Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.743

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar nemzet története I.

Magyarország a királyság megalapításáig

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kassák Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 400 oldal
Sorozatcím: A magyar nemzet története
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 26 cm x 17 cm
ISBN: 963-7765-58-1
Megjegyzés: Reprint kiadás, készült az Athenaeum 1895-ös kiadása alapján. Fekete-fehér illusztrációkat, reprodukciókat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés. Irta Vaszary Kolos
Magyarország története a honfoglalásig
Előszó
A kőkor
A fémek használata
Eleinte a réz versenyez a kővel
A bronzkor
A kelták bevándorlása
A La-Téne izlés
A római uralom
Küzdelmei a barbár népekkel
A hunnok
A népvándorlás többi népei
Magyarország területe a római hódítás előtt. Irta Frőhlich Róbert
A legelső földrajzi tudósítások
Görög kereskedők értesülései az Al-Dunáról
Hekataios
Hesiodos
Pindaros
Aischylos
Rhodosi Apollonius
A Duna bifurcatiója
Herodotos
A Duna és mellékfolyói
A népek
Thukydides
III. Fülöp dunai hadjárata
Nagy Sándor
Skylax Periplusa
Strabo és az első század többi írói
Augustus emlékiratai
Belőlök meritette adatait Strabo
A folyók, hegyek és népek leírása
Velleius Paterculus, ki szintén Augusztusszal egykorú író
Későbben írtak Dio Cassius és Appianus
Agrippa Chorographiája
Kiegészítette Plinius
Ismeretei Pannonia folyóiról, hegységeiről, néptörzseiről
Tacitus adatai Germanijában
Felső-Magyarország népviszonyairól
Ptolemaeus adatai
Cl. Ptolemaeus műve, a Geographia, astronomiai alapon nyugszik
Hazánkra vonatkozó térképei
A Duna és mellékfolyói
A hegységek
Felső- és Alsó-Pannonia, Dacia határai
A néptörzsek, melyek hazánk területét lakták
Az útvonalak
Magyarország legrégibb ismert lakói
Az Al-Duna vidékén lakó géták
Augustus idejében a dákokkal egyesülve már államot alkotnak
Eredetük
Műveltségük
Vallási fogalmaik
Dromichaites, a birodalom megalapítója
Lysimachos thrák király hadjárata
A kelták háromféle elnevezése
Legrégibb hazájuk
Vándorlásaik
Elözönlik Italiát
Ugyanekkor más törzsek a Balkán-félszigetig nyomulnak
Az iapodok és skodiskok megtelepedése
Változások a többi néptörzsek elhelyezkedésében
Az aravicusok
Pannonia és Dacia. Irta Kuzsinszky Bálint
A római foglalás
Octavianus hadjárata a fellázadt iapodok ellen
Siscia meghódítása
Illyricum
Tiberius küldetése Pannoniába
Illyricum császári provincia
A dalmaták újabb lázadása Kr. e. 9-ben
Pannonia kiterjedése
Maroboduus
A nagy pannon-dalmata felkelés Kr. u. 6-ban
Augustus Germanicust küldi Tiberius mellé
A pannonok meghódolása
A dalmaták folytatják az ellentállást
Leigázásuk
Illyrcium ketté osztatik
A pannoniai csapatok száma Augustus halálakor
Maroboduus bukása
Catualda
Claudius intézkedései a határvidékek biztosítása érdekében
Carnuntum legióállomás lesz
Domitianus svév-sarmata háborúja
A dák hatalom Boerebistes idejében
Costiso
M. Crassus hadjárata
Decebalus
Domitianus dák háborúja
Traianus dák háborúinak oka
A római sereg két vonalon nyomul Daciába
Decebalus követsége
A tapaei ütközet
Decebalus kegyelemért könyörög
A béke föltételei
A dunai hid
Decebalus megszegi a békét
A hadüzenet
Decebalus kétségbeesett védekezése
Öngyilkossága
Dacia császári tartomány
Traianus oszlopa és foruma
Pannonia ketté osztása
A második és harmadik század
Hadrianus állítólag leszedeti Traianus dunai hídját
Tartózkodása Daciában és Pannoniában
A római jog kiterjesztése
L. Aelius, Pannonia helytartója
Antonius Pius; Marcus Aurelius
A markomann háborúk kitörése
A Garam melléki ütközet
A barbárok meghódolása
A tervezett Sarmatia, Marcomannia tartományok
Újabb lázadás; Marcus halála
Commodus békeföltételei
A pannoniai sereg Septimius Severust kiáltja ki császárrá
Caracalla, Alexander Severus; Maximinus Thrax erélyes föllépése
III. Gordianus, Philippus
A gótok betörése
Decius megmenti Daciát
Gallienus
Dacia elvesztése
Claudius megveri a gótokat
Aurelianus
Dacia Ripensis
Probus, Carus
Diocletianus legyőzi Carinust
A tartományok kormányzása
A helytartó
Pannonia kettéosztása
A katonai és polgári hatalom szétválasztása
Pannonia további feldarabolása Diocletinus idejében
Alsó- és Felső-Dacia
Marcus három részre osztja Daciát
A tartománygyűlések
A provinciák berendezése
A városok fontossága
A census
A pannoniai civitasok
Az adók kezelése
A vám
A pénzügyigazgatóságok
A koronauradalmak
A bányák
A daciai aranybányászat
A pénzverőhelyek
Hadi viszonyok
A legiók
A segédcsapatok
Változásaik
Dacia legióinak segédcsapatai
A határvédelem
A legió-állomások Pannoniában
A táborok maradványai
A segédcsapatok állomásai
Tabula Petuingeriana
Az Interarium Antonini Augusti
Az útrendszer Pannoniában
A IV. század hadszervezete
A balparti erőditmények
A hajóhad
A bácskai ú. n. római sánczok
Dacia védelmi rendszere
Az erdélyi és délmagyarországi sánczok
Az egyes várövek
A segédcsapatok elhelyezése
Az alsó-ilosvai tábor
Az őrtornyok
Az utak
Dacia keleti határa
A segédcsapatok összeállítása
A katonai elbocsátó okmányok
A városok
Fontosságuk
Gyarmatok letelepítése
Régi szabású coloniák
Claudius alapitásai
Siscia és Sirmium
Traianus és Hadrianus coloniái
Municipiumok Pannoniában
Legió-állomások városi szervezete
Canabák
Apulum
A canabák és a polgári telep közötti viszony
A ius Italicum
A városok alkotmánya
A decuriók testülete
A hatóságok; II- és IV-virek; aedilisek, quaestorok
A papi méltóságok
Az augustalisok
A különböző collegiumok
Római városok maradványai
Az utczák
Az épitkezés és jellemzése
Az épületek pusztulása
A római épitkezés egyöntetüsége
A mulatóhelyek
Az amphitheatrumok
A vizvezeték
A fürdők
Egyéb középületek
Az aquincumi vásárpiacz
A lakóházak
A belső kiállitás
Nemzetiségi és vallási viszonyok
A bennszülöttek és rómaiak közötti viszony
Az italiai elem
A pannoniai néptörzsek
Az araviscusok
Temetkezésük
Viseletük
A dák elem
A jövevények
Dacia nem rómaiasodhatott el teljesen
Augustus felkarolja a hanyatló római vallást
Barbár istenségek
A görög-római istenek
A keleti vallások
Nyomai Daciában
Jupiter Dolichenus
A carnuntumi Dolichenum
A Mithras-cultus
Elterjedése
A felmaradt mithraeumok
Az aquincumi Mithras-templom
A cultus eltörlése
Az emlékek
Belföldi és importált gyártmányok
A kőemlékek
Az agyagipar termékei
A bronztárgyak
Az ötvösművek
Csont és üvegtárgyak
Az egyedi kanna és tál
Az alexandriai ötvösség művei
A temetkezés fajai
A siremlékek
Temetők
Különféle sírok
Sarcophagok
A sirfeliratok szerkezete
A gazdagabb sirleletek
A negyedik század
A birodalom felosztása
Diocletianus és Galerius harczai a barbárok ellen harczol
A két császár leköszön
A carnuntumi összejövetel
Calerius Pannoniában az erdőket irtja, a vizeket lecsapolja
Constantinus győzelme Maxentius felett
A cibalaei ütközet
Constantinus megveri a sarmatákat
Licinius bukása
Barbárok megtelepítése Pannoniában
Constantinus utódai
Vetranio
II. Constantinus legyőzi Mursánál Magnentiust
Julianus
Constantius harczai a quádok és sarmaták ellen
I. Valentinianus
A quádook betörése
II. Valentinianus
Valens veresége
A gótok elözönlik a dunai tartományokat
A kereszténység fellépése Pannoniában
Sirmium, a legrégibb egyházközség
A többi püspökségek
Az arianismus
A sirmiumi zsinatok
Az őskeresztény emlékek
A sirfeliratok
Egyéb tárgyak
A pécsi sirkamra
Magyarország története a népvándorlás korában. Irta Nagy Géza
A barbarok terjeszkedése. Sarmaták, germánok
A rómaiak magyarországi uralmának jellemzése
A magyarországi barbárság, germánok s turániak, egymásra gyakorolt hatásuk
A sarmaták nemzetisége, a szittyákkal való rokonságuk; jellemük; életmódjuk; szokásaik
A dák hatalom és a sarmaták; a jazygok beköltözése az Alföldre
Markomannok és quádok védekezése a jazygok ellen s ezeké a quádok ellen
A mátravidéki törzsek, osok, cotinok
Rómaiak és barbárok, Marcus Aurelius hadjáratának következmények
A germán népvándorlás kezdete
A keleti germánok mozgalmai
Germánok letelepedése Magyarország északkeleti részeiben; asztignok, dakringok, vandalok
A gótok; szokásaik; politikai szervezetük
Megtelepedésük a Pontus mellékén
Dacia elleni hadjárataik, Dacia bukása
A vandalok kiüzetése s Pannoniába való költözése
A gót hatalom; greutunok és tervingek
Hermanarich birodalma
A kereszténység terjedése a gótok közt
II. Constantinus hadjárata
Zizais
A limigant sarmaták kipusztítása
Valentinianus hadjárata
A barbárok terjeszkedése Pannoniában
A római emlékek megszünése s a népvándorláskori leletek kezdete
A bregetiói barbár bálványképek
Barbárok Mogentiana vidékén; a fenéki és keszthelyi leletek
Népvándorláskori emlékek Pannoniában s az Alföldön, a germán-sarmata tárgyak typikus sorozatának tartalma, újabb formák hiánya a hunn uralom alatt
A hunn uralom
Hunnok és hiungnuk közti kapcsolat
A hunnok föltűnése Európában, nemzetiségük, török és ugor nyomok
Külsejük, életmódjuk, viseletük, támadási rendszerük, fegyverzetük
Szervezkedésük a Volga mentén
Átkelésük a Volgán
Az alánok meghódítása
Hermanarich bukása
Athanarich és a nyugati gótok, római területre való menekülésük
Valens elleni lázadásuk
Magyarországban elásott kincseik s a krasznai, petrosszai, szilágyi-somlyói kincsleletek
A hunnok a rómaiakkal szövetségben
Rugha uralma a Aétiusszal való szövetsége
A burgundok elleni hadjárat
Oktár és Rugha halála
A margumi béke
Attila és Blida uralma
Attila jellemzése
A hunn birodalom kiterjedése
Attila udvara
Blida halála
A hadisten kardja
Attila és a kelet-római birodalom
A galliai hadjárat, a catalaunumi ütközet
Az italiai hadjárat, Aquileja lerombolása, Róma megszabadulása
Attila halála
A germánok lázadása, a hunn uralom megszünése Magyarországban
Aldunai és denepermelléki hunnok, Hunnivár
A hunn uralom jelentősége Magyarországban
Hunn emlékek hiánya, az u. n. Attila-kincs
A germán uralom
Magyarország a hunnok kiveretése után
A hunnok örökösei
Gótok és svédek harczai, a skirek megsemmisitése, a gótok kivándorlása Pannoniából
Nagy-Theodorik uralma
A herulok költözködése
A longobárdok megtelepedése
Szövetségük az avarokkal a gepidák ellen
A gepidák megsemmisitése
A longobárdok kivándorlása Italiába
A germán uralom jellemzése
Az avarok
Az avarok föltűnése Európában
Valódi nevük s az ogor néppel való kapcsolatuk; az avar nép alkatrészei, az uralkodó osztály töröksége
Menekülésük a turkok elől
Szövetségük Justinianusszal
A keleteurópai hunn törzsek meghódítása
Magyarország elfoglalása
Baján
Az avarok és a byzanciak közti hadjáratok
Baján halála
A longobárdok viszonya az avarokhoz
Heraklios perzsa hadjárata, avarok és perzsák szövetsége Konstantinápoly elfoglalására
A horvátok és szerbek letelepedése a Balkánon; a szlávok terjeszkedése
Belviszályok az avarok közt; bolgárok bevándorlása Magyarországon
Az avar hatalom hanyatlása
Nagy-Károly hadjáratai
Az avar hringek
Lázadás az avarok közt; a khágán meggyilkolása
A khágánok székhelyének feldulatása
A frankok birtokába került zsákmány
Nagy-Károly aacheni kürtje és kardja
Az avarok kipusztítása
Pannonia beolvasztása a frank birodalomba
Szlávok és bajorok terjeszkedése
A tiszai bolgárság
A magyarok beköltözésének kezdete
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I.

Szép állapotú példány.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
4.380 ,-Ft
66 pont kapható
Kosárba