A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A rendjelek és kitüntetések történelmünkben

Szerkesztő

Kiadó: Társadalmi Könyv- és Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 512 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 37 cm x 25 cm
ISBN:
Megjegyzés: A borítóterv Gönczi Gebhardt munkája. Fekete-fehér szövegközti ábrákkal és 54 képtáblával illusztrált. Szerkesztőbizottság: vitéz Felszeghy Ferenc ny. áll. vezérőrnagy, vitéz Rátvay Imre ny. áll. vezérőrnagy, nemes Petrichevich György a Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztes vitéze ny. áll. ezredes, sédeni Dr. Ambrózy György a Katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztes vitéze ny. áll. őrnagy. Nyomtatta a Magyar Földrajzi Intézet R. T.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A világ minden tája visszhangzik a puskák ropogásától, az ágyúk bömbölésétől; a légiháború városokat rombol szét, pótolhatatlan műkincsek semmisülnek meg, asszonyok és gyermekek ezerszámra... Tovább

Előszó

A világ minden tája visszhangzik a puskák ropogásától, az ágyúk bömbölésétől; a légiháború városokat rombol szét, pótolhatatlan műkincsek semmisülnek meg, asszonyok és gyermekek ezerszámra pusztulnak, az óceánokon mérhetetlen értékek süllyednek el és a pusztulás oly méreteket ölt, hogy az első világháborút rengeteg áldozatai ellenére már csak mint „kis világháborút" emlegetik.
De a borzalmak korszaka viszont oly erényeket szült, amelyek a világ csodálatát váltják ki. A vitézség és bátorság szinte hihetetlen példáiról értesülünk, a vállalkozó szellem lehetetlennek látszó feladatokat old meg, a kötelességteljesítés, felelősségvállalás és önmegtagadás tündöklő példáiról olvashatunk nap-nap után, a harcosok a fáradalmak és nélkülözések elviselésében csodákat művelnek, a bajtársi szellem még a polgári lakosság között is a legnemesebb formában nyilvánul meg és a hűség számtalan esete csatlakozik az erények eme koszorújához.
Az államhatalom ezeket az erényeket nem hagyhatja elismerés és jutalom nélkül. Azért hallunk nap-nap után kiváló hadvezérek, vitéz harcosok, érdemdús polgárok, fáradhatatlan munkások, önfeláldozó betegápolónők stb. kitüntetéseiről. Új kitüntetéseket alapítanak, mert a meglévők nem elegendők az ismételten véghezvitt hőstettek megjutalmazására.
Ilyen eseménydús korszakban tehát nem időszerűtlen, ha kitüntetésekről és jutalmazásokról szóló munkánkkal a nyilvánosság elé lépünk. Blücher, a nagy német hadvezér ugyan azt mondotta annakidején, hogy: „Was die Schwerter uns erwerben, lasst die Federn nicht verderben", (Ne rontsuk el a tollal azt, amit fegyverrel kivívtunk), de ezzel nem az írókra, hanem a diplomatákra célzott. Rendjelekről és kitüntetésekről sok könyv jelent már meg, de az utolsó száz esztendő óta alig-alig; magyar nyelven egyáltalán semmi. Egyes rendjelekről, különösen régibb lovagrendekről egyes kisebb terjedelmű szakmunkákat kiadtak ugyan, de összefoglaló műről nincsen tudomásunk.
A külföldi szakmunkák, amelyek majdnem kivétel nélkül a XVII., XVIII. és XIX. század elején jelentek meg, alig találhatók, a legjobb esetben nehezen hozzáférhetők. De mi minden történt azóta, hány új kitüntetést alapítottak! Régi művek tanulmányozása tehát nem elégítheti ki a kitüntetések iránt érdeklődőket. Ami pedig tartalmukat illeti, még ha máskülönben igen értékesek is, a magyar viszonyokat, a magyar szempontokat teljesen mellőzik, holott Magyarország már a középkorban jelentékeny szerepet vitt. (Paris de Crassis, a római pápa szertartásmestere által 1504-ben az európai államokról szerkesztett ranglajstromában Magyarország a tizedik, Csehország a tizenharmadik, az ausztriai főhercegség pedig csak a huszonkettedik helyen áll.) Ezek a munkák egyes dolgokat a történeti valósággal teljes ellentétben világítanak meg. [gy többek között a magyar Sárkányrend mindenütt mint német alapítás fordul elő, holott okmányokkal bizonyítható, hogy Zsigmond mint magyar király alapította, magyar rendként. Az Aranygyapjas-Rendet, Katonai Mária Terézia-Rendet stb. mindenütt mint osztrák rendeket említik, holott alapításukkor osztrák állam még nem is volt. Még a legjobb és legismertebb szakmunkák is hiányosak és hibásak, még a rendjelvények ábrázolásában is. Vissza

Tartalom

Előszó 5-6
Bevezetés 7-14
1. Világi Rendekről és Díszjelvényekről általában
Különbség a régi és új lovagrendek közölt - a rendek célja - az adományozás joga -
alapszabályok - osztályok (fokozatok) - a rendtagok száma - vallás - különféle más
feltételek - papai jóvahagyás - rendkáptalan - rendi tisztségek - rend jelvények -
rendszalag - hadidíszítmény- rendláncok - rendcsillag - a rendjelvények viselése - kis
dekorációk - rendjelek en miniatűré - gyémánt díszítmény - a rendjelvény a családi
címerben és a, pecséten - a díszjelek átadása - városok kitüntetése - rendi diploma
(pátens) -- rendjelvények, rendláncok visszaadása - díszjelvények jogtalan viselése - külföldi rendjelvények viselése - díszjelvények eladása - magasabb rendosztály elnyerése -
rendi javadalmazások, pótdíjak - rendi ünnepek - ősi próba -- nemesség - rendi eskü -
rendi öltözet - rendi taksák -a rendtagok rangsorolása - belföldi rendjelek, díszjelvények
rangsorolása - a rendek rangsorolása, világviszonylatban - női rendek - a rendeknek
affiliált érmek - emlékérmek, vitézségi érmek, díszérmek - rendjelekkel kapcsolatos
emlékérmek - díszjelvények elvesztése - rendlovagoknak járó címzések - rendi jelszók,
jelmondatok - szalagsávok - ütközetpántok - karddíszítmény a rendjelvényen vagy
szalagján - más díszítmények a rendszalagon - Badge - a rendek életére vonatkozó
megjelölések 15-30
2. A három legrégibb lovagrend 31
a templomosok (templáriusok) rendje
általános története - a templomosok rendjének nagymesterei - a templáriusok Magyarországon - a templáriusok birtokai 31-37
a jeruzsálemi Szent János-lovagrend vagy a szuverén máltai lovagrend
általános története - a máltai lovagrend szervezete - a máltai lovagrend női szervezete -
a máltai lovagrend a XX. században - a rend a jelenben - a rend nagymestereinek névsora - a jeruzsálemi Szt. János-lovagrend Magyarországon - a tartományi mesterek,
magyarországi perjelek stb. névsora - a, lovagrend birtokai Magyarországon - a magyarországi máltai lovagok szövetségének rangsora - a protestáns Johannita lovagrend - a Johannita-rend magyar csoportjának alapszabályai - a Johannita-lovagrend magyar lovagjainak névsora 1938-ban 38-63
a Német Lovagrend
általános története - a lovagrend állapota napjainkban - helyzet 1914-ben - a Fő- és
Német mesternek felhívása 1871-ben - a lovagrend rendfőnökeinek névsora a Rend megalapításától kezdve - a Német lovagrend önkéntes egészségügyi szolgálata háborúban és békében - a Német lovagrend Magyarországon 64-73
3. Régi, megszűnt Rendek (Társaságok)
Cseh nemesek keresztje 74
Diana vitézi rendje 74
Az Erény rabszolganői Ausztriá-ban 75
Szent György vértanú rendje Magyarországon 75
Az Ezüst csillagos kapocsról nevezett társaság 76
A Fegyelemről és a Fehér sasról nevezett Rend Ausztriá-ban 76
A Nepomuki Szent János vitézrendjéről v. inkább társaságról 76
A Felebaráti Szeretetről nevezett Rend 78
A Hallgatás rendje vagy Ciprus-rend 78
A Hajfonat vagy tincs rendje 70
Szent Hubert Lovagias Vadászrendje Csehország-ban 19
A Sasról nevezett rend Németország-ban 79
Szent Gereon rendje 80
Szent Kristóf Mértékletesség rendje Ausztriá-ban 89
Szent György rendje Karinthiá-ban 82
Szent József rendje Ausztriá-ban 82
Szent Rupert rendje Salzburg-ban 83
A Tengerről vagy a Nagy Vállalkozásról nevezett rend Magyarországon 84
Tunisz burgundiai keresztjének rendje 84
A Szentsír-lovagrend 86
Veres csillagos keresztes ispotályosok rendje 87
A Tusin-rend Ausztriá-ban és Csehország-ban 88
Az Arany Sas rendje 88
Tiroli Elefánt-rend 88
Szent Vencel lovagrendje Csehország-ban 88
A Sólyom rendje Tirolban 88
II. Albrecht királyi kegyszövetsége 88
Nemesek szövetsége a Szent György-kereszt jelvényével 88
Az Arany Egyszarvú rendje Magyarországon ... 88
4. Az osztrák-magyar monarchia rendjelei, díszjelvényei, dísz- és
emlékjelei a XIX. és XX. században
Az Aranygyapjas lovagrend
Az alapító élete - Fülöp érdemei az egyház körül - az alapítás indító okai - az alapítás
időpontja. - a Rend elnevezése - a rendjel leírása és jeligéi - a Rend fejei - rendi
napok - a lovagok ruházata - a Rend szervezete - a lovagok jogai és kiváltságai -
lovagok mély vallásossága - a Rend alapszabályai - alapítványi oklevelek, pápai brevék
és bullák ; 89-111
A Katonai Mária Terézia vitézi rend
A rendalapítás oka - az alapítás célja - a Rend jogi és történelmi jellege - a rendje] vény leírása - a Rend alapításának főokmánya : az alapítólevél, Petrichevich történelmi
és közjogi megjegyzéseivel - IV. Károly király 1919. március 23-án kelt legfelsőbb utolsó
nagymesteri parancsa - a Rend alapszabályai - az alapszabályok kiegészítése - útmutatásba Rend odaítélésére vonatkozó kérvények szerkesztéséhez stb. - Petrichevich közjogi megállapításai és megjegyzései - államjogi és alkotmányjogi megállapítások a Rend
alapszabályaihoz (Petrichevich javaslata az alapszabályok kiegészítésére, ill. helyreigazítására) -- a Rendnek és vitézeinek biztosított elsőbbségek és kiváltságok (törvényesen szerzett jogok) - rendi nyugdíjak - a Katonai Mária Terézia-renddel kapcsolatos fontos törvények és rendeletek - a. Rend vagyonára vonatkozó adatok - Wien-ben maradt és Magyarország tulajdonát képező tárgyak - a Rend nagymesterének, kancellárjának és a rendkáptalannak joghelyzete és hatasköre -a Rend mindenkori megbecsülése - promociók - szertartás az első tagfelavatásnál - a rendi ünnep alkalmával követendő szertartás (rendszabás) - a Renddel kapcsolatos ünnepélyek (Károly kir. herceg tábornagy 50 éves jubileuma ; a Rend alapításának 100 éves évfordulója ; a Mária Terézia-szobor leleplezése Wien-ben)-a világháborús magyar rendvitézek fegyvertényeinek leírása - egy kivételes eset a Rend történetében (Kropfreiter) - a Rend továbbélése Németország-ban. Táblázatok, kimutatások :
a) a rendvitézek névsora személyi adatokkal (1757-1914; 1914-1918),
b) a Renddel többszörösen kitüntetett rendvitézek névsora,
c) a Rend külföldi vitézeinek névsora,
d) a felavatások (promociók) időrendbeli áttekintése,
e) összesített számszerinti kimutatás,
j) megjegyzések a számszerinti kimutatásához,
g) a belföldi rendvitézek betűsoros névsora 112-277
A Magyar Királyi Szent István-lovagrend
Története - a rendjelvény leírása - rendi ünnep és rendi öltözet ¦- a Rend lánca -
szertartás - a rendvitézek rangja - rendi diploma - a rendjelvények visszaadása -
a családi címer felékesítése - a Rend tisztviselői - az alapszabályok módosítása - az
alapszabályok - a rendlovagok névjegyzéke 1764-1918 és a Rend megújítása, óta - a Rend
tisztviselőinek névsora 1764 óta - kimutatás ama rendtagokról, akik a gyémánt díszít niényt
is kapták - számszerint kimutatás az adományozásokról 278-309
A Katonai Érdemkereszt
Alapszabályai és függelékei (I.-IX.) -a Katonai Érdemkereszt változatai - a kis dekoráció
változatai - gyémántdíszítmény - statisztikai adatok 310-313
A Lipót-rend
Története - a Rend közjogi jellege - statisztikai adatok - a Rend alapszabályai 1916-ból
és az eredeti alapszabályok 1808-ból 6 függelékével 314-324
A Vaskorona-rend
Története - a Rend közjogi jellege - statisztikai adatok - a Rend eredeti alapszabályai
5 függelékével - a Rend legutolsó alapszabályai 1916. évről . . 325-335
A Ferenc József-rend
Története - a rendjelvény leírása és változatai - a Rend alapszabályai az 1916. évről 336-340
Az Erzsébet-rend és az ezzel egybekapcsolt Erzsébet-érem 341-342
A Csillagkereszt-rend
Története - rendi diploma - statisztikai adatok 343-344
A Katonai Érdemérem 345-347
A Vitézségi Érem
Alapítása és célja - az érem története - az érem leírása - a vitézségi érem ünnepélyes
átadása - a vitézségi érem nagy becse - az érempótdíjak folyósítása - statisztikai
adatok - az arany vitézség! érem többszörös tulajdonosai és fegyvertényei - vitézzé avatott tisztek, akik a legénységi arany vitézségi érem tulajdonosai - 1914-1918. évi világháború
magyar aranyérmeseinek névsora - a vitézségi érem alapszabályai - a tiszti vitézségi érem tulajdonosainak fegyvertényei 348-390
A Ferenc József-kereszt 390
A Ferenc József-emlékjel 390
Az 1908. évi Hadsereg hódolatkereszt 391-392
Cs. és kir. osztrák-magyar Díszjelvény művészetért és tudományokért 393
Az Aranyérem művészetért és tudományokért 394
Az Érdemkereszt lelkészek számára (Piis meritis) 394-395
Az Erzsébet Terézia Katonai alapítvány díszítménye 390-397
Polgári Érdemérem (kiadásra már nem került) 398
Hadikereszt polgári érdemekért 398
A Károly-csapatkereszt 399_402
A Sebesültek érme 403-104
A Hadiérem (és a tervezett hadiérem és emlékkereszt) 405
Az 1864. évi dán hadjárati emlékérem 406-40s
A tiroli honvédelmi emlékérmek (1848, 1859, 1866) 409
Az Arany-, Ezüst- és a Vasérdemkereszt 410-111
Díszérem 40 évi hű szolgálatokért 411
A Katonai Szolgálati jel 412-413
A jubileumi udvari emlékérem 413
A jubileumi emlékérem a fegyveres erő számára 414
A jubileumi emlékérem polgári állami alkalmazottak számára 415
A jubileumi udvari kereszt 416
A Katonai jubileumi kereszt 417
A jubileumi kereszt polgári állami alkalmazottak számára 418
Az Albrecht főherceg tábornagy emlékjelvény 418
Tiszteletjel vény sokévi eredményes tagságért valamely népfölkelőköteles testületnél 419
Prágai polgárőrség-érem önkéntesek számára 1866-ban 419
A boszniai-hercegovinai emlékérem 420-121
Az 1912/13. évi emlékkereszt 421
Az 1892/93. évi tengeri utazási emlékérem 422- 423
Tiszteletérem 25 évi eredményes tevékenységért a tűzoltó- és mentőszolgálat terén 423
A Vörös Kereszt díszjelvényei 424-426
Az Aranysarkantyús vitézek 427-431
A tiroli nemesek anyakönyvének társasága 432
Császári dij-érmek 432
A Salvator-érem 433-434
A Hadseregkereszt (1813/14) 435
A polgári díszkereszt (18 1 3/14) 436-438
A polgári díszérem (1813/14) 438
Az osztrák-magyar táboripilóta-jelvény -438
5. Magyarország rendjelei, díszjelvényei, dísz- és emlékjelei
A magyar Szent György-rend 441
A magyar Sárkány-rend (Sárkányos szövetség)
Mit írnak róla a külföldi szakírók - mit ír róla dr. Baranyai Béla -a sárkányos szövetség,
mint a leány trónutódlás megvalósítasának kísérlete-a sárkányos szövetség alapítólevele -
a sárkányos szövetség lekötése a leánytrónutódlás mellett - a sárkányos szövetség első tagjai s a tagok rendfokozati viszonyai - a sárkányos szövetségi jelvény egységének felbomlása - Ernő herceg sárkányos szövetsége - a leánytrónutódlás biztosítása - a sárkányos társasági biztosíték elértéktelenedése. Hervoja esete - a német hatás elhatalmasodása a sárkányos
szövetségi tagság «adományozásánál» - a sárkányos társaság alapítólevele egyes rendelkezéseinek kifejezett megváltoztatása - az alapítólevél biztosítékainak végleges mellőzése 441-448
Az 1848/49. évi Magyar Szabadságharc Rendjelei 449-450
A Katonai Mária Terézia vitézi rend 112-277
A magyar királyi Szent István lovagrend 278-309
A Magyar Érdemrend
A Szent Koronával ékesített nagy kereszt - a nagy kereszt - a közép kereszt a csillaggal -
a középkereszt - a tisztikereszt - a lovagkereszt - a kis díszítmény - a Magyar Koronás
Nagy Aranyérem -- a Magyar Koronás Ezüst- és Bronz érem - a Bátorsági érem -
a Magyar Érdemkereszt - a Magyar Érdemérem - Hadikitüntetések (a hadiszalag és
hadidíszítmény) -a kardok -a Magyar Vitézségi Érem - általános határozatok - a Hadikitüntetések - elmaradt háborús tiszti kitüntetések utólagos elismerése a magyar Szent
Koronához visszacsatolt keleti és erdélyi területeken - a Magyar Érdemrend stb. alapszabályainak kiegészítése - számszerinti kimutatás az adományozott kitüntetésekről 451-459
A Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érem 460-461
A Magyar Vitézségi Érem és tulajdonosai 461-462
A Magyar Szent Korona Rend -462-464
A Magyar Vöröskereszt díszjelvény 464-465
A Magyar Corvin-lánc, Corvin-koszorú és Corvin-díszjelvény és tulajdonosai 466-467
A Toldi Miklós Érdemérem 468
A Magyar Háborús Emlékérem 469-470
A Katonai Szolgálati jel és a Díszérem 471-473
A Felvidéki Emlékérem 474-475
Az Erdélyi Emlékérem 476-477
A Délvidéki Emlékérem 478-480
A Tűzkereszt 481-486
A Nemzetvédelmi Kereszt 487
Magyar Tűzoltóérmek 488-490
Magyarország jelvényei
Az aranysarkantyús vitézek jelvénye 427-431
A Vitézi Rend és jelvénye 490-493
A Hadirokkant-jelvény 494-495
A Honvéd sportügyességi jelvény 496_497
A Csapattiszti jelvény . . 498
A Véradó emlékjelvény 498
A «Nyukosz»-díszjelvény 498_499
A Levente intézmény 50-502
Hadiárva leventejelvény 503-504
6. Rendjelek, Érdemjelek, Dísz- és Emlékjelvények viselési
sorrendje 505-506
Forrásmunkák jegyzéke 507-508
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem