Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

A régi Szeged I. (töredék)

A negyvenes évek és a forradalom napjai Szegeden

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Szeged
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 319 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet. 6 melléklettel illusztrált, melyek közül egy kihajtható. Nyomatott Burger Gusztáv és Társánál, Szeged.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A munka anyaga. Források. Miért használom a forradalom elnevezést.
E kötetben Szeged város történetének voltakép csak az 1848/9-ik év eseményeit felölelő korszakát kívántam ismertetni. E korszak... Tovább

Előszó

A munka anyaga. Források. Miért használom a forradalom elnevezést.
E kötetben Szeged város történetének voltakép csak az 1848/9-ik év eseményeit felölelő korszakát kívántam ismertetni. E korszak Szeged történelmében kimagasló epochát képez. A város nagy napokat élt ekkor, nevezetes eseményeknek volt színtere, s a forradalom ügyét s czélját már kezdetben buzgón felkarolva, annak egyik legfőbb támasza, majd utóbb a kormánynak s parliamentnek székhelye, s a döntő eseményeknek szintere és részese volt; ugy hogy az ország s a világ szeme Szegedre volt irányozva.
A város és népe a forradalom ügyét oly jelentékeny áldozatokkal mozdította elő, magát azért annyira exponálta, hogy azzal a többi városok, sőt még a nagy magyar városok sem igen vetélkedhettek. A városok egy jó része ugyanis némi zárkózottságban maradt a nagy idők alatt; zsibbadás és álomszerű nyomás alatt voltak még akkor is, a midőn a megyék - a nemesség s a felszabadult jobbágyok - a szabadság, egyenlőség és testvériség megtestesült eszméiért vagyont, vért és életet egymással vetélkedve hoztak áldozatul. Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ.
A munka anyaga. Források. Miért használom a forradalom elnevezést 1-8
A negyvenes évek előtt.
„Boldog idők." A rend s nyugalom. Takarékosság. Anyagi jólét. Becsületesség. A polgári jog. A czéhek hatása. A hatóság tekintélye. Tóth Mihály vádjai. A magyar lakosság büszkesége. A német polgárok elkülönző állása, Adakozás Mátyás király szobrára s a nemzeti szinházra. A posta- s gyorskocsi. Az első gőzhajó és gr. Széchenyi Szegeden. Intelme a polgárokhoz. Elmaradottság. Klauzál. Az ifjúság életpályája. Az 1836-iki tűzveszélyek 9-26
A negyvenes évek napjai.
I. A társadalmi s politicai közszellem felébredése.
I. Az egyletek s czéljaik. Belvárosi casino, felsővárosi társalkodási egyesület, alsóvárosi gazdasági egylet, hangász-egyesület. Vigalmaik 1840-41-ben. Nemzeti táncz. A sétányi tánczcsarnok építése. Nehéz idők. Haza érkezett ifjú ügyvédek. Osztróvszky. Pozsonyban az 1836-ik, s 1839/40-ik évi országgyűlési események és a megyei küzdelmek tanuja. Nagy férfiakkal ismerkedik. Somogyi Antal barátságát megnyeri. A szab. kir. városok ügye az 1840-ik évi országgyűlésen. A városi követek szánalmas helyzete. Osztróvszky s társai a szabadelvű párt törekvéseihez csatlakoznak. Haza térve társadalmi életet teremtenek. Schaetzl német színtársulatát megbuktatják. Komlóssy társulatát egy évre szerződtetik. Műkedvelő-társulat alakul. Előadások a kisdedóvó-intézet felállítására 27-41
II. Az ifjúságnak összejövetele a pertárban. Küzdelme a nyilvánosságért. Szegényápoló egylet. A coordinatio kérdése. A „Pesti Hirlap" szegedi czikkeinek hatása. Az országgyűlésről haza érkező Klauzál ünnepélyes fogadtatása. Az ifjúság törekvéseit Petrovits főjegyzö támogatja. Somogyi Antalnak „szathmári 12 pont"-ja. A követválasztási eljárásban haladás. Az 1843/4-ik évi országgyűlésre elfogadott szabadelvű követutasitás, s a
városok rendezésének terve. Követeknek Szilber Antal s Aigner Ferdinánd választatnak. A kormány tervezete a szabad királyi városok rendezéséről. Pest városnak ez elleni körlevele, s Szeged nyilatkozata. A szegedi követek az
országgyűlésen. Vezérszerepük s népszerűségük. Szeged „vármegye." számba vétetik. A városi javaslatot a főrendiház módosítja. Szeged ez ellen petitionál. Szilber tanácsnoki állásától elmozdittatik 41-61
III. Küzdelem a közteherviselésért. Adókivető gyűlések. 1842-ik évben a város bevételei s kiadásai. A kórház ügye. Az adókivetés jövő irányelvei. Önadóztatás 1845-ben. Csongrádmegyének Szegeden tartott ülései és pártértekezletei. Terv a megye székhelyének Szegedre helyezése iránt. A conservativek ezt ellenzik. Az első fáklyás-zene Szegeden Klauzálnak. A szegvári ülésen vérengzések. A conservativek győznek, de az ellenszenvet maguk ellen felköltik. Kisebb tüntetés és összeütközés Kremmingerrel. Fáklyás-zene Kárász Benő, s Rónay Mihálynak. Korda János a szabadelvű polgárság vezére lesz. Az 1847/8-iki országgyűlésre követekül választatnak Wöber György és Rengey Ferdinánd 62-76
II. A hatóság, s a reformok.
I. Tisztujitás 1844. s 1847-ben. Tisztviselők és szolgák fizetése.
A hatóság leplezett conservativ hajlama. Díszpolgárok. Reformok a közlekedésügy terén. Útépítés, kövezetek, parterődités.
B. Sina és b. Dercsényi vállalatai. Szeged az alföld fővárosa. Népessége. Lánczhid-terv. Gőzhajózás. Vasút. Pestszegedi csatorna. Tiszaszabályozás. Fáklyás-zene Széchenyinek. Védegylet. Szeged-csongrádi takarékpénztár. Uzsora uralkodik. Királyi zálogház terve. ínség. Piaczi árak. Terméseredmény 1847-ben. Drágaság. Az adó 76 -103
II. A tisztviselői állás előkelősége. Ünnepélyes kiadványok. Prudentes ac circumspecti. A pontonnier pajta. Feketesas-utca kinyitása. Gőzfürdő. Tüzek s tűzoltás. Ujonczozás, cselédrendszer, selyemtenyésztés. Elemi iskolák, tanítók fizetése, iskolába járók száma. Statisticai bureau. Reáliskola. Képezde, Gymnasium és lyceum. Defendalások. Bölcsészek magyar gyakorló iskolája.
Dugonics síremléke. Szerb pap választás. Lonovics látogatásai.
A polgárság, s polgárőrség. Maróthy István és Punek. . . 103-120
1848.
I. Követjelentés az országgyűlés martius 14-15-iki eseményeiről.
Martius 17-ike. 18-án népgyűlés. A békés átalakulás ünnepe martius 19-én. Népgyűlés martius 22., 26., 31-én, április 4., 12., s 24-én. Állandó választmány. Ideiglenes nemzetőrség.
Utczák s terek uj elnevezése. Névmagyarosítások. Az utolsó polgárok. Tisztújítás. Az uj hatóság s a szervezkedés a május 25-iki közgyűlésen 121 - 137
II. Nemzetőrség. Létszáma, s felosztása. Adakozások a „haza oltárára."
A 3-ik honvédzászlóalj alakulása és szervezése. Országgyűlési képviselők választása. Szeged körül székhely-táborozás és telepitvények terve. Katonai átvonulások 138-154
III. Délvidéki szerb mozgalmak. Tanácsülés junius 10-én éjjel. Futárok küldetnek a kormányhoz. A 3-ik zászlóalj Ó-Becsére indul. Hadi választmány. Bechtold. A nemzetőrség önkénytes mozgósítása. Bechtold s Edernek fáklyás-zene. Ingerültség a szerb lakosok ellen A szerbek közül sokan eltávoznak. Bizalmatlanság a várparancsnok ellen. A délvidéki tábor sebesültjei. Kórházak. Mészáros Lázár Szegeden, s nyilatkozata az országgyűlésen. Az oláh határőrezred szökése. Izgalmak aug. 13-án. A nemzetőrség mozgósítása. Az önkénytes „mozgók." Görgey
nyilvánítása. A 13-ik zászlóalj alakulása. 154-173
IV. A nép fölkelés. Kossuth oct. 4-6-án Szegeden. Fogadtatása.
Beszéde. Az olasz foglyokat szabadoknak nyilvánítja Levele a város közönségéhez A nemzetőrség kiindul. Vérengzés oct. 15-én. Kossuth Szegednek missiot ad. A nemzetőrség a délvidéken. Statarium és ostromállapot. Öreg- s gyermek-századok. Rózsa Sándor és csapata. Szeged hadi központ. Sánczok készülnek. A város ágyukat kap. Összeütközés Egressyvel. Fuvarok. A nyugdijak és más házi ügyek. A cholera. A guerillák vagy négyholnaposok. Karácsony 173-195
1849.
I. Az első helyi hírlap. Kossuth január 9-iki levele. A város követeinek proclamatioja. Vécsey Szegeden. „Szaladás." Dobó s Borbás nemzetőrök haditörvényszék előtt. Theodorovics előnyomulása.
Jelentés Kossuthhoz. Kossuth febr. 13-iki levele. Febr. 11-én az ujszegedi győzelem. 13-án a szőreghi győzelem. Küldöttség Kossuthnál Perczelt kéri vezérül 196-214
II. Gr. Batthyány Kázmér vezérfőispán s teljhatalmú kormánybiztos.
Osztróvszky segédkormánybiztos. Perczel. A szent-iváni és gyálai csaták. Szent-Tamásnál a szegedi csapat dicsősége. A szent-tamási katonai érdemjelvény. Martius 15-ikének ünneplése. A függetlenségi határozat kihirdetése april 29-én. Kremminger prépost plébániai állomásától felfüggesztetik. . . . 214-231
III. A vésztörvényszék. Ujonczozás. Köszönet Szegednek a „nemzet nevében." A 103. és 104-ik honvédzászlóaljak alakulása. Tüzér-toborzások. A nagy-sarlói győzelem, s Budavár bevételének ünneplése. Keresztes búcsúk Népgyűlés a keresztes hadjárat tárgyában. Sárosy Gyula fölolvasása. Sebesültek. Betegápoló nőegylet. Házi ügyek. Viszályok a főbiróval. A szépitő bizottmány élénk működése. Élénkség. A vár melletti nyári szinkör.
Katonatisztek. Idegenek. Menekülők visszaterelése. Cholera. 231-242
IV. A kormány fenyegetett helyzete Budapesten. A bankjegysajtó szállítása. Menekülés Szegedre Kossuth érkezése. Szeged hadi központ. Az erőditések. Terv a Tiszának a Matyérbe való vezetésére. A parliament. Az ujszegedi Zsótér-magtár felrobbanása. Guyon megérkezése. A polgármester állásáról lemond.
A magyar hadsereg a Tiszán átvonul. A császári hadsereg bevonulása Az ujszeged-szőreghi csata. Az utolsó szegedi
honvéd 242-251
Okmánytár.
1. sz. Követjelentés a pozsonyi martius 14. s 15-iki országgyűlési eseményekről 252
2. sz. Az „állandó választmány" mart. 18-iki felhívása az önkénytes őrseregbe való beiratkozásra, a békés átalakulás megünneplésére, a város kivilágítása s a rend fentartása tárgyában . . 255
3. sz. 1848-ik évi máj. 14-16-án tartott tisztújítás jegyzőkönyve. 255
4. sz. A szegedi nemzetőrség ideiglenes szabályai. Az illető hadi választmány által 1848. június havában kiadva 263
5. sz. A haza oltárára a junius 1-én tartott közgyűlésen felajánlt 150,000 frt adomány és segélyösszegnek beszerzése iránt kibocsájtott ajánlati hirdetmény 265
6. sz. A városi hatóság az óhitű község tagjait az ingerlések s bántalmazások ellen biztosítja 266
7. sz. A szegedi óhitű hitközségnek nyilatkozata a délvidéki szerb mozgalmak ellen 266
8. sz. Görgey Arthur őrnagynak 1848. szept. 22-én Szolnokról kelt nyilvánítása a szegedi önkénytes mozgó nemzetőr csapatról 267
9. sz. Kossuth Lajosnak 1848. évi october 4-én Szeged népéhez intézett beszéde 267
10. sz. Kossuth Lajos 1848. évi oct. 6-án Szegeden kelt levele a város közönségéhez a nép fölkelés tárgyában 269
11. sz. Kossuth Lajos 1848. évi oct. 15-én kelt levele Szeged város közönségéhez a szerb előnyomuló csapatok ellen a népfölkelés tárgyában 270
12. sz. Kossuth Lajos 1849. évi jan. 9-én Debreczenből kelt levele Szeged közönségéhez, melyben kijelenti, hogy a közeledő ellenségtől Szegednek önmagát kell megvédeni 271
13. sz. Ugyanannak 1849. évi febr. 13-án a város közönségéhez
intézett levele. (Egyúttal a mellékletek közt VI. sz. alatt fénynyomatu hasonmáskép mint mű-melléklet közöltetik.) 272
14. sz. Kiáltvány Szeged polgáraihoz 1849. évi febr. 11-én az Újszegedről kiűzött szerb csapat ujabb megtámadására 273
15. sz. Kossuth Lajosnak 1849. febr. 12-én gr. Batthyány Kázmérnak teljhatalmú kormánybiztosul lett kinevezését a város közönségével tudató levele 275
16. sz. Batthyány Kázmér tudósitása Szent-Tamásnak april hó 3-án történt bevételéről 278
17. sz. Havi Mihály verse Szent-Tamás ostromáról 279
18. sz. Földváry Sándor őrnagy jelentése a szent-tamási diadalról 283
19. sz. Perczel Mór tábornok vezéri köszönete a szegedi önkénytes csapathoz 284
20. sz. Szeged város adománylevele Földváry Sándor őrnagy részére 100 hold föld tulajdonjogáról 284
21. sz. Szeged város közönségének 1849. évi april 23-án tartott közgyűléséből a volt honvédelmi bizottmányhoz intézett köszönő irata 285
22. sz. Ugyanannak ugyanakkor Kossuth Lajos Magyarhon kormányzó elnökéhez intézett üdvözlő irata 286
23. sz. Kossuth Lajosnak 1849. évi május 12-én Szeged város közönségéhez intézett válaszlevele 287
24. sz. Gr. Batthyány Kázmér kormánybiztos „nyilt rendelete" Kremminger Antal prépost-plébánosnak állásától való felfüggesztése tárgyában, s Kremminger „Nyilt Válasza." 287
25. sz. Szeged város közönségének a „nemzet nevében" nyilvánitott köszönet az 1849-ik évi hadjutalékon felül történt ujonczkiállitásért 290
26. sz. „Istentisztelet a hazáért" s „Könyörgés" a muszka beavatkozás alkalmából 290
27. sz. Aulich hadügyministernek 1849. évi julius 31-én kelt levele Szeged város tanácsához 50 huszár részére szükséges kardok átengedése iránt 293
Mellékletek.
I. sz. A szegedi nemzetőrség létszámkimutatása 1849. évi május 3-ről századonként, a tisztikar hézagos névsorával együtt 294
II. sz. A honvédsereg 3-ik zászlóalja (5. és 6-ik század) személyzetének névsora 298
III. sz. Az 1848/49. évi 3., 33., 103. és 104-ik honvédzászlóaljak tisztikarának névsora 301
IV. sz, Szeged város főpénztárának 1847. évi nov. 1-sőtől 1848. évi deczember 31-ig, - ugy 1849. évi január 1-től october 31-ig terjedő időről szóló bevételei s kiadásai, egyúttal a város cselekvő s szenvedő vagyoni állapotának kimutatása 307
V. sz. Szent-Tamás 1849-ik évi april 3-iki ostromában részt vett vitézek számára készitett érdemjelvény rajza 319
VI. sz. Kossuth Lajosnak 1849. évi febr. 13-án kelt s Szeged város közönségéhez intézett levelének fénynyomatu hasonmása.

Reizner János

Reizner János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Reizner János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A régi Szeged I. (töredék) A régi Szeged I. (töredék) A régi Szeged I. (töredék) A régi Szeged I. (töredék) A régi Szeged I. (töredék) A régi Szeged I. (töredék) A régi Szeged I. (töredék) A régi Szeged I. (töredék) A régi Szeged I. (töredék) A régi Szeged I. (töredék)

A borító és a lapok kissé foltosak. A könyv kötése megnyílt. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
24.000 Ft
12.000 ,-Ft 50
60 pont kapható
Kosárba