Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.804

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A párbérkérdésről

Különlenyomat a «Katholikus Szemle» 1908. évfolyamából

Szerző

Kiadó: Stephaneum Nyomda R. T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői papírkötés
Oldalszám: 156 oldal
Sorozatcím: Katholikus Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Különlenyomat. Nyomtatta a Stephaneum Nyomda R. T., Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A katholikus lelkészkedő papság jövedelmi forrásai közt a párbér nevezet alatt ismeretes egyházi szolgáltatások méltán képezik széles körökben érdeklődés tárgyát. Számos plébánia úgyszólván... Tovább

Előszó

A katholikus lelkészkedő papság jövedelmi forrásai közt a párbér nevezet alatt ismeretes egyházi szolgáltatások méltán képezik széles körökben érdeklődés tárgyát. Számos plébánia úgyszólván kizárólag a párbérre van alapítva; másokban a lelkészek megélhetését biztosító jövedelemnek tekintélyes részét az alkotja, ennélfogva igen sok lelkészi állomásnak plébánosát és hiveit a legközvetlenebbül érinti a párbérkérdés.
A szóbanforgó szolgáltatások régmúlt századok folyamán vertek az egyház és a nép életében gyökeret Az időközi átalakulások a gazdasági, társadalmi, közjogi téren azután nyomot hagytak az intézményen: fejlesztették, változtatták, módosították, aminek következménye, hogy a párbérintézmény országszerte a legtarkább változatokat tünteti föl, de egyöntetűen, szerves módon szabályozást mindezideig nem nyeri Az intézmény korszerű átalakításának hiánya hozza magával, hogy az sok esetben anakronizmusként jelentkezik, súrlódásokat idéz elő a szolgáltatásokra jogosítottak és kötelezettek közt, minden vesződség, fáradozás, körültekintés mellett is, gyakran a hivek zaklatásával, másfelől a lelkészek érzékeny károsodásával jár. Ezek a tapasztalatok érlelték meg a kívánságot, amely ma már mindenhol visszhangra talál és a párbérintézménynek a változott viszonyokhoz való átalakítását sürgeti. Az 1906. évi november hó 22-én kelt legfelsőbb elhatározás valóban a közóhajtásnak felelt meg, amikor a katholikus kongrua után nyomban, első helyen megoldandó föladatul kitűzte a párbérügyet. Vissza

Tartalom

Elősző 3
I. A különböző álláspontok a párbérkérdésben, Boncz F. emlékirata. A protestánsok panasza. Trefort miniszter álláspontja. A kuria döntvényei. Timon művének első kiadása és az abban foglalt párbérelmélet 5
II. Timon munkájának első kiadása és a kritika; a párbérvita az irodalomban, Kováts Gyula, Rajner Lajos, Várossy Gyula bírálatai 11
III. Timon munkájának második kiadása; elméletének alaptétele. Az oblatiós eredet. Kollányi Ferenc kritikája. A párbér nem az oblatiókból származott 15
IV. A párbér eredete és jogi természete. A párbér az úrbéri szolgáltatások módjára, a patronus-földesurak közbejötte mellett, többnyire mint dologi teher alakul ki. Kluch püspök álláspontjának helyessége 22
V. A dologi természetű párbér ellen emelt nehézségek. A kárpótlás kérdése. A földesúr-patronusok közreműködése ellen támasztott kifogások. A párbér nevezetből, a hadi contributióból, a házaspárok szerint történt fizetésből vont következtetések. A dologi párbér
1802 előtt. A kárpótlás kérdése 28
VI. A székelyföldi kepe. Különböző álláspontok a székelyföldi képe megítélésében. A képe jogi természetének jellemzése. A megváltás kérdése 44
VII. A párbér a legújabb közigazgatási gyakorlatban. A dologi, a személyes jellegű, a községileg átvállalt párbér. Helyi autonomia és politikai községek szerepe a párbér intézése körül. Illetékesség és forumok a közigazgatási eljárásban 52
VIII. A párbér rendezése. A rendezés szükségessége. A rendezésnél figyelembe veendő szempontok 61
Függelék:
I. Az 1647 évi dekretum 11. és 12. articulusai a katholikusok és protestánsok pérbérmentességéről és párbérkötelezettségéről (Corpus juris hungarici) 67
II. III. Ferdinánd 1650 augusztus hó 6-án kelt alapító levele, mellyel a protestánsok párbérmentessége következtében a katholikus lelkészek kárpótlására és felsegélyezésére örök alapítványként évi 6000 forintot rendel kiadatni a magyar kamara jövedelmeiből (Vallásalap Vezérokmányok II. sz.) 68
III. A helytartótanács 1756 évi január hó 27-én kelt szabályrendelete a katholikus plébániához affiliált protestánsok párbér- és stólakötelezettsége iránt (Országos levéltár. Timon i. h. Függelék XVIII. sz. 69
IV. Az 1790:26 t.-c. 6 §-a, mely a protestánsokat a katholikus lelkészek számára addig fizetett stóla és párbér alól felmenti. (Corpus juris hungarici.) 71
V. Az 1824. évi 4372. sz. a. kelt és 1824. évi április hó 27-én 10.265 helytartótanácsi számmal jelzett kancelláriai szabályrendelet a nagyszlatinai eset alkalmából a párbérügyben. (Országos levéltár, Timonnál i. h. Függelék XXXIX. sz.) 72
VI. A V. K. M.-nek 1880. évi ápril hó 4-én 9259. sz. a. kelt rendelete T... megye közönségéhez, melyben F... S... n... izraelita lakost földbirtoka után párbér fizetésére kötelezi (Timonnál i. h. Függelék LVI. sz.) 73
VII. A V. K. M.-nek 1884. évi március hó 7-én 5096. sz. a. G megye alispánjához intézett rendelete, melyben N... Gy... és T... Gy... evangélikus, és D... S... izraelita vallású s... i lakósokat a földbirtokuk után kivetett párbér fizetésére kötelezi (Timonnál i. h. Függelék LVIII. sz.) 74
VIII. A V. K. M.-nek 1882. évi március hó 22-én 10.032. sz. a. kelt rendelete, melyben minisztertanácsi határozat alapján kimondja, hogy a párbér dologi természete feletti jogviták eldöntése a rendes bíróság hatáskörébe tartozik 75
IX. Trefort Á. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1884. évi junius hó 9-én 20.642. sz. a. kelt és a belügyminiszterhez intézett átirata, melyben a helvét hitvallású egyházi főgondnok és az ágostai hitvallású egyetemes egyházi főfelügyelőnek a párbérügyekben hozott határozatok tárgyában előadott panaszaira válaszol 76
X. A m. kir. Kuriának 1885. évi november 27-iki teljes ülésében hozott határozata alapján az 1886. évi január hó 22-én hitelesített 30. számú döntvénye (Döntvénytár új folyam XIV. k. 241 1.) 82
XI. A m. kir. Kuriának 1885. évi december hó 4-iki teljes ülésében hozott határozata alapján 1836. évi január hó 22-én hitelesített 31. számú döntvénye (Döntvénytár, új folyam XIV. k. 243 1.) 84
XII. Ha a párbér mennyisége tétetik vitássá, a közigazgatási hatóság illetékes eljárni, és akkor is ha a jogalap válik vitássá, a vitás ügyben elsősorban közigazgatási eljárásnak van helye. A minisztertanácsnak 1905. évi okt. hó 25-én hatásköri összeütközés folytán hozott határozata 86
XIII. Ha a dologi természetűnek állított pérbérfizetést a gyakorlat nem igazolja, a közigazgatási hatóságok a jogalap érdemi elbírálásába nem bocsátkozva, a szolgáltatást igénylő lelkészt a bírósághoz tartoznak utasítani. A V. K. M.-nek 1904. évi november hó 22-én 98.194. sz. a. N... megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 88
XIV. Igazolt gyakorlat alapján más vallásúak róm. kath. lelkész számára teljesítendő párbérfizetésben közigazgatásilag elmarasztaltatnak annak fentartásával, hogy a fizetésre kötelezett az általa vitássá tett szolgáltatás jogi alapját birói úton tisztázhatja. A V. K. M.-nek 1904. évi szeptember hó 17-én 76.029. sz. a. N... megye közigazgatási bizottságához intézett rendelete 90
XV. A párbér lerovásánál, egyéb megállapodás hiányában, az egynyolcad úrbéri teleknél kevesebbel birók a zsellérekhez soroztatnak. AV. K. M.-nek 1902. évi március hó 6-án 13.212. sz. a. T... megye közönségéhez intézett rendelete 93
XVI. Párbérszolgáltatásnál telkes gazdáknak nem minősíthetők azon birtokosok, akiknek birtokmennyisége kevesebb, mint a canonica visitatio idejében a telkeseké volt. A V. K. M.-nek 1902. évi április hó 18-án 24.238 sz. a. V... megye közigazgatási bizottságához intézett rendelete 95
XVII. Nemesek, honoratiorok országos jogszokás alapján párbért fizetni nem tartoznak, hacsak helyi statumok az általános jogszabályt le nem rontják; vita esetén a származás bizonyítandó. A V. K. M.-nek 1905. évi szeptember hó 6-án 64636. sz. a. H... megye közigazg. bizottságához int. rendelete 96
XVIII. Kepe fizetése alól állami alkalmazottak nincsenek fölmentve. A V. K. M.-nek 1906. évi május hó 8-án 25040 sz. a. H... megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 97
XIX. A Canonica Visitatio a termés után állapítván meg a lelkésznek fizetendő borjárandóságot, erre, ha a gyakorlat is igazolja, a helyben nem lakó, de ott birtokos bortermelő is köteles. A V. K. M.-nek 1904. évi október hó 5-én 79.980. sz. a. T... megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 98
XX. Párbérfizetés szempontjából a földesek osztályába sorozandók azok, akiknek földje más politikai község területén fekszik, de ugyanazon parochia kötelékébe tartozik. A V. K. M.-nek 1907. évi október hó 18-án 106.885, sz. a. B... megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 98
XXI. Több helyen birtokos hivőre külső birtoka után nem róható ki párbér, hanem ennek mennyisége a parochia területén levő birtoka szerint állapítandó meg. A V. K. M.-nek 1902. évi november hó 13-án 78.392. sz. a. B megye közigazg. bizottságához intézett
rendelete 100
XXII. Párbér fizetése alól nem mentesít azon körülmény, hogy a fizetésre kötelezett pusztán csak polgári házasságban él; hasonlókép nem mentesül a fizetés alól az, aki a párbér fizetés teljesítését állítja, de a fizetést a beszedésre nem jogosított egyénnél eszközölte. Az egyházi főhatóság véleménye. A V. K. M.-nek ennek kapcsán 1907. évi szeptember hó 10-én 72.416. sz. a. H... megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 101
XXIII. A párbérszolgáltatásnak a Canoncia Vistatio által előírt módját megváltoztató újabb egyházközségi határozat püspöki jóváhagyás alapján joghatályos és nem igényli a minisztérium jóváhagyását. A V. K. M.-nek 1902. évi szeptember hó 24-én 67.282. sz. a.
Cs... megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 106
XXIV. Egyházi praestatiók tárgyában a róm. kath. iskolaszék, mint az egyházközség helyi képviselete, püspöki jóváhagyás mellett, jogérvényesen határoz. A V. K. M.-nek 1907. évi november hó 26-án 125.802. sz. a. V... megye közigazg. bizottságához intézett
rendelete 108
XXV. Lelkészi járandóságok a községi költségvetésbe beillesztendők, ha a Canoncia Visitatio és a gyakorlat szerint a «Communitas» - politikai község - köteles a járandóság fizetésére. A V. K. M.-nek 1903. évi február hó 14-én 6081 sz. a. a belügyminiszternek adott véleménye 109
XXVI. Lelkészi járandóságok váltságösszegének a községi költségvetésbe való fölvétele indokolt, amidőn igazolva van egyfelől a váltságösszeg arányos volta, másfelől az a körülmény, hogy a járandóságokat a község vállalta magára. A V. K. M.-nek 1902. évi
január hó 17-én 2204 sz. a. a belügyminiszternek adott véleménye 110
XXVII. Egyházi járandóságok a községi költségvetésbe nem állíthatók be, ha azok sem szerződésszerűleg nem kötelezik a községet, sem pedig segélykép nem nyújtatnak. A V. K. M.-nek 1905. évi október hó 13-án 62816. sz. a. a belügyminiszternek adott
véleménye 112
XXVIII. A lelkészi járandóságok szolgáltatására, ha a Canonica Visitatió a «Communitast» említi is, a hivek kötelesek, ha a gyakorlat ezt igazolja, és pedig elsősorban természetben, s csak behajthatlanság esetén készpénzben. A V. K. M.-nek 1903. évi október hó 1-én
68.603 sz, a. K megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 113
XXIX. A Canonica Visitatiónak «parochiana Communitás» kitétele a kifejlett gyakorlatban a helybeli róm. kath. hivekre értetvén, az egyházi személyzet földjének a Canonica Visitatióban meghatározott művelése a hiveket terheli. A V. K. M.-nek 1905. évi július hó
24-én 53.643. sz. a. N megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 114
XXX. Egyházi járandóságok beszedése a község átvállalt kötelezettségeként fentartatik azon eljárás érintetlen hagyásával, amely szerint a járandóságok csakis a parochia kötelékéhez tartozó hivekre vettetnek ki. A V. K. M.-nek 1904. évi szeptember hó 7-én 72.715. sz.
a. H... megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 116
XXXI. A Canonica Visitatiónak «parochiana Communítás» kitétele alatt az anya-egyházközség értendő, ha a kifejlődött gyakorlat annak ily értelmezést adott. AV. K. M.-nek 1905. évi október hó 13-án 69.439. sz. a. T... megye közigazg. bizottságához intézett
rendelete 117
XXXII. A Canonica Visitatióban előforduló «Communitás» kifejezés alatt nem értendő a politikai község, ha a hosszas és állandó gyakorlattal igazoltatik, miszerint a szokás az volt, hogy a vitássá tett papi és mesteri földek mivelését az úrbéres és nem a politikai község teljesítették. A V. K. M.-nek 1906. évi február hó 7-én 7069 sz. a F- megye közigazg. bizottságához intézett rendelete. Ugyanekkor ugyanazon sz. a. az illetékes egyházi főhatósághoz intézett leirat 118
XXXIII. Készpénzben megváltott párbérjárandóság valláskülönbség nélkül a község által fizetendő, igazoltatván ama gyakorlat, amely szerint a párbérjárandóságot az összes úrbéresek valláskülönbség nélkül fizették, tekintet nélkül arra is, hogy ott laktak avagy belsőséggel birtak-e? A V. K. M.-nek 1905. évi október hó 17-én 80.333. sz. a. a belügyminiszternek adott véleménye 120
XXXIV. Ujabb párbérátvállalás a község részéről eszközölhető, olykép, hogy a község az átvállalt terhet csupán az annak viselésére eredetileg kötelezett róm. kath. hivekre vetheti ki. A V. K. M.-nek 1908. évi június hó 21-én 50.658. sz. a. a belügyminiszternek adott véleménye 121
XXXV. A község egyfelől a püspöki hatóság, másfelől a saját vagyonfelügyeleti hatóságának jóváhagyása mellett illetékes párbérmegváltás tárgyában határozni. A V. K. M.-nek 1907. évi szeptember hó 13-án 61.023. sz. a. T megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 122
XXXVI. Párbérjárandóságoknak a község által történő megváltása esetén szükséges a váltsági szerződéshez az egyházi főhatóság jóváhagyása, valamit annak megjelölése: kiket terhel a váltság folytán kivetendő adó? A V. K. M.-nek 1907. évi szeptember hó 10-én 78.713 sz. a. a belügyminiszternek adott véleménye 123
XXXVII. Párbérjárandóság a politikai község által megváltható a községi közpénztár terhére. Ha a felekezeti kiadásokat a község pótadó kivetése nélkül fedezni nem volna képes, a pótadó csak az illető hitfelekezet tagjaira lesz kivetve. Az egyházi főhatóság véleménye. A V. K. M.-nek 1907. évi szeptember hó 14-én 88.876. sz. a. a belügyminiszternek adott véleménye 124
XXXVIII. Párbérjárandóságok a községi költségvetésben helyet nem foglalhatnak, ha a párbérajánlati szerződést a hivek állították ki; de a párbér kezelését s a róm. kath. hiveken való behajtást a község teljesíti, ha arra kötelezettséget vállalt s az egyházi főhatóság ahhoz ragaszkodik. A V. K. M.-nek 1907. évi szeptember hó 28-án 100.545. sz. a. A... megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 128
A V. K. M.-nek 1904. évi március hó 7-én 11.668. sz. a. ugyanazon közigazg. bizottsághoz intézett rendelete 130
XXXIX. A Canonica Visitatión és gyakorlaton alapuló lelkészi és harangozói fizetéseket a község egyoldalúlag a költségvetésből nem törölheti; hanem igazolni kell a kötelezettség megszűntét, avagy azon jogát, hogy a fizetéseket tetszése szerint megszüntetheti. A V. K. M.-nek 1904. évi augusztus hó 23-án 68.318. sz. a. a belügyminiszternek adott
véleménye 132
XL. Vitássá tétetvén a kérdés: köteles-e a község egyházi szolgáltatásra? - a községi költségvetés tárgyalása kapcsán hozott községi és az azt jóváhagyó törvényhatósági határozattal a vitás kérdés eldöntöttnek nem tekinthető. A V. K. M.-nek 1903. évi szeptember hó 5-én 61.313. sz. a. a belügyminiszternek adott véleménye 133
XLI. A község részéről teljesítendő, vitássá tett egyházi járandóságok ügyében nem a törvényhatósági bizottság határoz, hanem fokozatos közigazgatási eljárásnak van helye. A V. K. M.-nek 1905. évi augusztus hó 28-án 68.471. sz. a. a belügyminiszternek adott véleménye 134
XLII. A községi költségvetésbe, annak tárgyalása alkalmából, egyházi szolgáltatásoknak felvétele nem követelhető, hanem az igény jogosultsága fokozatos közigazgatási eljárás során igazolandó. A V. K. M.-nek 1906. évi január hó 17-én 4074. sz. a. a belügyminiszternek adott véleménye 135
XLIII. A községre nem kötelező egyházi járandóságok a községi költségvetés tárgyalása kapcsán vagyonfelügyeleti szempontból képezik elbirálás tárgyát, azért végső fokon a belügyminiszter jóváhagyása alá tartoznak. A V. K. M.-nek 1906. évi május hó 27-én 39.102. sz. a, a belügyminiszternek adott véleménye 136
XLIV. Egyházi szolgáltatásokra vonatkozó vitás ügyekben két egybehangzó közigazgatási határozattal szemben is van további felebbezésnek helye. A V. K. M.-nek 1888. évi október hó 13-án 39.846. sz. a. S megye közönségéhez intézett rendelete 137
XLV. Vitás egyházi járandóságok ügyében két egybehangzó közigazgatási határozattól is van további felebbezésnek helye. A V. KM.-nek 1888. évi március hó 23-án 10.428. sz. a. H... megye közigazgatási bizottságához intézett rendelete 138
XLVI. Párbérügyekben közigazgatási hatóságok két egybehangzó határozata után is van felebbezésnek helye III-ad fokon a közigazgatási bizottsághoz, onnan a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. A V. K. M.-nek 1906. évi november hó 30-án 102.788. sz. a. P... megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 139
XLVII. Vitás kepe-ügyekben felebbezésnek van helye az autonom egyházközség közgyűléséhez, onnan az egyházi főhatósághoz, végső fokon a Minisztériumhoz, A V. K. M.-nek 1896. évi február hó 16-án 2067 sz. a. Cs... megye főispánjához intézett
rendelete 141
XLVIII. Az erdélyi részekben a kepe-adó kivetése és megállapítása az autonóm egyházi hatóságok ügykörébe tartozik. A V. K. M.-nek 1907. évi szeptember hó 10-én 87.799. sz. a. U... megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 144
XLIX. A párbérigény fennállásának eldöntése közigazgatási útra tartozik, az esedékessé vált párbér végrehajtása tekintetében a lelkész örökösei birói útra utasítandók. A V. K. M.-nek 1905. évi február hó 13-án 9859. sz. a. U... megye közigazg. bizottságához intézett rendelete 144
L. Esedékessé vált párbér a jogosított személy elhunytával az örökösök által birói úton hajtandó be. A V. K. M.-nek 1906. évi március hó 30-án 24.518. sz. a. B megye közigazg.
bizottságához intézett rendelete 146

Dr. Várady L. Árpád

Dr. Várady L. Árpád műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Dr. Várady L. Árpád könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A párbérkérdésről A párbérkérdésről A párbérkérdésről A párbérkérdésről A párbérkérdésről

Az eredeti borító vissza lett ragasztva az első kötéstáblára és a gerincre. A lapélek egyenetlenek. Néhány lapon jelölés látható.

Állapot:
3.760 Ft
1.880 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba