Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.877

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem múltjából

Tartalom

Előszó13
A magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem múltjából
Előzmény25
A földesúri borkereskedelem előtérbe kerülése és erőszakolása, mint a XVI-XVII. századi magyar agrárfejlődés egyik sajátossága29
Az ivási szokások elterjedésének gazdasági és társadalmi okai
Gazdasági utasítások a borból eredő jövedelem fokozásáért31
Az ital szerepe a végvárakban33
A céhek ivási szokásai35
Az italjárandóság (praebenda) általánossá válása66
A szeszes ital szerepe az egyház gazdálkodásában37
A szeszes ital a városok gazdálkodásában38
Égetett szeszes ital a XV-XVIII. században41
Fejedelmi udvarok borfogyasztása és a szeszes ital szerpe az államháztartásban43
Főurak, nemesek iszákossága46
Az iszákosság, ivási szokások elleni harc a XV-XVIII. században
Prédikátorok, költők, írók49
Bor és víz vetélkedése az irodalomban55
Csupán szirtfokok a mértéktelenség tengerében57
Az egyesületi szervezkedés első kísérletei61
Az ivást és részegeskedést korlátozó XVI-XVIII. századi statútumok64
A református egyházi zsinatok rendelkezései az alkoholizmus visszaszorítása érdekében67
Hadiszabályozások, regulamentumok a hadinépek iszákosságának megfékezésére70
Törvények és rendelek73
Alkoholkérdés Magyarországon a kapitalista temelési viszonyok kialakulása kezdetén
A nagybirtok szesztermelése. A borfogyasztás adatai. Szeszféleségeket termelő manufaktúrák kialakulása75
A burgonya szerepe a pálinka tömeges elterjedésében78
Az alkoholizmus elleni küzdelem a reformkorban82
A megyegyűlések akciói a pálinkafőzés betiltásáért86
Alkoholizmus elleni küzdelem a reformkori Erdélyben88
Alkoholizmus elleni mozgalom Felső-Magyarországon az 1840-es években97
A reformkori magyar orvosok és az alkoholkérdés103
Javaslatok, tömegmozgalmak a regálek eltörléséért 1848-ban107
Az alkoholkérdés Magyarországon a XIX. század második felében
A termelés és a fogyasztás alakulása109
Erőfeszítések a mértékletességi egyletek újboli feltámasztása érdekében110
Az alkoholizmus és az alkoholfogyasztás a fővárosban114
Törvények116
Feudális privilégium feladása bőséges kárpótlás ellenében119
Az orvosok érdeklődése a század utolsó harmadában újból az alkoholkérdés felé fordul122
Az alkoholizmus elleni küzdelem általános felélénkülése a XX. század elején
Rövid áttekintés a külföldi mozgalmakról125
Az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület127
A Good-Templar csoportok tevékenysége és szerepe a magyarországi alkoholellenes küzdelemben130
A X. nemzetközi alkoholizmus elleni kongresszus Budapesten (1905)139
A magyar orvosok szakmai és társadalmi munkája az alkoholizmus visszaszorítása érdekében142
A Rákospalotai Gyógyítóház. (Az első magyarországi alkoholizmust gyógyító intézet)146
Az állam és az alkoholellenes mozgalom150
Az alkoholizmus és a munkásmozgalom153
Az alkoholkérdés az első világháború és a forradalmak idején
Az első világháború alatt158
Korlátozott szesztilalmi rendelkezlések a polgári demokratikus forradalom idején161
A Tanácsköztársaság az alkoholmentes társadalmért162
Alkoholizmus és az alkoholizmus elleni küzdelem a két világháború között
Szeszes italok termelése és fogyasztása168
Az alkoholizmus egészségügyi ártalmai172
Az állam és az alkoholkérdés176
Az ellenakció180
Az Alkoholellenes Munkásszövetség (AMSZ) újjászervezése és tevékenysége 184
Jegyzetek196
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY AZ ALKOHOLKÉRDÉS IRODALMÁBÓL
XVI. század
Szkhárosi Horvát András: Az fösvénységről (Versrészlet, 1545)233
Tinódi Sebestyén: Sokféle részögösről (Versrészlet, 1552)233
Heltai Gáspár: A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus (Részletek, 1552)235
Forgách Ferenc János Zsigmondról (De statu rei publicae Hungaricae commentarii c. művében, 1571-75)237
Károli Gáspár: Országoknak és királyoknak romlásoknak, jó szerencséjeknek, vagy gonosz szerencsének okairul, etc. (1578)238
Bornemissza Péter, kora ivási szokásairól (1578)239
Bornemissza Péter, kora társadalmáról (Részlet, 1578)239
Tolnai Decsi Gáspár: Az részegségről (Részletek, 1582)239
Civilitas morum Erasmi (Részletek, 1591)241
Kulcsár György: Postillák (Részletek, 1597)241
XVII-XVIII. SZÁZAD
Gazdasági utasítások
Fogaras város szabadalomlevele (1567)244
A kővári udvarbíró utasítása (1604)244
I. Rákóczi György gazdasági utasítása a gyulafehérvári tiszttartó részére (Részlet, 1634)245
Esterházy Miklós nádor utasítása semptei tiszttartójához (1641)246
Gr. Esterházy Mária utasítása az ungvári udvarbíró és számtartó részére (1668)246
II. Rákóczi Ferenc utasítása a máramarosi jószágigazgató részére (1704)246
A lévai uradalom sör- és pálinkfőzésének szabályozása (Részletek, 1719)247
Írások, visszaemlékezések
Magyari István: Mértékletesség kell az táborban (1602)249
Petki János: Az Virtusnak es Voluptasnak egymással való vetekedések (Részlet, 1608)250
Pázmány Péter: A részegségnek veszedelmes undokságáról (Részletek, 1636)251
A két Rákóczi György fejedelem családi levelezéséből (1641-1644)252
Diószegi Bónis Mátyás: Az részegségnek gyülölséges, utálatos és rettenetes állapottya (Részletek, 1649)253
Kemény János: Önéletírásából (Részletek, 1659)254
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Részletek, 1646)255
Zrínyi Miklós: Aphorismi supra c. Taciti libros Annalium (Részlet, 1650-53)256
Zrínyi Miklós: Az török áfium ellen való orvosság (Részlet, 1660-61)256
Teleki Mihály levelezéséből (1671-72)257
Bethlen Miklós Italbéliről (Részlet, 1710)258
Takáts Sándor a XVII. századi Magyarország ivási szokásairól (Részletek)260
Emlékiratok a Rákóczi-szabadságharc idejéből261
Cserei Mihály Históriájából (1709-1712)261
Károlyi Sándor Önéletírása és Naplójegyzetei (1704)262
Wesselényi István Naplója (Részlet, 1704)262
De l' Hommeau: Emlékirat egy magyarországi utazásról (1704-1705)262
Második Teleki Mihály életéről való maga írásai (1703-1704)262
II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékirataiból (Részletek, 1713)263
Apor Péter: Az vendégségről és ebédről és vacsoráról (Részlet)264
Halotti toros ivás Mikes Kelemen házánál (Részlet)264
Az Fejedelem ebédéről és vacsorájáról (Részlet)264
Emlékezetes lakadalomról való toldalék, az mely volt Gyulavárában az 1702. esztendőben (Részlet, 1736)265
Országgyűlési törvények, határozatok, városok törvényhatóságok rendeletei, határozatai az alkohol birtoklása és az alkohokérdés szabályozása tárgyában
Erdélyi országgyűlések törvényei
Az ecclesiastica personáknak in iniuriam dominorum terrestrium az korcsmatartás interdicáltatik (1626)267
A szászságon való bor foglalás tolláltatik és az tiszteknek közöttük való innovátiói prohibeáltatnak (1630)267
Az nemesség jószágiban való bor-korcsomálás állapotja végeztetik (1633)268
Az fejérvári nemességnek időn kívül való korcsomálásának poenája (1633)268
Nemes emberre korcsomát kezdeni paraszt embernek nem szabad suc certa poena (1637)269
Egyház nemes embereknek bor korcsomálásokban való modalitás mások jószágiban, excipiáltatván az fiscus jószági (1640)270
A szászság között az bornak pénz nélkül való foglalása tolláltatik (1649)270
Az ser korcsomállás az székelységen minden embernek felszabadíttatik (1655)271
Huszti nemességnek korcsomárlása prohibeáltatik (1665)272
Hadiszabályok (1683)272
Kolozs vármegye statútuma, melyben a tiszta búzából főtt ser és a búzából főtt lengyel pálinka ellen foglal állást (1676)273
Az crematum vagy gorolyka főzéséről (1695)273
Az boroknak Colosvárra való beviteléről (1696)274
Az gorolykárul avagy dühöttkérül (1697)276
Az székely nemzet postulátuma (1698)276
Az crematumról (1698)276
Városi, törvényhatósági statúmok
Selmecbánya városi statútum (Részletek, 1481)278
Pozsony város bormérési szabálya (Részletek, 1497)278
Soproni városi statútum (1523)279
Körmöcbánya városi statútum (1527-1540)279
Besztercebánya városi statútum (1544)279
Szebeni városi decretum (1546)280
Szász nemzeti statútum (1554)280
Zala megyei statútum (1555)280
Debreceni városi statútum (1572)280
Rozsnyó város statútuma (1574)280
Selmecbányai városi statútum (1575)281
Debreceni városi statútum. Az égettbor-árusokról (1575)281
Selmecbányai városi statútum (1577)281
Körmöcbányai városi statútum (1577)282
Kolozsvári városi decretum (1585)282
Kolozsvári városi statútum (1588)282
Kassai városi statútum (1603)283
Rozsnyói városi statútum (1629)283
Debrecen városi statútum (1629)283
Küküllői megyei consitutió (1629)283
Debrecen városi statútum (1640)284
Szepes megyei statútomok (1642)284
Ung megyei statútum (1659)284
Máramaros megyei statútumok (1662)284
Kassa városi statútomok (1668)285
Kassa városi artikulusok (1689)285
Komárom városi statútumok (1669)285
Borsod megyei statútumok (1683)286
Szatmár megyei statútomok (1677)286
Fogaras-földe kerületi constitutio (1690)286
Zilah városi statútumok (1693)287
Komárom városi statútumok (1696)287
Szatmár városi statútumok (1704)288
Kassa városi statútumok (1716)289
Besztercebánya városi statútumok (1716)289
Komárom városi statútumok (1716)289
Máramaros megyei statútomok (1718)289
Kraszna megyei statútumok (1723)290
Liptó megyei statútum (1730)290
Miskolc városi statútum (1743)291
Gömör megyei statútum (1746)291
Hódmezővásárhelyi statútum (1747)292
Máramarosi megyei statútum (1752)292
Küküllő megyei constitutiók (1753)292
Szabolcs megyei statútum (1762)293
Komárom megyei statútumok (1974)293
Turóc megyei statútumok (1795)294
Csongrád megyei statútumok (1834)294
Az alkoholkérdéssel kapcsolatos néhány szabályrendelet a Főváros törvényhatósági bizottságának közgyűlése előtt
Fővárosi közgyűlési határozat a korcsmai hitelről (1883)295
A fővárosi regáledíj-bizottmány véleményezése a korcsmai hitel szabályrendelettel való rendezése tárgyában (Részlet, 1883)295
A Szerecsen-utcai pálinkamérők reggeli 3 órai üzletnyitás iránti kérelme (1883)296
A budapesti szesz-, likőrgyárosok és - kimérők ipartársulata a pálinkamérés korlátozása tárgyában kiadott fővárosi rendelet módosítását kéri (1883)297
A pálinka pusztítása a fővárosban (1884)297
Az italfogyasztást szolgáló lehetőségek a VIII. kerületben (1884)298
Az alkoholizmus elleni küzdelem megerősödése a reformkorban
Sasi Szabó József: Értekezés az italokról (Részletek, 1837)300
G. T. M.: Pálinkakórság (Részletek, 1838)300
Széchenyi István: A Selyemrül (Részlet, 1840)301
Kossuth Lajos: Pálinkamirigy (Részlet, 1841)303
Kossuth Lajos: Absentizmus és a pálinka (Részlet, 1842)304
Nagy Ferencz: Pálinkaveszély és mérsékleti egyesületek (Részletek, 1843)305
Kossuth Lajos: Szűkölködés (Részletek, 1845)306
Italkórság okai, s azokat gátló mód (1845)307
Fosztó Ferenc: Egy törvényhozást illető eszme (Részlet, 1845)308
Michnay Endre Dániel: Statistika (Részlet, 1844)309
Királyi Pál: Pálinka és a nép (1845)310
Statisztikai kimutatás a mérsékleti ügy jelen állásáról (Részlet, 1846)313
A kolozsvári mérsékleti egylet közgyűlése (1846)316
Wesselényi Miklós levele Kossuth Lajoshoz (Részlet, 1848)318
Wesselényi Miklós levele Kossuth Lajoshoz (Részlet, 1848)319
Jókai Mór: Petőfi Sándor mértékletességéről (1892)320
Jókai Mór: Petőfi Sándorról (1902)320
Jókai Mór: Az életem regénye (Részlet, 1912)320
Népdal Erdélyi János gyűjtéséből (1846)321
Czuczor Gergely: A pálinkaivás ellen (Részlet, 1844)322
Tompa Mihály: Víz-dal324
Búcsúdal a pálinkától (1846)325
Kriza János: A tizenkét égijegy mértékletességet prédikál (1842)326
Erdély több vidékéről (1846)328
Az alkholizmus elleni küzdelem fellendülésének időszaka a XX. század elején
A szervezkedés megindulásáról
Vihros (Gerő Ödön): Az ellenség (1901)330
Harc az alkohol ellen (1901)331
A pálinka ellen (1901)333
Hollós József: Egy orvos élete (Részletek, 1944)334
Az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület kérvénye, melyben az összes fővárosi iskolában tartandó előadásokra kér engedélyt (1903)336
Dr. Madzsar József, a magyarországi Független Good-Templar Rend elnökének kérvénye a Fővároshoz, az egyesület anyagi támogatásáért (1909)337
A munkásosztály és az alkoholkérdés
Bolgár Elek: Munkáskérdés és alkoholizmus (1906)339
Schwarz József: Szocializmus és abstinencia (1906)344
Hollós József: Alkoholizmus és szocializmus (1905)346
Alkoholellenes Munkásszövetség (1909)348
Szerdahelyi Sándor: Alkoholellenes Munkásszövetség (Rövidítve, 1909),349
Az Alkoholellenes Munkásszövetség megalakulása (1909)351
Az alkoholkérdés a IV. szakszervezeti kongresszuson (Rövidítve, 1908)351
Az alkoholkérdés a pártkongresszuson (Rövidítve, 1908)353
Harc az alkoholizmus ellen (1909)356
Munkások az orvoscongresszushoz (1909)357
Harc a kocsmák vasárnapi bezárásáért (1908)358
Budapest munkássága az alkohol ellen (1910)361
Az Országos Munkásbetegsegélyező és Balesetbiztosító Pénztár körirata (1912)363
A munkások alkohol bojkottja (1913)364
A magyar orvosok szakmai és társadalmi vonatkozású munkássága és tevékenysége az alkoholizmus elleni küzdelem szolgálatában
Hirschler Ignácz: Tapasztalataim a szeszes italokkal, valamint a dohánnyal való visszaélésekről, mint a láttompulat okáról (Részlete, 1871)367
Generisch Antal: A szeszes italok habituális élvezete folytán bekövetkező változások az ütőerekben és a szívben (1899)372
Madzsar József: A szeszes italok hatása az utódokra (1904)374
Pándy Kálmán: Alkohol, elmebetegségek és az elfajulás (Rövidítve, 1907)378
Hollós József: Az alkoholizmus okairól (Rövidítve, 1905)381
Schwarz József: Az állam és az alkoholizmus elleni mozgalom (Rövidítve, 1907)385
Az Orvosegyesület "Alkohol-Bizottsága" (Rövidítve, 1906)390
Dóczi Imre: Az orvosok és kórházak viszonya az alkoholkérdéshez (Rövidítve, 1907)392
Hollós József: Alkohol és társadalom (1908)395
Korányi Sándor: Az alkohol mint kórokozó (Kivonatos ismertetés, 1908)398
Dóczi Imre: Az alkohol és hatása a gyermekekre (Részletek, 1909)400
Az Országos Alkohol-Bizottságból (1908)404
Felhívás az orvosokhoz (1911)407
Intőlapok anyák számára (1907)408
Az alkohol és a bűnözés (Rövidítve, 1912)410
Az alkoholisták gyógyítása
Stein Fülöp: Az alkoholisták szanatóriumi kezelése (Részletek, 1908)414
A rákospalotai szanatóriumról (Rövidítve, 1911)417
A budapesti alkoholgondozó (1915)420
Országgyűlési felszólalások az alkoholizmus elleni küzdelem jegyében
Goldis László országgyűlési képviselő felszólalása az országgyűlésen, az 1909. évi költségvetés tárgyalása során (Részletek, 1908)422
Mezőfi Vilmos országgyűlési képviselő felszólalása az országgyűlésen, az 1909. évi állami költségvetés tárgyalása során (Részletek , 1908)424
Maniu Gyula országgyűlési képviselő felszólalása, az 1909. évi állami költségvetés tárgyalása során (Részletek, 1908)426
A polgári demokratikus és a proletárforradalom időszaka
Juhász Gyula: Alkohol (1919. jan.)428
Tervek az alkoholmentes üdítő italok forgalomba hozatalára (1919. máj.)429
Vántus Károly: Módosítsuk a szesztilalmat (Rövidítve, 1919. jún.)430
Nemzetközi Alkohol-absztinens Munkásegyesülés (1919. júl.)431
Az alkoholellenes küzdelem (1919. júl.)432
Az ellenforradalmi korszak
Juhász Gyula: Alkohol és irodalom (1919, 1920)433
Donáth Gyula: Alkoholizmus - alkoholkérdés (Részletek, 1925)436
Gortvay György: Az alkoholkérdés társadalompolitikai megvilágításban (Részletek, 1929)441
Szél Tivadar: Az alkoholfogyasztás kárai a statisztika tükrében (Részletek, 1937)445
Parlamenti felszólalások
Saly Endre országgyűlési képviselő felszólalása a szeszadóra vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása során (Részletek, 1922)449
Alföldy Béla országgyűlési képviselő beszéde az 1927. XXXIII. tc. törvényjavaslati vitájában (Részletek, 1927)450
Láng János országgyűlési képviselő felszólalása az 1927 XXXIII. tc. törvényjavaslati vitájában (Részletek, 1927)451
Malasits Géza országgyűlési képviselő felszólalása az 1927. XXXIII. tc. törvényjavaslati vitájában (Részletek, 1927)452
Néhány magyarországi alkoholizmus elleni egyesült alapszabálya
A Soproni Mértékletességi Egyesület alapszabályai (Részletek, 1619)454
A Kolozsvári Középponti Mérsékleti Egylet alapszabályai (1845)456
A Trencsén megyei Mérsékletességi Egyesület. Alapszabálytervezet (1886)457
Az Országos Magyar Alkoholellenes Egyesület (Iszákosság elleni Társaság) alapszabályai (Részletek, 1901)459
Az Abstinens Orvosok Egyesületének alapszabályai (1908)460
Az Alkoholellenes Munkásszövetség alapszabályai (1909)462
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem