halálára 308
VIII. Az én lakhelyem 309
KISFALUDY KÁROLY. 1788-1830 310
I. A Kérők, vígjáték tárom felvonásban 1819 325
II. Iréné, szomorújáték öt felvonásban 1820. Expositió s mutatvány 358
III. Csák Máté, hist. tragédia első felvonása 1830 373
IV. Az Élet korai 393
V. Lantos szerelme 396
VI. Honvágy 398
VII. Vigasztaló dal. Impromptu 399
VIII. Mohács 401
IX. Elte. Egy romános költemény töredéke 1825 403
X. Karácsonéj 411
XI. Az álmatlan király . 414
XII. Zuárd 416
XIII. Népdalok. Hét 417
XIV. Epigrammák és gnómák. Tíz 423

IV. kötet
Tizenkilencedik század.
III.
GARAY JÁNOS. 1812-1853 . 3
I. Magyar hölgy 9
II. Kont. Ballada 10
III. Az obsitos 13
IV. Szent László históriai költeményből. IX. Ének, VI. szak. . 20
V. Tavaszi dal 25
VI. Ablakismeretség 25
VII. Az égő ház 26
VIII. Úti dalok. Három 27
IX. Családi kép. Kettő 28
X. Cantáte 29
XI. Kelet népéhez 31
XII. Serlegdal 34
XIII. Kandallódal 37
XIV. Az aranykor 40
XV. Istent imádjon minden 42
ERDÉLYI JÁNOS. 1814-1868 43
I. Intés 49
II. Családi kép 50
III. Megnyugvás o2
IV. Egy gyermek születésére 53
V. A csontváz 53
VI. A XIX. század 54
VII. Választó gyűlés. 1458
VACHOTT SÁNDOR. 1818-1861 62
I. Cornélia emlékezete 65
II. György úrhoz 67
III. György úr halálakor 68
IV. A külföld rabja 70
B. EÖTVÖS JÓZSEF, 1813-1871 76
I. A megfagyott gyermek 89
II. Dalnok és király 90
III. Búcsú. 1836 92
IV. A vár és a kunyhó 93
V. Az élet fája 97
VI. Remélj. Máriához 98
VII. Végrendelet 99
SZÉKÁCS JÓZSEF. 1809 100
I. Esti imádság . . . . : 110
II. Karácsoni elmélkedés 111
III. Újévi 112
IV. A CXLIV. zsoltár 113
V. Karácsoni ének 114
VI. Fohász a budapesti özönviz napjai után 115
VII. Epigrammák. Tizenhárom 116
VIII. A Görög Anthologiából. Tizenöt epigramm 119
IX. Dombi János, vagy a hazajáró lélek 121
TÁRKÁNYI BÉLA. 1821 128
I. Az életből 132
II. „Boldogasszony Anyánk"! 136
III. Az egyházi énekek közöl. Háború idején 137
IV. Az Énekek Énekéből 138
SZIGLIGETI EDVÁRD. 1814 141
I. Rózsa, vigj. 3 felv. Vázlata 151
Mutatvány az első felvonásból 153
II. A Trónkereső, szomorúj. 5 felv. Vázlata 164
Harmadik felvonás 165
PETŐFI SÁNDOR. 1823-1849 177
I. Az alföld 189
II. Távolból. 1843 190
III. A jó öreg kocsmáros 191
IV. Szülőföldemen 193
V. Forrás és folyam . . 194
VI. A Dunán 194
VII. Meg ne itélj 195
VIII. A világtól 195
IX. Népdalok. Négy 196
X. Pató Pál úr 198
XI. A magyar nemes 199
XII. A magyar nemzet. 1846 200
XIII. Egy gondolat bánt engemet. 1846 végén 201
XIV. Dalaim. 1847 202
XV. A téli esték. 1848 203
XVI. A rab oroszlán 205
XVII. Nemzeti dal. 1848. márt. 15. Talpra magyar 207
XVIII. A magyarok istene 208
XIX. Búcsú. 1848 vége felé 209
XX. Az év végén. 1848 210
XXI. A szászsebesi csatatéren 212
TOMPA MIHÁLY. 1819-1868 213
I. Alföldi képek. Négy 218
II. A népdalok közöl. Három 221
III. A madár, fiaihoz 223
IV. A gólyához. 1850 . 224
V. Pusztán. 1850 225
VI. Levél egy elútazott barátom után 227
VII. Egy alföldi új telepen. 1852 230
VIII. A tűz 232
IX. A jávorfáról 233
ARANY JÁNOS. 1817 238
I. Toldi. Tartalma 251
Tizenkettedik ének 252
II. Ötödik László 250
III. Mátyás anyja 258
IV. Rozgonyiné 259
V. Zács Klára 262
VI. Szibinyáni Jank 265
VII. A varró leányok 267
VIII. Névnapi gondolatok 268
IX. Fiamnak 269
X. Egressy Gábornak 271
XI. A költő hazája 273
XII. A dalnok búja 275
XIII. Széchenyi emlékezete, 1860 278
JÓKAI MÓR. 1825 284
I. A Szigetvári Vértanuk. Szomorúj. 4. felv. Vázlata 292
Mutatványok. 1. Az elsö felvonásból 293
2. A második felvonásból 304
3. A negyedik felvonáshói 309
II. Liszt Ferenchez. 1851 311
III. Magyar divat 313
IV. Egy akol, egy pásztor 315
V. Vae vae care pater, nunquam jam carmina dicam 316
LÉVAY JÓZSEF. 317
I. Tűzhelyem 322
II. Szőke gyermek 323
III. Mért szeretlek 323
IV. Ha meghalok 324
V. Szüretünk 325
VI. Mikes. 1758 327
VII. Jó Petőfi 328
VIII. Szomorú dal 329
IX. Engesztelés. 1872 330
X. A ló és a lovag 333
TÓTH KÁLMÁN. 1831 334
I. Itt, itt sírjak 338
II. Minek is van a szív, s a szívben szerelem 339
III. Előre 340
IV. Kik voltak a honvédek? 341
V. Halál 343
VI. A megholt Széchenyi. 1860 344
MADÁCH IMRE. 1823-1864 345
Az ember Tragédiája. Vázlat 350
Mutatv. 1. Harmadik Szín. 352
2. Negyedik Szín 357
3. Tizenötödik Szín 364
GYULAI PÁL. 1826 369
I. Virágnak mondanálak 377
II. Fáradt vagyok 378
III. Szeretnélek még egyszer látni 378
IV. Oh mosolyogj rám! 379
V. Szüreten 381
VI. Hadnagy uram. 1849 382
VII. Krisztus és a madarak 382
VIII. Éji látogatás 383
IX. A sellő 885
X. Horátius olvasásakor 386
XI. A népszerűség 388
XII. A táblabíró 393
SZÁSZ KÁROLY. 1829 394
I. A magyar zene 1849 409
II.. Csöndes bú 410
III. Karácson 411
IV. A kis Ilonka Emlékezetéből. 1862. Hét dal 414
V. Emlékezés apámra, 1866 419
VI. A m. irodalom újjá születése százados évfordúlóján 425

V. kötet
Tizenkilencedik század.
II.
KATONA JÓZSEF. 1792-1830 3
I. „Bánk bán" dráma 7
Exposítió és mutatvány 7
Vágyam 28
HORVÁT ENDRE. 1778-1839 28
I. Zirc emlékezete 35
Kivonat és I. szakasz 36
II. Árpád, epos 42
Vázolat 42
1. Árpád választatása 47
2. Szabolcs és Illi 51
3. Utolsó éj az Etel mellett 55
4. Kijó ostroma 58
FÁY ANDRÁS. 1786-1864 64
I. A lyányka elnefelejtse kedvesének eltávoztakor 1798 ... 73
II. Vigasztalás 74
III. A végső lemondás 76
IV. Az asszonygyűlölő, Közdana 77
V. A tántoríthatatlan hazafi 79
VI. Mesék. 1-15 79
VII. A közös ház, vigj. 1 felv. 84
KÖLCSEY FERENC. 1790-1838 111
I. Szép Lenka, Ballada 126
II. Dobozi. Ballada 127
III. A vándor. Románc 131
IV. Epedés 132
V. Csolnakon 133
VI. Esti dal 134
VII. Vágy 135
VIII. Eákos Nympliájálioz 136
IX. Hazafiúság 137
X. Hymnus a magyar nép zivataros századaiból 1823 138
XI. A Szabadsághoz 140
XII. Zrinyi dala. 1830 141
XIII. Rény 142
XIV. Igazság 144
XV. Bordal 145
XVI. Remény s Emlékezet 147
XVII. Megnyugvás 148
XVIII. Talányok. Három 148
BAJZA JÓZSEF. 1804-1858 150
I. Borének. 1825 160
II. Lyányka gyötrelme 162
III. Vitéz bncsúdala 163
IV. Lenke dala 164
V. Apotheosis. 1834 165
VI. A vezér búcsúja 167
VII. Isten hozzád 169
VIII. Egy anya keserve 169
IX. A bajnok nője 171
X. Sóhajtás 172
XI. Az apáca 172
XII. A rabköltő. 1835 173
XIII. A hit 174
XIV. A királyra. 1844 175
XV. Ébresztő, 1845 176
XVI. Nyugasztaló. 1851 178
SZÉKELY SÁNDOR. 1797-1852 180
„A Székelyek Erdélyben" I. Ének 182
CZUCZOR GERGELY. 1800-1866 187
I. „Aradi Gyűlés." I. Ének 199
II. „Hunyadi János" hőskölteményből. Korogbán 206
III. Hunyadi 218
IV. A legszebb ének 219
V. Remete Péter. Legenda 221
VI. Mátyás király. Népmonda 225
VII. A falusi kis leány Pesten 226
VIII. Népdalok. 1. Kis leány -228
2. A szerelem méhe. 3. Első szerelem 229
4. Kétségbeesés 230
IX. Öröm és bú 230
X. Epigrammák. Négy 232
VÖRÖSMARTY MIHÁLY. 1800-1855 232
I. Zalán futása. Vázlata 244
1. Kezdet , 248
2. Zalán követsége Árpádnál 249
3. Árpád imádja Hadúrt 251
4. Kadosa és Schedios kettős viadalok 253
5. Hadúr és Ármány csatájok 257
6. Árpád csatája Viddinnel 259
7. Berekesztés 261
II. „Eger" hőskölt. 1. Szikszai gyűlés 262
2. Omár és Ida 265
III. Szilágyi és Hajmási . . , 269
IV. Salamon 273
V. Hontalan 275
VI. Elhagyott anya 276
VII. Mikes búja 278
VIII. Kisfaludy Károly emlékezete 279
IX. V. Ferdinándhoz. 1831 280
X. Szózat. 1836 282
XI. Liszt Ferenchez. 1844 283
XII. Az élö szobor. 1841 286
XIII. Az úri hölgyhöz 287
XIV. Fóti dal 290
XV. Gondolatok a könyvtárban 293
XVI. Hymnus. 1845 296
XVII. Az emberek. 1846, a galiciai lázadáskor 297
XVIII. Jóslat 299
XIX. A vén cigány. A költő hattyúdala, 1855 301
XX. A kis leány baja 302
XXI. Idához 303
XXII. A merengőhöz. Laurának 304
XXIII. Puszta csárda 305
XXIV. Az unalomhoz 306
XXV. Epigrammák. Tizenkettő 308
XXVI. Marótbán, szomorúj. 5 felv. 311
Vázlata 311
Harmadik felvonás 313
A negyedik felvonásból 322
DEBRECZENI MÁRTON. 1802-1851 328
„A kióvi Csata'' epos vázlata 333
Hetedik ének 340
SZABÓ ISTVÁN 1801 353
I. Aesóp. Költői beszély 356
II. Odysseus és Penelope. Odyss. XXIII. 360
III. Az Anthologiából. Hat epigramm 365

Toldy Ferenc

Toldy Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Toldy Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar költészet kézikönyve I-V. A magyar költészet kézikönyve I-V. A magyar költészet kézikönyve I-V. A magyar költészet kézikönyve I-V. A magyar költészet kézikönyve I-V. A magyar költészet kézikönyve I-V. A magyar költészet kézikönyve I-V. A magyar költészet kézikönyve I-V. A magyar költészet kézikönyve I-V.

A borítók kopottak, a kötetek kötése megerősített. Az első kötet előlapján ceruzás tulajdonosi bejegyzés található.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
48.000 ,-Ft
240 pont kapható
Kosárba