Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nemzeti irodalom története I-II.

Szerző

Kiadó: Szent-István-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 769 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második javított kiadás. Két kötet egy könyvben. Az I. kötet kiadási éve: 1905. Írta és olvasókönyvvel ellátta Bartha József dr. állami főgimn. tanár. Stephaneum Nyomda R. T. nyomása, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

E munka első kiadása egy kötetben foglalta össze az irodalomtörténet egész anyagát. Mostantól kezdve az új tanterv utasításainak megfelelően két részben s tetemes javításokkal jelenik meg. Ezen... Tovább

Előszó

E munka első kiadása egy kötetben foglalta össze az irodalomtörténet egész anyagát. Mostantól kezdve az új tanterv utasításainak megfelelően két részben s tetemes javításokkal jelenik meg. Ezen első kötet az irodalomtörténetnek a középiskolák VII. osztályára szóló anyagát tartalmazza, a nemsokára következő második kötet pedig a VIII. osztály idevágó anyagát öleli föl. Az anyag ilyetén felosztásában teljesen az új tanterv útmutatását követtem.
Hangsúlyoznom kell, hogy könyvem második kiadása tetemes javításokat tartalmaz. A hivatalos és egyéb bírálatoknak minden olyan megjegyzéseit, amelyek e könyv tökéletesebbé tételére anyagot nyújtottak, alaposan fölhasználtam. Az első kiadásban megállapított korszakos beosztást megtartottam, mert ennek keretébe azon eszmeáramlatok, amelyek irodalmunk fejlődését irányították, saját és mások megegyező tapasztalatai szerint legjobban beilleszthetők. A művelődéstörténeti mozzanatokra a tanterv utasításai értelmében is nagyobb figyelmet fordítottam, egyes érezhető hiányokat pótoltam, némely részeket egészen újraírtam s a stíluson is lehetőleg könnyítettem.
Az olvasmányokat csak itt-ott bővítettem, amennyiben a tantervi utasítások megkövetelik; a régebbi irodalom egyes darabjaihoz azonban bővebb magyarázatokat csatoltam. Bizton remélem, hogy e változtatások a könyv javára szolgálnak és a tanítással foglalkozó szakférfiaknak is helyeslésével találkoznak.

Budapest, 1905. február 15. Bartha József dr. Vissza

Tartalom

I. KÖTET
Előszó 3
Elmélet
Bevezetés.
1. Az irodalom fogalma ... ... 4
2. Az irodalomtörténet fogalma 4
3. Irodalomtörténetünk korszakai 5
Az ős mondák kora.
A magyar nemzet eredete 7
Ős műveltség ... 10
Az ős költészet emlékei ... ... 14
A keresztény középkor. 1000-1526.
Általános jellemzés ... 17
Irodalom 23
Egyházi irodalom... ... ... ... 23
Világi irodalom... ... ... ... 30
A vallási harcok kora. 1526-1664.
Általános jellemzés ... ... 33
Irodalom ... ... ... 36
1. Protestáns korszak.
Vallásos irodalom:
1. Bibliafordítások ... ... 37
2. Hitvitázó irodalom ... 39
3. Vallásos költészet ... ... 41
Világi irodalom:
1. Történeti és mondai költészet ... ... 43
2. A regényes elbeszélések és a mese ... ... ... 47
3. Világias líra ... ... 52
II. A katholikus visszahatás korszaka.
A katholikus irodalom 56
A protestáns irodalom 61
Világi irodalom:
1. Lírai költészet... ... ... 63
2. Elbeszélő költészet ... ... 64
3. Drámai költészet 71
Tudományos irodalom 71
A nemzeti küzdelmek kora. 1664-1772.
Általános jellemzés 74
Irodalom ... ... 76
I. A nemzeti fölkelések korszaka.
Műköltészet ... ... ... ... 76
A kuruc költészet 82
II. A hanyatlás korszaka.
Széppróza 84
Költészet... ... ... ... 87
Tudományos irodalom ... 90
A felújulás kora. 1772-1820.
Általános jellemzés ... 92
Irodalom ... 94
1. A franciás irány... ... ... 96
2. A deákos irány ... ... 101
3. A magyaros irány 103
4. Az egyeztető irány... ... 107
5. Az önállók 111
I. Kármán József.. 111
II. Csokonai Vitéz Mihály... 113
III. Kisfaludy Sándor ... 116
6. A németes irány. Kazinczy Ferenc ... 119
7. A nyelvújitás ... ... 124
8. A deákos irány fejlődése.
Berzsenyi Dániel 129
9. Kazinczy követői. Kölcsey 131
10. A keszthelyi Helikon. Vitkovics ... 136
11. Katona József 137
12. Tudományos irodalom ... 140
Az ős mondák kora.
A hún hősmondaköről.
1. A tárnokvölgyi és cezumóri ütközet 146
2. Buda halála... ... 147
3. Krimhilda csatája 148
A magyar hősmondakörből.
Az alpári ütközet 149
Naiv eposzunk 150
A keresztény középkor.
Egyházi irodalom.
A Halotti Beszéd és Könyörgés 153
A Gyulafehérvári Versek 156
A Königsbergi Töredékből 157
A Margit-legendából.
1. B. Margit békességre inti atyafiait 158
2. B. Margit önsanyargatása 159
3. A B. Margit halála után történt csodákból 160
Középkori kolostori élet Alexandriai szent Katalin legendájából.
1. A császárné megtérése 163
2. Szent Katalin halála 165
Szent Bernát himnuszából 167
Vásárhelyi András éneke szűz Máriához 168
Ének szent László királyról... 170
Világi irodalom.
Ének Pannónia megvételéről 172
Szabács viadala 175
A pesti gyermekek utcai éneke 178
Emlékdal Mátyás király halálára ... - ... - - 178
Virágénekek - 179
A vallási harcok kora.
Protestáns korszák.
I. Vallásos irodalom.
Erdősi (Sylvester) János :
1. Az új testamentom fordításának ajánlása 179
2. Máté evangeliuma XXV. r. 1-13. V ... ... 180
Telegdi Miklós: Beszéd Vízkereszt után negyedik vasárnapra... 181
Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól.
A bálványozásról 185
Farkas András: A zsidó és magyar nemzetről ... ... ... 187
Szegedi Gergely énekeskönyvéből: Psalmus XLVI. ... ... 189
Szegedi Kis István: A magyaroknak siralmas éneke 190
Szk. Horváth András: Az átokról 192
Névtelen: Balassi Menyhárt árultatásáról ... ... 194
II. Világi irodalom.
Történeti és mondai költészet.
Tinódi Sebestyén:
1. Perényi Péter, Majlát István és Török Bálint elfogatása 197
2. Budai Ali basa históriájából 202
Szendrei Névtelen: Szilágyi és
Hajmási históriája... 204
Hosvai Selymes Péter: Tholdi
históriájából 207
Regényes elbeszélések és a mese.
Gyergyai Albert: Argirus históriájából 210
Pesti Gábor:
1. A kurta rókáról 214
2. A rókáról és az eszterágról 215
Heltai Gáspár: A rókáról és az esztragról 215
Líra.
Asszonyok intése ... ... 216
Házasok éneki 219
Turi György: Harci ének ... 221
Balassi Bálint:
1. Lelkem mint Noé galambja 222
2. Borivóknak való ... 223
3. Búcsuének a hazától 224
4. Hogy Juliára talála... 225
5. Bár ne tudtam volna... 226
6. Búcsuének kedveséhez ... 227
7. Táncnóta 228
A kath. visszahatás korszaka.
I. Katholikus irodalom.
Pázmány Péter:
1. Felelet Magyari I. könyvére 229
2. Az Alvinczi ellen írt öt levélből 233
3. A Kalauzból 235
4. A fiaknak istenes neveléséről 237
Káldi György: Máté evangeliuma XXV. r. 1-18. V 242
A katholikus énekekből:
1. A boldog szűz Máriához 243
2. Szent István királyhoz 245
3. A Mária-siralmakból 246
4. Halottas ének 246
II. Protestáns irodalom.
Geleji Katona István:
1. A Magyar Grammatikátska előszava 247
2. Az Öreg Graduálból: Esteli ének 248
Sz. Molnár Albert:
1.111. zsoltár ... ... 249
2. XXIII. zsoltár ... ... 250
3. XLII. zsoltár 250
A szombatosok énekeiből... ... 251
III. Világi irodalom.
Rimái János : Megnyugtatás... 253
Beniczki Péter: A kikeletnek gyönyörűségéről 254
Köröspataki J.: Lupuj vajdáról 255
Zrínyi Miklós:
1. Zrínyiászból
a) A török apród éneke ... 257
b) Delimán Szigetben ... 258
2. Az idillekből: A vadász ... 260
3. Az epigrammákból... 262
4. A török Áfium ellen való orvosságból 262
5. A Zrínyiászról: Salamon Ferenctől 264
Szalárdi János: Siralmas krónikájából ... 268
Mindszenti G.: János király végéről 270
Apácai Cseri János: A Magyar
Encyklopaediából 272
A nemzeti küzdelmek kora.
I. A nemzeti fölkelések kora.
Gyöngyösi István:
1. A Murányi Vénusból 273
2. Kemény Jánosból 277
3. Thököly I. és Zrínyi I. házasságából 279
4. Gyöngyösi István költészetéről. Arany Jánostól 280
Kohári István: A rab vasat penget 283
Rádai Pál: A szeretetről ... ... 284
Kuruc költészet:
1. Esztergom megvételérül ... 285
2. Bezerédi nótája ... ... 287
3. Ocskai Lászlórul való ének 289
4. Balogh Ádám nótája ... 291
5. Mikor virrad 292
6. Egy bujdosó szegény legény 293
7. Menj el édes fecském ... 294
8. A Rákóczi-nóta 294
9. Megjártam a hadak útját 296
10. Rákóczi, Bercsényi 296
II. A hanyatlás korszaka.
Mikes Kelemen: A törökországi levelekből 298
Faludi Ferenc:
1. A Szent Emberből... - 302
2. Dardanus király története 303
3. Forgandó szerencse 306
4. A feszülethez 307
Amadé László:
1. Kinek lehet hinni 308
2. Már gondolok sziveddel ... 308
Orczy Lőrinc: A bugaci csárdának tiszteletire ... ... ... 309
Ráday Gedeon: Török ifjú éneke 311
Bethlen Miklós: Zrínyi Miklós halála ... ... 313
Cserei M.: Zrínyi Miklós halála 315
Apor Péter: A Metamorphosis Transylvaniae-ből 316
A felújulás kora.
I. A franciás irány.
Bessenyei György:
1. Ágis tragédiája ... ... 319
2. Az ember próbájából ... 321
3. A jámbor szándékból 322
Barcsay Ábrahám: A télnek közelgetése 325
Ányos Pál:
1. A holdhoz . 326
2. A csalfa szeretőnek megvetése ... 327
Teleki J.: Aranka Györgyhöz 327
Péczeli József Meséiből: Király és kapás ... 328
11. A deákos irány.
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához 329
Rájnis József:
1. Egy koldus beszél egy gazdag emberrel ... ... 330
2. Egy Csillag nevű ifjacskáról 330
3. Búcsúvétel - ... 381
Révai Miklós:
1. A lélek halhatatlansága ... 331
2. A szökevény Cupido ... 332
Virág Benedek:
1. Magyar óda... ... - - 332
2. Egy hajóhoz - - 333
III. A magyaros irány.
Dugonics András: Az Etelká-ból 334
Palóci Horváth Ádám:
1, A Hunniásból ... - 337
2. Vidulás 340
Gvadányi József: A falusi nótárius budai utazásából 341
IV. Egyeztető irány.
Verseghy Ferenc :
1. Klárikámhoz ... ... 345
2. Lilla... ... 345
3. A bölcs ... ... ... 346
Bacsányi János:
1. A franciaorsz. változásokra 346
2. A látó 346
3. A szenvedő 347
Szentjóbi Szabó L.: A sírhalom 348
Dayka Gábor: Titkos bú ... 849
V. Az önállók.
Kármán József: A nemzet csinosodásából ... ... 349
Csokonai Vitéz Mihály:
1. A rózsabimbóhoz ... ... 353
2. A reményhez 354
3. Phyllishez ... 355
4. Szegény Zsuzsi...... 355
5. Keseredés 356
Kisfaludy Sándor:
1. A kesergő szerelemből ...356
2. A boldog szerelemből ... 358
VI. A németes irány.
Kazinczy Ferenc :
1. Visszapillantás saját pályájára ... ... 359
2. Pályám emlékezetéből ... 361
3. Levelezéseiből ... ... 363
4. A szabad Erdély 365
5. Epigrammák ... 365
VII. A deákos irány fejlődése.
Berzsenyi Dániel:
1. A magyarokhoz 367
2. A tizennyolcadik század ... 368
3. A közelítő tél 369
4. Levéltöredék barátnémhoz 370
5. A fohászkodás ... ... ... 371
6. Berzsenyi Dániel versei.
Kölcsey Ferenctől ... ... 372 J
VIII. Kazinczy követői.
Kis János:
1. Hajósének ... ... ... ... 376
2. Ninához ... ... ... 377
Szemere Pál: Emlékezet... ... 377
Döbrentei Gábor: Huszárdal ... 378
Kölcsey Ferenc :
1. Vanitatum vanitas ... ... 378
2. Zrínyi dala ... ... ... 380
3. Szép Lenka 381
4. Kölcsey Ferencről. Greguss Ágosttól ... - 382
IX. A Keszthelyi Helikon.
Újfalvi Krisztina: Komor idők... 386
Vitkovics Mihály:
1. Lantomhoz ... 386
2. Három leány ... ... 387
X. Katona József.
Katona és Bánk bánja. Gyulai Páltól ... ... - 387

II. KÖTET
Elméleti rész.
A nemzeties költészet kora.
1820-1882.
Általános jellemzés ... ... ... 3
Irodalom ... ... - 9
A regényes nemzeti költészet.
Kisfaludy Károly ... 11
Kisfaludy Károly kortársai és követői ... 16
Vörösmarty Mihály 19
Vörösmarty követői ... ... 28
Az Athenaeum köre. Bajza és a kritika s a kisebb lírikusok 34
A regény művelői. Vajda Péter és Jósika Miklós báró ... 38
Eötvös József ... 42
Kemény Zsigmond 47
A kisebb elbeszélők. Kuthy L. 51
A dráma művelői. Szigligeti és a színi hatás ... ... ... 52
A visszahatás a színszerűség ellen ... ... 56
Politikai és tudományos irodalom 57
A népies nemzeti költészet.
A népköltészet összegyűjtése és hatása ... ... 62
A népies nemzeti költészet meg alapitói 65
Petőfi Sándor 65
Tompa Mihály - 70
Arany János 73
Költészetünk a szabadságharc után.
Petőfi követői 79
Arany követői 81
Vajda János 85
Drámairodalmunk a szabadságharc után.
Madách Imre ... ... - 87
A színpad irodalma ... ... 90
A regény és elbeszélés a szabadságharc után.
Jókai Mór ... ... 92
Az elbeszélők ... ... ... 94
Politikai és szónoklati irodalom ... 97
Történetírás 101
Nyelvtudomány 103
Irodalomtörténet és eszthetika 105
A legújabb kor.
Általános jellemzés ... 108
Lirai költészet 111
Elbeszélő költészet 112
A drámairodalom ... 114
Politikai és tudományos irodalom 115
Szemelvények.
A nemzeties költészet kora.
A regényes nemzeti költészet.
Kisfaludy Károly:
1. Irene 120
2. Mohács 127
3. Zuárd ... 130
4. Az álmatlan király 130
5. Rákosi szántó a török alatt 131
6. Vedd sarlódat - - 132
7. Súlyosdi Simonból 132
Fáy András: Meséiből 135
Vörösmarty Mihály:
1. Zalán futása 136
2. Csongor és Tündéből 144
?. Jóslat 147
4. Szózat 148
5. A vén cigány 149
?. A merengőhöz 150
7. A kis leány baja 152
8. Idához 152
9. A szegény asszony könyve 152
10. Szép Ilonka 154
11. Epigrammáiból 158
12. Vörösmarty Mihály epikus költészetéről (Kemény Zs.) 158
Czuczor Gergely:
1. Botondból 163
2. Népdalaiból 166
3. A falusi kis leány Pesten 167
Garay János:
1. Egy álom 169
2. Báthory Erzsébet 170
3. Magyar hölgy 171
Bajza József:
1.- A regényköltészelről 172
2. Sóhajtás 177
3. Az eltűnt ifjúkor 177
4. Isten hozzád 178
Vachott Sándor:
1. Merengés 179
2. Sóhaj 179
Szemere Miklós: Boldog vagyok 179
Székács József: Esti imádság... 180
Tárkányi Béla:
1. A zsoltárokból 180
2. Háború idején 181
Jósika Miklós: Abafi 181
Eötvös József:
1. A Karthauzi-ból 189
2. A falu jegyzőjé-ből 192
3. Magyarország 1514-ben 194
4. A vár és kunyhó 202
5. Végrendelet 204
6. Eötvös Józsefről (Gyulai Páltól) 204
Kemény Zsigmond:
1. Az arckép 210
2. A balázsfalvi gyűlés 216
Szigligeti Ede: A trónkereső 225
Teleki László: Kegyenc 229
Széchenyi I.: A Hitelből 235
A népies nemzeti költészet.
A népköltészet termékeiből:
1. Dalok 242
2. Elbeszélő költemények... 244
Kádár Kata 244
Júlia szép leány 246
Szöcs Marcsa 248
Siroki erdőben 249
Bogár Imre ... ... ... 249
Petőfi Sándor:
1. A virágnak megtiltani nem lehet 250
2. Ereszkedik le a felhő 251
3. Hegyen ülök 251
4. Távolból 252
5. Szeptember végén 253
6. A hazáról 254
7. Egy gondolat bánt engemet 255
8. A magyar nemes 256
9. Falu végén kurta kocsma 257
Tompa Mihály:
1. A jávorfáról 258
2. Isten akaratja 260
3. Őszi tájnak ... 262
4. A gólyához 263
5. A madár fiaihoz 264
6. Új Simeon 265
7. Télen, nyáron 266
8. Az utolsó versekből 267
Arany János:
1. Buda halála 267
2. V. László 276
3. Tetemrehívás 278
4. Tengerihántás ... 280
5. Enyhülés ... - 283
6. Dante 284
7. Kozmopolita költészet ... 285
Tóth Kálmán:
1. Hogyha titkolt 286
2. Naptól virít 286
3. Fütyül a szél 287
4. Mért nem tud 287
Gyulai Pál:
1. Szeretnélek még egyszer látni 287
2. Szüreten 288
Szász Károly:
1. Hazámhoz 289
2. A kis Ilonka emlékezete 289
Lévai József: Mikes 290
Tolnai Lajos: A szegény vándorló legényről 291
Mindszenty Gedeon: A szentek unokáihoz... ... - 292
Vajda János :
1. A virrasztók ... ... ... 294
2. Harminc év után 295
3. Nyári les ... 296
4. A vaáli erdőben ... ... ... 296
5. Magány ... 297
6. Őszi tájék ... ... ... ... 298
Madách Imre : Az ember tragédiája, A mű eszméje. (Alexander Bernáttól) 299
Jókai Mór:
1. A fátyol ... 304
2. A székely adott szava ... 309
Kossuth Lajos:
1. Tengerhez magyar ... 311
2. Deák Ferencnek 314
Deák Ferenc:
1. A húsvéti cikk 322
2. Kossuth Lajos nyilt leveléről ... - - - 329
A legújabb kor.
Lírai költészet.
Reviczky Gyula:
1. Az Emma-dalokból... ... 332
2. Talált rózsa 333
3. Isten ... - ... ... ...334
4. Ma született a Messiás 335
Bartók Lajos : Kárpáti emlék 336
Ábrányi Emil:
1. Kedves virág ... ... ... 336
2. Csak arcodat 337
Endrődi Sándor:
1. Leborulsz a sírra ... 337
2. A kuruc nótákból 338
Váradi Antal:
1. Anyám háza ... ... 339
2. A csillagok rólad beszélnek 341
Rudnyánszky Gyula: Fiamnak... 341
Lévay Mihály: Itthon 342
Elbeszélő költészet.
Kis József: Ágota kisasszony ... 343
Jakab Ödön: Argirus ... ... 346
Mikszáth Kálmán: A kaszát vásárló paraszt ... ... - 350
A drámairodalom.
Rákosi Jenő: Endre és Johanna 355
Csiky Gergely:
1. A jóslat 361
2. Mukányi 364
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem