Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.762

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése I.

A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 351 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tizenötödik kiadás, a Halotti beszéd másával és számos képpel. Nyomtatta az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a kötetből:

Alapfogalmak.
Az irodalomtörténet köre.

Irodalom (literatura) alatt az emberi szellem élőszóval fenntartott vagy írásba foglalt műveinek bizonyos összességét értjük.... Tovább

Előszó

Részlet a kötetből:

Alapfogalmak.
Az irodalomtörténet köre.

Irodalom (literatura) alatt az emberi szellem élőszóval fenntartott vagy írásba foglalt műveinek bizonyos összességét értjük.
A világirodalom kifejezés kettős értelmű. Egyik értelme szerint magában foglalja az emberiség elmetermékeinek összességét, tekintet nélkül nyelvi és korbeli, alaki és tartalmi különbségeikre. Másik értelme szerint csak azoknak a legkiválóbb műveknek foglalata, melyek az egész emberi művelődésre hatással voltak. Ilyenek legelső sorban a biblia, a görög és római klasszikusok, a nagy népéposzok, Dante, Shakespeare, Moliére, Voltaire, Kant, Goethe, Petőfi stb. munkái.
Valamely nemzet egyetemes irodalma magában foglalja az illető nemzet nyelvén készült elmetermékek összességét, ide számítva a szakszerű tudományos munkákat is. Ennek határain belül pedig szorosabb értelemben a nemzet irodalma név alá azokat a műveket foglaljuk, melyekben legkiválóbban nyilatkozik a nemzet lelke s amelyek az egész nemzet lelkéhez szólanak. Mi a magyar irodalmat ebben az értelemben tekintjük és ismertetjük.
Ez irodalomnak fő-képviselői a nemzeti klasszikusok. A nemzeti irodalomnak úgynevezett klasszikusai azok, kik az emberi és nemzeti szellemet, ennek valamely ismeretlen oldalát, jellemző vonását, az erkölcsi életnek igazságait olyan alakban fejezik ki, mely akár szabatosságánál, akár erejénél, akár szépségénél fogva újnak, eredetinek s mégis gyökeresnek, mindenki által érthetőnek tetszik. Ilyenek a kiváló epikai, lírai és drámai költők, szatirikusok, regényírók, prédikátorok, történetírók, szónokok, bölcselkedők. Az ő pályájuk és műveik vizsgálata, előzőikkel és követőikkel való kapcsolatuk szolgáltatja az irodalom ismertetésének tulajdonképeni feladatát. Vissza

Tartalom

Irodalomtörténet.
1. Bevezetés. Alapfogalmak.
I. Az irodalomtörténet köre.
Irodalom és irodalomtörténet. - Rokon-tudományok 3
II. A magyar nemzeti irodalomtörténet korszakai 5
Első szakasz: Pogány-kor. - Kr. u. 1001.
2. A magyar pogány-kor költészete.
Közállapotok. - Világirodalom. - Ősköltészetünk nyomai. - Nemzeti mondánk krónikáinkban. - Ezek műalkata. 9
Második szakasz:
Keresztyén középkor.
1001-1526.
3. Árpád-házbeli királyok kora.
Közállapotok. - Mívelődés. - Világirodalom. - Királymondakör. - Halotti Beszéd.- Ó-magyar Mária-siralom. - Gyulafehérvári versek. - Königsbergi Töredék. - A krónikák 14
4. A vegyes házakból származott királyok kora.
I. Közállapotok. Deák irodalom. Az Anjouk és műveltségünk. - Világirodalom. - Mátyás király és a renaissance. - Humanisták. - Verbőczi István 21
II. Magyar irodalmi emlékek. - Egyházi irodalom.- Szabács megvétele és a Pannoniás
ének 24
Harmadik szakasz: Protestáns-kor.
1526-1606.
5. Áttekintés és vallásos irodalom.
I. Közállapotok. Történetírás: Istvánffy. A magyar nyelv ügye. - A protestantizmus és hatása. - Világirodalom. - Tudós irodalom. - Istvánffy Miklós 29
II. Vallásos irodalom. Magyart - Bibliafordítások; Károli Gáspár. - Hitvitázók: Mélius Péter, Telegdi Miklós, Magyari István 31
6. Vallásos, feddő és tanító költészet
Egyházi énekek, jeremiádok. - Az első drámák : Sztárai Mihály, Balassi Menyhárt árúltatása. - A Comico-Tragédia. - Pesti Gábor és Heltai Gáspár meséi 34
7. Históriák és krónikák.
I. Bibliai és történeti költemények. Tinódi. Énekmondók. - Tinódi 37
II. Széphistóriák és prózai elbeszélések. Deák és olasz források. - Ilosvai Toldija. - Szilágyi és Hajmási. - Prózai elbeszélések 39
8. Virágénekek. - Balassi Bálint.
Lakodalmas énekek. - Virágénekek. - Balassi élete és versei. - Technikája 42
Negyedik szakasz: A kath. visszahatás s a nemzeti harcok kora.
1606-1711.
9. Közállapotok.
Politikai viszonyok. - Ellenreformáció. - Erdély. - Iskolák, nyomdák, könyvtárak. - Világirodalom 45
10. Vallásos irodalom.
I. Pázmány Péter és a polemikusok. Vallási viszonyok. - Pázmány élete. A Kalauz és a
Prédikációk. - Polemikusok: Alvinczi, Komáromi Csipkés, Balásfi, Káldi, Veresmarti 49
II. Szenei Molnár Albert és Geleji Katona István. Szenei Molnár Albert. - Geleji Katona István. - Kath. egyházi énekek. - A szombatosok 51
11. Tudományos irodalom. - Apácai Cseri János.
Bölcselettan. - Apácai. - Krónikák; Petthő Gergely és Szalárdi János. - Nyelvészet 55
12. Epikus költészet. - Zrínyi Miklós gróf.
Köröspataki János. - Zrínyi élete. - A Zrínyiász. - Zrínyi egyéb munkái. - B. Listius László 58
13. Gyöngyösi István. - Mesék prózában.
Gyöngyösi élete. Munkái. - Kőszegi Pál. - Haller János Hármas Istóriája. - Rosnyai Dávid 62
14. Líra és dráma.
I. Balassi iskolája. Rimai János, Madách Gáspár, Beniczki Péter. - Gr. Kohári István. - Pétrőczy Kata Szidónia 65
II. Színészet és dráma. Actio curiosa 65
15. A kurucvilág költészete.
Történeti énekek. - A Thököly-éposz és Dálnoki Veres Gerzson. - Balladák. - Líra; a Rákóczi-nóta 66
Ötödik szakasz: Nemzetietlen kor.
1711-1772.
16. Közállapotok.
A kor jelleme. - Iskolák, nyomdák, könyvtárak, művészet. - Világirodalom 69
17. Tudományos irodalom.
I. Történetírás. - Cserei Mihály. - Apor Péter. - Bél Mátyás.- Pray György.- Katona
István 72
II. Irodalomtörténet és Bod Péter. - Irodalomtörténetünk kezdete : Czvittinger Dávid. -
Bod Péter. - Horányi Elek. - Nyelvtudomány : Sajnovics János. - Bölcselettan, földrajz,
természet- és mennyiségtan, törvénytudomány, vallás 74
18. Széppróza. - Mikes és Faludi.
Haller László. - Mikes Kelemen. - Faludi Ferenc 76
19. Költészet.
Általános jelleme. - Gr. Lázár János. - Faludi Ferenc. - Báró Amadé László.-Ráday
Pál. - Színművek 78
Hatodik szakasz: A felujulás kora.
1772-1820.
20. Közállapotok.
Politikai viszonyok. - Az 1790-iki mozgalom. - A . reakció. - Tanügy. - Akadémiai tervek. - Hírlapok. - Színészet. - Világirodalom 81
21. A költészet áttekintése.
I. A költői iskolák. Klasszicizmus. - Franciások. - Deákosok. - Magyarosak. - Válogatók. - Német-görög irány. - Önállók 87
II. A költői irányok elágazása és kapcsolata. Magyarosak. Idegenesek 89
22. Az első munkások.
Orczy Lőrinc. - Ráday Gedeon 92
23. A franciás iskola.
I. Bessenyei György és a testőrírók. Bessenyei élete és munkái. - Társasága. - Barcsai Ábrahám. Báróczi Sándor. - A többi testőríró 93
II. Ányos és Péczeli. Ányos Pál. - Gróf Teleki József. - Péczeli József. - A fordítók 97
24. A deákos iskola. Virág.
Időmértékes versek példái. - Baróti Szabó Dávid. - Révai Miklós. - Rájnis József. - Virág Benedek 98
25. A magyarosak iskolája.
I. A prózai regényirodalom kezdete. Dugonics András. - Pálóczi Horváth Ádám. - Gróf
Gvadányi József. - Kónyi János. - Szekér Joakhim 100
II. A debreceni kör és a mesterkedők. Földi János. - Fazekas Mihály. - Gyöngyösi János, Édes Gergely, ifj. Kovács József 103
26. A válogatók.
Az iskolák kiegyenlítése. - Verseghy Ferenc. - Bacsányi János-Szentjóbi Szabó László. - Dayka Gábor 105
27. Kármán József.
A magyar műpróza. - Kármán élete. - Fanni hagyományai 107
28. Csokonai Vitéz Mihály.
Élete. - Költészete. - Dorottya 108
29. Kisfaludy Sándor.
Élete. - Himfy szerelmei. - A regék. - Drámái 111
30. Kazinczy és a nyelvújítás.
I. Nyelvtudományi előzmények. Nyelvünk állapota. - Pályázatok. - Debreceni grammatika.
- Révai. - Verseghy 113
II. A németes iskola. Kazinczy Ferenc. Ifjúsága. - Pályájának második fele. - Munkásságának jelleme. - Prózái. - Versei 116
III. A nyelvújítási harc. Kezdete. - A neologok eljárása. - A Mondolat. -Az eredmény 121
31. Kazinczy követői.
Kis János. - Szemere Pál. - Szentmiklóssy és a többiek 124
32. Deákos iskola. Berzsenyi.
Berzsenyi élete.-Költészete. - Ungvárnémeti Tóth László 125
33..Kölcsey Ferenc.
Élete. - Irói jelleme. - Versei. - Szónoki művei. - Bírálatai 127
34. A népköltés hatása az irodalomra. - A Keszthelyi Helikon.
Népköltési gyűjtemények. - Vitkovics Mihály.Dukai Takács Judit. Ujfalvi Krisztina. - A Keszthelyi Helikon 129
35. A tudományos irodalom áttekintése.
I. A felvilágosodás irodalma. Előzmények. Támadások az egyház ellen. A forradalmi
írók 131
II. Tudományok művelése.
Horvát István. Általános jellemzés. Vallási irodalom. Tudományos irodalom. A Budai-testvérek. Horvát István. Irodalomtörténet 132
Jegyzetek.
Aeneas Sylvius 42
Alexandrin 92
Anaximenes 125
Aristoteles 57
Baccalaureus 54
Bacon Ferenc 57
Balassi 44
Basire Izsák 57
Bisterfeld János Henrik 48
Bisterfeld epigrammja Molnárról 54
Boileau Despréaux Miklós 91
Bürger Gottfried Ágost 129
Comenius Ámos János 48
Corneille Péter 91
Descartes René 57
Egyetemes irodalomtörténetírás 6
Első időmértékes verseink 45
Encyklopaedia 91
Énlakai székely írás 12
Énekkar Mátyás alatt 27
Fénelon 78
Gessner Salamon 120
Goethe János Farkas 92
Herder János Gottfried 120
Heroid 92
Hírlap Rákóczi alatt 48
Hírlapirodalom a felújulás korában 86
Hroswitha 28
Irodalomtörténet 6
Iskolák az Árpádok alatt 20
Iskolák a vegyes házakból származott királyok alatt 27
Iskolák a protestáns korban 33
Iskolák a katholikus visszahatás korában 47
Iskolák a nemzetietlen korban 71
Iskolák a felújulás korában 85
Iskolai vagy jezsuita dráma 37
Kantáte 111
Kant Immánuel 135
Képzőművészetek az Árpádok alatt 20
Képzőművészetek a vegyes házakból származott királyok alatt 27
Képzőművészet a prot. korban 34
Képzőművészetek a kath.visszahatás korában 48
Képzőm, a nemzetietlen korban 71
Képzőművészetek a felújulás korában 86
Királymondakör 21
Klasszicizmus 90
Klopstock Fridrik Gottlieb 120
Kódex 21
Könyvnyomtatás Mátyás alatt 28
Könyvnyomtatás a prot. korban 34
Könyvtárak Mátyás alatt 28
Könyvtárak a nemzetietlen korban 71
Kupetzky János 72
Legelső magyar nyomtatvány 28
Legenda 21
Leonin vers 105
Lessing Gotthold Efraim 120
Linné Károly 135
Literatura 6
Machiavelli 61
Magyar irodalomtörténet írás 6
Magyar mondakörök 13
Magyar nyelv és írás 12
Magyar ősi írás 12
Magyar ősi vallás 11
Magyar verstan 44
Mányoki Ádám 72
Mátyás király énekkara 28
Metastasio Péter 111
Misztérirm 21
Moliére 91
Monda 13
Moralitások 37
Nyelvmívelő társaságok 85
Opitz Márton 48
Ossian 106
Presbiterianusok 54
Priszkosz rhétor 13
Postilla 54
Racine János 91
Romanticizmus 90
Rousseau János Jakab 91
Schiller Fridrik 125
Shakespeare Vilmos 120
Színészet a felújulás korában 86
Szombatosok 55
Uj-klasszicizmus 86
Voltaire Ferenc 91
Vulgata 28
Weber Vida 113
Wieland Kristóf Márton 120
Young Eduárd 98
Olvasmányok.
Első szakasz: Pogány-kor.
Krónikák.
Béla király Névtelen Jegyzőjének könyvéből a magyarok tetteiről: Salán vezérről. A
görögök és bolgárok seregéről. Salán vezér elindulása Árpád vezér ellen 136
A Bécsi Képes Krónikából: Vatha lázadása. Szent Gellért. Cserhalom. A mogyoródi
csata után 138
Regös-ének 143
Második szakasz:
Keresztyén középkor.
1001-1526.
Legrégibb nyelvemlékeink.
A Halotti Beszéd és Könyörgés 144
Ó-magyar Mária-siralom 148
A gyulafehérvári versek 150
A Königsbergi töredék eleje 151
A huszita bibliából.
Judit Holoferneshez megy 152
Példázat a magvetőről 153
CXXXVII. zsoltár 154
A Jordánszky-kódexből.
Példázat a szüzekről 155
Margit-legenda: 1. Szent Margit ünnepi imádkozása és bőjtölése; 2. Margit jóval inti István és Béla királyokat; 3. Margit halála után csodákat tesz 156
Alexandriai szt. Katalin legendája: Szent Katalin vértanusága 158
Imádságok és elmélkedések.
Kinizsi Pálné imádságos könyvéből 159
A halál himnusza 160
Mária siralma 161
Középköri költészet.
Egyházi énekek.
Salve mundi salutare. Szt. Bernát második imádsága 162
Vásárhelyi András éneke 163
Ének Szt. László királyról 164
Emlék-ének.
Mátyás király halálára 165
Históriás énekek.
Szabács viadala 166
Pannónia megvételéről 168
Gúnyos és virágénekek.
Apáti Ferenc feddő éneke 170
Virágének 171
Harmadik szakasz:
Protestáns-kor.
1526-1606.
Komjáthi Benedek.
Szt. Pálnak a zsidókhoz írt leveléből 172
Sylvester János.
Új-testamentomából 173
Károli Gáspár.
A vizsolyi bibliából 174
Magyari István.
Az országokban való sok romlásoknak okairól: 1. A tobzódásról a táborokban ; 2. A békességről 175
Mindszenti Gábor.
János király utolsó napjai 177
Heltai Gáspár.
Magyar krónikájából 178
Meséiből 179
Reggeli ének 180
Hogy a halál nem fél sem hatalomtól, sem erőtől, sem tudománytól 180
Pesti Mizsér Gábor.
Meséiből: 1. Az erdőről és parasztemberről. 2. Az oroszlánról és a vadászról 181
Jeremiádok.
A magyaroknak siralmas éneke a tatár rablásról 182
Bornemisza Péter éneke 183
Az átokról 183
Ecsedi Bátori István zsoltáraiból 186
Karádi Pál névtelenje.
Balassi Menvhárt árultatásából 187
Tinódi Sebestyén.
Szondi eleste 189
Török Bálint megfogatása 190
Kis András halála 192
A Zsigmond-krónikából 193
Ilosvai Selymes Péter.
Toldi Miklósból 194
Gergei Albert.
Árgirusból 196
Harci és lakodalmas énekek.
Túri György éneke 198
Asszonyok intése 199
Házasok éneki 201
Balassi Bálint.
Borivóknak való 203
Katona-ének 204
A magyar nemzetnek romlott állapotáról 205
Könyörgés 205
Losonczy Anna nevére 206
Hogy Juliára talála 207
Búcsúének kedveséhez 208
Credulus és Júlia 209
Negyedik szakasz: A kath. visszahatás és a nemzeti harcok kora.
1606-1711.
Pázmány Péter.
Az Imádságos könyvből 211
A Kalauzból 212
Prédikációiból 215
Az öt Levélből: 1. Az elsőnek bevezetése. 2. Utóirat 217
Káldi György.
Bibliafordításából: Krisztus a tengeren 219
Szenei Molnár Albert.
Kálvin Institutióiból 219
Újesztendei prédikáció 220
A zsoltárokból: 1. Az Isten jó pásztor. 2. Vágyódás Isten után 221
Egyházi költészet.
Katholikus énekek: 1. Szűz Máriához. 2. Szt. István királyhoz 223
Az öreg Graduálból: Versiculus 224
A szombatosok énekes könyvéből: 1. Ének. 2. A 126. zsoltár 224
Apácai Cseri János.
A Magyar Encyclopaediából 226
Szálárdi János.
Siralmas Krónikájából: A Mikesek 227
Gr. Zrínyi Miklós.
Feszületre 229
A Szigeti Veszedelemből: 1. Török gyermek éneke. 2. Kumilla halála. 3. Deli Vid és
hitvese. 4. Zrínyi halála 230
Epigrammáiból: 1. Atilla. 2. Szigeti Zrínyi Miklós 237
Az török Áfium ellen való orvosság 237
B. Listius László.
A Magyar Mársból 239
Gyöngyösi István.
A Murányi Vénusból 240
Kemény Jánosból 241
A Thököly-époszból 243
Petrőczy Kata Szidónia.
Siralmas volt, tudom 243
Népies költészet.
Kuruc dal 243
Tatár rabságban levő erdélyiek dala 244
Kuruc tábori dal 244
Ne higyj magyar a németnek 245
Esztergom megvételéről 245
Ocskai Lászlóról való ének 247
A Rákóczi-nóta 248
Könnyem csordúl 249
Egy bujdosó szegény legény 249
Virágénekek 250
II. Rákóczi Ferenc.
Beszéd a gyömrei táborban 251
Ötödik szakasz: Nemzetietlen kor.
1711-1772.
Cserei János.
Gr. Zrínyi Miklós halála 253
Bod Péter.
A Magyar Athenásból: Székely István 255
Kiss István.
A Magyar Filozófiából: Istentelenek tudománya ésszel ellenkező 256
Mikes Kelemen.
Törökországi Leveleskönyvéből: 1. A bujdosók élete Rodostóban. 2. Mahomed császár rabnője. 3. Bercsényi halála. 4. Rákóczi József.
5. Az utolsó levél 257
Faludi Ferenc.
A Szent Emberből 264
A Téli Éjtszakákból 265
Az Úr Jézushoz 267
Forgandó szerencse 267
Útravaló 268
A feszülethez 268
B. Amadé László.
Énekeiből: 1. Virág-ének. 2. Katonadal 268
Ráday Pál.
A szeretetről 270
Hatodik szakasz: A felújulás kora.
1772-1820.
B. Orczy Lőrinc.
Szerelem és bor 271
Gr. Ráday Gedeon.
Török ifjú éneke 272
Bessenyei György.
Ágis tragédiájából 273
A philosophusból 274
Barcsai Ábrahámnak 277
A Holmiból 278
A Természet Világából 280
Báróczi Sándor.
Erkölcsi leveleiből 281
Ányos Pál.
Egy boldogtalannak panaszai a halvány holdnál 282
Sóhajtás 283
Péczeli József.
Meséiből: Király és kapás 283
Baróti Szabó Dávid.
Egy ledőlt diófához 284
Révai Miklós.
A lélek halhatatlansága 285
Virág Benedek.
Változás 286
A kalitkába zárt madárról 287
Bátorítás 287
Pálóczi Horváth Ádám.
Vidúlás 288
Dugonics András.
Etelkából 288
Gr. Gvadányi József.
A peleskei nótáriusból: 1. A csikóstanyán. 2. Miként csúfolt meg egy magyar grófot 290
Az Istenmezei Palócból 293
Fazekas Mihály.
Lúdas Matyiból 293
Bacsányi János.
A franciaországi változásokra 295
Gyötrődés 295
Serkentő ének 296
Verseghy Ferenc.
Klárikához 296
Lilla 296
Az igaz bölcs 297
Szentjóbi Szabó László.
Az együgyű paraszt 297
Dayka Gábor.
Titkos bú 298
A rettenetes éj 298
Kármán József.
Fanni hagyományaiból 299
Csokonai Vitéz Mihály.
Dorottyából 300
Rémítő s vidító kétségek 303
Az ódák közül: 1. A magánossághoz. 2. Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz. 3. Szegény
Zsuzsi a táborozáskor 304
Lillából: 1. A rózsabimbóhoz. 2. Utolsó szerencsétlenség. 3. A tihanyi echóhoz. 4. A Reményhez 307
Az Anakreoni Dalokból: 1. Tháles. 2. Keser-édes. 3. A búkergető 310
Kisfaludy Sándor.
Himfy szerelmeiből 311
Dobozi Mihály és hitvese 312
Csobánc-ból 315
Kazinczy Ferenc.
A szabad Erdély 317
A szonet múzsája 318
Epigrammák : 1. Vajda-Hunyad. 2. Az erdő. 3. Férfilélek. 4. Irói érdem. 5. A nagy titok. 6. Nehéz és könnyű. 7. Lukai. 8. Az iskola törvényei. 9. A distichon feltalálása. 10. A nyelvrontók. 11. Boileau után. 12. Himfy 318
Pályám Emlékezetéből 320
Levele Kisfaludy Károlyhoz 322
Berzsenyi Dániel.
A magyarokhoz 323
A felkölt nemességhez 324
Felsőbüki Nagy Pálhoz 325
Fohászkodás 326
Osztályrészem 326
A közelítő tél 327
Búcsúzás Kemenes-Aljától 328
Életphilosophia 328
Napoleonra 329
Kölcsey Ferenc.
Hymnus 330
Zrínyi dala 331
Zrínyi második éneke 332
Vanitatum Vanitas 332
Hervadsz 333
Búsan csörög 333
Remény, emlékezet 334
Huszt 334
Emléklapra 334
Szép Lenka 334
Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett 335
Nemzeti Hagyományok 337
Kis János.
Atyai búcsúzás 339
Szemere Pál.
Szonettjeiből: 1. Echo. 2. Emlékezet 340
Vilkovics Mihály.
Bácskai népdal 341
Epigrammjaiból: 1. A mái világ. 2. Kérés 341
Ujfalvi Krisztina.
Komor idők 342
Függelék az olvasmányokhoz.
Tinódi Sebestyén dallamaiból 343
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem