863.905

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1945-1954

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 463 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:

Előszó

Kötetünk a magyar néprajztudomány 1945 és 1954 közt végzett munkájáról nyújt áttekintést. Tízéves időközének elhatárolásában a különböző szaktudományi bibliográfiák gyakorlatát követi. A második... Tovább

Tartalom

A feldolgozott folyóiratok, hírlapok, sorozatok17
Rövidítések26
Bevezetés27
Bibliográfia
Magyar néprajzi bibliográfiák38
Néprajzi témák bibliográfiái38
Magyar helyismereti bibliográfiák39
Nemzetközi néprajzi bibliográfiák magyar szakanyaggal39
A szomszédos és rokon népek néprajzi bibliográfiái40
A társtudományok magyar bibliográfiái40
Egyéb bibliográfiák42
Tudománytörténet
Magyar kutatás47
Külföldi kutatás59
Gyűjteményes munkák, vegyes tartalmú művek62
Kutatási beszámolók, referátumok
Magyar kutatások65
Külföldi kutatások66
Elvek, módszerek
Néprajz és forradalom68
A kultúra és mozgásai68
A szovjet módszer69
A bécsi iskola72
Funkcionalizmus72
Szociálantropológia72
Lélektani-pszichoanalitikus módszer73
A skandináv iskola73
Összehasonlító módszer73
Egyéb73
A néprajz és társtudományai74
Néprajzi gyűjtés
Módszertani elvek75
Technikai kérdések75
Tudományos gyűjtőmunka75
Társadalmi gyűjtőmunka76
Pályázatok79
Külföldi gyűjtések és expedíciók81
Népek
A világ népei83
Eurázsia83
Európa84
Ázsia86
Eurázsia régi népei87
Afrika88
Amerika89
Ausztrália és Óceánia89
Etnogenezis
Elvi és módszertani kérdések91
A magyar nép91
Uráli népek92
Altaji népek93
Az urál-altaji probléma94
Más népek94
Etnikus kapcsolatok
A magyarság és más népek között95
Más népek kapcsolatai97
Tájak, népcsoportok
Általános kérdések98
Alföld98
Dunántúl100
Felvidék101
Budapest102
Magyar népcsoportok külföldön102
Délszlávok Magyarországon104
Németek Magyarországon104
Erdélyi románok105
A külföldi irodalomból105
Migráció, telepítések
Elvi kérdések106
Történeti kérdések106
Belső telepítések106
Magyarok külföldön106
Magyar-szlovák lakosságcsere107
Székelyek107
Egyéb108
Atlasz, kartográfia
Magyar népi kultúra és népnyelv109
Más népek109
Gyűjtögetés
Eredmények és feladatok111
Gyűjtögető életmód111
A gyűjtögetés nemei111
Halászat
Eredmények és feladatok114
Bibliográfia114
Tanulmányok114
Adalékok116
Halászati kiállítások116
Más népek halászatáról116
Vadászat
Eredmények és feladatok117
Tanulmányok117
Adalékok118
A külföldi kutatás köréből118
Méhészet
Eredmények és feladatok119
Tanulmányok119
A külföldi kutatás köréből118
Állattartás
Eredmények és feladatok120
Pásztorélet120
Módszerek, technikák121
Állatorvoslás122
Adalékok123
Más népek állattartása123
Domesztikáció124
Földművelés
Elvek és feladatok125
Történeti problémák125
Tájak126
Talajproblémák127
Termények127
Szerszámok130
Technikák132
Hiedelmek, szokások, folklór132
Más népek köréből133
Táplálkozás, vendéglátás
Eredmények és feladatok134
Összefoglaló munkák134
A magyar népi táplálkozás134
Más népek táplálkozása137
Település
Tanulmányok138
Adalékok139
Elpusztult települések140
Más népek településmódjai140
Építkezés
Eredmények és feladatok141
A ház141
Gazdasági épületek144
Élet a házban144
Népi műemlékeink145
Más népek építkezéséről145
Tűzgerjesztés, fűtés, világítás147
Bútor
Eredmények és feladatok148
Tanulmányok148
Adalékok149
Népviselet
Eredmények és feladatok150
Magyar viseletek150
Más népek viseletéről153
Mesterkedés, kismesterségek
Általában154
Mesterkedési ágak154
Történeti kérdések158
Népművészet
Eredmények és távlatok160
Kiadványok160
Általános kérdések161
Tájak162
A népművészet mesterei162
Faragás, festés, rajz
Alkotások163
Egyéniségek163
Történelmi emlékek165
Kerámia, üveg, porcelán
Általános és történelmi kérdések166
Központok167
Hímzés, csipke
Általános kérdések169
Tájak, csoportok169
Magyar hímzés és csipke Romániában171
Más népek népművészetéről
Bulgária172
Csehszlovákia172
India, Indonézia172
Az indiánok172
Kína173
Korea173
Lengyelország173
Nepál173
Óceánia174
Románia174
Svájc174
Szovjetunió174
Történeti kérdések176
Közlekedés, teherhordás, híradás
Eredmények és feladatok177
Tanulmányok177
Adalékok178
Népi technológia
Fizikai technológia179
Kémiai technológia180
Kereskedés, mértékek
Tanulmányok181
Más népek köréből182
Társadalom
Elvek és módszerek184
Az általános fejlődés184
Rokonsági intézmények186
A parasztság történetéhez190
Szociográfia195
A szocialista élet falun205
Gyarmati kérdések208
Természetismeret
Eredmények és feladatok210
Tájékozódás, világkép210
Természet, ember210
Időjárás211
Más népek köréből212
Hitvilág
Általános kérdések213
Mitológia, vallástörténet214
Rítusok, kultuszformák219
Vallási mozgalom a gyarmatokon221
A magyar néphit221
Gyógyítás226
Jóslás228
Vegyes babonák228
Vallás
Kereszténység230
Mária232
Szentek234
Más népek köréből235
Szekták235
Zsidó hagyományok236
Az Iszlám237
Szokások
Bibliográfia238
Vegyes tartalmú tanulmányok238
Az esztendő238
Az emberi élet344
Más népek szokásai247
Jog
Eredmények és feladatok251
Táji kérdések251
Történelmi kérdések252
A régi igazságszolgáltatás emlékei252
Adatok253
Más népek köréből253
A népköltészet
Bibliográfiák255
Vegyes szöveggyűjtemények255
Tanulmányok258
Népdal
Szöveggyűjtemények262
Táji adalékok262
Tanulmányok263
Énekmondók, históriások, képmutogatók267
Eposz és hősének269
Ballada
Kiadványok270
Szövegek270
Tanulmányok, cikkek271
Más népek balladái272
Monda
Babonás történetek274
Történeti mondák274
Földrajzi és természetmagyarázó mondák277
Vándortémák278
Egyéb adalékok279
Legenda
Magyar legendák280
Vándortémák280
Adalékok281
Népmese
Szövegkiadványok283
Kutatások286
Más népek meséi288
Trufa, anekdota293
Elbeszélés294
Kisebb műfajok
Közmondás, szólás296
Mondóka299
Találós kérdés299
Táncszó300
Rigmus300
Köszönés301
Imádság301
Népi írásbeliség
Írás, ábécé302
Felirat302
Levél302
Ponyva303
Varázskönyv303
Paraszti költészet304
Munkásfolklór305
Irodalom és népköltészet
Magyar irodalom307
Külföldi irodalom308
Ritmus - problémák
A magyar vers309
Más népek verselése310
A nyelv etnológiája311
Népzene
Eredmények és feladatok313
Bartók313
Kodály318
Dallamkiadványok321
Kutatások323
Más népek zenéjéből329
Népi hangszerek333
Tánc
Eredmények és feladatok334
Gyűjtés334
Általános kérdések334
Gyűjtemények335
Táncmonográfiák336
Tájak, falvak336
Történeti adatok340
Más hazai népcsoportok táncai341
Más népek táncai341
Játék
Bibliográfia343
Elvi és módszertani kérdések343
Gyűjtések, tanulmányok343
Más népek gyermekjátékai köréből345
E játék pedagógiája345
Színjátszás
Bibliográfia346
Eredmények és feladatok346
Általános problémák346
Ünnepi játékok346
A bábjáték348
Régi népies színjátszás349
Más népek színjátszó gyakorlatából349
A néprajz szervei
Muzeológiai kérdések350
A Néprajzi Múzeum351
Kiállítások353
A Magyar Néprajzi Társaság374
Egyéb intézetek, egyesületek, munkaközösségek hazánkban376
Külföldi intézetek378
Kongresszusok, értekezletek, előadások380
Néprajzi oktatás381
Tanulmányutak, kitüntetések385
Függelék389
Névmutató441
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1945-1954 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1945-1954 A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1945-1954

A védőborító kopott, foltos.

Állapot:
7.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba