Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 586 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér kézirat hasonmásokkal illusztrált. Német nyelvű összefoglalóval.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Bevezetés

1. A felszabadulás óta új útra tért tudományos életünkben nagyszerű fellendülés részese lett tudományos irodalmunknak egyik legelhanyagoltabb ága, szótárirodalmunk is. Kétnyelvű... Tovább

Előszó

Bevezetés

1. A felszabadulás óta új útra tért tudományos életünkben nagyszerű fellendülés részese lett tudományos irodalmunknak egyik legelhanyagoltabb ága, szótárirodalmunk is. Kétnyelvű szótáraink és szakszótáraink alig néhány év folyamán egész könyvtárrá sokasodtak, rövidesen nyomdába kerül a magyar nyelvnek oly régóta nélkülözött, korszerű Értelmező Szótára, s a Magyar Tudományos Akadémia a lehetőséghez mérten jelentős támogatásban részesíti a magyar irodalmi nyelv Nagyszótárának több mint fél százada húzódó munkálatait is.
Ámde éppen most, amikor egyre jobban kibontakoznak előttünk a mai magyar nyelvtudománynak szótárszerkesztési téren is jelentkező nagy feladatai, még fokozottabban szükségünk van arra, hogy visszatekintsünk a múltba, és mai munkánk történelmi előzményeit nyomozva törekedjünk haladó hagyományainknak minél teljesebb, minél tanulságosabb feltárására. Történelmi érdeklődésünk elválaszthatatlanul összeforr napi szükségleteinkkel, és tulajdonképpen abból is ered : különösen mi, akiket hivatásunk a szótárszerkesztés szolgálatába állít, joggal érezzük, hogy nem vagyunk egyedül, ha visszatekintünk előfutáraink célkitűzéseire és célúk elérése érdekében vívott öntudatos, sőt önfeláldozó küzdelmükre.
2. A mai lexikográfiái törekvéseknek közvetlen szótártörténeti előzménye azonban nem az a korszak, amelynek legalább általános képét vázolta Melich János befejezetlen, de így is úttörő jelentőségű tanulmányában,1 hanem természetesen a XIX. századnak még tudományosan fel nem dolgozott magyar szótárirodalma. A XIX. századi fejlődés nyitánya viszont kétségtelenül az a fordulópontot jelentő periódus, amely megtörte a Páriz Pápaiféle ,,nagy hagyománynak" szinte kizárólagos uralmát, kiszabadította a magyar nyelvet a latin vezérnyelvhez tapadó szótári kötöttségéből, s rengeteg egyéni próbálkozás és önfeláldozó munka után első akadémiai szótárainkhoz vezetett. Ezt a periódust (1779 - 1838) joggal nevezhetnők a magyar szótárirodalom ,,legköltőibb korszakának": európai szempontból is megrendítő látvány, hogy ebben a korban a szótárírás annyira nemzeti üggyé emelkedett, hogy legkiválóbb íróink egész sora - Bessenyei, Baróti Szabó, Révai, Kazinczy, Vérségi, Csokonai, Kisfaludy Sándor, Virág Benedek, Berzsenyi, Kölcsey, Bajza s végül maga Vörösmarty - közvetlen kapcsolatba került a szótárszerkesztéssel. Nem paradoxon tehát, hanem történelmi tényekkel igazolható felfogás eredménye, hogy tanulmányunknak akár ezt a - talán kissé meglepő - címet adhattuk volna: "A magyar szótárirodalom Bessenyei-től Vörösmartyig". Vissza

Tartalom

Rövidítések VII
Bevezetés XIII
I. A XVIII. század utolsó negyedének szótárírási törekvései 1
A) ÍRÓI SZÓJEGYZÉKEK 11
Baróti Szabó Dávid: Paraszti majorság 13
Barczafalvi Szabó Dávid: Szigvárt 22
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyey 27
B) SZÓTÁRAK ÉS TÁJSZÓGYŰJTEMÉNYEK 39
a) ,,Kisded" szótárak 40
Baróti Szabó Dávid: Kisded Szótár 40
Baróti Szabó Dávid: A' Magyarság Virági 53
Noszkó Alajos: Virág Szótár 57
Gyarmathi Sámuel: Kis Szótár 61
Pejachevich X. Ferenc jászsági tájszavai 66
Szaitz Leó: Kis magyar Frázeológyia 69
Gyarmathi Sámuel tájnyelvi gyűjtése 73
b) Teljes szótárak 76
Márton István szótárai 76
Magyar Cellariusok 79
Az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság szótára 85
A Debreceni Grammatika szótári függelékei 87
Fábchich József szótárírói munkássága 94
C) SZAKSZÓTÁRI KÍSÉRLETEK 106
Nyelvtani műszójegyzékek 107
Fábchich József jogi műszavai 108
Márton István: Erkölcsi Szótár 110
Földi János: Rövid kritika 113
D) SZÓTÁRI TERVEK 119
Bessenyei György: Jámbor szándék 119
Weingand és Köpf szótári híradása 121
Révai Miklós szótári terve 124
Böjthy Antal és Makó Pál nézetei 124
Az országgyűlés szótári munkálatai 129
Vérségi Ferenc: Prelúdium 130
Gyarmathi Sámuel terve 135
A Nagy Szótár 138
A Zsebszótár 142
II. Márton József szótárai 144
Márton József élete 144
Márton József szótárírási elvei 149
Magyar-német(-latin) szótárak 156
Német-magyar(-latin) szótárak 172
Latin-magyar-német szótár 179
Márton József műszókészlete 188
III. A XIX. század első negyede 11ck egyéb szótárai 195
A) VÉRSÉGI SZÓTÁR ÍRÓI MUNKÁSSÁGA A SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDÉBEN 200
A brünni szótári gyűjtés 201
Vérségi nominal-ja 212
Első rímszótárunk 216
B) MILLER JAKAB FERDINÁND SZÓTÁRI TERVE 222
C) A TISZTI SZÓTÁRAK 226
D) SÁNDOR ISTVÁN; TOLDALÉK 232
E) TAKÁTS RAFAEL SZÓTÁRAI 250
Magyar-latin szótárak 252
Hexameteres magyar szójegyzék 252
Rímszótár 254
A Toldalék 255
A Lexicon Ungaricum 259
Latin-magyar szótárak 265
F) SIMÁI KRISTÓF SZÓTÁRAI 268
A Végtagokra szedetett Szótár 271
A Gazdag Szótár 280
G) A KÉT MONDOLAT HELYE A MAGYAR SZÓTÁR ÍRÁSBAN 296
Az első Mondolat 296
A második Mondolat 304
H) KAZINCZY MÁSODIK ÍRÓI SZÓTÁRA 316
I) GYARMATHI VOCABULARIUMA 324
J) SZÓTÁRÍRÁSI TERVEK 340
Dessewffy József javaslatai 340
A Marczibányi-pályatétel jutalomfeleletei. Teleki József és Vérségi Ferenc
pályaműve 342
A nagy szótár jellege 342
A nagy szótár anyaga 344
Az értelmezések 347
A „tökélletes Lexicon" szerkesztése 348
K) VÉRSÉGI UTOLSÓ SZÓTÁRAI 350
A Wagner-féle Phraseologia átdolgozott kiadása 350
Vérségi szakszótárai 360
Nyelvészeti műszó jegyzék 360
A Tudományos Mesterszókönyv 366
IV. Nagy "gyökerésző" szótáraink 378
A) KRESZNERICS FERENC; MAGYAR SZÓTÁR 379
Kresznerics egyik követője: Dankovszky Gergely 409
B) KASSAI JÓZSEF SZÓ-KÖNYVE 411
V. A Magyar Tudós Társaság szótárai 437
A) ELŐZMÉNYEK 438
Malovetzky János szótárai 438
Bugát Pál első orvosi szótára 441
A Tudós Társaság szótárszerkesztő tevékenységének megindulása 443
B) A TUDÓS TÁRSASÁG SZAKSZÓTÁRAI 448
A Matematikai Műszótár 450
A Philosophiai Műszótár 454
C) A KÉT ZSEBSZÓTÁR 460
A Zsebszótár német-magyar része 470
A Zsebszótár magyar-német része 474
D) A MAGYAR TÁJSZÓTÁR 495
E) A NAGY MAGYAR SZÓTÁR MUNKÁLATAI 498
Összefoglalás 501
Függelék 505
A MUNKÁRÓL MINT DOKTORI ÉRTEKEZÉSRŐL LEFOLYTATOTT VITA ANYAGÁBÓL 507
1. Pais Dezső opponensi véleménye 507
2. Bárczi Géza opponensi véleménye 515
3. Mészöly Gedeon opponensi véleménye 522
4. Gáldi László válasza 529
DEUTSCHER AUSZUG: DIE UNGARISCHE LEXIKOGRAPHIE DER AUFKLÁRUNGSZEIT UND DER REFORMZEIT
SZÓMUTATÓ
Kéziratok fényképei
1. Fábchichhoz intézett üdvözlő vers a Kengyelfutó című szótári híradás cenzúrapéldányáfoan 96- 97 között
2. A Kengyelfutó szövegének 1. lapja 96- 97 ,,
3. Fábchich Magyar Kálepinusának 1. lapja 104-105 ,,
4. Vérségi iskolai latin dolgozatpapíra írt brünni jegyzetei 208-209 ,,
5. Vérségi brünni jegyzetei az osztrák hatóságok hivatalos papírján 208-209 ,,
6. Vérségi brünni jegyzeteinek egyik lapja (vö. III. fej. 205. 1.) 208-209 ,,
7. Simái Kristóf Gazdag Szótárának 1. lapja 280-281 „
8. Simái Kristóf Gazdag Szótárának utolsó lapja 280-281 ,,
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem