Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.507

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar költészet története I-II.

Az ősidőktől Kisfaludy Sándorig - I.: A magyar költészet Zrínyiig/II.: A magyar költészet Zrínyitől Kisfaludy Sándorig

Szerző

Kiadó: Heckenast Gusztáv
Kiadás helye: Pest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott gerincű kiadói vászonkötés
Oldalszám: 522 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN:
Megjegyzés: Első kiadás. Egy könyvben a két kötet. A címlap előtt egy fekete-fehér képpel illusztrált. Nyomatott Landerer és Heckenastnál, Pest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az itt következő előadások a pesti egyetemnél az 1853/4-diki télen, s az erre következett nyáron tartatván, a Pesti Napló jeles főszerkesztője Török János úr felszólítása folytán az említett lap... Tovább

Előszó

Az itt következő előadások a pesti egyetemnél az 1853/4-diki télen, s az erre következett nyáron tartatván, a Pesti Napló jeles főszerkesztője Török János úr felszólítása folytán az említett lap részére irattak le, néha mindjárt tartatások után, néha, midőn elfoglaltatásim sora nem engedte, később: de egészben, sőt többnyire a kifejezésig is, híven. Egyedűl némely, a szóbeli előadásnál sokszor szükséges ismétlő emlékeztetéseket, mutatvány-felolvasásokat s ezekhez ragasztott széptani s nyelvtörténeti apró magyarázatokat mellőztem, nehogy azon lap illető terét meghaladják, melybe rendeltettek. De történt az is, hogy egy és más észrevétel, sőt adat is, kifelejtetett, mely el volt mondva, s viszont hogy némely adatokat, mik tanszéken a beszéd hevében el találtak maradni, leiráskor beiktattam, vagy épen, időközben kézhez kerűlt régibb vagy újabb jegyzéseimből akkor szúrtam közbe, midőn azokat e külön kiadás alá egyengettem.
Vázlatok ezek - valamint Irodalomtörténetem is -, nem annyira az adatokra, melyek elég teljesen vannak felhozva, vagy érintve legalább, mint a históriai és széptani fejtegetésekre nézve azon rövid időtérnél fogva, mely a körűlmények által az élő szónak engedtetett. Ha azonban isten kedvez életemnek, reménylem, hogy mindezeket oly részletes s minden oldalú vizsgálatokkal megállapító munkában fogom nemzetemnek hagyhatni, milyet a tárgy, nemzeti fontosságánál fogva, s mint a miveltségtörténet egyik lényeges része, érdemel, sőt most már követel. A história, mai álláspontján, nem szorítkozik már az államok harci élete s hatalomviszályai megismertetésére; hanem hasonló figyelmet fordít a szellemnek az egyház és törvényhozásban, a társas életben, a vallás, bölcsészet, költészet és tudományban, a müvészet- és iparvilágban nyilatkozó fejleményeire, melyek sokkal sajátabb birtokai a népeknek, mint a harci és birodalmi események; ugyanis a harciak bizonyos conjunctúrák közt mindenütt nagyobb-kisebb mértékben analóg jeleneteket mutatnak fel, ezek az uralkodó nemzetségek túl-befolyása alatt képződnek ki. Ott, hol nem külső, hanem szellemi hatalmak viszik a fő szerepet, ott jelenik meg minden nép, mikép az egyén is, a maga önvalóságában, e tér az , mely tiszta emberi s felsőbb szellemi érdekénél fogva a históriai vizsgálódások első sorába lépett; s ehez képest a népek nem annyira a külső, mint a belső történelemben keresik büszkeségök és dicsőségök legméltóbb címeit. Vissza

Tartalom

Első Előadás3-18
Az irodalomtörténet fogalma
Ismeretének szükséges volta
Virágzása a külföldön, és saját elmaradásunk
Átmenet a magyar irodalmi történet üzésének szükségére
Ennek egyik ága a költészet története
Felosztás
Ókor
A magyarok régi lakjai, s világéletök a legrégibb időkben
Míveltség, egély, nyelv, írás
Második Előadás19-34
Hún költészet: eposi, diadalmi énekek, bohózat
A Húnmonda miként származott által a magyarokhoz
A magyarok ókori költészete
Hegedősök
Történeti énekek
Harmadik Előadás35-53
A régi magyarok húnmondája
Annak fenmaradt tagjai hazai és külföldi íróknál, s viszonya a külföldi Ethele-mondákhoz
Negyedik Előadás54-67
A régi magyar hősmonda
Annak dalnokai
Az írók, kiknél az fenmaradt
Annak két fő része
Az Álmos mondaköre, ennek tagjai és mythosi jelentése
Ötödik Előadás68-80
Az Árpád vagy Hétmagyar mondaköre
Annak forrásai
Tizenkét tagja
A tizedik századi hősmonda maradványai
Hatodik Előadás81-92
Visszapillantás az ókorra
Gyéza reformjai
A magyar középkor
Nemzeti költészet: Ősvallási énekek
Népköltészet
Történeti költészet: a dalnoki kar folytonos virágzása
Királyi énekesek
A hegedősök történeti énekeinek tárgyai
Ilyek nyomai a krónikákban
Hetedik Előadás93-107
A középkori történeti műköltészet maradványai
Regényes beszélyek: A Toldi-monda
Óriás Lóránt
Mátyás király korabeli műköltők
Tanversek; Apáti Ferenc Feddő éneke
Egyházi költészet, korán megszorítva a zsinati ellenőrzés által
Breviári énekek
Vallási epos: Szent Katalin nagy legendája
Népszínköltészet
Vándor szinészek
Mysteriumok
Nyolcadik Előadás108-114
Az újkor
Költészetének három időszaka jellemezve
Az első, vagyis a népies elbeszéllő s az egyházi költészet virágzásának kora
Kilencedik Előadás115-122
Tizenhatodik századbeli regényes költészetünk
A romai Gesták s a Decameron ennek részben forrásai
Hazai és bizonytalan eredetü regényes beszélyek: Toldi Miklós, Ilosvai Pétertől. Vitéz Francisco, Ráskai Gáspártól. Szilágyi és Hajmási, a szentendrei névtelentől. Árgírus királyfi, Görgei Alberttől
Tizedik Előadás123-132
Az európai középkor nagy mondaköreihez tartozó regényes költeményeink
Alboin, Valkai Andrástól, a longobárd mondából
A Romai Gestákból vett tárgyak: Fortunátus, Heltai Gáspártól (?)
Joveniánus, Póli Istvántól
Rustán császár, a drávai névtelentől
Boccacciói novellák Istvánfi Pál, Enyedi György és Veres Gáspártól
Tizenegyedik Előadás133-141
Átmenet az antikk mondakörhöz
Apollónius királyfi krónikája
Classicai mondakör
Trójai monda: Páris és Helena
Trója veszedelme, Dálnoki Jánostól
Ajax és Ulysses, Csáktornyai Mátyástól
Aeneis, Huszti Pétertől
Sándormondakör: Öt mű közől egyet bírunk, Idari Pétertől
Tizenkettődik Előadás142-151
A regény kezdete Magyarországban
Euryalus és Lucretia
Ponciánus históriája
Szép Magyellóna
Salamon és Markalf
Tizenharmadik Előadás152-159
Történeti énekek
Gosárvári Mátyás húnkrónikája
Csáti Demeter töredéke magyarország megvételéről
Bánk bán, Valkai Andrástól
A tatárjárás, Temesvári Jánostól
Tinódi Zsigmond-krónikája
Nagy Mátyás Hunyadi-krónikája
A kenyérmezei ütközet, a nikolsburgi névtelentől; más, Temesvári Istvántól
Görcsöni Ambrus Mátyás-krónikája, folytatva bogáti Fazekas Miklóstól
Valkai András király-krónikája
Tizennegyedik Előadás160-171
Tinódi Sebestyén, az utolsó magyar dalnok
Élete
Egykorú történeteket tárgyazó verses krónikái
Azok jellemzése
Tinódi mint történeti kútfő
Tizenötödik Előadás172-181
Egyéb egykorú történeteket leíró verses krónikások
Sziget veszedelme
II. János király élete, Csanádi Demetertől
Túri György halála
A nádudvari győzedelem, Salánki Györgytől
Ihász névtelene
Szinán basa megveretése, Szőllősi Istvántól
Külföldi egykorú történetek előadói: Tinódi, Tőke, Valkai
Külföldi régibb történetek előadói: Mádai, Csegéri, Bogáti, Fazekas, Cserényi
Tizenhatodik Előadás182-194
A bibliai epika mint átmeneti lánc-szem a tanköltészethez
Annak protestáns jelleme
Irodalma a tizenhatodik száazdban
Erkölcsi beszélyek
Tanköltészet
Vallási és valláserkölcsi
Dogmai
Általános erkölcsi
Feddó költészet: Horvát András és mások
Tizenhetedik Előadás195-207
Az apológ
Pesti Gábor Aesópusa
Heltai Gáspár meséi
Lyrai költészet
Az egyházi ének
Katholikus karkönyvek
Protestáns énekeskönyvek
Unitároké
Szombatosoké
A XVI. századbeli egyházi költészet méltatása
Tizennyolcadik Előadás208-214
Önálló lyrai költészet: Elegiaköltők
Egyéni-vallásos és világi dal: Balassa Bálint
Alkalmi költészet: ódák
Romai mérték behozatalának első kisérletei
Tizenkilencedik Előadás215-230
Szinészet és színköltészet
"Balassa Menyhárt" az első ismeretes magyar históriai színdarab
"Moralitások" vándor lantosok által előadva
"Comico-Tragedia"
A tanodai dráma
Bibliai tartalommal: Szegedi Lőrinc Theophaniája
Classicai tartalommal: Bornemisza Péter Klytaemnestrája
Huszadik Előadás231-240
Költői állapotok a tizenhetedik század első felében
Elbeszéllő költészet: Szentmártoni és Kolosi
Tanköltészet: Nyéki Vörös Mátyás, Szentmártoni és Kolosi
Lyrai költészet: rimai, Beniczky, Péczeli Imre
Az egyházi ének a protestánsoknál: Szenci MolnárAlbert; az Öreg graduál
A katholikusoknál
Befejezés
II. KÖTET
A magyar költészet Zrínyitől Kisfaludy Sándorig
Huszonegyedik Előadás3-17
Költői állapotok a tizenhetedik században, és Zrínyi Miklós
A Zrínyiász
Annak első része: I-IV. ének
Huszonkettődik Előadás18-31
A Zrínyiász további folyamatának (V-XIII. ének) boncolata
Huszonharmadik Előadás32-51
A Zrínyiász vége (XIV. XV. ének)
Annak szerkezete
Epizódok
Zrínyi mint jellemfestő
A csodálatos a Zrínyiászban
Előadás, verselés, nyelvezet
Huszonnegyedik Előadás52-63
Zrínyi mint lyrai költő
Liszti László, s a Mohácsi Veszedelem
Ennek boncolata s bírálata
Liszti kisebb költeményei
Huszonötödik Előadás64-81
A verses regény: Gyöngyösi István
Murányi Vénus, Kemény János emlékezete, Chariclia, Rózsakoszorú, Cupídó, Palinódia
Gyöngyösi kortársai, a tizenhatodik század rímes krónikáinak utánzói
Gyöngyösi jelentősége
Huszonhatodik Előadás82-95
Átmenet a tanköltészethez
Haller János Hármas istóriája
Gróf Kohári istván
Tudományos tárgyak verselői
Lyrai költészet: II. gróf Balassa Bálint, gróf Zichy Péter
Egyházi énekek
Szinészet és színköltészet
Huszonhetedik Előadás96-113
Az irodalmi hanyatlás kora
Annak okai
A költészet állapotja
Elbeszélő költészet: gróf Lázár János
Gróf Haller László Telemachja
Tanköltészet
Dalköltészet: báró Amade László, Faludi Ferenc
Egyházi lyra: Rádai Pál, Szőnyi Benjamin
Színköltészet
A tanodai dráma: Faludi, Kunics, Illei
"Moralitások"
Új jövendő előzményei
Huszonnyolcadik Előadás114-123
A legújabb kor
Annak jelleme a megelőzött időkhöz képest
Időszakai
Kezdete, vagyis az újjászületés kora: a nemes testőrsereg irodalmi fellépése
Általános mozgalom, s annak eszközei
Huszonkilencedik Előadás124-135
A legújabb irodalom megkezdője Bessenyei György
Elágazó mukásságának átnézete
Bessenyei mint drámaíró; mint tanköltő
Hatása a költészetre, s általában az irodalomra
Visszavonúlása, s kéziratban maradt munkái
Harmincadik Előadás136-153
A francia iskola többi írói: Orczy, Barcsay, Ányos legkitünőbb elegia-költőnk, I. Teleki József, Péczeli
Francia s angol művek átültetése: Drámák
Eposok
Regények: Báróczy Sándor, a magyar szépirodalmi próza megteremtője
Tanköltemények
Lyraiak
Harmincegyedik Előadás154-173
A classica iskola; annak előzményei
Alapítói: Baróti Szabó Dávid, Révai Miklós, Rájnis József
Virgíl magyarúl
Prosodiai tollharcok
Másod korszaka: a classicismus köz érvényre jutása
Sikertelen kisérletek a hellen költők körül
Az iskola a maga önállóságában: Virág Benedek
Horác magyarúl
Harminckettődik Előadás174-193
A népiesek iskolája
Dugonics
Annak történeti regényei és színművei
A népies epos: az új Zrínyiász, Kónyitól; a Hunniás, Horváth Ádámtól; a Magyar Gyász, Etéditől; Vályi-Nagy és Perecsenyi-Nagy, Gáti István stb.
Harmincharmadik Előadás194-208
A népies iskola folytatása
A verses regény: poocs, Etédi, Perecsenyi, gróf Gvadányi József: a Falusi Notárius trilogiája
Rontó Pál
Tanköltészet
Lyrai költészet: Horváth Ádám népies dalai
A leonisták
A debreceni kör: Földi, Fazekas: "Ludas Matyi" ifj. Kovács József
Harmincnegyedik Előadás209-217
Az új iskola kezdetei
Szépészi iárny, újítás a nyelvben és technikában
Gróf Ráday Gedeon, s a Ráday-versnem
Verseghy, Bacsányi
A lyrai triász: Kazinczy, Szentjóbi, Dayka
Harmincötödik Előadás218-232
Az önállók
Az irodalmi központosítás eszméje és Kármán
"Uránia"
Fanni Hagyományai
Kármán írói jelleme
Csokonai Vitéz Mihály
Költői jellem, s neveltetésének erre volt kedvezőtlen befolyása
Védelme Kölcsey irányában
Harminhatodik Előadás233-245
Kisfaludy Sándor
Életének és költészetének egysége
"Himfy Szerelmei"
Kisfaludy és Petrarca
A költői nyelv nála emelkedik először felsőbb nemzeties szépségre
Regéi a magyar előidőből
Harminchetedik Előadás247-268
Visszapillantás a különféle irodalmi felekezetekre
A prózai regény
Mészáros Ignác és Kártigámja
A dráma
A szinészet föléledése
Ennek közvetlen előzményei: Fejér György s a pozsonyi papnövelde
Az első pesti szinésztársaság
Országos részvét
Az erdélyiek
Színköltészet
Széptani mozgalmak
Befejezés
Név és tárgymutató269-282

Toldy Ferenc

Toldy Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Toldy Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II. A magyar költészet története I-II.

Az első kötet címlapja hiányzik. A gerinc javított, belülről megerősített példány. A borító enyhén kopott. A lapélek és néhány lap kissé foltosak.

A lapélek mintázottak.

Állapot: Közepes
24.000 Ft
19.200 ,-Ft 20
96 pont kapható
Kosárba