1.039.477

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nyelv rétegződése I-II.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 1.071 oldal
Sorozatcím: A Magyar Nyelvészek IV. Nemzetközi Kongresszusának Előadásai
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-05-4451-2
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Ez a kötet a magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusán (Szombathely, 1983. augusztus 23-26.) elhangzott előadásoikat tartalmazza. A kongresszus központi témája - amint kötetünk címe is mutatja... Tovább

Előszó

Ez a kötet a magyar nyelvészek IV. nemzetközi kongresszusán (Szombathely, 1983. augusztus 23-26.) elhangzott előadásoikat tartalmazza. A kongresszus központi témája - amint kötetünk címe is mutatja - a magyar nyelv rétegződése volt.
A tudományos előadások a kongresszus első napján a megnyitást követő együttes ülés, illetve a többi napon a szekcióülések keretében hangzottak el. Kötetünkben az együttes ülések anyagát - beleértve az üdvözlő beszédeket és a zárószót is - az előadások elhangzásának sorrendjében tesszük közzé. A szekcióülések anyagát az előadók nevének betűrendjében közöljük.
Kötetünk a kongresszuson elhangzott előadásokat tartalmazza, a hozzájuk kapcsolódó viták anyagát nem. Egy-két előadást azért nem tudunk közzétenni, mert a kézirat nem állt rendelkezésünkre. Az előadásokat azon a nyelven tettük közzé, amelyen elhangzottak. Vissza

Tartalom

Előszó11
Együttes ülések12
Bors Zoltán: Megnyitó beszéd12
Benkő Loránd: Irodalmi nyelv - köznyelv15
Hozzászólások Benkő Loránd előadásához34
Balázs János hozzászólása34
Szathmári István: Nyelvi változások - nyelvi norma39
Imre Samu: A területi nyelvváltozatok50
Hozzászólások Imre Samu előadásához70
Szabó Géza: Nyelvjárástanunk és a területi nyelvváltozatok néhány kérdése70
Balogh Lajos: Hozzászólás Imre Samu előadásához79
Grétsy László: A szaknyelvek és a csoportnyelvek jelentősége napjainkban85
Hozzászólások Grétsy László előadásához108
Sebestyén Árpád: A belső nyelvtípusok néhány kérdéséről108
Pusztai István: A szaknyelvi kutatások kérdései. (Kitekintés)120
Záróülés131
Benkő Loránd záróbeszéde131
Klara Majtinszkaja záróbeszéde136
Szekcióülések138
Aradi András: A határozói igeneves szerkezetek grammatikai és jelentéstani funkciói a magyar műszaki nyelvben138
Bachát László: Az ifjúsági nyelv és változatai146
Balogh Dezső: A paronimák152
Bánhidi Zoltán: Köznyelvünk és sportnyelvünk kapcsolata 1972-1982159
Békési Imre: A mondat fölötti szövegegység egyik paradigmája az esszében166
Bencze Lóránt: A nyelvtani idő nyomában169
Bencédy József: Problémák a beszélt nyelv kutatásában179
Benkő László: A szövegkapcsoló és186
D. Berencsi Margit: Népnyelvi és tájnyelvi sajátosságok Nagy László költészetének korai szakaszában (1944-1952)194
Bíró Ágnes: A mai keresztnévadás az egyes társadalmi rétegek gyakorlatában203
Bokor József: A lexikai szerkesztettség néhány kérdése tanakajdi beszédszövegek alapján210
Bolla Kálmán: A magyar szupraszegmentális hangszerkezet fonetikai elemzése szintézissel216
Buvári Márta: A zárt ë és a köznyelv226
Büky Béla: A legősibb nyelvi rétegekre visszanyúló orvosi szavaink231
Büky László: Melyik szó kincs a költői nyelvben?235
Chikán Zoltánné: Jelentésváltozások a jogi nyelvben245
Deme László: Átrétegződés vagy lepusztulás? (Kommunikációs kultúránkról)251
Dienes Erzsébet: A művészi prózai nyelv néhány sajátossága az Érdy-kódexben260
Éder Zoltán: A magyar mint idegen nyelv oktatásának Vas megyei múltjából267
Elekfi László: A szaknyelvi szókincs nemzetközi rétegéről275
P. Eőry Vilma: A mondathatás-eltolódás néhány esete284
Fábián Pál: Szaknyelveink helyesírásának szabályozásáról290
Fazekas Tiborc: Nyelvszociológia és nyelvtudomány297
B. Fejes Katalin: A nemzetiségi környezet és a mondatszerkezeti sajátosságok néhány összefüggése308
Fercsik Erzsébet: Néhány gondolat a nyelvi magatartásformák vizsgálatához311
Fodor Katalin: A főnévi igenév és szerkezetei a mai magyar műszaki nyelvben317
Fülöp Lajos: Mondattani sajátosságok a mátraalji palóc nyelvjárásban327
Füredi Mihály: A mai magyar széppróza statisztikai vizsgálata336
Galgóczi László: Régi magyar káromkodások350
I. Gallasy Magdolna: A belső kölcsönzés nyelvi jelzése357
Gergely János: Újabb megfigyelések a franciaországi magyarok beszédének hangsúlyáról és ritmusáról366
B. Gergely Piroska: Területi és társadalmi rétegződés a romániai magyar keresztnévadásban373
Ginter Károly: A köznyelv és a szaknyelvek eltérései a műszaki tudományok nyelvének vizsgálata alapján386
Guttmann Miklós: A tájszókészlet aktivitása Lendva-vidéken393
Hajdú Mihály: A XVI. századi nyelvjárások néhány kérdéséhez402
Hangay Zoltán: A társadalmi nyelvváltozatok tagolásáról408
Hegedűs Attila: XVI. század eleji misszilisek helyesírása415
Hegedűs Rita: Nyelvtan és kommunikáció viszonya egy szombathelyi nyelvkönyvben420
Hell György: A szaknyelvi rétegek szintaktikai jellegzetességei a kommunikatív feladat szempontjából430
Hoffmann István: A helynévhasználat és a nyelvi norma435
Honffy Pál: A tankönyvek nyelvezetének néhány sajátos követelménye443
Horváth Mária: Adalékok a bécsi városi nyelv és a magyar köznyelv kapcsolatához452
Hunyadi László: Operátorok a magyar nyelvben461
Huszár Ágnes: Magyar párbeszédes szövegek néhány jellemzője468
R. Hutás Magdolna: Az idegen szó szerepe a magyar politikai nyelv szókincsében477
Juhász Dezső: A magyarság táji-történeti tagolódása és a nyelvjáráskutatás néhány kérdése484
Juhász József: Az értelmiség nyelvhasználatának jellemzői493
Kálmán Béla: A beszélt és írott nyelv499
Kálmán Péter: Magyartanítás németajkúaknak a reformkorban egy kőszegi nyelvkönyv tükrében505
Kálnási Árpád: A Tisza-Túr köze vízneveinek névtani rendszere515
Kassai György: Argó és "fanyelv" Kolozsvári Grandpierre Emil prózájában523
Kemény Gábor: A szépirodalmi közlés specifikuma és a stíluselemzés módszere537
Kesztyüs Tibor: Társadalmi változások - nyelvi változások547
Király Lajos: A nyelvjárástípusok határterületeinek regionális nyelvatlasza554
Kiss Jenő: A nyelvjárási frazeológiai egységek vizsgálatáról560
Klaudy Kinga: A magyar tudományos nyelvhasználat az orosz nyelv tükrében565
Kontra Miklós: Az amerikai magyar nyelv néhány hangtani kérdéséről573
Kolláth Anna: A nyelvjárási alapréteg nyelvi változatai Rumban583
M. Korchmáros Valéria: Igenevek a hivatali nyelvhasználatban591
Kornya László: Szakszókincs, funkcionális stilisztika, szakfordítóképzés599
Korompay Klára: Nyelvjárási megoszlás és normatív törekvések a kései ómagyar kor névszóragozásában605
Kovács Éva: Szókincsrétegek Petőfi nyelvében611
Kováts Dániel: A nyelvhasználati formák szerepe Móricz regényépítkezésében621
Lizanac, P. M.: A kárpátontúli magyar nyelvjárások atlaszának szerkesztési elvei628
Lőrincze Lajos: A befejezett melléknévi igenév állítmányi használatáról637
Majtinszkaja, Klara: Segédszók a magyar irodalmi nyelvben650
Mátai Mária: Irodalmi nyelvi jelenségek a régi magyar határozószók használatában657
Mátay Gábor: A magyar szakfordítás néhány kérdése667
Máté Jakab: Nyelvi helyzetek - szociolingvisztikai modellek673
S. Meggyes Klára: Falusi és városi óvodások leíró-elbeszélő szövegeinek különbsége682
R. Molnár Emma: Irodalmi nyelvi szint és frazeológia691
Molnár Zoltán Miklós: Regionális elemek délnyugat-dunántúli hallgatóink nyelvhasználatában698
H. Nagy Erzsébet: A népnyelv és az irodalmi nyelv találkozása mai emlékező írásokban704
N. Nyáry Erika: Stílusjegyek Buda Ferenc költészetében716
Ördög Ferenc: A készülő XVIII. századi Zalai Személynévtár családneveinek nyelvjárástörténeti hasznosításáról729
Papp Lajos: A nyelvjárási anyaggyűjtés szociológiai kérdéseihez736
J. Papp Zsuzsanna: Irodalmi nyelvi törekvések a kódexirodalom mellérendelő szószerkezeteinek tükrében751
Pásztor Emil: Arany János Toldijának szókincse a készülő írói szótárban759
Penavin Olga: A szlavóniai nyelvatlasz tanulságai766
Pete István: A magyar nyelv állami változatai779
Pusztai Ferenc: Nyelvi és stiláris rétegződés a misszilisekben789
Rácz Endre: Stílus és egyeztetés797
Raisz Rózsa: Szépirodalmi szövegek jellemzése mondattani sajátságok gyakorisági adataival802
Róka Jolán: Megjegyzések a századforduló nyelvének néhány sajátságáról814
Rot Sándor: A magyar nyelv szerepe a kárpátizmusok makroizoglosszáinak kialakulásában. A mai magyar nyelv makrorendszere és regionalizmusai821
Ruzsiczky Éva: Köz- és irodalmi nyelvi szókészletünk szemantikai szerkezetének átrétegződése a nyelvújítás idején832
Sárosi Zsófia: Megszólítás és említés néhány XVI. századi misszilisben841
Schlachter, Wolfgang: Die Speziesopposition im ungarischen849
Seregy Lajos: A szaknyelvkutatás jelenlegi nehézségei859
Sipos Pál: Ifjúsági nyelv - familiáris köznyelv867
Sherwood, Peter: Phonological theory and the teaching of Hungarian as a foreign language874
J. Soltész Katalin: Az úgynevezett "iparosnyelv" az irodalomban878
Somogyi Béla: A figura szakszó a magyar kártyaszókészletben887
T. Somogyi Magda: A kötött tövű szócsaládok köznyelvi és nyelvjárási tagjai893
Szabó Dénes: Sziget- és tóközi nyelvi változások901
Szabó József: A nyelvjárási monográfiák néhány elvi-módszertani kérdéséről906
Szabó Zoltán: A stílusrétegződés vizsgálatáról (stílustipológia szövegnyelvészeti alapon)913
Szalamin Edit: Beszélt nyelvünk mondatairól914
Szende Aladár: Nyelvi rétegződés és anyanyelvi nevelés923
Szepesy Gyula: Nyelvi jelenségek megítélése az irodalmi és köznyelv tükrében930
Szili Katalin: Nyelvismeret és országismeret kapcsolata egy reformkori kőszegi nyelvkönyben938
K. Szoboszlay Ágnes: Szerkesztési sajátosságok Németh László nyelvében944
Szőllősy-Sebestyén András: A tudományos és a szaknyelvek megkülönböztetése949
Szüts László: A mai magyar tolvajnyelv szókincsének néhány sajátosságáról963
Tolcsvai Nagy Gábor: Társadalmi rétegződés és nyelvi norma969
G. Varga Györgyi: A nyelvjárásiasság foka Hatvan regionális köznyelvében976
Várkonyi Imre: A regionális szótárak és anyaguk981
Vitányi Borbála: Szempontok a századforduló irodalmi névadásához, különös tekintettel Justh Zsigmond munkásságára987
Vörös Ottó: A nyelvjárási mondattani vizsgálat néhány kérdése (őrségi nyelvjárás alapján)995
Wacha Imre: Nyelvi és beszédrétegek (?) és/vagy -szintek a rádióban1000
T. Urbán Ilona: Szaknyelv és helyesírás1012
Zaicz Gábor: Népnyelvi, szaknyelvi és régi nyelvi elemek az ősi magyar szókészletben1020
Zelliger Erzsébet: Településtörténeti kérdések a szóföldrajz tükrében1029
Zeman László: Jegyzet a szaknyelvi nominalizáltságról1040
Zilahi Lajos: Adatközlők és szövegek a nyelv területi-társadalmi rétegzettségének vizsgálatához1054
Zsilka Tibor: Nyelv és hagyomány1064
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv