Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.111

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A mai világ képe I.

Szellemi élet

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

KEMÉNY próbára teszi az ember erejét a világ mai gyorsan változó külső képének megrajzolása. De még súlyosabb feladat belső, lelki arculatának ábrázolása, ez arculat kifejező vonásai mögött... Tovább

Előszó

KEMÉNY próbára teszi az ember erejét a világ mai gyorsan változó külső képének megrajzolása. De még súlyosabb feladat belső, lelki arculatának ábrázolása, ez arculat kifejező vonásai mögött erjedő-forrongó szellemi életnek hű megrögzítése.
Sok hasonlóság van az egyén saját lelki jelenségeinek megfigyelése és a jelenkor kollektív lelkének vizsgálata között. Mindkét önvizsgálat temérdek akadályba ütközik. Énünk ösztönszerűen elsősorban a külső világra figyel, noha ez távolabb áll tőlünk, mint az, ami lelki életünkben végbemegy. A lélek szeme is olyan, mint a testé: a külső világra szegződik. A világnak érzékeinket ostromló fényes és csattanós tüneményei hasonlíthatatlanul jobban magukra vonják érdeklődésünket, mint lelki világunk halkan tovatűnő jelenségei és tartalmai. Olyan magától értetődő, közönséges és természetes a lelki élet, hogy csak akkor ragadja meg figyelmünket, ha csendes medréből kicsap, mint az indulatok kitörésekor, vagy ha titokzatos hatalmak képe kapcsolódik hozzá, mint az álmokban, vagy ha rendellenesen háborog, mint az őrültség állapotában. Egyébként csak a külön felszólítás tud sugalmazni az önvizsgálatra: ismerd meg magadat! Ennek a sokratesi intelemnek azonban nem elméleti, hanem erkölcsi-gyakorlati indítéka van... Vissza

Tartalom

Korunk önvizsgálata (Kornis Gyula)9
Egyéni lélek és korlélek
Egyéni én és társas lélek
Korlélek és korszellem
Korszellem és kultúra
Egy-egy kor kultúrájának egysége
A mai kor elhatárolása
A jelen határai
A mai kor szelleme a filozófia tükrében
Az élet kérdései a gondolkodás előterében
Kultúra és pesszimizmus
Antiracionalista hangulatfilozófia
Individualizmus és szocializmus
Egyén és munka
Egyéni szabadság és közösségi kényszer
Kultúra és nacionalizmus
Nemzeti kultúra és világkultúra
Észszerűség és haladás a történetben
A szenvedések történeti iskolája
A világnézet (Halasy-Nagy József)
A világnézet35
Mi a világnézet?
A világnézetek sokfélesége
A világnézet típusai
A mai Európa világnézete45
Mit jelent Európa?
Európa és a kereszténység
Az európai tudomány
Az európai kapitalizmus
Az újkori állam
A tömegember betörése Európába
A mai világ és a filozófia
A kultúra (Halasy-Nagy József)
Természet és kultúra85
Természeti és kultúrnépek
A kultúra több, mint természet
A kultúra fogalmának története90
Kultúra és társadalom
Értéktudat és kultúra92
A szellem szerepe
Állat és ember
Szabadság
A konkrét személy
Kultúrkörök
A kultúra területe102
A kultúra két rétege
A teljesség sóvárgása
A hagyomány106
Gazdaság és technika110
Állam és politika113
Az út fölfelé121
A tudomány127
A művészet134
Az erkölcsi élet138
A vallás143
Történelem és filozófia148
A kultúra változásai151
Organizmus?
Világnézeti harc
Hit és kultúra
Idealista és naturalista "világ"
Stílusváltozások
Ritmus
A keresztény értékek
Nemzeti és világkultúra163
Nép és nemzet
Nemzeti kultúra
A kultúra értéke168
A kultúra szükséglet
A kultúra maga az ember
A vallás (Schütz Antal)
A ma külső vallási képe176
Vallás-statisztika
Egyetemessége
Földrajzi elhelyezkedése
Világválságok
A mai vallásosság arculata183
Vallási relativizmus
Vallási utilizmus
Jelenvilágiság
Vallás és kultúra tegnap és ma191
A gazdasági élet
A társadalmi élet
A politika
A művészet
A tudomány
A ma valláselméleti mozgalmai és földadatai208
Válság és kibontakozás
Missziók
A "színesek" vallási előretörése
Actio catholica
Vallási megújhodás
Az erkölcs (Prohászka Lajos)
Antik és keresztény erkölcs. Osztály- és államerkölcs221
A bátorság és a szeretet heroizmusa
Kegyesség. A kettős erkölcsiség
Udvari és polgári erkölcs
Tekintély és úri távolságtartás
Polgári boldogulás és épületes erkölcsiség
Felekezeti erkölcs és észerkölcs
Természetes erkölcs
Elvilágiasodás
Állammorál
Jogi, társadalmi, gazdasági szempontok túltengése
Polgári erkölcs236
Társadalom, nemzedékek, intézményes formák
Polgári rétegek
Nemzedékhullámzás
Individualizmus
Tényleges jogszabályzás. Az egyéni önrendelkezés elve
Szolidaritás hiánya és lelkiismereti bizonytalanság
Liberalizmus
Kötelességteljesítés. A szabadságeszme
A liberalizmus formái és eredményei
A gazdasági verseny erkölcse
Reklám és szerelem
Divat és emancipáció
Humanizmus
Jótékonykodás
Nyárspolgári jólét és érzelemesség
Haladás és aszkézis
Tekintély és bölcselkedés
Kultúrharc és államerkölcs
A pozitivizmus etikája
Kant
Irracionális hullámok266
Szocializmus
Polgári ethosz és társadalmi elégedetlenkedés
Tagadás és utópia
A tömeglét életformái
Pesszimizmus és esztétizmus
Világfájdalom
A schopenhaueri élettagadás
A "spleen" erénytana
Új életformák keresése: Kierkegaard, Dosztojevszkij, Nietzsche
Fordulat a metafizika felé. Kierkegaard
Tolsztoj
Dosztojevszkij
Nietzsche
Lét és erkölcs
Új értéktáblák
Ifjúsági mozgalom
A tragikus élet erkölcse293
Danse macabre
A feldúlt világ
Társadalmi tömeglét
Nivellált életformák
Nemzedékharc és fiatalságimádat
Az élet közömbössége
Bizonytalanság
Kollektív felelősség
Kiegyenlítődés
Az én felbomlása
A szerelem haldoklása
A tömeggé vált nő
Túl a jónak és a rossznak határán
Gyötrődő új világ312
Az örök erkölcsiség
Katolikus újjászületés
Dialektikus teológia és új pietizmus
A heroizmus hite
Tartalmi etika. Scheler
Prognózis
A tudomány (Somogyi József)
A tudomány helyzete korunk világképében329
A természettudományok legújabb fejlődése
A szellemtudományok legújabb fejlődése
A tudomány fejlődésének akadályai
Európa tudományos fölényének válsága
Mi a tudomány?338
A tudományos ismeret
Az igazság
A bizonyosság
A tudomány lehetősége és határai343
A szkepticizmus
A relativizmus bírálata
Az agnoszticizmus
A megismerés határai
A tudomány forrásai354
A kutatás módszere
A tudomány vezéreszméje
Az igazolás
Tapasztalás és okoskodás
Az intuíció
A tudományok felosztása365
A tudományok összefüggése
A hittudomány
A filozófia és a szaktudományok
Tudomány és világnézet371
A tudomány hatása a világnézetre
A világnézet hatása a tudományra
Tudomány és politika371
A tudomány szabadsága
A szabadság korlátai
A szabadság és a közjó
Az irodalom (Kállay Miklós)
A huszadik század irodalma385
Nemzedékek
A világháború cenzúrája
A korforduló az irodalomban
A humanista szellem hanyatlása
Tárgykörök bővülése
Az irodalom új területei
Technika, tudomány és társadalom
Tudományos felfedezések hatása
Új szemlélet
Totális szemlélet
Belső monológ
Relativitás a szemléletben
A mai irodalom őszintesége
Önéletrajzi regénye
Regényes életrajzok, új típusok
Új rekonstrukció felé
Bomlásból új konstruktivizmus felé
Eszmék és eszmeáramlatok a XX. század irodalmában403
Új mítoszok keresése
Új irodalmi szakadás
Az írástudók árulása
Irodalmi nagyüzem és könyvinfláció
Konfekció-irodalom
Irodalmi erők bomlása a tartalom és forma anarchiájáig
A szimbolizmus bomlasztó kezdeményezése
Az izmusok uralma
Expresszionizmus, kubizmus
Regények és regényírók415
Proust és Joyce
Proust és az új lélektani regény
Regényciklusok
Mágikus realizmus
Társadalmi és osztályréteg
Társadalmi regények
A történeti regény újjászületése
Sigrid Undset két történelmi ciklusa
Külföldi és magyar regényes életrajzok
A lélektani regény útjai
Az újjáéledt exotikum
Az expresszionista regény
Mágikus realizmus
Új tárgyiasság és populizmus
Populista regény
A novella újjászületése
Mai novellisták
A huszadik század költői mozgalmai434
Walt Whitman forradalma
Posztszimbolizmus
Ady és követői
Kibontakozás, Paul Claudel és hatása
A claudeli vers hatása
A kubizmustól a szürrealizmusig
A tiszta költészet
A dráma visszatér a költészethez
Strindbergtől Maeterlinckig
Eszmék drámája
Új műfaj, a platonista esszé
A színház (Hevesi Sándor)
A színjáték hivatása449
Az új drámai művészet
A színpadi naturalizmus
A látványos színház
A műfajok vására456
A mai közönség
A mai műfajok
Tragédia és tragikomédia
Dráma és életkép
Opera és operett
Drámaírás és színjátszás466
Az író és a színész
A műfajok lényege
Kritika és közönség
Az utolsó beteljesülések
Irodalom és színdarab
Rendező és játékmester476
A rendező megjelenése
Gordon Graig
Shakespeare és a rendezők
Az orosz színpad
Színház és film485
A vizuális színház
A hangosfilm lehetőségei
A plasztikus film
Színház és rádió492
A láthatatlan színész
A rádió dramaturgiája
Az akusztikus ötlet
A szabadtéri játék498
Színház a szabadban
Színház és templom
A színház jövője503
Tömeg és közönség
A művészet (Lyka Károly)508
Festészet
Az expresszionizmus
Lírai festészet
A lelkiség ábrázolása
Formai festészet
Szobrászat
Belső feszültség és mozdulatlanság
Építészet
Belső téralakítás
A modern zene (Prahács Margit)
Történeti előzmények531
Az új zenei formanyelv gyökerei
A francia impresszionizmus: Debussy
A francia szellem térhódítása
A kezdet535
Satie és a "Groupe de Six"
Strawinsky és az orosz balett
Strawinsky első fellépése
Az új zenei naturalizmus
A jazz
A jazz és a műzene
A stílusfordulat szellemi háttere
Intellektualizmus és ösztönösség
A népzenei erők
Nemzeti irányzatok
Schönberg ls követői
Schönberg zenei forradalma
A schönbergi absztrakció következményei
Alban Berg
Busoni
Busoni új klasszicizmusa
A kibontakozás554
Új formaakarat kibontakozása
A formai megerősödés irányelvei
Az új hangszeres gondolkodás
Új hangzások, új hangszínek
Az új stílus kibontakozása az operában
A Wagner utáni operastílus
Az opera új témaköre
A szerelem operaszínpadi ábrázolása
Az erotika háttérbeszorítása
A legújabb operatípusok
Az opera-persziflázsok
A zene és a dráma új viszonya
A modern operarendező-művészet
Az új kórusművek
A "Psalmus Hungaricus"
A modern zene és a társadalom575
A modern zenekultúra és a modern zenei nevelés problémái
A zenekultúra elgépiesedése
A "ma" művésze
Aktuális zeneművek
A német ifjúsági zenemozgalom
A közösségeszmény és szaktudás
Az új magyar műzene nemzeti irányelvei
Az új hívő szellem a zenében
Modern zene és metafizika587
Ritmus és metafizika
Expresszinizmus, neoklasszicizmus
Strawinsky zsoltárszimfóniája
Bartók: Cantata profana
Az új egyházzenei törekvések
Az új magyar egyházi zene
Képmellékletek
Halászok a Balatonon. Egry József festménye az Új Magyar Kétárban
Hegytetőn. Szőnyi István festménye az Új Magyar Képtárban
Önarckép. Bernáth Aurél festménye
Hegyes vidék házzal. A. Derain festménye
Tájkép. Henri Matisse festménye
Barátnők. Ubaldo Oppi festménye
Nyár a Tirréni-tenger mellett. Carlo Carrá festménye
Lovas. Medgyessy Ferenc szoborműve
A halott harcos. Aristide Maillol domborműve
A budapesti városmajori r. kat. templom. Árkay Bertalan műve
A Notre Dame du Raincy homlokzata. Auguste Perret műve
A hamburgi Chile-Haus. Fritz Höger műve
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I. A mai világ képe I.

Könyvtári könyv volt. A gerinc kopott, enyhén sérült, a lapélek és néhány lap széle foltosak.

Állapot:
9.200 ,-Ft
74 pont kapható
Kosárba