1.017.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nyelv grammatikája

A magyar nyelvészek III. nemzetközi kongresszusának előadásai

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 792 oldal
Sorozatcím: Nyelvtudományi Értekezések
Kötetszám: 104
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-2087-7
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ez a kötet a magyar nyelvészet III. nemzetközi kongresszusán (Nyíregyházán, 1977. augusztus 23-27.) elhangzott előadásokat tartalmazza. A kongresszus központi témája - az előző, a szegedi... Tovább

Előszó

Ez a kötet a magyar nyelvészet III. nemzetközi kongresszusán (Nyíregyházán, 1977. augusztus 23-27.) elhangzott előadásokat tartalmazza. A kongresszus központi témája - az előző, a szegedi kongresszus javaslatának megfelelően - "a magyar nyelv grammatikája" volt. Az előadások - ahogy az együttes ülések anyaga is jól mutatja - három nagyobb kérdés köré csoportosultak. a történeti magyar nyelvtan; a leíró magyar nyelvtan; ill.: a magyar nyelv oktatása az egyetekemen és főiskolákon, a közép- és általános iskolákban. Vagyis: a rendezőség a kongresszus nyújtotta lehetőségeket fel kívánta használni arra is, hogy a szorosabb értelemben vett tudományos problémák megvitatása mellett tudományosan megalapozott segítséget nyújtson az anyanyelvi közműveltség emelését.
Az előadásokat két nagyobb egységben tesszük közzé: külön az együttes ülések és külön a szekcióülések anyagát.
Az együttes ülések anyagán belül megtartottuk az időrendiséget. A szakmai előadások, korreferátumok mellett ebben a részben közöljük a kongresszus első, ill. utolsó napján elhangzott megnyitó, ill. záró beszédeket is. Vissza

Tartalom

Előszó3
Együttes ülések anyaga - megnyitó beszédek
Hajdú Péter7
Szentágothai János10
Margócsy József13
Benkő Lóránd: Történeti nyelvírásunk helyzete és feladatai15
Hozzászólás a "Történeti nyelvírásunk helyzete és feladatai" c. előadáshoz
Mikola Tibor29
Balázs János35
Károly Sándor41
Puszati Ferenc55
Rácz Endre: A magyar leíró nyelvtani kutatások helyzete és feladatai61
Hozzászólás "A magyar leíró nyelvtani kutatás helyzete és feladatai" c. előadáshoz
Molnár Ilona77
Temesi Mihály87
Radics Katalin95
Szathmári István: A nyelvtan helye a magyar szakosok képzésében a felsőoktatásban103
Hozzászólás "A nyelvtan helye a magyar szakosok képzésében a felsőoktatásban" c. előadáshoz
Deme László115
Bachát László123
Sebestyén Árpád127
Szende Aladár: A magyar nyelvtan helye a közoktatásban133
Hozzászólás "A magyar nyelvtan helye a közoktatásban" c. előadáshoz
Bánréti Zoltán143
Honti Mária151
Fábián Pál157
Záróbeszédek
Schlachter, Wolfgang161
Benkő Loránd162
A szekcióülések anyaga
Átányi István: A feleym~bratym képzéstípusú morfémakapcsolatok kétfélesége a Bécsi Kódexben169
Bakos József: A kötött morfémák önálló közlő és kifejező szerepe179
Balogh Lajos: A nyelvjárások és a nyelvi rendszer189
Bánhidi Zoltán: Egy magyar mondattan és az angol kontrasztivitás195
Banó István: A szubjektív kontrasztivitás problémái az iskolai nyelvoktatásban201
D. Bartha Katalin: A -talan, -telen képző régi és mai nyelvünkben207
Bátori Imre: A szórend tényezői: a fókusz217
Békési Imre: Mondat- és szövegszerkezeti párhuzamok225
Beőthy Erzsébet: Mi nehéz a holland ajkúaknak?229
Bertók Imre: A magyar és a szlovák nyelvtani terminológia egységesítése233
Bodolay Géza: A külföldi magyar nyelvoktatás néhány hangtani és alaktani kérdése239
H. Bottyánfy Éva: Az -ad, -ed és az -aszt, -eszt képzős idepárok a számok tükrében247
Klára Buzássyová: A grammatikai kategória fogalma a szlovák-magyar kontrasztív nyelvtani vizsgálatban253
Büky László: A metaforát kifejező állapothatározók Füst Milán költői nyelvében259
Chikán Zoltánné: Az anyanyelv mint tantárgyközi kódrendszer267
Csúcs Sándor: A magyar nyelvtan tanítása finneknek273
Dienes Erzsébet: A Karthausi Névtelen javításainak rendszere és tanulságai277
Éder Zoltán: A magyar igealakok személyes névmási tárgyhatározottsága289
Elekfi László: Névmási elemek visszautaló (anaforikus) használata299
Fabricius-Kovács Ferenc: Grammatikaelmélet és iskolai nyelvtan307
B. Fejes Katalin: A mondatszerkezeti sajátságok optimális aránya a tízéves tanulók fogalmazásaiban311
Fogarasi Miklós: Európai areális nemzetközi szókincs és szóképzés a magyar nyelvben317
Futaky István: A szóalkotás magyar-német kontrasszív vizsgálatáról325
Fülei-Szántó Endre: Gondolatok az akcióminőség és az igekötők rendszerének összefüggéseiről329
Fülöp Lajos: A nyelvtani-stilisztikai ismeretek alkalmazása a műelemzésben333
I. Gallasy Magdolna: Névelőhasználati kérdések339
Gergely János: Beszéddallam és hanglejtés345
B. Gergely Piroska: Az által ~ át igekötő, illetve névutó történetéhez351
Danilo Gheno: A magyar nyelv olasz nyelvterületen357
Ginter Károly: A magyar mint idegen nyelv tanításának grammatikájáról365
Graf Rezső: A nyelvi elemek kifejező értéke369
S. Hámori Antónia: A középfokjeles melléknév határozói bővítményeinek történetéhez375
Hell György: A gép szövegelemzés grammatikai kategóriái379
Hetzron Róbert: Ízelítő a magyar tonoszintaxisból389
Hexendrof Edit: A régebbi:régibb típusú alakpárok399
Hoffmann Ottó: Komplex anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában409
Horváth Tibor: Az anyanyelv szerepe a magyar mint idegen nyelv elsajátításában417
Jakab István: A jelzős szerkezetek redukciós törvényének alkalmazása nyelvtani rendszerünkben425
Jakab László: A Jókai-kódex számítógépes feldolgozása431
A. Jászó Anna: Felvételi dolgozatok tartalomelemzése a stílus és a stilisztika szempontjából437
Jékel Pál: Nyelvészeti feldolgozások számítógéppel447
Kálmán Béla: Szenvedő szerkezet és tárgyjelölés449
Kálmán Mária: Az igei generalizáció és a névszói centralizáció körforgása felbontott nyelvszerkezetekben453
Kémény Gábor: A teljes metafora nyelvtani szerkezetéről457
Kenesei István: Mivel egyeztetjük a vonatkozó névmásokat?467
Keresztes László: Az accusativusrag allomorfjai az idegen ajkúak szemszögéből475
Keszler Borbála: Elmélet és gyakorlat viszonya az igenevek mondatbeli szerepének tárgyalásában481
Kiefer Ferenc: A faktívitás a magyarban491
Kiss Antal: A mondatrészek rendszere501
É. Kiss Katalin: Egy magyar transzformációs generatív szintaxis néhány alapvető transzformációs szabálya507
Kornya László: Magyar nyelvtani gyakorlatok a debreceni nyári egyetemen515
Korompay Klára: Név és névváltozat a keresztnevek történeti vizsgálatában519
Lévai Béla: Az irány (hely) kifejezésének kontrasztív szemantikai elemzése525
P. M. Lizanec: A nem rokon nyelvekből való átvételek morfológiai meghonosodásának kérdéséhez529
B. Lőrinczy Éva: Grammatikai szempontok a fonológiai kutatások hátterében535
K. E. Majtyinszkaja: Névutókból alakult esetragok a magyarban és a rokon nyelvekben539
Gianguido Manzelli: A birtokviszony a magyar nyelvben tipológiai szempontból543
Márk Tamás: A nem igei állítmányról553
D. Mátai Mária: A nyelvtantól a nyelvészetig559
Máté József Ferenc: A mondatrészek osztályozásának kérdéséhez563
Mikó Pálné: Változó nyelvhasználat567
Mizser Lajos: A szóalkotás néhány ritkább módja571
R. Molnár Emma: Alapforma és változat kérdése a szólások vizsgálatában575
A. Molnár Ferenc: Az önálló szóból keletkezett határozóragok illeszkedésének hatása a magyar magas és mély magánhangzók megterheltségére579
Nagy János: A korszerű anyanyelvoktatás - beszédtanítás583
Nagy Jenő: Az anyanyelvi (helyesírási) ismeretek szintjének emelése pedagógiai (tantárgy-) teszt segítségével589
Nagy Mihályné: Anyanyelvoktatásunk időszerű kérdései és tapasztalatai a középiskolában 1977-ben595
Nyíri Antal: A hosszú és az aszó, asszú történeti tanulságai607
Nyirkos István: Az ős- és ómagyar kori hangváltozások rendszertani jellegéről619
Papp Ferenc: A tergo konkordanciák a magyar alaktan vizsgálatában623
Pásztor Emil: Szóalaktan és helyesírás627
Penavin Olga: Román jövevényszavak a jugoszláviai székelyek nyelvében633
Raisz Rózsa: Határozói igenevek szintagmatikus kapcsolatokban641
Rédei Károly: A felszólító módjel eredete a magyarban649
Rot Sándor: A grammatikai mezők alkalmazásáról az angol-magyar kontrasztív vizsgálatokban655
Rusziczky Éva: Grammatikai eszközök szerepe a szókészleti szinonimiában669
Wolfgang Schlachter: Perioden mit leeren Hauptsäzen675
Paul Schveiger: A Tipology of Kinship Terms685
Peter Sherwood: On the level of syllavle structure in the historical phonology of Hungarian691
Simoncsics Péter: Egy magyar nyelvtan a 30-as évekből695
Szabó Dénes: Betekintés a magyar nyelvkönyvek írásának történetébe707
Szabó Géza: A gazdaságosság és a nyelvi szerkezet néhány összefüggése a magyarban713
Szabó József: A mondathatárok megállapítása a magnetofonról lejegyzett nyelvjárási szövegekben719
Cs. Szabó Márta - Mikes Melánia - Junger Ferenc: Környezetnyelv-oktatás a Vajdaságban a szerbhorvát-magyar kontrasztív vizsgálatok tükrében725
Szabó Zoltán: Szöveggrammatika és stilisztika729
Székely Imre: Az ellenőrzés (az információszerzés) lehetőségei a nyelvtanításban735
Szepesy Gyula: A lenni + -va, -ve igeneves szerkezet csonka változatai739
K. Szoboszlay Ágnes: A szóképek grammatikája Németh László nyelvében745
Szűcs József: A magyar mint idegennyelv-tanítás aktuális kérdései749
Toivo Tikka: A finn II. indinitivus instruktivusa a magyar határozói igenév megfelelőjeként755
Alfons Welter: Néhány megjegyzés csah ajkúak magyar nyelvtanításához illetve nyelvtanulásához769
Zelliger Erzsébet: Egy hiányzó láncszem történeti és leíró alaktani rendszerezésünk összekapcsolásának775
Zsilinszky Éva: Képzőgyakorisági vizsgálatok XVII. századi jogi szövegekben781
Zsolnai József: Nyelvi kommunikációs képességek grammatikai megalapozása kisiskoláskorban - kísérleti eredmények alapján787
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem