Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nyelv könyve

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Trezor Kiadó BT.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 623 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9088-47-1
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Általános ismeretek a nyelvről és a nyelvtudományról / A. Jászó Anna9
A beszéd és a nyelv9
A nyelv mibenléte11
A nyelv a közlésfolyamatban17
A nyelvek sokfélesége20
A nyelvek típus szerinti osztályozása20
A nyelvek eredet szerinti osztályozása23
A nyelv változékonysága és állandósága39
A nyelv belső sokrétűsége és egységessége44
A nyelvtudomány46
A nyelvtudomány problematikája, területei és módszerei46
A nyelvtudomány rövid története / Albertné Herbszt Mária51
Saussure munkássága56
Nyelvészeti strukturalizmus60
Generatív grammatika68
Irodalom72
Hangtan / A. Jászó Anna75
A hangtan tárgya és felosztása75
A beszédhangok létrehozása: beszédprodukció83
A beszédhangok képzése: a beszélőszervek működése84
A beszédhang mint fizikai-akusztikai jelenség90
A beszédhangok észlelése: beszédpercepció94
A beszédhangok csoportosítása100
A magánhangzók101
A mássalhangzók104
A beszédhangok funkciója: fonológia113
A beszédhangok kapcsolódása119
A magánhangzók egymásra hatása a beszédben120
A mássalhangzók egymásra hatása a beszédben122
A mássalhangzók és a magánhangzók egymásra hatása a beszédben131
A szótag132
A szupraszegmentális tényezők136
Az artikulációs bázis - a kiejtési norma142
A beszédhibák143
A kiejtési hibák149
A beszédhangok expresszivitása152
Irodalom156
Szótan / Bokor József159
Szókészlettan160
A szókészlettan és a szótárírás160
A szókészlet és a szókincs162
A szó- és kifejezéskészlet egységei165
A szókészlet nagysága és az egyén szókincse171
A szókészlet tagolódása, rétegződése, mozgása173
Irodalom185
Szófajtan187
A szófaj fogalma és jellemzése187
A szófajtani rendszerezés és a szófajok rendszere192
A nem tiszta szófajúság és a szófajváltás195
A mai magyar nyelv szófajai, fajtáik, jellemzésük, használatuk200
Az ige200
A névszók205
Az igenév216
A határozószó221
A viszonyszók224
A mondatszók231
Irodalom233
Szóalaktan234
A szóalaktan mivolta, tárgya, helye a nyelvtanban234
A szóelem fogalma és jellemzése, fajtái és csoportjai236
A szóelemek alaki viselkedése239
A szóelemek egymáshoz kapcsolódása és határkérdései241
A nyelvtani tő fogalma, fajtái, típusai246
Az igetövek tőtipusrendszere247
A névszótövek tőtupusrendszere249
A tövek használatának néhány egyéb kérdése 250
A jelezés és a ragozás252
Az igeragozás252
A névszóragozás259
A főnévi igenév személyragozása268
Az ige- igenévi személyragozás269
A határozószói személyragozás270
Irodalom270
A szóalkotás módjai / Cs. Nagy Lajos272
A szóösszetétel272
A szóképzés280
Rikább szóalkotási módok295
Irodalom298
Mondattan301
A mondattan és a mondat általános kérdései / Cs. Nagy Lajos301
A mondat meghatározása302
A mondatok osztályozása304
Irodalom323
Az egyszerű mondat / Kálmánné Bors Irén324
A szószerkezetek324
Az egyszerű mondat részei333
A mondatrész és a szófaj378
Elemzési modell382
Irodalom386
Az összetett mondatok / Király Lajos388
Az összetett mondat fogalma és fajai388
A mellérendelt mondatok388
Az alárendelt mondatok393
A többszörösen összetett mondat411
A körmondat413
Irodalom417
Jelentéstan / Hangay Zoltán419
Bevezetés: a jelentéstan múltja és jelene419
A nyelvi jel és a jelentés420
A jelentésfajták425
A szójelentés elemei433
A szavak az értelmező szótárban: poliszémia és homonímia434
A többjelentésű szavak434
Az azonos alakú szavak (homonimák)438
A rokon értelmű szavak440
A jelenésmező445
A jelentés ellentétessége449
A jelentésváltozás451
Kitekintés455
Irodalom456
Szövegtan / Hangay Zoltán459
A szövegtan problémái459
A szöveg fogalma461
A szövegfajták462
A szöveg szerkezete, címe és kohéziója467
A nyelvtani kategóriák szövegbeli szerepei476
A szöveg jelentésének kérdései482
A szövegpragmatika490
A szövegalkotásról és -befogadásról491
Irodalom493
Névtani ismeretek / Király Lajos495
A tulajdonnevekről általában495
A személynevek497
A magyar személynévadás története497
A vezetéknevek története498
A keresztnevek történeti vizsgálata501
A mai névdivat502
A nők elnevezése505
A becenevek506
A földrajzi nevek508
Az állatnevek513
Az intézménynevek515
Az áru- és márkanevek516
Különleges tulajdonnevek518
Irodalom519
A mai magyar nyelvjárások / Király Lajos521
A nyelvjárások általános kérdései521
A köznyelv és a nyelvjárások viszonya521
A nyelvjárások szerepe a nyelv életében523
A nyelvjárási jelenségek keletkezése és terjedése525
A nyelvjárási jelenségek határai527
A nyelvjárási egységek529
A magyar nyelvjárási jelenségek áttekintése532
Hangtani jelenségek532
Alaktani jelenségek536
Mondattani jelenségek538
A nyelvjárási szókészlet sajátosságai539
A magyar nyelvjárások osztályozása543
A nyelvjárások tanulmányozása552
Irodalom558
Gyermeknyelv / Albertné Herbszt Mária559
Bevezetés559
Hangtani jelenségek a gyermeknyelvben561
A gyemreknyelv néhány szótani-alaktani sajátossága564
Egyéb szóalkotási és szóhasználati módok568
A gyermek mondat- és szövegalkotásának néhány jellemzője570
Irodalom574
A nyelvtudomány interdiszciplináris kapcsolatai / Albertné Herbszt Mária575
Szemiotika575
Kommunikációelmélet579
Pszicholingvisztika582
Szociolingvisztika586
Etnolingvisztika591
Matematikai nyelvészet593
Irodalom594
Rövidítések jegyzéke596
Név- és tárgymutató597
Tartalom616
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem