Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Magyar Országgyűlés jogalkotása 1991.

Szerkesztő

Kiadó: Magyar Országgyűlés
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 520 oldal
Sorozatcím: A Magyar Országgyűlés jogalkotása
Kötetszám: 2
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Angol nyelvű tartalomjegyzékkel.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. TÖRVÉNYEK
Acts
Oldal
1991:1. tv. A családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról 23
On the amendmend ofAct XXV. of1990 onfamily allowance
1991: II. tv. A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról ... 23
On the amendment ofAct II. of1975 on social insurance
1991: III. tv. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a
Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXL törvény módosításáról 24
On the 1991 year's budget of the Social Insurance Fund and on the
amendment ofAct XXI of1988 on the Social Insurance Fund
1991: IV. tv. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 29
On the promotion of employment and on provisionfor the unemployed
1991: V. tv. A közkegyelem gyakorlásáról 36
On exercising amnesty
1991: VI. tv. A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény módosításáról 36
On the amendment ofAct XXIV. of1988 on the investments of foreigners
in Hungary
1991: VII. tv. A megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal létesítéséről és egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról 36
On the establishment ofcounty (metropolitan) office of agriculture and on
the amendment ofcertain provisions oflaw determining authority
1991: VIII. tv. A Magyar Köztársaság állami ünnepéről 37
On the state holiday of the Republic of Hungary
1991: IX. tv. A társadalmi szervezetek kezelői jogának megszüntetéséről szóló 1990.
évi LXX. törvény módosításáról 37
On the amendtnent of Act LXX of 1990 on the tennination of the
management right of social organizations
1991: X. tv. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról 37
On the amendment ofAct CIV. of1990 on the state budget ofl991 ofthe
Republic of Hungary and on the rules of 1991 of managing public finances
1991: XI. tv. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról 38
On the State public Health and Health Officer's Service
1991: XII. tv. Egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj kiegészítések
megszüntetéséről 41
On the revision of certain pensions and on the termination of cenain
supplements to pension
1991: XIII. tv. A földről szóló 1987. évi I. törvény kiegészítéséről 43
On supplementing ofAct I. of1987 on lands
1991: XIV. tv. A Polgári Törvénykönyv módosításáról 43
On the ajnendment ofthe Civil Code
1991: XV. tv. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról 44
On the amendment ofAct CIV of 1990 on the state budget of 1991 ofthe
Republic of Hungary and on the rules of 1991 ofmanaging public finances
1991: XVI. tv. A koncesszióról 45
On concessions
1991: XVII. tv. A Kormány egyes társadalmi szervezetek feletti törvényességi felügyeletének megszüntetéséről 48
On the termination ofthe supervision oflegality exercised by the Government
over certain social organizations
1991: XVIII. tv. A számvitelről 48
On accountancy
1991: XIX tv. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról 68
On the additional state subsidization for the self-govern/nents in
disadvantageous position througfi no fault of their own
1991: XX. tv. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről .. 70
On the duties and powers ofthe local self-govemments and their organs, of
the Commissioners ofthe Republic and of certain centrally subordinated
organs
1991: XXI. tv. A helyi önkormányzatok 1991. évi céltámogatásáról 85
On the target-oriented subsidization of the local self-govemments in 1991
1991: XXII. tv. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény
módosításáról 109
On the cunendment ofAct CIV. of 1990 on the state budget of 1991 ofthe
Republic of Hungary and on the rules of 1991 of managing public finances
1991: XXIII. tv. Az ügyvédségről szóló 1983. évi 4. számú törvényerejű rendelet módosításáról I09
On the amendment of Law-Decree 4 of1983 on advocacy
1991: XXIV. tv. A fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatokról 112
On the metropolitan and metropolitan district self-govemments
1991: XXV. tv. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 116
On the partial compensation for damages caused unjustly in the property of
citizens by the state, with respect to the settlement ofownership relations
1991: XXVI. tv. A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának
kiterjesztéséről 121
On the extension of the judical review of the decision of public administration
1991: XXVII. tv. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény
módosításáról 123
On the amendment ofAct CIV. of 1990 on the state budget of 1991 ofthe
Republic of Hungary and on the rules of 1991 ofmanaging public finances
1991: XXVIII. tv. A szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és
szervezeteik működési esélyegyenlőségéről 125
On the protection of the property of trade unions, on the equatity ofthe
opportunities of organizations of employees and of the operation of their
organizations
1991: XXIX. tv. A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről 129
On the voluntary principle of the payment of membership fee of the representation of interests of employees
1991: XXX. tv. A Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok, illetőleg azok állományába tartozó személyek által okozott károk megtérítése iránti igények bírósági úton történő érvényesítéséről 130
On the court enforcement of claims for compensation for damages caused
by the Soviet troops stationed temporarily on the terriiory of the Republic of
Hungary or by the persons belonging to the staff thereof
1991: XXXI. tv. A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 130
On the decorations ofthe Republic of Hungary
1991: XXXII. tv. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről 133
On settling the ownership offortner church property
1991: XXXIII. tv. Egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról 137
On transferring certain assets in State ownership into the ownership of
self-governments
1991: XXXIV. tv. A szerencsejáték szervezéséről 145
On organizing games on chance
1991: XXXV. tv. A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Alapokmányának, valamint a
KGST jogképességéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló Egyezmény hatályon kívül helyezéséről 152
On abrogating the Charter of the Council of Mutual Economic Assistance
and of the Convention on the legal capacity, privileges and exemption of
COMECON
1991: XXXVI. tv. A Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésének végrehajtásáról 152
On the implementation of the budget of Social Insurance Fund for 1990
1991: XXXVII. tv. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény
módosításáról 158
On the amendment ofAct CIV. of1990 on the state budget of 1991 ofthe
Republic of Hungary and on the rules of 1991 ofmanaging public finances
1991: XXXVIII. tv. A használati minták oltalmáról 158
On the protection of design
1991: XXXIX. tv. A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról ..162
On the protection of the topography oftnicroelectronic setrúconductors
1991: XL. tv. A szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes
szabályokról 162
On certain temporary rules relating to the management of cooperatives
1991: XLI. tv. A közjegyzőkről 165
On notaries public
1991: XLII. tv. A Magyar Köztársaság 1990. évi állami költségvetésének
végrehajtásáról 165
On the impletnentation ofthe state budget of the Republic of Hungary for
the year of 1990
1991: XLII. tv.Az 1956-os Emlékérem és Emléklap alapításáról 178
On the foundation ofthe Cotrunemorial Medál and Memórial Certificate
of 1956
1991: XLIV. tv. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII.
törvény módosításáról és az 1990. évi országgyűlési választásokon minősített pártok részére központi székház juttatásáról 188
On the amendment of the Act XXXIII of 1989 the functioning and
management of parties and on granting headquarters to parties quaüfied at
the Parliamentary elections of 1990
1991: XLV. tv. A mérésügyről 188
On measurement
1991: XLVI. tv. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény
módosításáról és egyéb rendelkezésekről 194
On the amendment ofAct CIV. of1990 on the state budget of 1991 ofthe
Republic of Hungary and on the rules of 1991 oftrumaging public finances
and on other provisions
1991: XLVII. tv. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény
módosításáról, valamint az önkormányzatok normatív állami hozzájárulásából az állami költségvetésbe visszafizetésre kerülő összeg felhasználásáról 195
On the amendment ofAct CIV. of1990 on the Republic of Hungary and on
the rules of 1991 of managing public finances and on the utilization ofthe
amount to be repaid from the nonnative state allowance of self-govemments
to the state budget
1991: XLVIII. tv. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény
módosításáról 202
On the amendment ofAct II. of1967 on the Labour Code
1991: XLIX. tv. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról 202
On bankrupícy proceedings, liquidation and final account
1991: L. tv. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról 212
On the ammendment ofAct XXVof 1991 on the partial compensation for
damages caused unjustfy in the property of the citizens by the State, with
respect to the settlement of ownership relations
1991: LI. tv. Az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXUl. törvény módosításáról 212
On the amendment of Act LXXIII. of1990 on giving property account by
certain social organisations linked to the past system
1991: LII. tv. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény
módosításáról szóló 1991. évi XXXVII. törvény módosításáról 213
On the amendment ofAct XXXVII. ofl991 on the amendment ofAct CIV.
of1990 on the state budget of 1991 of the Republic of Hungary and on the
rules of 1991 ofmanaging public finances
1991: LIII. tv. A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról 213
On the amendment ofAct CIV. of 1990 on the state budget of 1991 ofthe
Republic of Hungary and on the rules of 1991 of managing public finances
1991: LIV. tv. Ai önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő állami támogatásáról 213
On the additional state subsidization for the self-governments in
disadvantageous position through no fault of their own
1991: LV. tv. Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről 223
On the promulgation of theAgreement on the foundation ofthe European
Bank for Reconstruction and Development
1991: LVI. tv. A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról 239
On the amendment ofAct IV. of 1972 on the courts
1991: LVII. tv. A büntetőeljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosításáról 239
On the amendment ofAct I. of1973 on crüninal procedure
1991- LVIII. tv. A Magyar Köztársaság Alkotmánya 32/D. §-ának hatályba
léptetéséről 240
On entering into force of Section 32/D. ofthe Constitution of the Republic
of Hungary
1991: LIX. tv. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről 240
On suppletnentingAct XI. of1987on legislation
1991: LX. tv. A Magyar Nemzeti Bankról 240
On the National Bank of Hungary
1991: LXI. tv. A Magyar Köztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között
a jogsegélyről, valamint a polgári jogi, családjogi és büntető ügyekre
vonatkozó jogi kapcsolatok szabályozásáról szólóan létrejött, Bratislavában, az 1989. évi március 28. napján aláírt szerződés kihirdetéséről .
On the promulgation of the Treaty signed on March 28,1989, in Bratislava
between the Republic of Hungary and the Czechoslovak Socialist Republic
on mutual assistance and the regulát ion of legal relations in the fields ofcivil
law, family law and criminal law cases
1991: LXIL tv. A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény módosításáról 247
On the amendment ofAct V. of 1972 on the procuracy ofthe Republic of Hungary
1991: LXIII. tv. A befektetési alapokról 259
On investment funds
1991: LXIV. tv. A Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt
Egyezmény kihirdetéséről 260
On the promulgation ofthe Convention on the Rights of the Child dated in
New York, on November 20,1989
1991: LXV. tv. A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI. törvény, valamint a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló 1989. évi 23. számú törvényerejű rendelet módosításáról 268
On the atnendtnertí ofAct VI. of 1988 on business associations, and of
Law-Decree XXIIII. of 1989 on the court registration offinns and on the
legality supervisions offirms
1991: LXVI. tv. A szakszervezeti vagyon védelméről és a munkavállalók szervezkedési,
szervezeteik működési esélyegyenlőségéről szóló 1991. évi XXVIII. tv. módosításáról 290
On the amendment ofAct XXVIII of 1991 on the protection of the property
of trade unions, and on the equality ofthe opportunities of organisation of
employees and of the operation of their organisations
1991: LXVII. tv. A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény módosításáról 291
On the amendment ofAct IV. of1972 on the courts
1991: LVIII tv. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény kiegészítéséről 1991: LXVIII. tv.
On supplementingAct XI. of1987 on legislation
A1991: LXIX. tv. pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről
On financial institutions and financial institution activities
1991: LXX. tv. A szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról szóló 1991. évi XL. törvény módosításáról
On the amendment ofAct XL. of 1991 on certain provisional rules relating
to the management of co-operatives
1991: LXXI. tv. Az Európa Tanács 1949. évi május 5-én, Londonban aláírt és az Európa
Tanács Főtitkárának 1951. május 22-i, 1951. december 18-i, 1953. május
4-i, 1958. május 30-i, 1961. november 3-i, 1963. május 6-i, 1965. május
24-i, 1970. október 14-i, 1971. február 17-i, 1974. december 9-i, 1976.
október 2-i, 1978. január 9-i, 1978. január 20-i és 1978. november 27-i
jegyzőkönyvei szerint módosított Alapszabályának kihirdetéséről -
On the promulgation of the Statiüe of the Council of Europe signed at
London on 5 May 1949, and amended in conformity with Cerúficates ofthe
Secretary General of the Council of Europe dated 22 May 1951, 18
December 1951, 4 May 1953,30May 1958,3 November 1961, 6 May 1963,
24 May 1965, 14 October 1970, 17 February 1971, 9 December 1974, 20
October 1976, 9January 1978, 20lanuary 1978, and 27 November 1978
1991: LXXII. tv. Az Európa Tanács kiváltságairól és mentességeiről szóló, Párizsban,
1949. szeptember 2-án kelt és a Strasbourgban, 1952. november 6-án kelt
Jegyzőkönyvvel kiegészített Általános Megállapodás kihirdetéséről... 331
On the promulgation of the General Agreement on Privileges and
lmmiuxities of the Council of Europe dated September 2,1949 in Paris, and
amended by the Protocol dated November 6,1992 in Strasbourg
1991: LXXIII. tv. Az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvény módosításáról 338
On the amendment ofAct LVI. of1990oníhe remuneration, reimbursement
ofexpenses and allowances of the National Assembly representativies
1991: LXXIV. tv. A Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a
Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. törvény módosításáról rendelkező 1991. évi HL törvény módosításáról 338
On the admendment of Act III. of 1991 on the 1991 year's budget ofthe
Social Insurance Fund and on the amendment ofAct XXI. of1988 on the
Social Insurancle Fund
1991: LXXV. tv. Az 19%. évben megrendezendő Világkiállításról 339
On the World's Fair to be held in 1996
1991: LXXVI. tv. A helyi önkormányzatok megalakulásával összefüggő kiegészítő és átmeneti szabályokról szóló 1990. évi LXXIII. törvény módosításáról... 342
On the amendment ofAct UűpGII. of 1990 on the supplementary and
transitional rules in connettion with the establisment of local
self-govemments
1991: LXXVII. tv. A bírósági végrehajtásról szóló 1979. évi 18. törvényerejű rendelet módosításáról 342
On the amendment of Law-Decree XVIII. of1979 on court-execution
1991: LXXVIII. tv. A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről 343
On the consumption tax and consumer's price
1991: LXXIX. tv. A földadóról 346
On land tax
1991: LXXX. tv. A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New
Yorkban 1965. december 21-én elfogadott Nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 8. sz. törvényerejű rendelet módosításáról 348
On the amendment of Law-Decree VIII. of1969 on the promulgation ofthe
International Convention enacted December 21,1965, in New York, on the
elitnination of all kinds of racial diserünination
1991: LXXXI. tv. A bírák, az ügyészek, a bírósági és ügyészségi dolgozók előmeneteléről
és javadalmazásáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról. 348
On the amendment ofAct LXXXVIII. of1990on the system ofadvancement
and remuneration ofjudges, procurators, and employees ofthe courts and
procuracy
1991: LXXXII. tv. A gépjárműadóról 351
On the motor-vehiele tax
1991: LXXXIII. tv. A levéltári anyag védelméről és a levéltárakról szóló 1969. évi 27. számú törvényerejű rendelet módosításáról 354
On the amendment of Law-Decree XXVII. of1969 on the protection of the
archivalias and the archives
1991: LXXXIV. tv. A társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról 354
On the management of the social Insurance by self-goverment
1991: LXXXV. tv. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény módosításáról 353
On the amendment ofAct XCI. of1990 on the order ofpaying taxes
1991: LXXXVI. tv. A társasági adóról 368
On company taxes
1991: LXXXVII. tv. Az állami népességnyilvántartás működésének átmeneti
szabályairól.. 382
On the temporary ntles regulating the operations of the State Population
Registration Office
1991: LXXXVIII. tv. A szövetkezetek gazdálkodásával kapcsolatos egyes ideiglenes szabályokról szóló 1991. évi XL. törvény módosításáról 384
On the atnendment ofAct XL. of 1991 on certain provisional rules relating
to the managetnent of co-operatives
1991: LXXXIX. tv. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló
1991. évi IV. törvény módosításáról 384
On the amendtnent ofAct IV. of 1991 on thepromotion of employtnent and
on provision for the unemployed
1991: XC. tv. A magánszemélyek jövedelemadójáról 387
On the income tax of individuals
1991: XCI. tv. A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás
vitelének 1992. évi szabályairól 409
On the state budget of the year of 1992 of the Republic of Hungary and on
the rules ofmanaging public finances for the year of 1992
1991: XCII. tv. A betegszabadságról 478
On sick-leave
1991: XCIII. tv. A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetéséről szóló törvény
hatálybalépéséig szükséges egyes intézkedésekről 478
On certain measures necessary before the entering into force of the Act on
the budget for the year 1992 ofthe Social Insurance Fund
II. ORSZÁGGYŰLÉSI HATÁROZATOK
RESOL ÚTIONS
1/1991. (1.28.) OGY h. A nyugellátások és a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről és a gyermekgondozási segély kiegészítéséről 483
On the increase of pensions and pension-like regular social provision and
on the supplement ofmaternity benefit
2/1991. (II. 7.) OGY h. Országgyűlési bizottsági tagok felmentéséről és a megüresedett tagsági helyek betöltéséről 483
On relieving committee member of Parliament and on filling vacant
membership place
3/1991. (II. 7.) OGY h. Az Észak-Atlanti Közgyűlés által a Magyar Országgyűlésnek felajánlott társult-tagság elfogadásáról 484
On the approval of the associated membership offered by the North Atlantic
General Assembly to the Parliament of Hungary
4/1991. (II. 7.) OGY h. A társadalmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök előzetes és részleges elosztásáról 484
On the preliminery and partial distribution of the financial means serving to
aid the social organizations by the state budget
5/1991. (II. 9.) OGY h. A Magyar Vöröskereszt költségvetési támogatásának
rendezéséről ... 484
On settling the subsidization for the Hungárián Red Cross by the state budget
6/1991. (II. 11.) OGY h. A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról 484
On the subsidization for the national and ethnic minority organizations by
the state budget
7/1991. (II. 20.) OGY h. Az Országgyűlés jegyzőinek személyében történt változásról 485
On the change in the person of the notaries of Parliament
8/1991. (III. 1.) OGY h. Országgyűlési bizottsági tagok felmentéséről és a megüresedett tagsági hely betöltéséről 485
On relieving committee members of Parliament and on filling the vacant
membership places
9/1991. (III. 1.) OGY h. Mentelmi jog felfüggesztésének elbírálásáról 485
On the judging ofthe suspension ofi/nmunity
10/1991. (III. 1.) OGY h. Mentelmi jog fenntartásáról 486
On upholding parliamentary immunity
11/1991. (III. 5.) OGY h. Az 1990. december 18-ai zárt ülésével kapcsolatos intézkedésekről ... 486
On the measures in connection with the closed meeting of December 18, 1990
12/1991. (III. 5.) OGY h. Az 1990. évi Ideiglenes Vagyonpolitikai Irányelvekről szóló 20/1990.
(III. 12.) OGY határozatot módosító 92/1990. (XII. 29.) OGY határozat módosításáról 486
On the amendment of the Resolution 92/1990. (XII. 29.) OGY on the
amendment of the Resolution 20/1990. (III. 11) OGYon the Provisional
Property Policy Directives of 1990
13/1991. (III. 14.) OGY h. Országgyűlési bizottsági tagok felmentéséről és a megüresedett tagsági hely betöltéséről 486
On relieving corrunittee members of Parliament and on filling vacant
membership places
14/1991. (III. 14.) OGY h. Mentelmi jog fenntartásáról 487
On upholding parliamentary ürununity
15/1991. (III. 26.) OGY h. A Magyar Vöröskereszt költségvetési támogatására 487
On the subsidization for the Hungárián Red Cross by the state budget
16/1991. (III. 26.) OGY h. Mentelmi jog fenntartásáról 487
On upholding parlicunentary immunity
17/1991. (III. 26.) OGY h. Mentelmi jog fenntartásáról 437
On upholding parliamentary i/wnunity
18/1991. (III. 27.) OGY h. A társadalmi szervezetek költségvetési támogatásáról 437
On the subsidization for the social organizations by the state budget
19/1991. (IV. 9.) OGY h. Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatához szükséges adatszolgáltatásról... 490
On providing data necessary for the revision of certain pensions
20/1991. (IV. 11.) OGYh. Országgyűlési bizottsági tag felmentéséről és a megüresedett tagsági hely betöltéséről 490
On relieving committee member of Parliament and filling vacant
membership place
21/1991. (IV. 13.) OGY h. A Nemzetközi Valuta Alapban a Magyar Köztársaság kvótájának megemeléséről és a Nemzetközi Valuta Alap Alapokmányának módosításáról 491
On the increase of the quota of the Republic of Hungary in the International
Monetary Fund and on the amendment of the Charter of the International
Monetary Fund
22/1991. (IV. 13.) OGY h. A délalföldi települések ivóvizének minősítéséről és az egészséges ivóvízellátási program módosításáról 491
On the qualification ofthe drinking water of settlements in the South Great
Hungárián Plain and on the modification of the programme for healthy
drinking water suppty
23/1991. (IV. 13.) OGY h. Országgyűlési bizottsági tag felmentéséről és a megüresedett tagsági hely betöltéséről 491
On relieving comtnitee member of Parliament and on filling vacant
membership place
24/1991. (IV. 17.) OGY h. Az Alföld egyes időszerű környezetvédelmi, tájvédelmi és tájhasznosítási kérdéseiről 491
On certain current questions of the environmental protection, landscape
protection and landscape utilization of the Great Hungárián Plain
25/1991. (IV. 20.) OGY h. Az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról 492
On the amendment of the order of procedure of Parliament and on the
amendtnent of the Resolution 8/1989. (VI. 8.) OGYon its unified text
26/1991. (IV. 23.) OGY h. A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos kormányzati feladatokról 493
On the governmental duties related to the water barrage system of
Gabcikovo- Nagymaros
27/1991. (IV. 30.) OGY h. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának
megakadályozására a jövedelemadók területén az 1990. évben parafált
egyezmény aláírására történő felhatalmazásról 494
On the authorization for signing the agreement between the Government of
the Republic of Hungary and the Government ofthe People's Republic of
China in the field of preventing of double taxation and the evasion of
taxation initiaied in 1990
28/1991. (IV. 30.) OGY h. A Dunával kapcsolatos egyes nemzetközi környezetvédelmi feladatokról. 494
On certain international environmental protection tasks related to the
Danube
29/1991. (V. 10.) OGY h. Mentelmi jog fenntartásáról ; 495
On upholding parliamentary immunity
30/1991 (V.14.)OGYh. A fokozottan védett erdők használatáról 495
On the use of forests under increased protections
31/1991 (V. 23.) OGY h. Az Országgyűlés jegyzőjének személyében történt
változásról 495
On the change in the person ofthe notary of Parliament
32/1991 (V. 30.) OGY h. Megüresedett bizottsági tagsági hely betöltéséről 495
On filling vacant committee membership place
33/1991 (VI. 10.) OGY h. Az állami költségvetési garanciavállalás mértékének
emeléséről 495
On the increase of the extent of guarantee by the state budget
34/1991. (VI. 10.) OGY h. A gyermekek és ifjúság helyzetével kapcsolatos politikai vitanapról... 496
On the day ofpolitical debate concerningthe position ofchildren andyouth
35/1991. (VI. 15.) OGY h. Mentelmi jog fenntartásáról 496
On upholding parliamentary immunity
36/1991. (VI. 27.) OGY h. A Világkiállítás Budapesten, 1996-ban történő
megrendezéséről 496
On organizing the World Exhibition in Budapest in 1996
37/1991. (VI. 27.) OGY h. Bizottsági tagok megválasztásáról 496
On the election of committee members
38/1991. (VII. l.)OGYh. Az 1991. évi költségvetési folyamatok alakulásáról szóló beszámoló jelentés elfogadásáról 496
On the approval ofthe report on the development of the budget processes of
the year 1991
39/1991. (VII. 1.) OGY h. Mentelmi jog felfüggesztéséről 497
On suspending parliamentary immunity
40/1991. (VII. 18.) OGY h. A nemzeti és kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásából elkülönített tartalékalap elosztásáról 497
On the distribution of reserve fund separated from the subsidization by the
state budget for the national and minority organizations
41/1991. (VII. 18.) OGY h. A Varsóban, 1955. május 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés, valamint az annak érvényessége
meghosszabbításáról Varsóban, 1985. április 26-án aláírt Jegyzőkönyv
hatályának megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv megerősítéséről 497
On the confirmation of the Protocol on the termination ofthe force ofthe
Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance, signed in
Warsaw, on May 14, 1955, and of the Protocol on the prolongation of its
validity, signed in Warsaw, onApril 26,1985
42/1991. (VII. 25.) OGY h. A társadalombiztosítási ellátások és a családi pótlék évközi emelésének lehetőségeiről 498
On the possibility of raising the provisions ofthe social insurance and the
family allowance, during the year
43/1991. (IX. 6.) OGY h. A Magyar Köztársaság, valamint az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság és a Litván Köztársaság kapcsolatairól 498
On the relations between the Republic of Hungary and the Republic of
Estonia, Lithuania and Latvia44/1991. (IX. 6.) OGY h.A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a „Nyitott Égbolt" rendszer létrehozásáról Bukarestben, az 1991. évi május 11.
napján aláírt megállapodás megerősítéséről 490
On the confirmation ofthe agree/nent on the establishtnent of the system
„Open Sky" signed between the Government ofthe Republic of Hungary and
the Government of Romania in Bucharest, on May 11,1991
45/1991. (IX. 15.) OGY h.Bizottsági tagok megválasztásáról 499
On the election of committee members
46/1991. (IX. 15.) OGY h.A Gyermek Jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án keltegyezmény megerősítéséről 499
On the confirtnation ofthe Convention on the Rights of the Child dated in
New York, on November 20,1989
47/1991. (IX. 15.) OGY h.Az Egyezmény a gyermek jogairól magyar jogrendbe illesztésének tárgyában 499
On adoptingthe Convention on the Rights of the Child into the Hungárián
legal system
48/1991. (IX. 15.) OGY h.Az Európai hagyományos fegyveres erőkről szóló, Párizsban, 1990. november 19-én aláírt Szerződés megerősítéséről 499
On the confinnation ofthe Convention on the European traditional armed
forces, signed in Paris, on november 19,1990
49/1991. (IX. 27.) OGY h.A Magyar Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége hagyományos fegyveres erőinek nemzeti
szintjeiről szóló, Budapesten, 1990. november 30-án aláírt megállapodás
megerősítéséről 500
On the confirmation ofthe agree/nent on the national levelof the traditional
armedforces ofthe Republic ofHungary, the Republic of Bulgaria, the Czech
and Slovak Federal Republic, Romania and the Union of Soviet Socialist
Republics, signed in Budapest on November 30,1990
50/1991. (IX. 27.) OGY h.Bizottsági tagok megválasztásáról 500
On the election of committee members
51/1991. (X. 3.) OGY h.A Magyar Köztársaság 1990. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 500
On checking the ünplementation of the budget of the year 1990 of the
Republic of Hungary
52/1991. (X. 3.) OGY h.Bizottsági tagok megválasztásáról 500
On the election of committee members
53/1991. (X. 5.) OGY h.Az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról 500
On the amendment of the order of procedure of Parliament and on the
amendment ofthe Resolution 8/1989. (VI. 8.) OGY on its unified text
54/1991. (X. 13.) OGY h.Bizottsági tag megválasztásáról 501
On the election of committee member
55/1991. (X. 16.) OGY h.Az Állami Vagyonügynökség működéséről (1990. március-1991. május) szóló beszámolóról és az Állami Számvevőszék ehhez kapcsolódó jelentéséről 501
On the report on the functioning of the State Property Agency (March
1990-May 1991) and on the report tnade by the State Audit Office in
56/1991. (X. 16.) OGY h.Bizottsági tag megválasztásáról 501
On the election of committee member
57/1991. (X. 17.) OGY h.A HUNGALU Rt. állami kölcsöntartozásának, valamint állami alapjuttatáshoz kapcsolódó járadékfízetési kötelezettségének HUNGALU
részvénnyé történő átváltásáról 502
On converting the loan debt of HUNGALU Co. Ltd. to the state as well as
the obligation to pay allowance related its allocatedfunds into HUNGALU
shares
58/1991. (X. 19.) OGY h.Bizottsági tagok megválasztásáról 502
On the election of committee members
59/1991. (X. 19.) OGY h.A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1989. évi ülésszakán elfogadott
okmány bemutatásának tudomásul vételéről 502
On acknowledging the presentation of the document approved in the session
of the International Labour Conference in 1989
60/1991. (X. 29.) OGY h.A társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról 502
On the conception ofthe renewal of the social insurance system and on the
short-terms tasks
61/1991. (X. 29.) OGY h.Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankban való tagság elfogadásáról és ezzel kapcsolatos más kérdésekről szóló 78/1990. (XI. 17.) OGY
határozat kiegészítéséről 504
On supplementing resolution 78/1990. (XI. 17.) OGY on the acceptance of
the membership in the European Bank for Reconstruction and Development
and on other questions connected therewith
62/1991. (XI. 15.) OGY h.A katonai tanácsokkal rendelkező megyei bíróságok
kijelöléséről 505
On designating of county courts having military courtpanels
63/1991. (XI. 15.) OGY h.Az állami költségvetés 1992. évi irányelveiről 505
On the directives ofthe state budget for the year of 1992
64/1991. (XII. 4.) OGY h.A nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásából elkülönített tartalékalap elosztásáról 505
On the distribution of the reserve fund separated from the subsidization by
the state budget of the national and ethnic minority organizations
65/1991. (XII. 4.) OGY h.Mentelmi jog fenntartásáról 506
On upholding parliamentary immunity
66/1991. (XII. 4.) OGY h.Mentelmi jog felfüggesztéséről 506
On suspending parliamentary immunity
67/1991. (XII. 4.) OGY h.Mentelmi jog felfüggesztéséről 506
On suspending parliamentary immunity
68/1991. (XII. 14.) OGY h.Az egyes nyugellátások és egyéb ellátások egyszeri kiegészítéséről---- 506
On the one time supplementing of pensions and other alhowances
69/1991. (XII. 14.) OGY h.Az Országgyűlés Házszabályainak módosításáról és egységes szövegéről szóló 8/1989. (VI. 8.) OGY határozat módosításáról 506
On the amendment of the order of procedure of Parliament and on the
amendment ofthe Resolution 8/1989. (VI. 8.) OGY on its unified text
70/1991. (XII. 14.) OGY h. Bizottsági tagok megválasztásáról 507
On the election of cotnmittee members
71/1991. (XII. 27.) OGY h. Bizottsági tagok megválasztásáról 507
On the election of coirunittee members
72/1991. (XII. 27.) OGY h. Csikvánd, Gyarmat és Szerecseny községek Veszprém megyétől GyőrMoson-Sopron megyéhez csatolásáról 507
On annexation of communities Csikvánd, Gyarmat and Szerecseny from
County of Veszprém to County of Győr-Moson-Sopron
73/1991. (XII. 31.) OGY h. A helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatási rendszeréről 508
On the system of titled and target-oriented subsidization for the local
self-govenvnents in 1992
III. ÁLLASFOGLALÁSOK
OPINIONS
(1991. január 14.) A Magyar Köztársaság Országgyűlésének állásfoglalása a vilniusi eseményekkel kapcsolatban 511
Opinion of Parliament concerning the events in Vilnius
1/1991. (XII. 4.) OGY
elvi állásfoglalás Az Országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 2.
§-ának értelmezéséről 511
On the interpretation of the Section 2 ofAct L V. of1990 on the legal status
ofthe Members of Parliament
1/1991. (XII. 31.) OGY A helyi önkormányzatok 1992. évi címzett és céltámogatási rendszeréről 511
On the system of titled and target-oriented subsidization for the local
self-govenvnents, in 1992
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem